Szukaj w dokumentach

v1-28200144168/04/17

Sprawa: 28200144168/04/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: NWW

Uwagi: bank nie chce przyznać, że opłata manipulacyjna jest pobierana na pokrycie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i twierdzi, że opłata stanowi dodatkową rekompensatę dla Banku za ponoszone ryzyko (wbrew art. 110 pb)

Spis plikow

1. 20170307_reklamacja_nww_80167152 | Skan
2. 20170314_odpowiedź_nww_80167152 | Skan


20170307_reklamacja_nww_80167152

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Poznań, dn. 7.03.2017 r.
...
(3) Bank BPH SA ul. płk. J. Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(4) Reklamacja zmiany wysokości rat po naliczeniu opłaty manipulacyjnej.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(5) Dotyczy umowy nr Z07E/75295192 z dnia 21.04.2008 r. zwanej dalej „Umową".
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(6) Niniejszym kwestionuję odpowiedź Banku dotyczącą sprawy 80146504, zawartą w piśmie z dnia 24.02.2017 r. będącą odpowiedzią na moją reklamację z dnia 20.02.2017 r.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(7) W swojej odpowiedzi Bank twierdzi, że §10 ust. 9 Umowy informuje o zasadach zmiany wysokości raty w sytuacji, kiedy saldo kapitału nie wzrasta z tytułu naliczenia opłaty manipulacyjnej. Bank nie cytuje jednak innego fragmentu Umowy, w którym znalazłby się zapis, że Bank ma prawo zmienić wysokość raty po doliczeniu do salda kapitału opłaty manipulacyjnej, z powodu braku takiego zapisu. §10 ust. 9 informuje jednoznacznie: „Wysokość Raty ulega zmianie wyłącznie w przypadku zmiany oprocentowania zgodnie z zapisami §8 oraz w sytuacji opisanej w ust. 14". Według słownika języka polskiego PWN, partykuła „wyłącznie" ogranicza odniesienie komunikowanego w zdaniu sądu do tych obiektów i stanów rzeczy, które są wymienione. Stan, w którym Bank zmienia wysokość raty po doliczeniu do salda kapitału opłaty manipulacyjnej, nie jest wymieniony w §10 ust. 9, zatem Bank nie miał prawa przeliczenia harmonogramu i zwiększenia wysokości rat.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | oprocentowanie

...
(8) W związku z powyższym opłaty z tytułu zwiększonego salda kredytu w okresach 21.06.2011 r. - 30.01.2012 r. oraz 9.05.2014 r. -1.05.2015 r. zostały przez Bank pobrane niesłusznie.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(9) W odpowiedzi na tę reklamację Bank przedstawi wyliczenie niesłusznie pobranych kwot oraz dokona
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(10) 15.04.2017 r. Obliczona suma CHF zostanie przelana na ww. konto po przeliczeniu na PLN po kursie kupna z tabeli kupna/sprzedaży walut Banku BPH z dnia dokonania zwrotu.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_krajowa

...
(11) Jednocześnie zauważam, że sytuacja, w której Bank wykorzystując swoją przewagę kontraktową, przyznaje sobie nieuzasadnione prawo do zmiany wysokości raty w przypadku zwiększenia salda kapitału, jednocześnie nie zmieniając wysokości raty w przypadku zmniejszenia salda kapitału w wyniku nadpłaty, każąc mi występować z wnioskiem i ponosić opłatę za wykonanie takiej operacji,
...
(12) Strona 1z2
...
(13) --- Page 1 ---
...
(14) --- Page 2 ---
...
(15) może być w mojej ocenie postrzegana jako kształtująca moje prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, czy też rażąco naruszająca moje interesy.
...
(16) Drugim zagadnieniem poruszonym w korespondencji Banku z dnia 24.02.2017 r. była podstawa prawna naliczenia opłaty manipulacyjnej z tytułu przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika obciążenia nieruchomości kredytem. W długim wywodzie niemającym w większości związku z moim zapytaniem z dnia 20.02.2017 r. Bank informuje, że opłata manipulacyjna z tytułu przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika obciążenia nieruchomości kredytem jest opłatą w rozumieniu art. 110 ustawy Prawo Bankowe. Zgodnie z wyjaśnieniem Banku ww. opłata manipulacyjna musi być więc opłatą z tytułu wykonywanych czynności bankowych lub opłatą za wykonywanie innych czynności przez Bank. Z informacji zawartych w piśmie Banku wynika, że czynnościami wykonywanymi przez Bank, powiązanymi z opłatą manipulacyjną są: analiza historii kredytu oraz aktualnego jego stanu, weryfikacja czy istnieją opisane w §2 ust. 4 Umowy przesłanki do naliczenia opłaty, wyliczenie wysokości opłaty oraz doliczenie jej do salda kredytu, wysłanie do Klienta pisma z informacją o doliczonej opłacie manipulacyjnej. Jednak biorąc pod uwagę, że taka analiza musi się odbywać co trzy lata przez cały okres realizacji Umowy, a opłata naliczana jest tylko w określonych okolicznościach, ponadto jej wysokość jest różna w zależności od wysokości salda kredytu, stwierdzam, że opłata manipulacyjna z tytułu przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika obciążenia nieruchomości kredytem musi być naliczana za jakieś inne czynności wykonywane przez Bank, o których Bank w żadnym miejscu nie informuje.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | nieruchomosc | kredyt | nieruchomosc | kredyt | prawo_bankowe | kredyt | umowa | kredyt | umowa | kredyt | nieruchomosc | kredyt

...
(17) Dlatego wzywam Bank do udzielenia mi jasnej odpowiedzi na pytanie - za jakie czynności, wykonywane co trzy lata przez Bank, naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 3,6% różnicy pomiędzy kwotą pozostającego do spłaty salda kredytu, wyrażoną w złotych polskich, a kwotą 158400 złotych polskich?
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa | waluta_krajowa

...
(18) W przypadku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą i udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9, skieruję skargę do Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 01171436788-05-17(1.32) | 06074142417-05-17(1.13) | 06114323264-05-17(1.45) | 08155716284-05-17(1.50) | 08160500577-05-17(1.51) | 08161138858-05-17(1.8) | 08161138858-05-17(1.15) | 08170940832-05-17(1.17) | 08173701175-05-17(1.41) | 12091351162-05-17(1.144) | 13144135262-05-17(1.61) | 25190141371-04-17(1.29) | 25195624286-04-17(1.30) | 25195951355-04-17(1.28) | 25200118511-04-17(1.19) | 25200401832-04-17(1.32) | 25200720926-04-17(1.21) | 25202021176-04-17(1.33) | 27184533552-04-17(1.44) | 27195241407-04-17(1.10) | 27195748384-04-17(1.7) | 28183428137-04-17(1.103) |

...
(19) Z poważaniem,
...
(20) Strona 2 z 2
...
(21) --- Page 2 ---
...
(22) --- Page 3 ---
...
(23)
...
(24) --- Page 3 ---


20170314_odpowiedź_nww_80167152

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) III
...
(3) Bank BPH SA
...
(4) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(5) Gdańsk, dnia 14.03.2017 r.
...
(6) dotyczy spraw nr 80167152,80167158 dotyczy rachunku nr 620075295192
...
(7) Szanowny Panie,
...
(8) BankBPH
...
(9) grupa GE Capital
...
(10) W odpowiedzi na Pana korespondencję z dnia 07.03.2017 r. uprzejmie informuję, że Bank podtrzymuje stanowisko przedstawione we wcześniejszej korespondencji w zakresie zasadności naliczenia opłat manipulacyjnych. Dodam, że zapisy § 2 ust. 4 umowy wyraźnie wskazują, że sq one naliczane z tytułu przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika obciążenia nieruchomości kredytem. W ocenie Banku opłaty były należne, w związku z czym brak jest podstaw do ich zwrotu.
--- Słowa kluczowe: umowa | nieruchomosc | kredyt

...
(11) Należy podkreślić, że Bank zobligowany jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa i regulacji instytucji nadzorczych do właściwego zarządzania ryzykiem, w tym do stosownych zabezpieczeń ekspozycji kredytowych. W przypadku, gdy określony wkład własny w inwestycję nie został zapewniony, Bank wymagał dodatkowego zabezpieczenia w postaci uregulowania opłaty manipulacyjnej, stanowiącej dla Banku rekompensatę braku wkładu własnego i podwyższonego ryzyka wynikającego z przekroczenia określonego przez Bank wskaźnika obciążenia nieruchomości kredytem.
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | zabezpieczenie | wklad_wlasny | nieruchomosc | kredyt

...
(12) Opisane powyżej warunki kredytowania pozostawały w pełni zgodne z obowiązującymi w czasie zawarcia umowy kredytu, a kwestia określenia i zapewnienia właściwego poziomu wskaźnika obciążenia nieruchomości zobowiązaniem w przypadku kredytów hipotecznych, jak również
--- Słowa kluczowe: kredyt | moment_zawarcia_umowy | kredyt | nieruchomosc | zobowiazanie | kredyt

...
(13) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2. 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(14) www.bph.pl
...
(15) Nadano
...
(16) PP Warszawa W101 dnia 16 03 2017 r
...
(17) 3
...
(18) --- Page 1 ---
...
(19) --- Page 2 ---
...
(20) I1II
...
(21) Bank BPH SA
...
(22) uL płk. Jana Pałubickiego 2
...
(23) 80-175 Gdańsk grupa GE Capital
...
(24) wymóg stosownych dodatkowych zabezpieczeń na wypadek przekroczenia takiego poziomu sq niezmiennie podkreślane rain, w wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego.
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie

...
(25) W odniesieniu do kolejnej poruszonej przez Pana kwestii wyjaśniam, że kwestionowany przez Pana zapis § 10 ust. 9 umowy nie wskazuje obowiązku wnioskowania o zmianę harmonogramu po nadpłacie. Jest to czynność wykonywana jedynie na wniosek Klienta, w związku z czym jest ona płatna. W przypadku dokonania nadpłaty, o ile nie złożono wniosku o skrócenie okresu spłaty na stałe, po zmianie oprocentowania wysokość rat ulegnie samoczynnemu zmniejszeniu, ponieważ zostanie przywrócony okres kredytowania sprzed nadpłaty. Za zmianę oprocentowania zgodnie z § 8 umowy Bank nie pobiera żadnych opłat.
--- Słowa kluczowe: umowa | oprocentowanie | kredyt | oprocentowanie | umowa

...
(26) Dodam, że podpisując umowę kredytową oświadczył Pan, że zapoznał się z jej zapisami i wyraził na nie zgodę. Mając na uwadze powyższe Bank nie podziela Pana stanowiska w zakresie braku odpowiednich zapisów w umowie, regulujących konieczność uiszczania opłaty manipulacyjnej.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa

...
(27) W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Bankiem pod numerem infolinii 801889 889* (z telefonów stacjonarnych) lub 58 30 07 500 (z telefonów stacjonarnych,
...
(28) komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych), a także pod adresem
...
(29) KontaktBPH@ge.com. W kontaktach z Bankiem proszę posługiwać się numerem PESEL. *opłata za połączenie jest zależna od taryfy danego operatora
...
(30) Z poważaniem
...
(31) Specfa& Sa
...
(32) DorrimwWoftyta
...
(33) Zopoważnienia Bonku BPH I1294B
...
(34) e-mail:
...
(35) INFORMACJE DODATKOWE
...
(36) W przypadku zaistnienia nowych, nieujawnionych dotychczas okoliczności sprawy, które mogłyby wpłynąć na stanowisko Banku, istnieje możliwość ponownego zwrócenia się do Banku.
...
(37) Ponadto, w razie niezaakceptowania decyzji Banku lub niezadowolenia z uzyskanych wyjaśnień, ma Pan możliwość:
...
(38) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(39) www.bph.pl
...
(40) BankBPH
...
(41) --- Page 2 ---
...
(42) --- Page 3 ---
...
(43) IIII
...
(44) Bank BPH SA
...
(45) ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(46) 80-175 Gdańsk grupa GE Capital
...
(47) 1) odwołania się do Rzecznika Klientów Banku. Korespondencja stanowiąca odwołanie od decyzji Banku powinna zostać skierowana do Rzecznik Klientów Banku BPH na piśmie - pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Banku lub pocztą elektroniczną na adres: rzecznik.klientow@ge.com;
...
(48) 2) zwrócenia się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów, bądź jednej z organizacji konsumenckich (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl;
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument | konsument

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.64) | 05071818381-05-17(2.48) | 05071818381-05-17(4.54) | 06053558362-05-17(2.63) | 06053735817-05-17(2.36) | 06071814982-05-17(4.56) | 06074142417-05-17(2.30) | 08155716284-05-17(2.55) | 08160500577-05-17(2.54) | 08162613612-05-17(2.108) | 08163036736-05-17(2.107) | 08165522733-05-17(2.57) | 08170940832-05-17(2.79) | 08173701175-05-17(2.79) | 09070541345-05-17(2.28) | 18162405305-05-17(2.53) | 25190141371-04-17(2.24) | 25195951355-04-17(2.43) | 25200118511-04-17(2.22) | 25200401832-04-17(2.44) | 25200401832-04-17(3.29) | 25200720926-04-17(2.25) | 25200720926-04-17(3.20) | 27184533552-04-17(2.53) | 28195951574-04-17(2.36) |

...
(49) 3) wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dotyczące Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: www.rf.gov.pl;
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.66) | 05071818381-05-17(2.49) | 05071818381-05-17(4.57) | 06053558362-05-17(2.64) | 06053735817-05-17(2.43) | 06071814982-05-17(4.59) | 08112733401-05-17(3.8) | 08155716284-05-17(2.58) | 08160500577-05-17(2.57) | 08162613612-05-17(2.109) | 08163036736-05-17(2.108) | 08165522733-05-17(2.60) | 08170940832-05-17(2.82) | 08173701175-05-17(2.82) | 09070541345-05-17(2.30) | 18162405305-05-17(2.55) | 27184533552-04-17(2.54) | 28161343704-04-17(4.24) | 28195951574-04-17(2.46) |

...
(50) 4) złożenia wniosku o poddanie powstałego sporu pod rozstrzygnięcie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (BAKI. BAK rozstrzyga spory między konsumentami - Klientami banków abankami w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 8.000,00 PLN. Ze złożeniem wniosku o rozpatrzenie sprawy przed BAK wiąże się konieczność uiszczenia opłaty narachunek Arbitra Bankowego w wysokości wskazanej w Regulaminie BAK. Szczegółowe
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | waluta_krajowa | regulamin

--- Podobne akapity: 05071818381-05-17(2.50) | 05071818381-05-17(4.58) | 06053735817-05-17(2.47) | 06074142417-05-17(2.45) | 08162613612-05-17(2.110) | 08163036736-05-17(2.109) | 08170940832-05-17(2.83) | 08173701175-05-17(2.83) | 27184533552-04-17(2.55) |

...
(51) informacje, w tym Regulamin BAK, dostępne są na stronie internetowej www.zbp.pl;
...
(52) 5) złożenia wniosku o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Udział Banku w takim postępowaniu jest dobrowolny i uzależniony każdorazowo oddokonania przez Bank analizy okoliczności sprawy. Szczegółowe informacje dotyczące Sądu Polubownego przy KNF, w tym Regulamin Sądu Polubownego przy KNF iTaryfa Opłat, dostępne są na stronie internetowej: www.knf.gov.pl, zakładka: Sąd Polubowny. Niniejsza klauzula posiada wyłącznie
...
(53) charakter informacyjny i nie stanowi zapisu na Sąd Polubowny;
...
(54) 6) wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku lub innego
...
(55) sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, zgodnie przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
...
(56) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(57) www.bph.pl
...
(58) BankBPH
...
(59) --- Page 3 ---
...
(60) --- Page 4 ---
...
(61)
...
(62) --- Page 4 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz