Szukaj w dokumentach

v1-25200118511/04/17

Sprawa: 25200118511/04/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Wartość długu

Uwagi: Wartość długu przewyższa wartość pożyczki.

Spis plikow

1. rek416469816-20.05.2016-reklamacja-wcześniejsza-spłata-całkowita-public | Skan
2. rek416469816-08.06.2016-odpowiedŹ | Skan
3. rek416469816-29.07.2016-odpowiedŹ-final-public | Skan


rek416469816-20.05.2016-reklamacja-wcześniejsza-spłata-całkowita-public

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Subject REKLAMACJA Wcześniejsza spłata całkowita
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(3) Date 19 May 2016 at 1950
...
(4) To: mBank • Kontakt kootakl8mban< pł
...
(5) Do:
...
(6) mBank S.A.
...
(7) dot. sposobu realizacji umowy o kredyt hipoteczny nr
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(8) alej: Umowa)
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(9) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(10) Działając na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w imieniu własnym składam zastrzeżenie co do:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(11) 1. Wykonania umowy niezgodnie z jej postanowieniami
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(12) Zgodnie z przysługującym mi prawem wyrażonym w §13 Umowy, rozważam wcześniejszą spłatę ciążącego na mnie długu. Nie wiem jednak o jaką sumę pieniędzy chodzi. System transakcyjny podaje niewiarygodną liczbę, znacznie przewyższającą sumy pieniężne, które bank zapłacił, w moim imieniu, na rzecz sprzedającego mieszkanie, czy też wypłacił, w ramach pożyczki, na moje konto w celu pokrycia opłat oraz poniesionych przeze mnie nakładów związanych z transakcją będącą celem Umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa | pozyczka | umowa

...
(13) Rozumiem, że natura kredytu waloryzowanego wymaga jakiejś formy przeliczenia długu w momencie zakończenia Umowy. Rozumiem także, że duch waloryzacyjny stojący za Umową, miał na celu zagwarantować bankowi utrzymanie wartości zobowiązania na wypadek drastycznej utraty wartości przez pieniądz polski. Pragnę zauważyć, że od momentu podpisania umowy, pieniądz polski nie stracił drastycznie na wartości np. w wyniku hiperinflacji znanej z lat 90.
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | umowa | waloryzacja_umowna | umowa | zobowiazanie | umowa

--- Podobne akapity: 25200720926-04-17(1.15) |

...
(14) Przyjmuję także za rzecz pewną, że zgodnie z postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażonymi w art.227, bank, jako przedsiębiorstwo koncesjonowane przez władze Rzeczypospolitej o statusie instytucji zaufania publicznego, uznaje bezwzględną zwierzchność NBP w obszarze ustalania wartości pieniądza polskiego. Rozumiem, że bank posiadając dostęp do statystyk utraty wartości przez pieniądz polski publikowanych przez NBP, przeprowadzi prawidłową i zgodną z rzeczywistością kalkulację waloryzującą Umowę, tak aby zachować równowagę stron łączącego nas kontraktu w momencie jego rozwiązania.
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna | umowa

...
(15) W związku z powyższym proszę przygotować informację waloryzacyjną pozwalającą mi poznać sumę pieniędzy, którą muszę oddać bankowi, aby wywiązać się z ciążących na mnie zobowiązań wynikających z Umowy. Proszę podać dokładne wyliczenia przedstawionej sumy oraz podstaw prawych, stojących za tymi wyliczeniami.
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna | umowa

...
(16) --- Page 1 ---
...
(17) --- Page 2 ---
...
(18) W przypadku rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z moją wolą, wnoszę o precyzyjne poinformowanie o podstawach prawnych decyzji Banku.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna

...
(19) W przypadku rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z moją wolą lub udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(20) 1. skieruję skargę do Rzecznika Finansowego,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(21) 2. powiadomię Komisję Nadzoru Finansowego, że Bank prowadzi działalność z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
...
(22) Zwracam uwagę na fakt. że odpowiedź wprowadzająca w błąd konsumenta może zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i/lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu Karnego.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(23) Z poważaniem, Ryszard Styczyński
...
(24) --- Page 2 ---


rek416469816-08.06.2016-odpowiedŹ

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) Sygnatura: WRN/mB/BaFurm/212/2016 Łódź, 8.06.2016
...
(4) Dzień dobry,
...
(5) przykro nam jednak Pana reklamację REK416469816 rozpatrzyliśmy negatywnie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(6) Kredyt waloryzowany polega na tym, iż udzielany jest w PLN, przy jednoczesnym przeliczeniu go na walutę waloryzacji (w tym wypadku CHF) w dniu uruchomienia kredytu. Tym samym w serwisie transakcyjny podawane jest prawidłowa kwota zadłużenie z tytułu kredytu hipotecznego w walucie waloryzacji. Harmonogram spłaty kredytu sporządzany jest również w walucie waloryzacji, a spłata dokonywana jest w PLN. Zgodnie z zapisami umowy kredytowej zawartymi w § 12 ust.5 w przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu kwota spłaty przeliczana jest po kursie sprzedaży z tabeli kursowej mBanku. W każdej chwili może Pan skontaktować się konsultantem mLinii (801 300 800 / 42 6 300 800 w celu ustalenia aktualnej wysokości zadłużenia w dniu spłaty kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | waluta_krajowa | waloryzacja_umowna | waluta_obca | kredyt | kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | waloryzacja_umowna | waluta_krajowa | umowa | kredyt | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 25200720926-04-17(2.8) |

...
(7) W przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej, kredyty te udzielane były wyłącznie na wniosek Klienta banku ubiegającego się o udzielenie kredytu, i zainteresowanego tego rodzaju kredytem, wówczas znajdującym się w szeroko dostępnej ofercie wielu banków. Podstawę prawną zawierania umów kredytów stanowiły w szczególności art. 3531k.c. w zw. z art. 3581§ 2 k.c w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | kredyt | kredyt | kredyt | podstawa_prawna | kredyt | art.69 | prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 25200720926-04-17(2.9) |

...
(8) Mam nadzieję, iż powyższe wyjaśnienie jest wystarczające.
...
(9) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(10) mBank.pl
...
(11) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18. 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2016 r. wynosi 168.955.696 złote.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(12) .W imieniu zespołu mBanku
...
(13) konsultant Bartosz Tbpolski
...
(14) A-0489
...
(15) --- Page 1 ---
...
(16) --- Page 2 ---
...
(17) Informacje dotyczące możliwości odwołania się od decyzji banku w sprawie reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(18) Jeśli nie zgadza się Pan r naszą decyzją, może Dan:
...
(19) 1. odwołać się cd naszego stanowiska w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowedzi. Odwołanie noże Pan złożyć za pośrednictwem nfolinii banku, osobiście lub Korespondencyjnie na adres:
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(20) mBank S.A.
...
(21) Wydział Obsługi Cientów Skrytka Pocztowa 2103 90-559 Łódź,
...
(22) 2. zwrócić się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lun Powiatowego Rzecznika Konsumenta, 0 ile posiada Pan status konsumenta,
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument

...
(23) 3. skorzystać z Bankowego Arbitrazj Konsurnenok ego w przypadkach -aszczeń określonycn w regulamin e Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Związku Banków dolskich,
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(24) 4. wystąpić z wnioskiem o -ozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego w trybie ustawy 2 dna S sierpnia 2015 r. o rozpat'ywanu reklamacj' przez podmioty 'ynku finansowego 1o Rzeczniku Finansowym,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(25) 5. wystąpić z powództwem do sądj powszechnego, ze wskazaniem mBaiiKj Jako pozwanego. Sądy właściwe do rozpoznania sprawy są ok't?ślone w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego:
...
(26) Art. 30. Art. 33.
...
(27) Art. 34.
...
(28) Art. 35.
...
(29) Powództwo przeciwko osobie prawnej lub Innet ij podmiotowi n ebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich s edziby.
...
(30) Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko p'zedsiębiorcy można wytoczyć orzed sąd., w któ-ago okręgu znajduje sę zakład główny lub oddział, jeże -oszczene pozostaje w zw ązku z działa nością tego zakładu lub oddziałj.
...
(31) dowództwo c zawale umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy o'az o jstalene istnienia umowy, o je j wykonanie, rozwiązanie lub uniewaźn enle, a także odszkodowanie z powodu niewykonania lub n enależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonanie umowy powinno być stwierdzone dokumentem.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | umowa | umowa | umowa

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.76) | 09070541345-05-17(2.35) | 18162405305-05-17(2.61) | 21111111971-05-17(1.14) | 25190141371-04-17(2.30) | 25195624286-04-17(2.35) | 25195951355-04-17(2.52) | 25200401832-04-17(2.50) | 25200401832-04-17(3.35) | 25200720926-04-17(2.31) | 25200720926-04-17(3.26) | 26154015386-04-17(1.6) | 26154015386-04-17(1.6) | 26154015386-04-17(1.7) | 26154015386-04-17(1.8) | 28193104827-04-17(2.25) |

...
(32) Powództwo o roszczenie z czynj niedozwolonego wytoczyć można orzec sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące sz<odę.
...
(33) Art. 371. § i. 3owództwo przedw<o zobowiązanemu z weks a lub cze<j można wytoczyć orzed sąd miejsca płatność .
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(34) § 2. K Iku zooow ązanych z we<sla lub czeku meżna łączn e pozwać przed sąd miejsca płatności lub sąd właściwości ogólnej dla a<ceptanta albo wystawcy weksla własnego lub czeku.
...
(35) Art. 36. § l. dowództwo o własność lub o inne orawa rzeczowe na nierucnomości. jak również powództwo o oosadanle nieruchomość można wytoczyć wyłącznie orzed sąd miejsca jej położenia. Jeżeli przedmiotem sooru Jest służebność gruntowa, właściwość oznacza
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(36) się według położenia nieruchomości obciążorej.
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(37) § 2. Właściwość powyższa -ozciąga s ę na ^szczania osobiste związane z p'a wam i rzeczowymi i dochodzone łącznie z nim p-zeclwko temu samemu pozwanemu.
...
(38) Art. 43. § 1. Jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów albo jeżeli powództwo wytacza się przeć wko kilku osobom, dla któ”ych według p'zeoisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do oowoda.
...
(39) § 2. To samo dotyczy wypadkj, gdy niemchomość, której położenie jest podstawą oznaczenia właściwości sądu, jest położona w k Iku okręgach sądowych.
...
(40) mBank.pl
...
(41) ,r«r«y ••rrt-f.iAv.fK-.'.V.ll l&WOSOV.UC1A1 ■. fe.KY.NVJj .11.W 'ttn
...
(42) t t a f - A ł j r 9 ^ 1, . • i f n c f o n * j : : j j : ; u m j • , n r r
...
(43) :ha- «w,u:m « m,
...
(44) o.&J D14UU|'.’I
...
(45) c m t * i
...
(46) --- Page 2 ---


rek416469816-29.07.2016-odpowiedŹ-final-public

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) Sygnatura: WRNK/~B/SaForm/1575/2016 ŁĆCŻ, 29.07.2010
...
(4) Dzień dobry,
...
(5) przykro r^m jednak Pana reklamacje KhKJ05/70b36 rozpatrzyliśmy negatywnie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(6) Wszelkie wyjaśniania meiycoryczre dotyczące umowy o kieilyl hipotoczny waloryzowany kursem CHP /oriliłty przekrt/nnc vt p smach 7 dnia 31,05-2016 c syqnatU’Ze 2/PSR06M3S135/2015. US.36.2016 o sygnoturac- Wi«ł/ir.B/BaFurm/21^2G16. WRN/mB/BaFu'nrv205;2016, 10.C6.2C16 WRN/mB/Bał-u rm/ 26 5/2C16.
--- Słowa kluczowe: umowa | waloryzacja_umowna

...
(7) Uprrrjjmie i.ifurmuję, stanowisko hnnky nir; uległo zmianie. W związ<g z pewy/y/ym,
...
(8) podtrzymuje przekazane w wymienionej korespondencji wyjaśnień a. traktując je. tako ostateczne oraz wyczerpujące na ooruszone orzez *ana Kv^estie.
...
(9) Mate Pan odvzc'ac sic :d tej decyzji w terminie 30 dni od daty ;e; otrzymana. W załączniku, który jest czrjv'i’i f>r2 -s?»riej odpow erJ/i, znajdzie Pan szczegółowe nforro&cje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(10) Mam nadzieje, iz pewyzsze wyjaśnienie okaże się wystarczające.
...
(11) w inien u m6an<u
...
(12) mBank.pl
...
(13) * \ r v u i<*
...
(14) --- Page 1 ---
...
(15) --- Page 2 ---
...
(16) mBank
...
(17) Inform acje dotyczące możliwości odwołania si«j od decyzji banku w sprawie rekin mocji.
...
(18) •lwi: nic zgadza s ę Pan z nnsrądecyzią, mcźe Pan:
...
(19) 1. odwołać s ą od nafr/ngo stancwlsk: m m m nig 30 d i cd daty otrzymania odpowiedzi Odwołanie -i<jże Dan Złożyć za pośrednictwem 'nfolriii banku, <:nr,biśc:i“ l..b <ur£?'.piirule“cyjnie r.B ad'es:
...
(20) nBank S.A.
...
(21) VVyck ul Ohrdugi Klimtów Skrytka Pocztowa 21CS 90-959 Łódź,
...
(22) 2. zwróslg siy do Miejskiego Rzecznika Kęnsn-nenia :ub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, o- Ile posiada -o -i status kons.menta,
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(23) 3. skorzystać z Bankowego Aroifaźu Konsjmenckejo /»przypadkach wszczeó ek-eślonych w repulam nie Bankowego Arbitrażu Kn-isumencklego. tegucr n dostępny jest no sfonio iri:»:rni;tcv«ęj Związku Banków “C skleił,
...
(24) 4. wystąpić i wn"oskieTi o rozpatrzeń e sprawy p'zez Rzeczni<a Finanscwego w tiyoie listowy 2 dila 5 sierpnia 2015 r. a ru.'u«rry.vaniu rcklo-naci1 vzcz podmioty ry k - finanscwoyo
...
(25) i n Rzeczniku Finansowym,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(26) 5. y.yatąplć z powód/:won do «e.rlu powszechnego. ze wskazaniem mBaK-J iako pozwanego.
...
(27) Sqdy wtaścwe co rozpoznania sprany tw określone ■*> u:.:awie i. d-:i«j i? lislopaca
...
(28) 1 % 4 Art. 30. Art. 53.
...
(29) Art. 3 <-.
...
(30) Kodeks postępowania cywl nego:
...
(31) Powództwo przeciwko osobie prawnei lub In -e n . podmiotowi niebędące-nu osooa fizyczną wytacza się według miejsca Ich sleczlzy.
...
(32) Powództwo o roszczenia majątkowa oizeclwko przedsiębiorcy liczna wytoczyć orzec sąd, w klórego <:<-t;yu /nn.iJgje się zakldd y-ó/rny lob cdCziar. jeżeli rOSzCzaille pozosta;c »vzwiąz<u z zzijlal-ościj>tego zarodu l»b occzia:u.
r/<< ...
(33) Powództw:- o zawarcie umowy, ustalenia icj treści, o z-nonę in c w y oraz o ■.i/,laK*rir istnle-iia umowy, o ;ej -wykonanie, "ozwigrs nie lub tineważniena, j także odszkodowanie z powodu niewykonania lub nlena eżytego wyk:r;ma umowy można wytoczyć :>r/«<l sąd miejsca j«j wykonania. W raz e wątpliwości miejsce wy<cnanla
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | umowa

...
(34) umowy pc.wi-uu hyń r.-.wiunlzurie dokumentem.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(35) Art. 35. Powództwo o m-ó/r/c"iu / ry/iiu liląco/wolcnagc wytoczyć można przeć sąd. w którego okręgu nsstaoilc zdarzenie wywotcjz.cu s/kędt;.
...
(36) Art, 5?1. § 1. Powództwo przeciwko 20bcw.ąza-e'iu z weksla lub czeku można wytoczyć srzed sgd miojoon ptarnuści.
...
(37) Art. 36.
...
(38) Alt. 43.
...
(39) <j 2. Kilku zobowiązanych 7 wnk.sln lii:> nłużna ląiSnlie fł<ł2WAĆ p-.'Crl MfiiJ nejsi-a plal::odc! ;ub sąd właściwości cąól-ei dla akceptami* albo wystawcy weksla wtr.sneqo lub czoku.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(40) $ i. Powództwo c własność lub u inne prAW: rzeczowe na nieiuchomcści, Jak uwriinż powództwo o posiada-ie nieruchomości można wylęę/yr wyiąivni<- pr/ud sąd miejsca
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(41) jo; polożunis. le/eli przedmiotem sporu jest służebność gr.ntcwa, właściwość oznacza się według położenia rionjchc-iDŚcl ufcelązonej.
...
(42) 5 2. Właściwość powyższa rozciąga sic n« roszczenia osobiste z.wią/ar-.e / prawami r/eiyuwyini' cucheczone 'ącznle z n:ml p’zcciwko temu samemu pozwanemu.
...
(43) S I. Jożoli uzasadniona jest włd&lwcść < Iku sądów alce Jeżeli powództwo 'wytacza się przeciwko kilku osobc-m, dlo których -według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybó* mleczy tymi sądami -służy dg "owed*.
...
(44) § 2. Tc usmo crjtyC2 y wypadku, gcy nle'uchomcść, której pc.ożenić jest pudslawą oznaczenia właściwości sądu. Jest pełozona w kilku okręgach sądowych
...
(45) mBank.pl
...
(46) i 11
...
(47) ....... . _
...
(48) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz