Szukaj w dokumentach

v1-25195624286/04/17

Sprawa: 25195624286/04/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Wartość długu

Uwagi: "Wykonanie umowy zgodnie z prawem z dnia zawarcia umowy. Wyrażenie długu w pieniądzu obcym, wyrażenie harmonogramu w pieniądzu obcym. \n\nProcedowane przez RF.\n\nOpis sprawy znajduje się także tutaj: http://reklamacjembank.blogspot.com/2016/07/rek894850873-oprotestowanie-odpowiedzi_38.html"

Spis plikow

1. rek894850873-17.05.2016-reklamacja-wyrażenie-długu-w-pieniądzu-zagranicznym-public | Skan
2. rek894850873-08.06.2016-odpowiedŹ | Skan
3. rek894850873-08.02.2017-odpowiedź-mbank-do-rf-public | Skan


rek894850873-17.05.2016-reklamacja-wyrażenie-długu-w-pieniądzu-zagranicznym-public

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) From
...
(3) Subject REKLAMACJA Wyrażeń* długu w pieniłazu zagranicznym
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(4) Date 17 May 2016 al 16 33
...
(5) To mBank • Koniaki kontakl8m bank.pl
...
(6) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(7) dot. sposobu realizacji umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF nr (dalej: Umowa)
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | waluta_obca | umowa

--- Podobne akapity: 25190141371-04-17(1.9) | 25195951355-04-17(1.12) | 25200401832-04-17(1.7) | 25202021176-04-17(1.12) |

...
(8) Działając na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, składam następujące zastrzeżenia: 1. Wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy | umowa

...
(9) 2. Zgodności postanowień Umowy z prawem, obowiązującym w dniu jej zawarcia.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(10) Bank wykonując Umowę, realizuje następujące sprawy niezgodnie z postanowieniami Umowy, czy też niezgodnie z zasadami prawa obowiązującego w dniu zawarcia Umowy :
--- Słowa kluczowe: umowa | postanowienie_umowne | moment_zawarcia_umowy

...
(11) a) używa nazwy “kredyt hipoteczny C H P w korespondencji związanej z Umową.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(12) b) wyraża dług wynikający z Umowy w systemie transakcyjnym w pieniądzu zagranicznym.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(13) c) wyraża harmonogram, będący integralną częścią Umowy, w pieniądzu zagranicznym.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowy

...
(14) Zaznaczam, że:
...
(15) d) wnioskowałem o kredyt mający na celu zakup mieszkania na rynku polskim,
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(16) e) Umowa została zawarta wyrażając kwotę kredytu (§1. ust.2) w pieniądzu polskim,
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(17) 0 Umowa została zawarta wyrażając zobowiązania finansowe banku (§5) w pieniądzu polskim, g) koszta około kredytowe bank wypłacił na mój rachunek ROR prowadzony w pieniądzu polskim, h) transakcja zapłaty za mieszkanie była wykonana przez bank, w moim imieniu, na rzecz osoby trzeciej, na obszarze Polski oraz była przeprowadzona w pieniądzu polskim,
--- Słowa kluczowe: umowa | zobowiazanie | kredyt

...
(18) i) hipoteka została wyrażona w pieniądzu polskim.
--- Słowa kluczowe: hipoteka

...
(19) j) nie zawierałem z Bankiem, żadnego aneksu, w szczególności zmieniającego walutę długu.
...
(20) Powyższe cechy jednoznaczenie świadczą ocelu. naturze oraz walucie zawartej Umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(21) W związku z powyższym, w trybie reklamacyjnym, wzywam Bank do:
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(22) 1. Podania przyczyny używania w nazwie Umowy sformułowania "waloryzowany kursem waluty
--- Słowa kluczowe: umowa | waloryzacja_umowna | kurs_waluty

...
(23) obcej",
...
(24) 2. Przedstawienia wyczerpujących informacji na jakiej podstawie doświadczam skutków tożsamych z posiadaniem zobowiązania dewizowego,
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(25) 3. Podania podstaw prawnych objawów związanych z realizacją Umowy wymienionych w punktach a), b). oraz c) niniejszej reklamacji.
--- Słowa kluczowe: umowa | reklamacja

...
(26) --- Page 1 ---
...
(27) --- Page 2 ---
...
(28) 4. h'rzeasiawiema poostaw umowy w zaxresie przepisów prawa oewizowego, KoaeKsu cywilnego, prawa bankowego, oraz innych przepisów jeżeli Umowa im podlega.
--- Słowa kluczowe: umowa | prawo_bankowe | umowa

...
(29) W przypadku rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z moją wolą. wnoszę o precyzyjne poinformowanie o podstawach prawnych decyzji Banku.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna

...
(30) W przypadku rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z moją wolą lub udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(31) 1. skieruję skargę do Rzecznika Finansowego,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(32) 2. powiadomię Komisję Nadzoru Finansowego, że Bank prowadzi działalność z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
...
(33) Zwracam uwagę na fakt, że odpowiedź wprowadzająca w błąd konsumenta może zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i/lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu Karnego.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(34) Z poważaniem, Ryszard Styczyński
...
(35) Załącznik 1, • monit, Dzień dobry,
...
(36) jest nam przykro, ale z powodu braku wpłaty lub wpłaty w niewystarczającej wysokości na rachunkuKREDYTHIPOTECZNYCHFonum erzM H H ^H M ^^H H ^ow stało zadłużenie, które na dzień 2016-05-11 wynosi 456.84CHF.
...
(37) Prosimy o uregulowanie zaległej płatności.
...
(38) W razie pytań zachęcamy do kontaktu z bankiem pod numerem telefonu: +48 42 218 65 00 od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-20:00.
...
(39) Dziękujemy za dokonanie wpłaty.
...
(40) Z poważaniem, mBank S.A.
...
(41) Załącznik 2. - wyrażenie długg_w walucie obcej w_gy8temią transakcyjnym
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(42) https://drive.qoQqle.eom/file/d/OBvDcOdN-T PVMVIxOUtCcriNVQzA/vinw?uso=sharinQ
...
(43) --- Page 2 ---
...
(44) --- Page 3 ---
...
(45) w harmonogramie bttp^(jriye,9QQgle1CQm./!ile/d/QBy.DcQdN-T_eVSjZNNlclTE1MelE/view?usp=shafing
...
(46) Prmu ij
...
(47) 150 379.98 CHF 244 Nieokreślona^^.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(48) iK irft*, •KNink.
...
(49) Ma.
...
(50) OM4
...
(51) 1007X14 10MX14 •0OTX14 iaioxit 10.11x 14 '0 1 7 X 1 4
...
(52) •**.*** 1w 4 ł»4»l
...
(53) Oiul»M»mu
wytokolomy wyiolom ot, wfuaaiii#y ttyushou itti wytckourty wyiokokkf"> ...
(54) 00*1 WyiokoK "*> wytokołOMy WyiołoM •t', WfuAaiii#y ttyushoU itti WytckoUrty WyiokoK’Kf
...
(55) M U
...
(56) HUiOf S*JiłCHF ttUKMf SŁŁi>Cx» 30801* sbj»cmi S07JCMI
...
(57) mtnMjr*'roK**yrj yw*irj
...
(58) Krłdyl MpoUc.ny WakryroM',001VKrlVJttb
...
(59) Itr ftr*n J
...
(60) nr*1 K**jłJOoip>4r»
...
(61) H S X 4 .9 J C H I 11S 317.64 CMf 114 9 * 1 4 0 1 * '•.SSAO/CMI 114144 44CMI 11I741.40CMI VJJ40J4CMI
...
(62)
...
(63) --- Page 3 ---


rek894850873-08.06.2016-odpowiedŹ

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) Sygnatura: wRN/mB/BaFurm/205/2016 ŁÓC , 8.06.20L6
...
(4) Dzień dobry..
...
(5) przykro nan jednak Pana reklamację ^EK894B5D373 rozpatrzyliśmy negatywnie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(6) O
...
(7) Kredyt waloryzowany polega na tym, iż udzielany jest w PLN, przy jednoczesnym p'zel czeniu go na walutę waloryzacji {w tym wypadku CHI") w dniu uruchomienia kredytu. Harmonogram spłaty kredytu sporządzany jest w walucie waloryzacji, a splata dokonywana jest w PLN po uprzednim przeliczeniu jej w* dług kursu wamty przypadającego ra dzień spłaty raty. Nie sposób erzy tym uznać, iż działania banku polegające ra przeliczeniu wysokości udzielonego kredytu na walutę waloryzacji, a następnie przeliczanie wysokości poszczególnych rat wyrażonych w wułudę wabry/acji na PLN, skoro zastosowanie w/w prze iczenia następowało wedle Świadomiej decyzji odnośnie wyboru kredytu waloryzowanego kursem CHF. W ducie zawieraniu umowy przez, w ofercie mBanku równo egle do kreoytów waloryzowanych kursem waluty obcej w pełni Costępre były kredyty Złotówkowe. Kredyty walOry/cwOne kursem waluty obcej, udzielane były p^zy tym wyłącznie no wniosek klienta, li. oank w zadon sposóo nie nurzjca' klientom czy nie sugerował zaciągania kredytów, którycn udzielenie i spłata powiązane byłoby Z Odli'esicmcm do kursu waluty obcej. W powyższych okoIIczllościacn, Bank udzielił Panu kredyLu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF na podstawie złożonego wniosku o udzielenie takiego kredytu, zaś zawarcie umowy kredytu przewidującej mechanzm waoryzacji kursem waluty obcej (pvelic/enia kwoty krndylu na walutę waloryzacji), nie rosiało Panu narzucono, ani nie stanowiła elementu umowy kredytu, zamieszczonego w umowie wbrew woli klientów.
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | waluta_krajowa | waloryzacja_umowna | kredyt | kredyt | waloryzacja_umowna | waluta_krajowa | kredyt | waloryzacja_umowna | waluta_krajowa | kredyt_waloryzowany | waluta_obca | umowa | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | kredyt_złotówkowy | kredyt | kurs_waluty | kredyt | kurs_waluty | waloryzacja_umowna | waluta_obca | kredyt | umowa | kredyt | kurs_waluty | waloryzacja_umowna | umowa | kredyt | umowa

...
(8) Ponadto zaznaczam, iZ podpisał Pan oświadczenie /riwarLe w § 29 Urnowy kredytowej: ,, Kredyto biorca oświadcza, że został dokładnie zapoznany z warunkami ucziclania kredytu Złotowego waloryzowanego <ursem waluty' cbcej, w tym zakresie zasad dotyczących spiaty kredytu i w pełni je akceptuje. K~edytcb:orca jest świadomy. Że Z Z'eoytem waloryzowanym związane jest ryzyko kursowe oraz ryzyko zmiany sprodu walutowego, a ich konsekwencje wynikające z niekorzystnych wahań k jrs u złotego wobec walut obcych mogą mleć wpływ na wysokość rat kredytu oraz wzrost kosztów obsbgi Krecytu".
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie | kredyt | kredyt_złotówkowy | waloryzacja_umowna | kredyt | waloryzacja_umowna | ryzyko_kursowe | waluta_krajowa | waluta_obca | kredyt

...
(9) Dcdam, rż do zawarcia umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany ku'sem franka szwajcarskiego doszło w ramach swabodrego Pana wyboru. Wyjaśniam, iż w polskim prawie nie isinieje I nie istniał zakaz udzielania krecylów hipulocznych waloryzowanych kursem waluty obcej, co potwierdzi! ustawodawca nowelizacją Prawu bankowego z dnia 29.07.201 Lr c zmianie ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 165 poz. 98dj,
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | nowelizacja_prawo_bankowe | nowelizacja_prawo_bankowe

...
(10) Mani nad/ieję, iz powyższe wyjasrienie jest wystarczające.
...
(11) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(12) jest częścią przesłanej ccpowiedzi, znajdzie Par szczegółowe informacje na ten temai.
...
(13) mBank.pl
...
(14) n?a>hf*c<ltia;<v?.YnaM« u
...
(15) ■ r.rł»mk~' ’WllleiiUrirv
...
(16) W imieniu zespo;u mBanku konsultant
...
(17) J G . H C l ( cO l ~ Karolina Walczak
...
(18) A-CS62
...
(19) a,; J ji>.J . xir.NuL-Ji pf.M»v,-.i,#.at*r|-»aifiłialtmf,fP •;Mr.4MI>n^mriv,il>.-
...
(20) \tfi;!V»Iw*
...
(21) --- Page 1 ---
...
(22) --- Page 2 ---
...
(23) mBank
...
(24) Informacje dotyczące możliwości odwołania się od decyzji banku w sprawie reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(25) Jeśli nie zgadza się ^an z naszą decyzją, może Pan:
...
(26) 1. odwołać się od naszego stanowiska w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi. Odwo-anie może Pan złożyć za pośrednictwem infolinii banku, osobiście lub korespondencyjnie na adres:
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(27) mBank S.A.
...
(28) Wydział Obsługi Klienlów Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Lodź,
...
(29) 2. zwrócić się do Miejskiego Rzeczn ka Konsumenta luo Powiatowego Rzecznika Konsumenta, 0 ile posiada Pan sLotus korsurne.nta,
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument

...
(30) 3. skorzystać z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w przypadkach roszczeń określonych w regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego. Regulamin dostępny jest ra stronie internetowej Związku Banków Polskich,
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(31) 4. wystąpić / wnioskiem c rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z cnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty ryrku firensowegc 1o Rzeczniku Finansowym,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(32) 5. wystąpić z powództwem do sądu powszechnego, zc wskazaniem rróarku jako pozwanego. Sądy właściwe do -ozpOznania sprawy są określone w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywlnego:
...
(33) Art. 30. Powództwo przeciwko osobę prawnej lub innemu podmiotowi r.lebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby.
...
(34) Art. 33. Powództwo o roszczenie majątkowe przeciv.xo przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w kLóregc okręgi, znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli -cszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.
...
(35) Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważrjenie, a także odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinro być stwierdzone dokumentem.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | umowa | umowa | umowa

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.76) | 09070541345-05-17(2.35) | 18162405305-05-17(2.61) | 21111111971-05-17(1.14) | 25190141371-04-17(2.30) | 25195951355-04-17(2.52) | 25200118511-04-17(2.31) | 25200401832-04-17(2.50) | 25200401832-04-17(3.35) | 25200720926-04-17(2.31) | 25200720926-04-17(3.26) | 26154015386-04-17(1.6) | 26154015386-04-17(1.6) | 26154015386-04-17(1.7) | 26154015386-04-17(1.8) | 28193104827-04-17(2.25) |

...
(36) Art. 34.
...
(37) Art. 35.
...
(38) Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć można nrzed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
...
(39) Art. 37'. § l. Powództwo p'zeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku można wytoczyć przed sąd miejsca płatności.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(40) § 2 . Kilku zobowiązanych z weksla lub czeku można łącznie pozwać przed sąd miejsca pżatrości lub sąd właściwości ogólnej d a a<ceptanta albo wystawcy weksla własnego lub cze<u.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(41) Art. 38. § 1. Powód/.twe o własność lub o inne prawa rzeczowe na nierj diomaści, jak -ównie/ powództwo o posiadanie nieruchomości mozra wytoczyć wyłącznie nrzed sąc miejsca jej położenia. Jeżeli przedmiotem sporu jest służebność gruntowa, właściwość oznacza się wed'ug położenia nieruchomości obciążonej.
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc | nieruchomosc

...
(42) § 2. W'aściwość powyższa rozciąga się na roszczeń a osobiste związane z prawami rzeczowymi i docnodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu.
...
(43) Art. 43. § i. Jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów albo jeżeli powództwo wytacza się przeciwko kilku osobom, dla których według przepisów o właściwości ogólnej właściwe
...
(44) są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda.
...
(45) % 2 . To sarna doLyc/y wypadku, gdy nieruchomość, kLćrej położenie Jest podsLawą oznaczenia właściwości sądu, jest położona w k:lku okręgach sądowych.
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(46) mBank.pl
...
(47) ,Kat.:* :i
...
(48) h.,>wKr«ru l « f n i f
...
(49) C.ul'.yaif'/Jliftf‘'A V*1tH'.-Mi-1•m* •» I’‘Al/.1,■rty+mnj
...
(50) wJiu-r»i.rr»:>WAi.liiA?ZW.iytv IJ t« lH ;y |irZi?/■'OS*« /.<c*:xi t V * . A > r A . * Ł j r L - i W u t u . . ’ * 1 1 i l U l f t U ’ . a , i u i I t t J% y j
...
(51) --- Page 2 ---


rek894850873-08.02.2017-odpowiedź-mbank-do-rf-public

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) Sygnatura: DRB/WZK/AG/S3/2017 Numer reklamacji: REK304791422
...
(4) Dzień dobry,
...
(5) Łódź, Q8.Q2.2017 roku
...
(6) Pan
...
(7) Ryszard Styczyński
...
(8) w nawiązaniu do otrzymanego przez mBank S.A. pisma o sygnaturze RF/WBK/ZBK/24I4/PP/16 dotyczącego Pana sprawy, należy wskazać, że nie uznaliśmy Pana zarzutów.
...
(9) Poniżej przysyłam stanowisko banku.
...
(10) mBank S.A. nie podziela stanowiska Rzecznika Finansowego wyrażonego w przedmiotowym piśmie, co do abuzywności, czy też nieważności kwestionowanych postanowień umowy kredytowej numer 00159095/2006 jdenawr( a le j
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 21124926448-05-17(1.6) | 21125237148-05-17(1.23) | 21125341787-05-17(1.19) | 21125436391-05-17(1.5) | 21125518156-05-17(1.6) | 21125518156-05-17(1.7) | 25195951355-04-17(3.7) | 25200401832-04-17(4.7) | 25200720926-04-17(4.8) | 28161343704-04-17(4.54) |

...
(11) Iż w przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej, kredyty tego rodzaju udzielane były wyłącznie na wniosek klienta banku ubiegającego się o udzielenie kredytu i zainteresowanego tego rodzaju kredytem, wówczas znajdującym się w szeroko dostępnej ofercie większości banków w Polsce. Podstawę prawną zawierania umów kredytów stanowiły w szczególności art. 3S31 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny d a l e j
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | kredyt | kredyt | kredyt | podstawa_prawna | kredyt | kodeks_cywilny

--- Podobne akapity: 25195951355-04-17(3.7) |

...
(12) w zw. z art. 358' § 2 k.c. w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn. zm.)
--- Słowa kluczowe: art.358 | art.69 | prawo_bankowe

...
(13) Równolegle udostępnialiśmy ofertę kredytów zlotowych niewaloryzowanych, w ogóle nie przewidujących odniesienia się do jakiegokolwiek kursu waluty obcej, którą to ofertą Pan nie był zainteresowany, wnioskując o udzielenie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej jako kredytu wówczas dla niego korzystniejszego, przede wszystkim z uwagi na jego stopę procentową. Ponadto wiedza o zmienności kursów tj. ryzyku kursowym jest wiedzą powszechną
--- Słowa kluczowe: kredyt_złotówkowy | kurs_waluty | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | kredyt | ryzyko_kursowe

--- Podobne akapity: 25195951355-04-17(3.8) | 25200720926-04-17(4.9) |

...
(14) i oczywistym wydaje się fakt, że w przypadku gdyby kredyt waloryzowany kursem waluty obcej nic byt korzystniejszy dla klienta od kredytu zlotowego - klient wówczas nie wnioskowałby o udzielenie rnu kredytu waloryzowanego kursem zagranicznej waluty. Oznacza to, że klient, posiadając szereg innych dostępnych ofert kredytów na rynku finansowym - wybrał ofertę kredytu waloryzowanego kursem waluty obcą, godząc się tym samym na ryzyko kursowe z nim związane.
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | kredyt_złotówkowy | kredyt_waloryzowany | kredyt | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | ryzyko_kursowe

--- Podobne akapity: 25195951355-04-17(3.8) | 25200720926-04-17(4.9) |

...
(15) W powyższych okolicznościach, zawarcie umowy kredytu, przewidującej mechanizm waloryzacji kursem waluty obcej (przeliczenia kwoty kredytu na walutę waloryzacji), nie zostało odgórnie narzucone przez bank, ani nie stanowiło obligatoryjnego elementu umowy kredytu, narzuconego, czy zamieszczonego umowie, wbrew woli klientów. Korzyścią płynącą dla kredytobiorców z udzielania kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej było zdecydowanie niższe oprocentowanie kredytu niz kredytów złotówkowych.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | kredyt | waloryzacja_umowna | obowiazkowe | umowa | kredyt | umowa | kredytoborca | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | oprocentowanie_dlugu | kredyt_złotówkowy

--- Podobne akapity: 25195951355-04-17(3.9) | 25200720926-04-17(4.10) |

...
(16) Jednocześnie wskazuję, że każdy z kredytobiorców informowany był szczegółowo o ryzyku walutowym, związanym z zawieraną umową waloryzowaną kursem waluty obcej - zarówno na etapie asysty przedkontraktowej - tj. omawiania oferty kredytowej jak i w dniu zawarcia samej umowy. O powyższym świadczą oświadczenia zlozone we wniosku o udzielenie kredytu, następnie oświadczeń zawartych bezpośrednio w treści umowy kredytu. Jak i następcze wykonywanie Umowy przez strony.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | umowa | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | kredyt | moment_zawarcia_umowy | oswiadczenie | kredyt | umowa | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 25195951355-04-17(3.10) | 25200720926-04-17(4.11) |

...
(17) mBank.pl | ----
...
(18) --- Page 1 ---
...
(19) --- Page 2 ---
...
(20) Odnosząc się do poruszanych zapisów U m o w y wyjaśniam. Iż uznanie określonego postanowienia wzorca umownego w ramach kontroli abstrakcyjnej sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za niedozwolone postanowienie w treści wzorców umownych, nie oznacza, aby postanowienie to automatycznie upadało czy winno być traktowane jako nieskuteczne, na gruncie każdej juz zawartej umowy kredytowej, zawierającej w swej treści tożsame lub podobne postanowienie, jako że postanowienie to podlega indywidualnej ocenie na płaszczyźnie każdej sprawy, z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w art. 385J k.c., podlegających każdorazowo indywidualnej ocenie. Na gruncie kontroli incydentalnej istotne znaczenie ma me tylko sama wyodrębniona z całości treści Umowy klauzula umowna, oceniana pod kątem abuzywnego charakteru, ale należy podkreślić, iż w tejże kontroli priorytetowe znaczenie odgrywa całokształt okoliczności towarzyszących zawarciu Umowy, w tym okoliczności indywidualnego uzgodnienia treści umowy z konsumentem, jego oświadczenia złożone w toku procesu udzielania kredytu, świadomość klienta choćby co do podstawowych ryzyk finansowych związanych z mechanizmem waloryzacji pieniężnej. W tejże ocenie abuzywności postanowienia Umowy rolę odgrywa także ocena zgodności z dobrymi obyczajami z chwili zawarcia umowy, analiza czy doszło w konkretnym przypadku do rażącego naruszenia interesu konsumenta. Wobec tego aby stwierdzić abuzywność danego postanowienia umownego - należy w kontroli incydentalnej odnieść się do indywidualnego stanu faktycznego w konkretnej sprawie, aniżeli bezpośrednio odnosić orzeczenia SOKiK w zakresie abuzywności klauzul umownych stosowanych przeż przedsiębiorcę w stosunku do konsumentów jako wywierające bezpośrednio swój skutek na gruncie skonkretyzowanej danym stanem faktycznym sprawy bez analizy tychże indywidualnych okoliczności towarzyszących tejże sprawie.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_wzorca_umowy | kontrola_abstrakcyjna | SOKiK | wzorzec_umowy | umowa | kredyt | kontrola_indywidualna | kontrola_indywidualna | kontrola_indywidualna | postanowienie_umowne | umowa | klauzula_niedozwolona | okolicznosci_towarzyszace | umowa | indywidualne_uzgodnienia | umowa | konsument | oswiadczenie | kredyt | waloryzacja_umowna | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | moment_zawarcia_umowy | konsument | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | kontrola_indywidualna | SOKiK | klauzula_niedozwolona | stosowanie_postanowien | konsument | okolicznosci_towarzyszace

--- Podobne akapity: 25195951355-04-17(3.11) |

...
(21) Należy zatem skonkludować, iz orzeczenia SOKiK skutkują w stosunku do przedsiębiorców zakazem stosowania określonego postanowienia w umowach i wzorcach umów, tj. umieszczania ww. postanowienia w treści wzorców, służących zawieraniu nowych umów 2 konsumentami ale już na gruncie umów Już zawartych (umów kredytowych w toku), to, czy ww. postanowienia mogą zostać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami czy naruszające interesy konsumentów, w kwalifikowanym, rażącym stopniu, podlega indywidualnej ocenie sądu, na gruncie każdego przypadku odrębnie, z uwzględnieniem całokształtu elementów towarzyszących zawieraniu indywidualnej umowy (tzw. kontrola incydentalna)Jednocześnie, orzeczenie zapadłe w sprawie będącej podstawą wpisu do Rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK pod poz. 5743, nie powoduje takich skutków, aby postanowienie to na gruncie już zawartej i wykonywanej umowy, winno podlegać eliminacji czy usunięciu z treści umowy. Sam fakt, że raty kredytu podlegają przeliczeniu według tabeli kursowej banku, nie powoduje, aby na gruncie indywidualnej umowy postanowienie § 11 ust. 4 nie obowiązywało czy powinno 20Stać z umowy usunięte, zwłaszcza, gdy uwzględnić skutek orzeczeń zapadających przed SOKiK oraz dokonane zmiany o charakterze normatywnym. Orzeczenie SOKiK me oznacza bowiem, aby na gruncie zawartej umowy postanowienie takie uznawane było wyłącznie na tej podstawie za abuzywne, co zostało już wyżej wyjaśnione.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | stosowanie_postanowien | umowa | konsument | kredyt | konsument | kontrola_indywidualna | umowa | kontrola_indywidualna | rejestr_klauzul_niedozwolonych | umowa | umowa | kredyt | tabela_kursowa_banku | umowa | umowa | SOKiK | SOKiK | umowa | klauzula_niedozwolona

--- Podobne akapity: 25195951355-04-17(3.19) | 25200720926-04-17(4.19) |

...
(22) W zakresie stanowiska przedstawionego w piśmie Rzecznika Finansowego w zakresie tego, Iż waloryzacja kredytu kursem waluty obcej nie może 20Stać zaaprobowana na gruncie art. 69 ust 1 ustawy Prawo bankowe - należy przede wszystkim wskazać. Iż wykładnia literalna tego przepisu nie pozbawia możliwości dokonania waloryzacji kredytu kursem waluty obcej - a to, 2 uwagi na fakt postanowienia umowne odsyłające do tabeli kursowych banku (klauzule waloryzacyjne) nie określają głównych świadczeń stron, a sama klauzula waloryzacyjna jest możliwa do zastosowania w przypadku kredytu, gdyż nie jest objęta wyłączeniem zawartym w art. 38S1 § 1 kc, nie określa bowiem bezpośrednio świadczenia głównego, a wprowadza jedynie umowny reżim jego podwyższenia. Również w orzecznictwie dominuje pogląd, iż cel przepisu art. 38S1 § 1 kc nie pozwala na ograniczenie ochrony partnera umowy w wyniku szerokiej interpretacji formuły „postanowień określających główne świadczenia stron" ( w y r o k z 2 kwietnia 2015 r. 1 CSK 257/14). Wobec tego zawężanie interpretacji w zakresie dopuszczalności zastosowania klauzul waloryzacyjnych do umowy kredytu sięgając wyłącznie do wykładni
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | waloryzacja_umowna | kredyt | kurs_waluty | art.69 | prawo_bankowe | waloryzacja_umowna | kredyt | kurs_waluty | postanowienie_umowne | tabela_kursowa_banku | kaluzula_waloryzacyjna | kaluzula_waloryzacyjna | kredyt | umowa | umowa | waloryzacja_umowna | umowa | kredyt

...
(23) mBank.pl
...
(24) •jęaii «m i
...
(25) --- Page 2 ---
...
(26) --- Page 3 ---
...
(27) syntetycznej brzmienia art. 69 ust 1 ustawy Prawo bankowe jest nieuzasadnione i skutkujące błędnymi wnioskami. Należy podkreślić, ii mechanizm indeksacyjny jako dopuszczalny stanowi skonkretyzowanie głównych świadczeń stron stosunku kredytowego, tj. sposób określania rynkowej wartości wydanej ■wykorzystywanej sumy kredytu w złotych w relacji do walut obcych,
--- Słowa kluczowe: art.69 | prawo_bankowe | indeksacja | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca

--- Podobne akapity: 25200720926-04-17(4.27) |

...
(28) a sama umowa kredytu indeksowanego jest dopuszczalna l mieści się w konstrukcji ogólnej umowy kredytu bankowego i stanowi jej możliwy wariant - zgodnie z art. 353 kodeksu cywilnego
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt_indeksowany | umowa | kredyt | art.353 | kodeks_cywilny

--- Podobne akapity: 25200720926-04-17(4.32) |

...
(29) w zw. z art. 69 Prawa bankowego (vide: wyrok SN zdnia Wskazać również należy, że w powyżej wskazanym orzeczeniu, Sąd Najwyższy podkreślił dopuszczalność konstrukcji kredytu indeksowanego (waloryzowanego) z perspektywy art. 69
--- Słowa kluczowe: art.69 | prawo_bankowe | kredyt_indeksowany | waloryzacja_umowna | art.69

--- Podobne akapity: 25200720926-04-17(4.32) |

...
(30) prawa bankowego.: „Umowa kredytu bankowego jest umową nazwaną (art. 69 prawa bankowego z 1997 r.). W art. 69 ust. 2 prawa bankowego wskazano, jakie niezbędne (obligatoryjne) postanowienia powinny być zawsze ujawnione w tej umowie bankowej. Nie wszystkie z tych elementów stanowią oczywiście essentialia negotii umowy kredytowej. Elementów konstrukcyjnych tej umowy poszukiwać należy w treści art. 69 ust. 1 prawa bankowego, zgodnie z którym „bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych', a „kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej ( ) i zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty'. Oznacza to, że - używając syntetycznej formuły - bank zobowiązuje się do wydania określonej sumy pieniężnej, a kredytobiorca • do zwrotu wykorzystanej sumy kredytu i zapłacenia odsetek kapitałowych. Zawarta przez strony „umowa kredytu hipotecznego' stanowi - jak określił Ją pozwany Bank - „umowę kredytu indeksowanego'. Bank wydaje (udostępnia) kredytobiorcy określoną sumę kredytową w złotych, przy czym jej wysokość Jest określana (indeksowana) według kursu danej waluty (np. euro) w dniu wydania (indeksowanie do waluty obcej po cenie kupna). Ustalenie takie następuje te2 w celu określenia wysokości rąt kredytowych, do których kredytobiorca będzie zobowiązany w okresie trwania stosunku kredytowego. W dniu płatności konkretnych rat rata taka jest przeliczana zgodnie z umową na złote stosownie do kursu danej waluty (np. euro), tj. po kursie Jej sprzedaży kontrahentowi banku. Tak ujęta „umowa kredytu indeksowanego' mieści się,
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe | umowa | kredyt | umowa | art.69 | prawo_bankowe | art.69 | prawo_bankowe | obowiazkowe | umowa | umowa | kredyt | umowa | art.69 | prawo_bankowe | kredytoborca | umowa | kredytoborca | kredyt | odsetki | kredytoborca | kredyt | odsetki | umowa | kredyt | umowa | kredyt_indeksowany | kredytoborca | kredyt | waluta_krajowa | indeksacja | indeksacja | waluta_obca | kredyt | kredytoborca | zobowiazanie | kredyt | umowa | waluta_krajowa | umowa | kredyt_indeksowany

--- Podobne akapity: 25200720926-04-17(4.32) |

...
(31) oczywiście, w konstrukcji ogólnej umowy kredytu bankowego I stanowi jej możliwy wariant (art. 3531 k.c. w zw. z art. 69 prawa bankowego). Nie byłoby zatem podstaw do twierdzenia (i tak też nie twierdzi pozwany Bank), że w obrocie prawnym doszło do wykształcenia Się jakiegoś odrębnego, oryginalnego typu umowy bankowej, powiązanej w sposób szczególny z kursem złotego do walut obcych w chwili wydania l 2wrótu sumy kredytowej i tym samym - zakładającej szczególny sposób określania wysokości zadłużenia kredytobiorcy w stosunku kredytowym. W zakresie „umowy kredytu indeksowanego' także dochodzi do wydania (udostępnienia, wypłaty) sumy kredytu kredytobiorcy i zwrotu wykorzystanej sumy kredytu z reguły w ratach kredytowych w dłuższych odcinku czasowym. Ola kredytobiorcy istotne znaczenie ma z reguły wysokość rat spłacanych w poszczególnych okresach ich spłat. Kredytobiorca zwraca kredytodawcy wykorzystaną sumę kredytu, przy czym w związku z kursem waluty obcej suma ta może być wyższa odpowiednio do relacji do waluty obcej. Suma wykorzystana w dniu wykonywania umowy kredytu hipotecznego może mieć bowiem inną wartość rynkową w wyniku indeksacji walutowej. Innymi słowy, kredytobiorca może być zobowiązany do zwrotu bankowi sumy pierwotnie wykorzystanego kredytu (w chwili wykonania umowy przez bank), ale taka wykorzystana suma (w całości lub części) może mleć Inną (wyższą) wartość rynkową w okresie spłaty kredytu". Także w opinii organów Unii Europejskiej konstrukcja kredytu indeksowanego nie budzi kontrowersji. Jak wskazał Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE : „(...) warto przypomnieć podstawowe pojęcia prawa zobowiązań pieniężnych, a mianowicie „walutę rachunku' oznaczającą miarę zobowiązania i „walutę płatności' oznaczającą sposób wykonania zobowiązania. (...) Korzystanie z klauzuli walutowej oznacza, że dłużnik zaciąga zobowiązanie do zapłaty nieokreślonej, lecz możliwej do określenia kwoty. Mamy jednakże do czynienia ze zobowiązaniem pieniężnym, które może zostać wykonane poprzez zapłatę właściwej kwoty w walucie płatności (...) Sytuacja faktyczna w niniejszej sprawie wydaje się dotyczyć kredytu udzielonego przez bank konsumentowi w sytuacji, gdy walutą rachunku jest zgodnie z umową frank szwajcarski, którego
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | art.353art. | art.69 | prawo_bankowe | umowa | waluta_krajowa | waluta_obca | kredyt | kredytoborca | kredyt | umowa | kredyt_indeksowany | kredyt | kredytoborca | kredyt | kredyt | kredytoborca | kredytoborca | kredyt | kredyt | kurs_waluty | waluta_obca | umowa | kredyt | indeksacja | kredytoborca | zobowiazanie | kredyt | umowa | kredyt | kredyt_indeksowany | rzecznik_generalny | zobowiazanie | zobowiazanie | kaluzula_walutowa | zobowiazanie | zobowiazanie | kredyt | konsument | umowa

...
(32) wartość określa kapitał kredytu i raty, podczas gdy walutą płatności jest forint węgierski”.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(33) mBank.pl
...
(34) #i
...
(35) 4* 1 1 Jf r ' ‘
...
(36) --- Page 3 ---
...
(37) --- Page 4 ---
...
(38) Należy zauważyć, iż polskie orzecznictwo jest ugruntowane w zakresie dopuszczalności zawierania umów kredytu zwierającego klauzule indeksacyjną. Ola przykładu można wskazać Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2012 r. II CSK 429/11 1243007). w którym Sąd Najwyższy w kontekście kredytu indeksowanego nie tylko dopuścił zawieranie tego typu umów {.zawarcie umowy kredytu opiewającego na określoną kwotę wyrażoną w złotych, ale spłacaną w złotych po obliczeniu kwoty miesięcznej raty według kursu złotego do franka szwajcarskiego"), ale także zdefiniował ryzyko kursowe występujące tak po stronie Kredytobiorcy, jak i po stronie Kredytodawcy, tj. wyjaśnił, iż: .Biorący kredyt, zwłaszcza długoterminowy z przeliczeniem zobowiązań okresowych (rat spłacanego kredytu) według umówionej waluty (klauzula walutowa) [Kredytobiorca] ponosi ryzyko polegające albo na płaceniu mniejszych rat w walucie kredytu, albo większych, niż to wynika z obliczenia w tej walucie, gdyż na wysokość każdej raty miesięcznej wpływa wartość kursowa waluty kredytu w stosunku do waluty waloryzacji tego kredytu. Podobne ryzyko ponosi Kredytodawca, który wprawdzie ma osiągnąć tylko zwrot kwoty udzielonego kredytu z odsetkami, ale w razie zawarcia klauzuli walutowej może poszczególne raty mieć większe po przeliczeniu, albo mniejsze, zależne od różnic kursowych. {...)".
--- Słowa kluczowe: kredyt | indeksacja | sad_najwyzszy | kredyt_indeksowany | umowa | kredyt | waluta_krajowa | waluta_krajowa | waluta_krajowa | ryzyko_kursowe | kredytoborca | kredyt | kredyt | kredyt | umowa | kaluzula_walutowa | kredyt | kurs_waluty | kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | kredyt | kredyt | odsetki | kaluzula_walutowa

--- Podobne akapity: 25195951355-04-17(3.21) |

...
(39) Zatem za w pełni prawnie dopuszczalne i zaaprobowane w judykaturzc należy uznać istnienie klauzul walutowych jako klauzul waloryzacyjnych w rozumieniu art. 358’ § 2 k. c. w kredytach zlotowych. Przytoczone poglądy Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 24 maja 2012 r. stoją także w sprzeczności z argumentacją, że sporne umowy kredytu są jakoby niezgodne z naturą stosunku kredytu (art. 69 ust. 1 Prawo bankowe) l są w tym zakresie nieważne z uwagi na naruszenie granic swobody kontraktowej określonych w art. 353' k. c. W uzasadnieniu przytoczonego orzeczenia Sąd Najwyższy w sposób jednoznaczny uznał za dopuszczalne stosowanie w kredytach zlotowych waloryzacji świadczeń wynikających z umowy kredytu w oparciu o kurs waluty obcej. W obecnie istniejących unormowaniach prawnych jak i dorobku orzeczniczym, kwestionowanie przez Rzecznika Finansowego istoty kredytu waloryzowanego obcą walutą - jest w zupełności nieuzasadnione. Rzecznik finansowy w przedstawionym stanowisku nie odniósł się w ogóle do otoczenia prawnego związanego 2 kredytami indeksowanymi, zawężając swoją analizę do literalnej wykładni art. 69 ust 1 prawa bankowego oraz 3581 § 2 kodeksu cywilnego, wyłączając z tejże analizy istniejące obszerne orzecznictwo i doktrynę przedmiotu.
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna | art.358 | kredyt_złotówkowy | sad_najwyzszy | umowa | kredyt | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | art.353 | stosowanie_postanowien | kredyt_złotówkowy | waloryzacja_umowna | umowa | kredyt | waluta_obca | rzecznik_finansowy | kredyt_waloryzowany | rzecznik_finansowy | kredyt_indeksowany | art.69 | prawo_bankowe | art.358 | kodeks_cywilny

--- Podobne akapity: 25200720926-04-17(4.39) |

...
(40) Uwzględniając skutki nowelizacji przepisów ustawy Prawo bankowe tj. ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 984), obowiązującej od dma 26.08.2011 r. (t2w. ustawa antyspreadowa) Klientowi przysługuje uprawnienie do spłaty kredytu bezpośrednio w walucie waloryzacji, umezale2niając się od kursów wynikających z tabel kursowych banku. Oznacza to, że klient uzyskał ustawowe uprawnienie uniknięcia różnic kursowych ogłaszanych wg tabeli kursowych banku - poprzez możliwość spłaty w walucie waloryzacji spowodowało wyeliminowanie ryzyka hipotetycznego zawyżania kursu waluty przez bank. W konsekwencji ry2yko zawyżania kursów na podstawie kursów 2 taeli kursowych banku zostało ustawowo wyeliminowane. Ustawa wprowadziła także prawo klienta żądania od banku zmiany umowy przez określenie zasad ustalania kursów walut. Za okres sprzed wejścia w życie powołanej wyżej nowelizacji, tj. za okres przed 26 sierpnia 2011 r. można wyłącznie dokonać oceny prawidłowości zastosowanych przez bank kursów. Jednakże
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe | prawo_bankowe | kredyt | waloryzacja_umowna | tabela_kursowa_banku | tabela_kursowa_banku | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | kurs_waluty_banku | umowa | kurs_waluty

--- Podobne akapity: 25195951355-04-17(3.28) | 25200720926-04-17(4.40) |

...
(41) ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na zarzucającym nieprawidłowość w tym zakresie.
...
(42) Należy podkreślić również fakt, iż bank pismem okólnym z dnia 1 lipca 2009 r. wprowadził zmiany do oferty produktowej umożliwiające kredytobiorcom spłatę kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej w walucie waloryzacji, toteż Już od tej daty zaistniała możliwość eliminacji ryzyka walutowego.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | waloryzacja_umowna

--- Podobne akapity: 21124926448-05-17(1.33) | 21125237148-05-17(1.51) | 25195951355-04-17(3.29) | 25200720926-04-17(4.41) |

...
(43) Należy wskazać, iż waloryzacja kredytu do waluty CHF ma charakter jednorazowy - następuje w momencie uruchomienia kredytu poprzez przeliczenie wypłaconych środków w PIN na walutę CHF po to, by zgodnie z wolą Kredytobiorcy odsetki mogły być naliczane w oparciu o niższą stopę procentową właściwą dla waluty CHF. Na skutek uzgodnionej przez strony waloryzacji, która następuje w momencie wypłaty kredytu, przedmiotem świadczenia jest niezmienna w czasie
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | kredytoborca | odsetki | waluta_obca | waloryzacja_umowna | kredyt

...
(44) mBank.pl
...
(45) --- |J«Ul MN
...
(46) --- Page 4 ---
...
(47) --- Page 5 ---
...
(48) suma jednostek pieniężnych wyrażonych w walucie CHF. Zmienna jest jedynie ich wartość w przeliczeniu na PLN. Przeliczenie kredytu z CHF na PLN przy spłacie nie jest .waloryzacją" raty, tylko określeniem_sDOSObu spełnienia świadczenia w PLN (waluta zapłaty) raty wskazanej w harmonogramie spłat w walucie CHF.Naleźy także podkreślić, iż w związku z wyborem przez klienta kredytu waloryzowanego walutą CHF dochodzi w banku do bezgotówkowych przepływów finansowych, gdyż w związku z udzieleniem kredytu bank finansuje odpowiednią ilość waluty CHF zaciągając stosowne zobowiązanie na rynku finansowm - w tym zakresie ponosi koszt zakupu waluty niezbędnej do sfinansowania kredytu. Następnie w związku z tym. Iż klient wniósł o udzielenie kredytu waloryzowanego, w celu sfinansowania oznaczonej w umowie nieruchomości, której cena wyrażona jest w PLN- dcchodzi do wymiany waluty CHF na PLN w celu jego wypłaty. Fakt wypłaty kredytu CHF w równowartości PLN, oznacza, że bank musi pozyskaną walutę CHF sprzedać na rynku finansowym, aby móc przekazać kwotę PLN na sfinansowanie nieruchomości klienta. Klient posiada zobowiązanie w konsekwencji ustalone w CHF i w tej walucie są wyrażone raty kredytu, zgodnie z harmonogramem spłaty I przede wszystkim księgami banku, natomiast sposób spłaty dopuszcza możliwość dokonywania wpłat wyrażonych w walucie polskich złotych (także w walucie waloryzacji). Kursy wymiany walut są ustalane w mBank S.A. na podstawie bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku między bankowym (kursy rynkowe), zgodnie 2 metodologią tworzenia tabel kursowych w mBanku. W przypadku spłaty przez klienta raty kapitalowo-odsctkowcj bądź całości kredytu w walucie waloryzacji kredytu - do czego klient ma uprawnienie, w Banku nie powstaje transakcja wymiany walutowej, w tym zakresie nie powstaje ryzyko walutowe. Kredyt jest waloryzowany miernikiem w postaci waluty franka szwajcarskiego, natomiast stosowanie kursów kupna/sprzedaży waluty dotyczy możliwości realizacji zastosowania tegoż miernika pieniężnego waloryzacji ustalonego w umowie kredytu, ponieważ możliwość jego stosowania pozostaje nierozłącznie zdeterminowana z uwarunkowaniami ekonomicznymi związanymi z transakcjami kupna/sprzedazy waluty waloryzacji na rynkach walutowych. W przypadku spłaty rat kapitaiowo-odsetkowych kredytu waloryzowanego walutą obcą, dokonywanej przez klienta bezpośrednio w walucie waloryzacji - klient/kredytobiorca aby nabyć walutę byłby zobowiązany zakupić odpowiednią ilość jednostek pieniężnych tejże waluty w kantorze celem dokonania spłaty zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu wyrażonego w
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | waloryzacja_umowna | waluta_krajowa | waluta_obca | kredyt_waloryzowany | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | zobowiazanie | kredyt | kredyt_waloryzowany | umowa | nieruchomosc | waluta_obca | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | waluta_obca | waluta_krajowa | nieruchomosc | zobowiazanie | waluta_obca | kredyt | waluta_krajowa | waloryzacja_umowna | kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | kredyt | waloryzacja_umowna | miernik_wartosci | stosowanie_postanowien | miernik_wartosci | waloryzacja_umowna | umowa | kredyt | stosowanie_postanowien | waloryzacja_umowna | kredyt_waloryzowany | waluta_obca | waloryzacja_umowna | zobowiazanie | kredyt

--- Podobne akapity: 25195951355-04-17(3.30) |

...
(49) walucie, co obiektywnie wskazuje na mechanizm konieczności przeprowadzania transakcji bezgotówkowych (zawsze ze strony banku) lub gotówkowych zarówno kupna jak I sprzedaży danej waluty na rynku finansowym - co z kolei stanowi wypadkową zastosowania miernika waloryzacji kredytu którym jest waluta obca (w tym przypadku frank szwajcarski), który to stanowi podstawę wysokości uruchomionego kredytu.
--- Słowa kluczowe: miernik_wartosci | kredyt | waluta_obca | kredyt

--- Podobne akapity: 25195951355-04-17(3.36) | 25200720926-04-17(4.46) |

...
(50) W zakresie kształtowania kursów walut w tabeli kursowej banku, zwracam uwagę na aktualne orzecznictwo sądowe, w tym m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 2 4 lutego 2016 r. , sygn. akt 1 C 523/15, w uzasadnieniu którego Sąd podniósł, iż .(...)chybionc są argumenty powoda, ze Bank przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego poprzez wyznaczenie w tabeli kursowej kursu sprzedaży CHF (...). Zmiana kursu CHF wynika bowiem z mechanizmów makroekonomicznych, na które pozwany Bank z jednej strony nie ma jakiegokolwiek wpływu, czego potwierdzeniem są chociażby wskazane wyżej kursy średnie CHF publikowane przez Narodowy Bank Polski, a z drugiej musi się do nich dostosować, co oznacza że na przykład me może stosować w tabeli kursowej kursu sprzedaży niższego od kursu kupna. Ustalając cenę sprzedaży jakiejkolwiek waluty Bank musi się dostosowywać do cen wyznaczanych przez polityki walutowe. Obniżenie cen w tabeli kursowej wbrew kursom walut stosowanym na rynku spowodowałoby konieczność pokrywania różnicy w własnych środków, do czego żaden bank nie jest uprawniony. Takie działanie groziłoby bankowi utratą płynności finansowej ze szkodą dla jego klientów. Ponadto należy zgodzić się z pozwanym, że ustawodawca skutecznie zneutralizował potencjalne zagrożenie wynikające z możliwości zawyżania przez banku kursów sprzedaży poprzez nowelizację prawa bankowego ustawą z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy ■ Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011, nrl6S, poz. 9 8 4 ).“ Nale2 y podkreślić, iż to nie bezpośrednio mBank S.A., tylko warunki rynkowe wyznaczają aktualny w danym momencie kurs waluty, który to stanowi cenę danej waluty wyrażonej w jednostkach innej waluty. Cena ta
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | kredyt_waloryzowany | waluta_obca | waluta_obca | waluta_obca | kurs_waluty | stosowanie_postanowien | nowelizacja_prawo_bankowe | nowelizacja_prawo_bankowe

...
(51) mI I IBU Va4nI k dI |I-",--f-*---- ,---------|------------- ----------------
...
(52) --- Page 5 ---
...
(53) --- Page 6 ---
...
(54) powstaje w wyniku transakcji na rynkach walutowych. Kurs polskiej waluty w stosunku do walut obcych determinowany jest poprzez m.in. bieżące notowania kursów wymiany walut na rynku międzybankowym, zmianę popytu i podaży waluty krajowej, co z kolei determinowane jest uwarunkowaniami makroekonomicznymi na które składają się m.in. dynamika PKB, poziom przyszłej inflancji, płynność rynku walutowego a także czynniki polityczne, czy również psychologia uczestników rynku - jako czynniki niezależne od banku, tworzące podstawy gospodarki wolnorynkowej.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_krajowa

...
(55) Nawiązując do kwestii dotyczącej formy wysyłki korespondencji (zwykła przesyłka pocztowa), informuję. Ze forma ta została wybrana ze względów praktycznych i dla wygody naszych klientów. Nie ma przepisów prawnych regulujących kwestię sposobu nakazujący bankowi wysyłanie dokumentacji listem poleconym.
...
(56) Biorąc na uwagę powyższe nie znajdujemy podstaw do uznania Pana roszczeń za zasadne. W imieniu zespołu mBanku
...
(57) r
...
(58) --- Page 6 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz