Szukaj w dokumentach

v1-28183428137/04/17

Sprawa: 28183428137/04/17

Bank: Deutsche Bank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: "Każdy plik zawiera reklamację plus odpowiedź banku.Załączone pliki dotyczą jednej reklamacji z dnia 31.01.2017 -numer sprawy 326812.\nDrugi plik oznaczony 15.03.2017.328968 jest odpowiedzią na odpowiedź banku na reklamację z 31.01.2017 roku oraz zawiera pismo z dnia 5.04.2017 roku ,w którym przesłałam bankowi stanowisko Prezesa UOKiK z 8.03.2017 roku wydane w sprawie IC 521/15 toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie p-ko Deutsche Bankowi.Ponadto ten plik zawiera kolejną odpowiedź banku ,w którym Bank stanowczo zaprzecza ,że umowa o kredyt denominowany zawiera niedozwolone klauzule.\nMoje reklamacje dotyczyły także: zmiennego oprocentowania, zaniżonego całkowitego kosztu kredytu, tabel walutowych, opłat za sporządzenie harmonogramu dotychczasowej spłaty mojego kredytu."

Spis plikow

1. 31.01.2017.326812 | Skan
2. 15.03.2017.328968..... | Skan


31.01.2017.326812

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Deutsche Bank Polska S.A. al.ArmiiLudowej 26 00=609 Warszawa
...
(3) Reklamacja
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(4) brak podstawy prawnej do zawarcia umowy o kredyt denominowany w walucie obcej CHF
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa | kredyt_denominowany | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 05153808111-05-17(1.3) | 06053735817-05-17(1.3) | 06053735817-05-17(1.4) | 06053735817-05-17(1.5) | 06114208831-05-17(1.10) | 13125332891-05-17(1.4) | 13125332891-05-17(1.7) | 13125332891-05-17(1.34) |

...
(5) dotyczy umowy nr KKI/0718541 z dniu 9.07.2007 roku, zwanej dalej "Umową".
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(6) W związku z otrzymaniem z Banku pisma z dnia 11stycznia 2017 roku wzywającego do zapłaty kolejnej raty w wysokości 786,07 CHF niniejszym informuję, iż wg stanu mojej obecnej wiedzy nie istniała w polskim prawie na dzień zawarcia mojej Umowy podstawa
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | moment_zawarcia_umowy

...
(7) prawna dla zawarcia ze mną przez Bank w dniu 9.07.2007 roku Umowy o kredyt denominowany w walucie obcej CHF(umowa nr KKI/0718541 z dnia 9.07.2007 roku.).
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt_denominowany | waluta_obca | umowa

...
(8) Jeśli w ocenie Banku istniała podstawa prawna do zawarcia takiej Umowy kredytu denominowanego, to w ramach odpowiedzi na niniejszą reklamację prosimy Bank o szczegółowe wskazanie podstawy prawnej dla zawarcia z nami tej Umowy.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa | kredyt_denominowany | reklamacja | podstawa_prawna | umowa

--- Podobne akapity: 06114208831-05-17(1.11) |

...
(9) Pod pojęciem "szczegółowe wskazanie podstawy prawnej" rozumiemy wyszczególnienie wszystkich aktów prawnych, wraz z wyszczególnieniem odpowiednich numerów paragrafów, ustępów etc. - w brzmieniu z dnia 9.07.2007 roku tj. z dnia zawarcia z nami umowy o kredyt
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa | kredyt

...
(10) denominowany w walucie obcej CHF, z których jednoznacznie wynikałoby, iż polskie prawo w tym dniupozwalało zawierać przez Bank z konsumentami umowy o kredyty denominowane w walucie obcej CHF.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca | konsument | umowa | kredyt_denominowany | waluta_obca | waluta_obca

...
(11) JJ Jednocześnie w związku z tym, że Bank nie poinformował nas przy zawarciu Umowy ani nigdy później o celu, w jakim nasz kredyt jest przez Bank denominowany, wnosimy o podanie przez Bank w jakim celu w naszej Umowie została zastosowana denominacja przy użyciu dwóch rodzajów kursu waluty - kursu kupna oraz kursu sprzedaży waluty CHF z Tabeli kursowej Banku.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | kurs_waluty | waluta_obca | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 06053735817-05-17(1.6) | 06114208831-05-17(1.13) |

...
(12) --- Page 1 ---
...
(13) --- Page 2 ---
...
(14) Pozostawienie przez Bank niniejszej reklamacji bez odpowiedzi lub przesłanie nam odpowiedzi ignorującej zadane w tej reklamacji pytania będzie oznaczało uznanie przez Bank, że zawarta przez nas z Bankiem Umowa o kredyt jest w całości nieważna z racji braku
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(1.19) | 05074827632-05-17(1.22) | 05075438951-05-17(1.23) | 05075934266-05-17(1.29) | 05080144959-05-17(1.22) | 05153808111-05-17(1.8) | 06053735817-05-17(1.7) | 06114208831-05-17(1.14) | 06114323264-05-17(1.62) | 08113032891-05-17(1.46) | 08113032891-05-17(1.50) | 08113614858-05-17(2.4) | 08115523582-05-17(1.46) | 08115523582-05-17(1.50) | 08123922342-05-17(1.46) | 08123922342-05-17(1.50) | 11185816458-05-17(1.7) | 13144135262-05-17(1.12) | 15181857688-05-17(1.9) | 15182213581-05-17(2.11) | 25195624286-04-17(1.6) | 26132319311-04-17(2.12) | 26135254922-04-17(2.8) |

...
(15) podstaw prawnych dojej zawarcia.
...
(16) Za nieważnością zawartej z nami przez Bank I Imowy przemawiają przede wszystkim następujące okoliczności:
...
(17) - brak określenia kwoty kredytu, ponieważ kwota kredytu została opisana jako kwota CHF,
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | waluta_obca

...
(18) która została na podstawie postanowień Umowy wypłacona po przeliczeniu wg kursu banku ,którego wysokość ani powiązanie z kursem rynkowym nie została w żaden sposób określona; - naruszenie zasady walutowości ,gdyż dozwolony przepisami prawa dewizowego obrót dewizowy dotyczył wyłącznie sytuacji, w której dochodzi do faktycznego obrotu walutą ,a w
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty_banku | zasada_walutowosci

...
(19) naszej sytuacji nie miało to miejsca;
...
(20) - sprzeczność z naturą stosunku umownego,to jest umowy kredytu ,gdyż kredytobiorca czyli my narażeni byliśmy na nieograniczone ryzyko związane ze wzrostem wysokości miernika
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | kredyt | kredytoborca | miernik_wartosci

...
(21) wartości ,co narusza przepisy o obowiązku zwrotu kwoty otrzymanej oraz zasady współżycia społecznego.
...
(22) Poniżej przedstawiamy najważniejsze stwierdzenia wyroku Sądu Okręgowego Warszawa Praga III Wydział Cywilny(prawomocnego,) z dnia 2 grudnia 2016 roku Sygnakt; in C 75/16, który to Sąd uznał umowę kredytu denominowanego za nieważną
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt_denominowany

...
(23) 1. Koniecznośćokreśleniawszystkichistotnychelementówumowykredytu określonych w art. 69 ust. 1 i 2 Prawa bankowego.
--- Słowa kluczowe: art.69 | prawo_bankowe

...
(24) ,, Pomimo tego, istotną w niniejszej sprawie była odpowiedź na pytanie, czy w sytuacji, gdy strony zawierając umowę kredytu bankowego nie określąjednego z istotnychje j elementów, możliwejest ustalanie w drodze wykładni, że w rzeczywistości doszłopomiędzy nimi do nawiązania innego, np. nienazwanego stosunkuprawnego, czy teżpociągnie to za sobą dalej idące konsekwencje, a w szczególności, czy w takiej sytuacji można stwierdzić, że czynność
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(25) prawnajest ważna. Argumentacjapowódki opierała się na założeniu, żeprzepisy ustawy Prawo bankowe mają charakter imperatywny (ius cogens), co za tym idzie ich naruszenie
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(26) powinno pociągać za sobą nieważność umowy. W ocenie Sądu takie twierdzenie mają swoje uzasadnienie (...)
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(27) Prowadzi to do wniosku, że wprzypadku umowy o kredyt bankowy zawsze koniecznymjest, aby zawierała ona wszelkie elementy wskazane w art. 69 ust. 1 i 2 omawianej ustawy, za wyjątkiempkt9ust.2-prowizji- bowiemtylkowtymprzypadkuodwołanosiędowolistron („jeżeli umowają przewiduje ). Brak któregokolwiek zpozostałych będziepowodował, że
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | art.69 | umowa

--- Podobne akapity: 08162613612-05-17(1.16) |

...
(28) jako sprzeczna zprawem - przepisami Prawa bankowego o charakterze bezwzględnie obowiązującym - będzie ona nieważna (...)
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(29) Uwzględniając, żezgodniezart. 69ust. 1Prawabankowegoistotąkredytujestoddanieprzez bank do dyspozycji kredytobiorcy określonej kwoty środków pieniężnych, dla ustalenia tego, wjakiej walucie został udzielony kredyt nie miało znaczenia,jak zapisano ich ilość w samej
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt

...
(30) --- Page 2 ---
...
(31) --- Page 3 ---
...
(32) je j treści, lecz tojaka konkretnie kwota i wjakiej walucie została udostępnionaprzez kredytodawcę drugiej stronie i wykorzystanafaktycznie przez kontrahenta banku. Zasadnie
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(33) powódkapowoływała się na etapowość stosunku kredytu, tj. udostępnienieprzez kredytodawcę środków pieniężnych kredytobiorcy, następnie wykorzystanie kredytu przez biorącą go osobę i na samym końcu zwrot wykorzystanej kwoty, co wynika zpowołanego
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | kredytoborca | kredyt

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(2.39) | 01181124774-05-17(1.30) | 04142051693-05-17(2.16) | 08162613612-05-17(1.11) | 08162613612-05-17(2.79) | 08162613612-05-17(2.79) | 08163036736-05-17(2.78) | 08163036736-05-17(2.78) | 10153011984-05-17(2.36) | 25200720926-04-17(4.32) |

...
(34) powyżejprzepisu. Można z tezo wywieść, że podstawowe znaczenie dla ustalenia kwoty i waluty kredytu nie ma to. w jaki sposób określono ie w umowie, lecz to takie środki pieniężne i w iakiei walucie zostały udostępnione. wykorzystane i zwrócone. W analizowanej umowie - stosownie do załącznika nr 7- zarówno wypłata kredytu nastąpiła w złotychpolskich, kwota określonawtejwaluciezostałaprzekazanakredytobiorcomdowykorzystania,jak ispłata
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | umowa | kredyt | waluta_krajowa

...
(35) miała następować w PLN Frank szwajcarski w każdym z tychprzypadków stanowiłjedynie odnośnik do określenia ilości sumpieniężnych należnych od stron (...)
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(36) W takiej sytuacji zaś, uwzględniając umowne zasady wypłaty oraz spłatprzez biorących kredytjego rat - wprzeliczeniu dofranka szwajcarskiego - niewątpliwym było, że takie odniesienie do obcej waluty mogło stanowić wyłącznie rodzaj klauzuli waloryzacyjnej, a więc
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kaluzula_waloryzacyjna

...
(37) powołanie się na inny niżpolskipieniądz miernik wartości. (...)
--- Słowa kluczowe: miernik_wartosci

...
(38) Przyjęcie, że zawarta przez strony umowa była kredytem w złotych polskich powodowało, że w istocie nie doszło do określenia w treści stosunkuprawnegojego kwoty. Aczkolwiek strony ustaliły ilość oddanych do dyspozycji kredytobiorcom środków pieniężnych w konkretnej ilości w CHF, to powódka nie mogła domagać się ich wypłaty w tej walucie. Stosownie do
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_krajowa | kredytoborca | waluta_obca

...
(39) załącznika nr 7, taka wypłata miała nastąpić w złotychpolskich, po przeliczeniu według kursu kupna walut, który m iał obowiązywać w banku w dniu wypłaty, zgodnie z tabelą kursów ogłaszaną w banku z zastosowaniem zasad ich ustalania w nim obowiązujących.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(40) 2. Naruszenie zasady walutowości
--- Słowa kluczowe: zasada_walutowosci

...
(41) Uwzględniającpowyższeprzepisy trzeba było stwierdzić, dozwolonyprzez aktprawny obrót dewizowy, który nie podlegał ograniczeniom i do dokonywania którego uprawnione były banki m ógłpolegać (w przypadku zobowiązań kredytowych) wyłącznie na udzieleniu kredytu, w ramach którego doszłoby doprzeniesienia wartości dewizowychpomiędzy
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt

...
(42) stronami. Wniniejszejsprawie, zgodniezzałącznikiem nr 7do umowy, niewątpliwie nie miało miejsca. Ewentualnie rozliczeniapomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcąpowinny odbywać się walutach obcych. Na podstawie samej treści przedmiotowej umowy, a w szczególności powołanego powyżejzałącznika,nicmożnabyłoprzyjąć,żerozliczenia
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredytoborca | waluta_obca | umowa

...
(43) pomiędzy stronami miały się odbywać wfrankach szwajcarskich, gdyż zarówno wypłata jak i spłata kredytu miały następować w złotówkach. Słusznieprzy tympodnosiła powódka, że ewentualne dokonywane przez bankprzeliczenia, czy wymiana wypłaconych i
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa

...
(44) wpłacanych środków (z CHF na PLN i odwrotnie) odbywało się „poza umową nie były to rozliczenia pomiędzy stronami, lecz dokonywane przez kredytodawcę wewnętrzne operacje (■■■)
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_krajowa | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 25195951355-04-17(3.37) | 26141910971-04-17(1.8) | 27155758175-04-17(2.29) |

...
(45) Podkreślić należy, że wyjątki od zasady walutowości mogły wynikaćjedynie z ustawy. Istotnym było, że w Prawie dewizowym wyczerpująco zdefiniowano obrót wartościami dewizowymi. Niewątpliwie należało kierować się zasadą, że wyjątki nic mogąpodlegać wykładni rozszerzającej. Wzwiązku z tym nie było możliweprzyjęcie, że bank uprawniony był do tworzenia umowy, która zjednej strony nie spełniała wymogówpozwalających na uznanie
--- Słowa kluczowe: zasada_walutowosci | umowa

...
(46) je j za dokonaną w ramach dopuszczonegoprzez Prawo dewizowe odstępstwa od art. 358 § 1
--- Słowa kluczowe: art.358

...
(47) --- Page 3 ---
...
(48) --- Page 4 ---
...
(49) k. c, z d r u g i e j z a ś z n a r u s z e n i e m z a s a d y w a l u t o w o ś c i p o s ł u g i w a ł a s i ę w a l u t ą o b c ą n i e t y l k o jako klauzulą waloryzacyjną, ale także wykorzystanoją do wyrażenia zobowiązania.
--- Słowa kluczowe: kaluzula_waloryzacyjna | zobowiazanie

...
(50) 3. Sprzeczność z naturą stosunku prawnego oraz zasadami współ ycia społecznego
...
(51) W ocenie Sądu zasadniczo podzielić można wywodypowódki, w których wskazywała, że co do zasady istota kredytu — w świetlejego ustawowych uregulowań i powołanychpowyżej cech - sprowadza się do tego, że kredytobiorcy mają obowiązek dokonać zwrotu kwoty tożsamej z im udzieloną. Zakładając, że kredytjest złotówkowym (uznając, że wypłacona kwota kredytu to konkretna ilość środków pieniężnych w PLN) należałoby w takiej sytuacjiprzyjąć, żepowódka zobowiązana była do zwrotu równowartości otrzymanych środków wyrażonych w złotych (...)
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredytoborca | kredyt_złotówkowy | kredyt | waluta_krajowa | zobowiazanie | waluta_krajowa

...
(52) Umowne uregulowanie dopuszczalności waloryzacji może zakładać wprowadzenie braku ekwiwalentności świadczenia, a także konieczność spełnienia go przezjedną ze stron w kwocie innej niż nominalna. Powinno jednakże odnosić się to - co do zasady - do świadczeń obu stron, a także tego rodzaju waloryzacja nie możeprowadzić do rażącego braku równości
--- Słowa kluczowe: umowa | waloryzacja_umowna | waloryzacja_umowna

...
(53) stron umowy. Wsytuacji, gdyby taka sytuacja miała miejsce, należy uwzględnić art. 353 k.c, a w szczególności ograniczenie swobody umówpoprzez właściwości stosunkuprawnego oraz zasady współżycia społecznego. Takie działanie trzeba było podjąć w niniejszej sprawie (...)
--- Słowa kluczowe: umowa | art.353 | umowa

...
(54) Strony umowy uzależniły wysokość rat i środkówpodlegających spłaciejedynie w odniesieniu kursu złotego do CHF, nie ograniczyłyjednak wjakikolwiek sposób ryzyka związanego ze
--- Słowa kluczowe: umowa | waluta_krajowa | waluta_obca

...
(55) zmianamikursutejwaluty. Wistociedoprowadziłotodosytuacji,wktórejpowódka
...
(56) zobowiązana była do zwrotu świadczenia dwukrotnie większego niż suma środków pierwotnie je j wypłaconych. Nie mogło budzić wątpliwości, że umowa kredytowa obciążonajest ryzykiem i może dochodzić do zmiany wysokości należnego bankowi świadczenia, chociażby z uwagi na
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | umowa | kredyt

...
(57) zmienne oprocentowanie. Poza sporem powinno być, że strony — w tym kredytobiorca — muszą świadomie zakładać istnienie takiego ryzyka. W razie wprowadzenia do umowy klauzul waloryzacyjnych osoba zobowiązana do spełnienia świadczeńprzy ich uwzględnieniu,
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | kredytoborca | postanowienie_umowne | waloryzacja_umowna | zobowiazanie

...
(58) powinna mieć oczywiście świadomość związanych z tym konsekwencji, jednakże powinny mieć one pewne dopuszczalne granice (...)
...
(59) 4. Skutki ustawy antyspreadowej
...
(60) „ Głównym - i w zasadzie wyłącznym - celem [ustawy antyspreadowej] było wyeliminowanie niedozwolonejzpunktu widzenia unormowańprawa wspólnotowego i krajowegopraktyki banków, polegającej na wprowadzeniu do umów kredytowych klauzul abuzywnych, z którymi wiązała się możliwość zarabiania na tzw. spreadzie walutowym. Sięgnięcie do uzasadnienia
--- Słowa kluczowe: kredyt | klauzula_niedozwolona | spread

...
(61) projektu ustawy wskazuje właśnie na to, ja k i celpostawił sobie ustawodawca dokonując omawianej nowelizacji (Sejm RP VIkadencji, druk nr 4413). Wskazano tam m.in., że zmiana
...
(62) prawa miała za zadanie doprowadzenie do sytuacji, w której kredytobiorcajuż na etapie umowy kredytowej będzie odpowiedniopoinformowanyprzez banko kluczowych dla niego
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | umowa | kredyt

...
(63) zasadach związanych ze spłatą kredytu, dzięki czemu banki będą konkurowałypomiędzy sobą wysokością tzw. spreadu. Wskazuje to w sposóbjednoznaczny na to, że wprowadzone regulacje miały na celu doprowadzenia do sytuacji, w której będzie możliwe wyeliminowanie niewłaściwejpraktyki bankówpolegającej na umieszczaniu w umowach zawieranych z konsumentamipostanowień naruszających ich prawa, a związanej z dowolnym określaniem kursu wymiany walut w tzw. kredytach denominowanych lub indeksowanych. ”
--- Słowa kluczowe: kredyt | spread | umowa | konsument | kredyt_denominowany | indeksacja

...
(64) --- Page 4 ---
...
(65) --- Page 5 ---
...
(66) Umowa kredytu w takiej postaci,w jakiej została zawarta między nami a Bankiem ,nie przewidywała w ogóle możliwości uruchomienia kredytu w CHF ,co przy jednoczesnym wyrażeniu kwoty kredytu w umowie w walucie CHF oznacza złamanie przez Bank zasady walutowości obowiązującej w kodeksie cywilnym do 20 stycznia 2009 roku. Zgodnie bowiem
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | waluta_obca | kredyt | umowa | waluta_obca | zasada_walutowosci | kodeks_cywilny

...
(67) z art. 358§ 1 kodeksu cywilnego w brzmieniu z dnia zawarcia naszej Umowy „Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych ,zobowiązania pieniężne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim” Wyjątkiem ,o którym mowa w tym przepisie było prawo dewizowe, które zezwalało na obrót
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | umowa | zobowiazanie

...
(68) dewizowyjednakże po spełnieniu odpowiednich warunków, a mianowicie -Art.2 pkt 18 prawa dewizowego „pkt 18)” Obrotem wartościami dewizowymi w kraju jest zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować dokonywanie w kraju między rezydentami lub nierezydentami rozliczeń w walutach obcych albo przeniesienie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami własności
--- Słowa kluczowe: umowa | waluta_obca

...
(69) wartości dewizowych, a także wykonywanie takich umów lub czynności.”
...
(70) W naszej ocenie nasza Umowa nie jest umowa dewizową ze względu na brak w niej rzeczywistego obrotu dewizowego, polegającego chociażby na udostępnieniu nam kwoty
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(71) kredytu określonej w pkt 2 umowy(Tabeli) i wyrażonej w CHF na rachunek walutowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca

...
(72) W związku z tym ,iż postanowienia naszej Umowy są tożsame z postanowieniami umowy ,której dotyczy przywołany powyżej wyrok oraz biorąc pod uwagę powyższe nasze ustalenia stwierdzamy ,iż nasza Umowa jest konstrukcją niezgodną z prawem Rzeczypospolitej
--- Słowa kluczowe: umowa | postanowienie_umowne | umowa

...
(73) Polskiej sprzed stycznia 2009 roku i jako taka podlega pod bezwzględne sankcje z art. 58 § 1 kodeksu cywilnego, czyniąc całą naszą Umowę z mocy prawa nieważną. Jednocześnie wskazujemy ,iż nasza Umowa zawiera zapisy jctóre odwołując się do kursów walut ustalanych przez Bank na nieznanych zasadach ,rażąco naruszają nasze interesy jako
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | umowa | umowa | kurs_waluty

...
(74) konsumentów oraz są sprzeczne z dobrymi obyczajami”
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(75) 1. § 2 ust. 1 Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w kwocie i walucie określonej w pkt 2
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt

...
(76) Tabeli.......... )
...
(77) ust.2 Kwota kredytu............................ W przypadku wypłaty w złotych lub innej walucie niż określona w pkt. 2 Tabeli ,Bank zastosuje kurs kupna CHF opublikowany w Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca | kredyt

--- Podobne akapity: 11185816458-05-17(1.57) | 26132319311-04-17(2.13) |

...
(78) obcych Deutsche Bank PBC SA obowiązujący w Banku w dniu wypłaty kwoty
...
(79) kredytu lub danej transzy kredytu”
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt

...
(80) 2. § 6 ust.1. Spłata kredytu następować będzię poprzez obciążenie na rzecz Banku
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(81) rachunku bankowego kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiąca równowartość
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | waluta_krajowa

...
(82) --- Page 5 ---
...
(83) --- Page 6 ---
...
(84) bieżącej raty w CHF.....obliczonych przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC SA obowiązującego w Banku na dwa dni
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca | kredyt | waluta_obca

--- Podobne akapity: 01181124774-05-17(1.61) | 10133232481-05-17(3.20) | 15182213581-05-17(1.23) | 28150528188-04-17(2.10) |

...
(85) robocze przed terminie każdej spłaty kwoty kredytu” .
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(86) Powyżej wskazane postanowienia naszej umowy odwołujące się do kursów walut z Tabeli kursowej banku jako abuzywne nie są dla nas wiążące w myśl art. 3851 kodeksu cywilnego, fakt ten czyni również z tego powodu naszą Umowę nieważną z tego względu,
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | klauzula_niedozwolona | art.385art. | kodeks_cywilny | umowa

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.29) | 06053558362-05-17(1.29) | 27184533552-04-17(1.29) |

...
(87) że po usunięciu w/w abuzywnych zapisów z treści Umowy staje się ona niewykonalna, ponieważ nie opisuje sposobu przeliczenia kwoty kredytu na walutę PLN w dniu wypłaty oraz nie opisuje sposobu przeliczania rat kredytu wyrażonych w CHF na walutę PLN.
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa

...
(88) Jednocześnie przypominamy ,iż zgodnie z przepisami unijnymi oraz kodeksu cywilnego oceny abuzywności danego postanowienia umownego należy dokonywać wg stanu prawnego na dzień zawarcia umowy, a w przypadku podniesienia przez Bank argumentu ,iż kwestionowane przez nas powyżej wskazane przykładowo postanowienia
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | moment_zawarcia_umowy

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.30) | 06053558362-05-17(1.30) | 06114323264-05-17(1.31) | 10133232481-05-17(1.22) | 13125332891-05-17(1.81) | 13144135262-05-17(1.49) | 27085017197-04-17(1.21) | 27155758175-04-17(1.34) | 27184533552-04-17(1.30) | 28084018994-04-17(1.24) |

...
(89) umowne stanowiły przedmiot indywidualnych uzgodnień z nami, ciężar dowodu w ewentualnym sporze sądowym spoczywać będzie na Banku.
--- Słowa kluczowe: umowa | indywidualne_uzgodnienia

...
(90) Podnosimy również ,że konstrukcja naszej Umowy, nakazująca Bankowi wypłacić
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(91) kredyt wg kursu kupna z Tabeli kursowej Banku, oraz nakazująca nam spłacać raty kredytu wg kursów sprzedaży z tej samej Tabeli kursowej Banku (przy czym kurs kupna jest w danej tabeli z danego dnia zawsze niższy, niż kurs sprzedaży) jest sprzeczna z definicją kredytu opisaną w art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, ponieważ zakładając nawet hipotetycznie
--- Słowa kluczowe: kredyt | tabela_kursowa_banku | kredyt | tabela_kursowa_banku | kredyt | art.69 | prawo_bankowe

...
(92) niezmienność kursów walut z Tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu przez cały przewidziany w Umowie okres spłaty kredytu, będziemy zmuszeni na mocy Umowy zwrócić do Banku udostępniony kapitał (który stanowi wyrażona w PLN kwota wypłaty kredytu w dniu jego uruchomienia), odsetki, prowizję od udzielenia kredytu, oraz dodatkowy koszt kredytu wynikający z istnienia różnicy między kursem sprzedaży, a kursem kupna waluty CHF z Tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu. Tak więc zastosowana przez Bank
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | kredyt | umowa | kredyt | umowa | waluta_krajowa | kredyt | odsetki | kredyt | kredyt | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | kredyt

...
(93) konstrukcja naszej Umowy powoduje, że my jako kredytobiorcy - nawet przy założeniu niezmienności kursów walut z dnia wypłaty kredytu przez cały okres spłaty kredytu - będziemy zmuszeni zwrócić do Banku kwotę zdecydowanie większą, niż udostępniony kapitał, prowizja za udzielenie kredytu oraz odsetki.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredytoborca | kurs_waluty | kredyt | kredyt | kredyt | odsetki

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.34) | 06114323264-05-17(1.32) | 27155758175-04-17(1.39) |

...
(94) Taki mechanizm denominacji jest więc w oczywisty sposób sprzeczny z ustawą prawo bankowe, co na mocy art. 58 §1 i §2 kodeksu cywilnego pozwala nam stwierdzić nieważność tych zapisów w naszej Umowie , które odwołują się do kursów kupna i sprzedaży waluty
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe | kodeks_cywilny | umowa

...
(95) --- Page 6 ---
...
(96) --- Page 7 ---
...
(97) CHF z Tabeli kursowej Banku, co z kolei prowadzi do uznania całej Umowy za niewa ną - jako w tej sytuacji niewykonalną.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | tabela_kursowa_banku | umowa

...
(98) Z uwagi na to, i nasza Umowa jest ze względów wy ej wymienionych niewa na, w ramach niniejszej reklamacji wnosimy o przedstawienie przez Bank propozycji rozliczenia świadczeń wzajemnych.
--- Słowa kluczowe: umowa | reklamacja

...
(99) Wnosimy tak e, aby Bank dokonał wyliczenia sumy wszystkich dotychczas wpłaconych przez nas do Banku środków zaksięgowanych przez Bank w ramach spłaty kredytu z tytułu Umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(100) Zwracamy przy tym uwagę, i Bank w ramach rozliczenia świadczeń wzajemnych jest zobowiązany do zwrócenia nam wszystkich wpłat dokonanych dotychczas w walucie CHF, dokonując zwrotu tych środków w walucie polskiej wg średniego kursu NBP waluty CHF z dnia dokonania zwrotu na konto przez nas wskazane.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | waluta_obca | waluta_obca

...
(101) Jednocześnie zwracamy uwagę Banku na fakt, e odpowiedź na reklamację wprowadzająca w błąd mo e zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu karnego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(102) Przypominam, e prezentowane przez Bank w odpowiedzi uzasadnienie faktyczne i prawne powinno odnosić się do konkretnych zapisów w Umowie oraz przepisów prawa, obowiązujących w dniu zawarcia Umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa | moment_zawarcia_umowy

...
(103) W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z naszą wolą i udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9, skieruję skargę do Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 01171436788-05-17(1.32) | 06074142417-05-17(1.13) | 06114323264-05-17(1.45) | 08155716284-05-17(1.50) | 08160500577-05-17(1.51) | 08161138858-05-17(1.8) | 08161138858-05-17(1.15) | 08170940832-05-17(1.17) | 08173701175-05-17(1.41) | 12091351162-05-17(1.144) | 13144135262-05-17(1.61) | 25190141371-04-17(1.29) | 25195624286-04-17(1.30) | 25195951355-04-17(1.28) | 25200118511-04-17(1.19) | 25200401832-04-17(1.32) | 25200720926-04-17(1.21) | 25202021176-04-17(1.33) | 27184533552-04-17(1.44) | 27195241407-04-17(1.10) | 27195748384-04-17(1.7) |

...
(104) Z powa aniem
...
(105) --- Page 7 ---
...
(106) --- Page 8 ---
...
(107) Deutsche Bank
...
(108) Deutsche Bank Polska S.A. Departament Zarządzania Jakością ul. Lubicz 23
...
(109) 31-503 Kraków
...
(110) Infolinia: 801 18 18 18 Fax.: (12)61 82 221 reklamacje@db.com
...
(111) Dotyczy: pisma z dnia 31 stycznia 2017r. numer sprawy: 326812
...
(112) Szanowni Państwo,
...
(113) Państwo
...
(114) Kraków, dnia 03.03.2017 r.
...
(115) w odpowiedzi na pismo z dnia 31 stycznia 2017r., dotyczące Umowy Kredytu nr KKI\0718541 (dalej: Umowa kredytu), działając w imieniu Deutsche Bank Polska S.A. (dalej: Bank) wyjaśniamy, że z uwagą zapoznaliśmy się z podnoszonymi zarzutami, jednak nie podzielamy wyrażonego
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.24) | 01181124774-05-17(1.5) | 01192924652-05-17(1.8) | 01192924652-05-17(1.10) | 01192924652-05-17(1.33) | 01201351554-05-17(1.10) | 04130041707-05-17(2.13) | 04130041707-05-17(3.37) | 04142051693-05-17(2.15) | 04143103559-05-17(2.10) | 05074827632-05-17(2.18) | 05154616827-05-17(1.19) | 06053558362-05-17(2.10) | 06053558362-05-17(2.42) | 06114208831-05-17(1.24) | 06114208831-05-17(1.26) | 06114208831-05-17(1.32) | 06114323264-05-17(1.103) | 07173510214-05-17(1.9) | 07181012275-05-17(1.37) | 07181012275-05-17(1.38) | 07181012275-05-17(2.37) | 07181012275-05-17(2.38) | 08101326918-05-17(1.5) | 08103518271-05-17(1.5) | 08113614858-05-17(1.12) | 08113614858-05-17(1.16) | 08113614858-05-17(1.17) | 08161208993-05-17(2.27) | 08162613612-05-17(2.60) | 08163036736-05-17(2.59) | 08170940832-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(1.21) | 09120613462-05-17(2.22) | 10133232481-05-17(3.43) | 11185816458-05-17(1.9) | 11185816458-05-17(1.47) | 11185816458-05-17(1.62) | 12091351162-05-17(1.109) | 13125332891-05-17(1.27) | 13144135262-05-17(1.86) | 15152841592-05-17(1.8) | 16181527252-05-17(1.23) | 16181527252-05-17(3.26) | 18162405305-05-17(2.18) | 21111111971-05-17(1.6) | 25200401832-04-17(2.21) | 25200401832-04-17(3.8) | 25200401832-04-17(3.9) | 26072420973-04-17(2.23) | 26102210805-04-17(1.14) | 26132319311-04-17(1.3) | 26132319311-04-17(2.12) | 26135254922-04-17(2.8) | 27155758175-04-17(2.17) | 27155758175-04-17(2.18) | 27155758175-04-17(2.28) | 28150528188-04-17(2.15) | 28161008473-04-17(1.8) | 28161008473-04-17(3.66) | 28161008473-04-17(3.67) | 28161343704-04-17(1.8) | 28161343704-04-17(3.10) | 28161343704-04-17(3.52) | 28161343704-04-17(4.11) | 28161343704-04-17(4.28) | 28200144168-04-17(1.16) |

...
(116) w piśmie reklamacyjnym stanowiska, o czym mowa poniżej?
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(117) W pierwszej kolejności wyjaśniamy, że udzielony Państwu kredyt był typowym kredytem denominowanym w walucie obcej, który charakteryzuje się tym, że walutą kredytu jest waluta obca (tu: CHF), zaś wypłata i spłata kredytu^ nastęj5owaó może w walucie kredytu (CHF)
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt_denominowany | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | waluta_obca | kredyt | waluta_obca

...
(118) lub w walucie krajowej (złotówkach). ~
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(119) Potwierdza to literalnie pkt. 2 Tabeli Umowy kredytu, zgodnie z którym, Bank udzielił Państwu kredytu w kwocie i waiucie, określonej w tym punkcie, a więc we frankach szwajcarskich (CHF). Wysokość kredytu została określona w CHF. Wysokość każdorazowej raty jest także wyrażana w CHF.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | waluta_obca

...
(120) Art. 358 k.c. wyraźnie dopuszcza, że przedmiotem zobowiązania może być suma pieniężna wyrażona w walucie obcej. Udzielony Państwu kredyt jest typowym zobowiązaniem w walucie obcej.
--- Słowa kluczowe: art.358 | zobowiazanie | waluta_obca | kredyt | zobowiazanie | waluta_obca

...
(121) Umowa kredytu została zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe (w tym art. 69) oraz przepisami Kodeksu cywilnego, regulującymi kwestie swobody umów1(art. 3531),
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | prawo_bankowe | art.69 | kodeks_cywilny | umowa | art.353art.

...
(122) jak również zgodnie z wymogami regulacyjnymi. Kredyty w walutach obcych dopuszczała
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca

...
(123) już (pośrednio) ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r.2. Dopuszczalność udzielania kredytów w CHF potwierdziła także Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk
--- Słowa kluczowe: konsument | kredyt | waluta_obca

...
(124) w zakresie ekspożycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie z 2006 r.3, w której wprowadzono pojęcie walutowej ekspozycji kredytowej oraz regulowała zasady związane z udzielaniem
--- Słowa kluczowe: kredyt | zabezpieczenie | kredyt

...
(125) przez banki kredytów walutowych, między innymi szczególne (zaostrzone) zasady badania zdolności
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(126) Zob. np. wyrok Sądu Najwy szego z dnia 22 stycznia 2016 r. (sygn, akt I CSK 1049/14), Sąd Najwy szy wyraźnie stwierdził, e:
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy

> miesci sie oczywiscie, w konstrukcji ogolnej ###umowa### ###kredyt### bankowego i stanowijej mo liwy wariant (art 3s31k.c.w zw. z art ###art.69### ###prawo_bankowe###"> ...
(127) „« umowa kredytu indefcsowanego» mieści się oczywiście, w konstrukcji ogólnej umowy kredytu bankowego i stanowijej mo liwy wariant (art 3S31k.c.w zw. z art, 69 prawa bankowego) ”.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | kredyt | art.69 | prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 07181012275-05-17(1.38) | 07181012275-05-17(2.38) | 08162613612-05-17(2.60) | 08163036736-05-17(2.59) |

...
(128) Zob. art. 3 ust 1.: Ustawy nie stosuje się do umów o kredyt konsumencki. „1) o wysokości mniejszej ni 500 zł i większej ni 80 000 zł albo równowartości tych hoot w innej walucie ni waluta polska (...)
--- Słowa kluczowe: kredyt | konsument

...
(129) Zob. Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, KNF, Warszawa 2006; dostępna: https://www.knf.gov.nl/Iinages/rekomendacia s tcm75-8566.pdf
--- Słowa kluczowe: kredyt | zabezpieczenie

...
(130) Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 2 651 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP 676-01-07-416. www.deutschebank.pl
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | art.384

...
(131) --- Page 8 ---
...
(132) --- Page 9 ---
...
(133) kredytowej. W chwili zawierania przedmiotowej Umowy kredytu, istniało więc wyraźne ustawowe i regulacyjne przyzwolenie na zawieranie umów kredytów w walutach obcych.
--- Słowa kluczowe: kredyt | moment_zawarcia_umowy | umowa | kredyt | kredyt | waluta_obca

...
(134) Podpisana dobrowolnie Umowa kredytu wyraźnie wskazywała, że kredyt udzielany jest w walucie obcej, jak również poszczególne raty zostały wyrażone w walucie obcej.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 04130041707-05-17(2.13) | 08162613612-05-17(2.36) | 08163036736-05-17(2.35) | 11185816458-05-17(1.7) | 11185816458-05-17(1.16) |

...
(135) Sam fakt, że wypłata lub spłata kredytu mogła następować poprzez wypłatę/spłatę równowartości kredytu/ raty kredytu wyrażonej w CHF w złotych, nie wpływa ani na nominalną wysokość
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.29) | 06053735817-05-17(2.9) | 06114323264-05-17(1.30) | 06114323264-05-17(1.95) | 08161208993-05-17(2.37) | 13125332891-05-17(1.23) | 16181527252-05-17(1.34) | 16181527252-05-17(3.36) | 27155758175-04-17(1.33) |

...
(136) ani na walutę zobowiązania. Niezmiennie pozostawało ono bowiem i nadal pozostaje zobowiązaniem
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | zobowiazanie

...
(137) we frankach szwajcarskich. Możliwość wykonania zobowiązania wyrażonego w walucie obcej (walucie zobowiązania) w złotówkach (walucie świadczenia), bez zmiany nominalnej waluty
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | waluta_obca | zobowiazanie | waluta_krajowa

...
(138) i wartości zobowiązania przewiduje art. 358 § 1 k.c.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | art.358

...
(139) Wbrew zatem twierdzeniom zawartym w pxltnje,,kwp]§ kredyty. Y^koj^ystaną Rf?®? Państwa nie jest kwota wypłacona w złotych, ale"'kwotą w CHF. Zastosowane w Prawie bankowym określenie „kwota wykorzystanego kredytu” należy czytać w zestawieniu z również zastosowanym tam określeniem „kwota środków pieniężnych oddana do dyspozycji kredytobiorcy”. W niniejszej sprawie, Bank oddał
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca | prawo_bankowe | kredyt | kredytoborca

...
(140) do Państwa dyspozycji kwotę 105 680,00 CHF,.którą w całości Państwo wykorzystali. "
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(141) Niezależnie od powyższego zwracamy uwagę na fakt, że zgodnie z art. 2 pkt. 2 Umowy kredytu wypłata kredytu mogła nastąpić w innej walucie niż złoty (w tym w CHF). Bank dopuszczał więc uzgodnienie, aby wypłata kredytu nastąpiła w walucie kredytu, w złotych lub innej walucie.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca | kredyt | kredyt | waluta_krajowa

...
(142) Bank przekazał Państwu precyzyjne informacje o zaciągniętym przez Państwa kredycie walutowym, w tym informacje w zakresie ryzyka kursowego. W szczególności przedstawił symulacje wysokości płaconych rat zarówno w złotych jak i w walucie obcej. Zostali Państwo także poinformowani
--- Słowa kluczowe: ryzyko_kursowe | waluta_krajowa | waluta_obca

...
(143) o ryzyku kursowym związanym z zaciągnięciem kredytu w walucie obcej oraz o tym, że ryzyko kursowe może mieć wpływ na wysokość płaconych przez Państwa rat. Zostali Państwo także poinformowani o ryzyku związanym z zaciągnięciem kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową.
--- Słowa kluczowe: ryzyko_kursowe | kredyt | waluta_obca | ryzyko_kursowe | kredyt | oprocentowanie

...
(144) Wraz z wnioskiem kredytowym, złożyli Państwo pisemne oświadczenia, iż:
--- Słowa kluczowe: kredyt | oswiadczenie

...
(145)
...
(146)
...
(147)
...
(148)
...
(149) zapoznali się z przedstawionymi przez Bank warunkami udzielenia kredytu zarówno
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(150) w złotych, jak i walucie obcej (CHF) oraz z symulacjami wysokości płaconych rat zarówno w złotych, jak i w walucie obcej (CHF);
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waluta_obca | waluta_obca | waluta_krajowa | waluta_obca | waluta_obca

...
(151) są świadomi ryzyka kursowego związanego z zaciągnięciem kredytu w walucie obcej, mogącego mieć wpływ na wysokość płaconej raty oraz oświadczyli Państwo, że;
--- Słowa kluczowe: ryzyko_kursowe | kredyt | waluta_obca

...
(152) decydują się na zawarcie kredytu w walucie CHF (pomimo występowania ww. ryzyka), a także, że;
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca

...
(153) są świadomi ryzyka, jakie ponoszą, w związku z zaciągnięciem kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową.
--- Słowa kluczowe: kredyt | oprocentowanie

...
(154) W Umowie kredytu, również złożyli Państwo oświadczenia związane z ryzykami związanymi z zaciąganym przez Państwa kredytem.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | oswiadczenie | kredyt

--- Podobne akapity: 01192924652-05-17(2.8) |

...
(155) W art. 14 pkt. 6 Umowy kredytu oświadczyli Państwo, że są świadomi, że w razie niekorzystnej zmiany kursu waluty CHF/PLN kwota w złotych, stanowiąca równowartość raty kredytu w CHF, jak również kwota w złotych, stanowiąca równowartość kwoty kredytu w CHF ulegną zwiększeniu.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kurs_waluty | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca

...
(156) --- Page 9 ---
...
(157) --- Page 10 ---
...
(158) W art. 14 pkt. 7 Umowy kredytu oświadczyli Państwo, że są świadomy ryzyka, jakie ponoszą
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(159) w związku z zaciągnięciem kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową oraz że w razie niekorzystnej zmiany 3 miesięcznej stawki LIBOR dla CHF jego rata ulegnie zwiększeniu.
--- Słowa kluczowe: kredyt | oprocentowanie | waluta_obca

...
(160) Oświadczenia składane przez Państwa zawierały wyraźne stwierdzenia, że w przypadku niekorzystnej zmiany kursu CHF równowartość raty w złotych ulegnie zwiększeniu. Pomimo świadomości ryzyka walutowego, podjęli Państwo jednak decyzję o zaciągnięciu kredytu w CHF.
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie | waluta_obca | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca

...
(161) Ryzyko zmiany kursu wymiany walut obcych jest immanentną cechą zobowiązań zaciąganych
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(162) w walutach. Co jasne wzrosty kursów CHF/PLN były zjawiskiem uniezależnionym od woli Banku. Pomimo tego, że zmienność kursów wymiany walut należy do okoliczności powszechnie znanych, na etapie podpisywania Umowy kredytu, Bank upewnił się, że są Państwo jego świadomi,
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(163) o czym zaświadcza podpisana przez Państwa Umowa kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(164) Ponadto istnienie ryzyka kursowego należy zaliczyć do faktów powszechnie znanych. Obserwacja zmienności kursów walutowych jest (i w chwili zawierania przez Państwa była) dostępna dla każdego za pośrednictwem internetu, a także w kantorach.
--- Słowa kluczowe: ryzyko_kursowe | kurs_waluty | moment_zawarcia_umowy

...
(165) W każdym wypadku, gdy kredytobiorca zaciąga kredyt w walucie innej niż waluta jego przychodów, podejmuje tzw. ryzyko kursowe. W celu spłaty kredytu, kredytobiorca musi bowiem albo zakupić walutę, w której ma kredyt (np. w kantorze) i której cena nie jest stała (może ona wzrastać
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | ryzyko_kursowe | kredyt | kredytoborca | kredyt

...
(166) lub spadać), albo też spłacić równowartość tej kwoty w złotówkach (art. 6 pkt. 1 Umowy kredytu). Co jasne, wzrosty i spadki kursów franka szwajcarskiego nie zależą od banku, ale są efektem czynników zewnętrznych, np. obniżaniem stóp procentowych przez Narodowy Bank Szwajcarii.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | umowa | kredyt

...
(167) Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego zawsze obarczone jest ryzykiem, które jest tym większe, im dłuższy jest okres spłacania kredytu lub większa jest kwota kredytu. Zdecydowali się Państwo zaciągnąć kredyt w walucie, w której nie zarabiają, jest więc oczywiste, że by wywiązać się
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | kredyt | kredyt | kredyt | kredyt

...
(168) z zobowiązania spłaty kredytu, muszą Państwo tę walutę kupić.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | kredyt

...
(169) | Zwracamy również uwagę, że od zawarcia Umowy kredytu mieli Państwo możliwość spłaty rat
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(170) ,
...
(171) kredytu zasadniczo na dwa sposoby.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(172) Pierwszym sposobem była spłata rat w złotych, stanowiących równowartość kwoty raty określonej
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(173) w CHF, obliczona przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w Tabeli kursów.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca

...
(174) Co istotne, zgodnie z art. 6 pkt. 1 Umowy kredytu, Tabela kursów była publikowana przez Bank
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(175) na dwa dni robocze przez terminem spłaty każdej raty. Tabele kursów były (i są) dostępne na stronie www, w placówkach Banku oraz za pośrednictwem Teleserwisu. Oznacza to, że mieli Państwo pełną
...
(176) wiedzę o stosowanym przez Bank kursie jeszcze przed nadejściem terminu płatności raty. Przed spłatą każdej z rat, mieli Państwo więc możliwość porównania i wyboru korzystniejszego dla siebie sposobu płatności rat.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | rata

...
(177) Jeżeli uznawali Państwo kurs proponowany przez Bank za niekorzystny - mogli Państwo skorzystać z drugiego sposobu spłaty kredytu, z którego naprzemiennie ze spłatami w PLN korzystają Państwo od lipca 2014r., a polegającego na spłacie kredytu w walucie kredytu (CHF). W tym przypadku
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa | kredyt | kredyt | waluta_obca

--- Podobne akapity: 26132319311-04-17(1.7) |

...
(178) nie ma zastosowania Tabela kursów, a spłata dokonywana jest bezpośrednio w walucie kredytów,
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(179) tj. walucie CHF pozyskanej np. z dochodu w tej walucie lub od podmiotu trzeciego, np. innego banku, kantoru, za cenę na którą Bank nie ma wpływu.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(180) Niezależnie od powyższego pragniemy podkreślić, że praktyka ustalania przez banki swoich kursów walutowych nie jest niedozwolona. Dokonując zmian w Prawie bankowym tzw. ustawą antyspreadową na potrzeby zabezpieczenia interesów Konsumentów, którzy zaciągają kredyty walutowe, ustawodawca nie odebrał bankom tego uprawnienia lecz jedynie zobowiązał banki
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | prawo_bankowe | zabezpieczenie | konsument | kredyt

...
(181) do wskazywania w umowach kredytowych szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu,
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt

...
(182) --- Page 10 ---
...
(183) --- Page 11 ---
...
(184) jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu, walut ma charakter niedozwolony. Zwracamy w tym miejscu uwagę na fakt,
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(185) że w odniesieniu do Państwa Umowy kredytu, powyższe zapisy znalazły odzwierciedlenie w Aneksie nr 1 z dnia 8 lipca 2014r. do Umowy kredytu. j
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.24) | 01181124774-05-17(1.5) | 01192924652-05-17(1.8) | 01192924652-05-17(1.10) | 01192924652-05-17(1.33) | 01201351554-05-17(1.10) | 04130041707-05-17(2.13) | 04130041707-05-17(3.37) | 04142051693-05-17(2.15) | 04143103559-05-17(2.10) | 05074827632-05-17(2.18) | 05154616827-05-17(1.19) | 06053558362-05-17(2.10) | 06053558362-05-17(2.42) | 06114208831-05-17(1.24) | 06114208831-05-17(1.26) | 06114208831-05-17(1.32) | 06114323264-05-17(1.103) | 07173510214-05-17(1.9) | 07181012275-05-17(1.37) | 07181012275-05-17(1.38) | 07181012275-05-17(2.37) | 07181012275-05-17(2.38) | 08101326918-05-17(1.5) | 08103518271-05-17(1.5) | 08113614858-05-17(1.12) | 08113614858-05-17(1.16) | 08113614858-05-17(1.17) | 08161208993-05-17(2.27) | 08162613612-05-17(2.60) | 08163036736-05-17(2.59) | 08170940832-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(1.21) | 09120613462-05-17(2.22) | 10133232481-05-17(3.43) | 11185816458-05-17(1.9) | 11185816458-05-17(1.47) | 11185816458-05-17(1.62) | 12091351162-05-17(1.109) | 13125332891-05-17(1.27) | 13144135262-05-17(1.86) | 15152841592-05-17(1.8) | 16181527252-05-17(1.23) | 16181527252-05-17(3.26) | 18162405305-05-17(2.18) | 21111111971-05-17(1.6) | 25200401832-04-17(2.21) | 25200401832-04-17(3.8) | 25200401832-04-17(3.9) | 26072420973-04-17(2.23) | 26102210805-04-17(1.14) | 26132319311-04-17(1.3) | 26132319311-04-17(2.12) | 26135254922-04-17(2.8) | 27155758175-04-17(2.17) | 27155758175-04-17(2.18) | 27155758175-04-17(2.28) | 28150528188-04-17(2.15) | 28161008473-04-17(1.8) | 28161008473-04-17(3.66) | 28161008473-04-17(3.67) | 28161343704-04-17(1.8) | 28161343704-04-17(3.10) | 28161343704-04-17(3.52) | 28161343704-04-17(4.11) | 28161343704-04-17(4.28) | 28200144168-04-17(1.16) |

...
(186) Niezależnie od tego, kursy stosowane przez Bank są zawsze ustalane na rynkowym poziomie, na podstawie poziomów kursów obowiązujących na walutowym rynku międzybankowym. Kursy walut ustalane przez Bank były i są uzależnione od czynników zewnętrznych. Podobnie
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | kurs_waluty_banku | kurs_waluty

...
(187) jak w każdym kantorze, transakcje walutowe dokonywane są po odpowiednim, aktualnym na dany dzień kursie, przy czym, co oczywiste, kursy walut podlegają ciągłym zmianom, a cena sprzedaży waluty jest inna od ceny jej zakupu.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty

...
(188) Sam fakt, iż Umowa kredytu zawierała odesłanie do tabeli kursów, a przywołane w piśmie postanowienia umowne uznane za niedozwolone i zamieszczone w rejestrze klauzul abuzywnych również zawierają odesłania do tabel kursów, nie oznacza, że te postanowienia Umowy kredytu
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | postanowienie_umowne | rejestr_klauzul_niedozwolonych | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | kredyt

...
(189) wywołują takie same czy podobne niekorzystne skutki dla konsumenta jak klauzule będące przedmiotem analizy w przywołanych sprawach. Nie podzielamy wyrażonego w piśmie stanowiska, że postanowienia Umowy kredytu zawierające odesłanie Ho tabel kursów spełniają przesłanki
--- Słowa kluczowe: konsument | postanowienie_umowne | kredyt

...
(190) 'do uznania ich za klauzule niedozwolone. Jednak zwracamy uwagę, że - mirno takiej oceny tych postanowień - Umowa kredytu zaWarta przez Bank z Państwem zawierała zapisy umożliwiające
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt

...
(191) przyjęcie innych zasad spłaty kredytu - w innej walucie.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(192) Ryzyko zmiany kursu wymiany walut obcych jest immanentną cechą zobowiązań zaciąganych
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(193) w walutach. Co jasne wzrosty kursów CHF/PLN były zjawiskiem uniezależnionym od woli Banku. Pomimo tego, że zmienność kursów wymiany walut należy do okoliczności powszechnie znanych, na etapie podpisywania Umowy kredytu, Bank upewnił się, że są Państwo tego świadomi
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(194) o czym zaświadcza podpisana przez Państwa Umowa kredytu i złożone wraz z wnioskiem kredytowym pisemne oświadczenia związane z ryzykami związanymi z zaciągnięciem kredytu
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | oswiadczenie | kredyt

...
(195) w walucie obcej.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(196) Należy również wskazać, że żadnego znaczenia dia oceny klauzuli walutowej istniejącej
--- Słowa kluczowe: kaluzula_walutowa

...
(197) w Umowie kredytu nie mają wcześniejsze wyroki SOKiK stwierdzające abuzywnpść klauzul stosowanych przez inne banki. W Uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r. (Ill C2P 17/15), Sąd Najwyższy potwierdził, że wpis postanowienia umownego do rejestru klauzul niedozwolonych ma skutki wyłącznie w stosunku do przedsiębiorcy, którego dotyczy. Oznacza to, że w każdym postępowaniu cywilnym Sąd może i jest obowiązany samodzielnie badać, niezależnie od istnienia czy też braku orzeczeń SOKIK w tym zakresie, czy dane postanowienie
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | SOKiK | klauzula_niedozwolona | stosowanie_postanowien | sad_najwyzszy | postanowienie_umowne | rejestr_klauzul_niedozwolonych | SOKiK

...
(198) umowne nie stanowi klauzuli abuzywnej, nawet jeżeli podobne postanowienie stosowane
--- Słowa kluczowe: umowa | klauzula_niedozwolona | stosowanie_postanowien

...
(199) przez innego przedsiębiorcę zostało już wpisane do rejestru niedozwolonych klauzul umownych. Nie jest więc wystarczające dla uzasadnienie roszczenia wskazanie, że klauzule innego banku zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(200) Natomiast w odniesieniu do wskazanego w piśmie wyroku podnosimy, że został on wydany w sprawie z powództwa przeciwko innemu bankowi. Tym samym wyrok ten nie wiąże Banku.
...
(201) Podsumowując, nie sposób uznać, że postanowienia Umowy kredytu kształtują Państwa obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają Państwa interesy, a tym samym
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | kredyt

...
(202) w ocenie Banku nie mogą być więc uznane za abuzywne w świetle art. 3851k.c.
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona

...
(203) Mając na uwadze powyższe, pragniemy zaznaczyć, że Umowa kredytu nr KKI\0718541
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(204) z dnia 9 lipca 2007r. wraz z późniejszymi zmianami, pozostaje w pełni ważna i skuteczna
...
(205) oraz że w dalszym ciągu pozostają Państwo nią związani - ze wszystkimi, wynikającymi stąd konsekwencjami prawnymi, w szczególności są Państwo zobowiązani do spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem spłat.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | kredyt

...
(206) --- Page 11 ---
...
(207) --- Page 12 ---
...
(208) Bank sporządzić może zestawienie wpłat o jakie Państwo wnioskują, w formie zaświadczenia bankowego, odpłatnego zgodnie z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji. Zlecenie przygotowania takiego zaświadczenia mogą Państwo zgłosić w Oddziale Banku lub za pośrednictwem Teleserwisu.
...
(209) Od decyzji Banku, nieuznającej zasadności reklamacji, Klientowi przysługuje prawo odwołania \ się do Banku. Bank dokonuje wówczas powtórnego rozpatrzenia reklamacji. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego przez Bank, Klientowi przysługuje
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(210) m. in. prawo wystąpienia z wnioskiem o poreklamacyjne postępowanie interwencyjne
...
(211) do Rzecznika Finansowego oraz prawo wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi do właściwego miejscowo sądu powszechnego właściwego dla siedziby Banku lub sądu, w którego okręgu znajduje się Oddział Banku, gdy roszczenie pozostaje w związku
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(212) z działalnością tego Oddziału lub sądu miejsca wykonania umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(213) Jednocześnie wskazujemy, że Klient może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do następujących podmiotów uprawnionych:
...
(214) - Arbiter Bankowy, działający przy Związku Banków Polskich (www.zbp.pl)
...
(215) - Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(216) Z poważaniem,
...
(217) Deutsche Bank Polska S.A.
...
(218) dzania Jakością
...
(219) Kierownik Biura
...
(220) Edwa Staniszewska Menedżer
...
(221) --- Page 12 ---


15.03.2017.328968.....

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) t i W i f c 15.03.2017 roku
...
(3) Deutsche Bank Polska S.A. al.ArmiiLudowej 26 00-609 Warszawa
...
(4) Reklamacja na odpowiedź Banku na reklamację z dnia 31.01.2017 roku, doręczoną w dniu 7.03.2017 roku- numer sprawy 326812
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(5) dotyczy: umowy nr KKI/0718541 z dnia 9.07.2007 roku, zwanej dalej "Umową".
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(6) Z przedstawionymi argumentami w odpowiedzi Banku na naszą reklamację z dnia 31.01.2017 roku nie zgadzamy się z powodów opisanych poniżej :
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(7) l.Ponownie podkreślamy ,iż w świetle obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa oraz orzecznictwa i doktryny kredyt denominowany (umowa zawarta w 2007 roku) to taki kredyt,którego kwota i waluta była określona we frankach szwajcarskich, zaś wypłata i spłata następować mogła tylko i wyłącznie w złotych polskich ,przy
--- Słowa kluczowe: kredyt_denominowany | umowa | kredyt | waluta_krajowa

...
(8) zastosowaniu określonych kursów kupna albo sprzedaży.
...
(9) Argument Banku, że nasz” kredyt był typowym kredytem denominowanym w walucie obcej, który charakteryzuje się tym, że walutą kredytujest waluta obca tj. zaś wypłata i spłata kredytu następować może w walucie tj. CHF lub w walucie polskiej. Potwierdza to literalne brzmienie pkt 2 Tabeli Umowy kredytu ,zgodnie z którym Bank udzielił Państwu kredytu w
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt_denominowany | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | umowa | kredyt | kredyt

...
(10) kwocie i walucie ,określonejw tym punkcie, a więc we frankach szwajcarskich. Wysokoś
...
(11) każdorazowej raty jest także wyrażana w CHF. Art. 3S8 k.c. wyraźnie dopuszcza, przedmiotem zobowiązania może być suma pieniężna wyrażona w walucie obcej. Udzielony Państwu kredyt jest typowym zobowiązaniem w walucie obcej. ” jest niezgodny z
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | zobowiazanie | waluta_obca | kredyt | zobowiazanie | waluta_obca

...
(12) obowiązującymi w dniu zawarcia umowy o kredyt denominowany przepisami prawa., w tym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa bankowego.
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | kredyt_denominowany | prawo_bankowe

...
(13) Nie prawdą jest ,że nasza umowa umożliwiała nam spłatę kredytu zarówno w złotych polskich jak i we frankach szwajcarskich i to od samego początku łączącego nas stosunku umownego tj. od lipca 2007 roku.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_krajowa | umowa

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(1.6) | 06053558362-05-17(1.29) | 06114323264-05-17(1.30) | 08110008628-05-17(2.5) | 11185816458-05-17(1.14) | 12091351162-05-17(1.45) | 27155758175-04-17(1.33) |

...
(14) --- Page 1 ---
...
(15) --- Page 2 ---
...
(16) W wyroku z dnia 13.07.2016 roku Sąd Okręgowy w Toruniu, sygn. akt: I C 916/16 uznał ,że „umowa kredytu denominowanego nie stanowi umowy kredytu w rozumieniu prawa bankowego, bowiem nie określa jej istotnych postanowień, takich jak kwota i waluta kredytu. Kredyt denominowany nie jest więc kredytem walutowym, w którym wypłata i spłata
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt_denominowany | umowa | kredyt | prawo_bankowe | kredyt | kredyt_denominowany | kredyt

...
(17) następuje w tej samej walucie według ściśle określonych reguł, a specyficzną umową nienazwaną. Wartość kredytu ustalona jest we franku szwajcarskim, natomiast kredyt wypłacany był w złotych polskich. W konsekwencji kredytobiorca nigdy nie spłaca kwoty wykorzystanego przez siebie kredytu, tylko inną kwotę ustaloną przez bank na podstawie klauzuli walutowej. Waloryzacja kwoty kredytu przy zastosowaniu kursu kupna CHF do
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | kredytoborca | kredyt | kaluzula_walutowa | waloryzacja_umowna | kredyt | waluta_obca

...
(18) wypłaty kredytu na rzecz kredytobiorcy oraz kursu sprzedaży do spłat kredytu na rzecz banku narusza zasadę określoności świadczeń stron i naraża kredytobiorcę na nieograniczone ryzyko kursowe. Stanowi to odejście od ustawowej konstrukcji kredytu ,której elementem przedmiotowo istotnym jest obowiązek zwrotu wykorzystanej przez kredytobiorcę kwoty kredytu, a nie bliżej nieokreślonej kwoty obarczonej ryzykiem kursowym”. Ponadto Sąd
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredytoborca | kredyt | kredytoborca | ryzyko_kursowe | kredyt | kredytoborca | kredyt | ryzyko_kursowe

...
(19) uznał za niedozwolone klauzule walutowe przyznające bankowi prawo ustalania kursu waluty, co przekłada się na jednostronne regulowanie wysokości rat kredytu i odsetek ( opłat, prowizji) przez stronę umowy będącej beneficjentem świadczenia. W konsekwencji Sąd orzekł, że wypłata kredytu w złotych polskich w połączeniu z niedozwolonymi
--- Słowa kluczowe: kaluzula_walutowa | kurs_waluty | kredyt | odsetki | umowa | kredyt | waluta_krajowa

...
(20) postanowieniami walutowymi ,zgodnie z którymi bank ustalał saldo zadłużenia ,czyni niemożliwym określenie świadczeń stron i oddalił powództwo banku, który domagał się od kredytobiorcy zwrotu kwoty kredytu określonej we frankach szwajcarskich.”
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt

...
(21) Na uwagę zasługują zwłaszcza poglądy sądu wykluczające walutowy charakter umowy kredytu denominowanego. W orzeczeniu tym zwrócono uwagę również na inne niezwykle
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt_denominowany

...
(22) istotne zagadnienie, a mianowicie” niemożliwość określenia świadczeń stron w sytuacji ,gdy wyeliminowana zostanie abuzywna ,czyli niedozwolona klauzula waloryzacyjna, której wyeliminowanie z umowy kredytu denominowanego powoduje daleko idące konsekwencje. W szczególności nieznany jest kurs waluty, który należy zastosować do ustalenia
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | kaluzula_waloryzacyjna | umowa | kredyt_denominowany

...
(23) zobowiązania banku i kredytobiorcy, w przypadku umów zwartych przed 24.01.2009 roku brak jest odpowiednich przepisów mogących wejść na miejsce usuniętych klauzul walutowych. W konsekwencji kredytobiorcy ,czyli również my możemy powoływać się na nieważność naszej umowy z powodu braku określoności świadczeń.”
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | kredytoborca | kredytoborca | umowa

...
(24) Dopiero w odniesieniu do umów zawartych po 24.01.2009 roku kursy walut określone w niedozwolonych klauzulach walutowych mogły być zastąpione średnim kursem NBP stosownie do art. 358 § 2 kodeksu cywilnego .Zastosowanie średniego kursu NBP do
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | kaluzula_walutowa | art.358 | kodeks_cywilny

...
(25) --- Page 2 ---
...
(26) --- Page 3 ---
...
(27) przeliczeń międzywalutowych wpływało z kolei w istotny sposób na wysokość wzajemnych świadczeń stron runowy kredytu i skutkowało/skutkuje powstaniem po stronie kredytobiorcy
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredytoborca

...
(28) roszczeń związanych z różnicami kursowymi.
...
(29) Dokonując zestawienia przepisów prawa bankowego z przepisami kodeksu cywilnego uważamy ,iż należy przyjąć ,że za kredyt walutowy można uznać tylko i wyłącznie kredyt,
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe | kodeks_cywilny | kredyt | kredyt

...
(30) który został udzielony i był spłacany w obcej walucie ,w naszym przypadku we franku szwajcarskim zgodnie z zasadą nominalizmu.Podkreślić należy ,iż w kredytach walutowych nie występował i nie występuje spread walutowy, który jest cechą charakterystyczną
--- Słowa kluczowe: zasada_nominalizmu | kredyt | spread

...
(31) kredytów denominowanych. Podkreślamy ,iż takie stanowisko znajduje uzasadnienie w działaniach ustawodawcy .Ustawa z dnia 29.07.2011 roku o zmianie ustawy prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw objęła swoim zakresem kredyty ,które pomimo swojego formalnego powiązania z obcą walutą miały być wypłacane i spłacane w złotych, a
--- Słowa kluczowe: kredyt_denominowany | nowelizacja_prawo_bankowe | kredyt | waluta_krajowa

...
(32) podstawowym celem ustawodawcy było umożliwienie kredytobiorcom ,takim jak my dokonywania spłat rat kredytu,także w „walucie kredytu” .
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | kredyt

...
(33) W przypadku kredytu walutowego spełnienie świadczenia w „walucie kredytu” jest
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt

...
(34) podstawowym sposobem spełnienia świadczenia przez klienta banku. Jest to bezpośrednia konsekwencja obowiązywania zasady nominalizmu. Przyjęcie ,że ustawodawca umożliwił kredytobiorcom dokonywanie spłat walucie ,w której spełnienie świadczenia powinno
--- Słowa kluczowe: zasada_nominalizmu | kredytoborca

...
(35) nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami ,podważałoby sens interwencji ustawodawcy. Powyższe stanowisko potwierdził sam Związek Banków Polskich w dokumencie pt. Rekomendacja Rady Prawa Bankowego przy Związku banków Polskich w sprawie prawnych aspektów zmiany ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim w sprawie
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe | prawo_bankowe | konsument

...
(36) spreadów walutowych z 6 września 2011 roku. W dokumencie tym Związek Banków Polskich wyraźnie odróżnił od siebie poszczególne typy kredytów. W konsekwencji dokonanego podziału Związek uznał ,że przepisy ustawy z dnia 2011 roku nie mogą znaleźć swojego zastosowania do kredytów walutowych ,tj kredytów w których kredyt jest
--- Słowa kluczowe: spread | kredyt | kredyt | kredyt | kredyt

...
(37) uruchamiany przez bank i spłacany bezpośrednio w walucie obcej. Nasz kredyt nie spełnia tych przesłanek,dlatego ponownie podkreślamy ,iż nie jest kredytem „walutowym” .
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | kredyt | kredyt

...
(38) 2.Stanowisko Banku ,że zgodnie z postanowieniami naszej umowy kredyt mógł być wypłacony i spłacany od początku istnienia zarówno w złotych polskich jak i we franku szwajcarskim jest nie prawdą i nie znajduje uzasadnienia prawnego. Kredyty denominowane zawsze były/są wypłacane w złotych polskich zgodnie z pierwotnym
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_krajowa | kredyt_denominowany | waluta_krajowa

...
(39) zamiarem kredytobiorców i banków i nie ma to nic wspólnego z zasadą efektywnej zapłaty. Kwalifikacja kredytu denominowanego jako kredytu walutowego jest sprzeczna z naturą tego
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt_denominowany | kredyt

...
(40) --- Page 3 ---
...
(41) --- Page 4 ---
...
(42) stosunku prawnego ,gdyż nie zdarzyło się ,by tego rodzaju kredyt był kiedykolwiek wypłacony w walucie obcej.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca

...
(43) Pragniemy zauważyć ,iż Bank w odpowiedzi na naszą reklamację z dnia 31.01.2017 roku
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(44) pominął bardzo istotną okoliczność ,a mianowicie fakt ,że do 24 stycznia 2009 roku, tj. do daty wejścia w życie ustawy z dnia 23 października 2008 roku o zmianie ustawy -Kodeks cywilny oraz ustawy -Prawo dewizowe, przepis art. 358 § 1kodeksu cywilnego w brzmieniu: ”Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych ,zobowiązania pieniężne na obszarze
--- Słowa kluczowe: art.358 | zobowiazanie

...
(45) Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim” -DZ.U.Nr 228, poz.1506 - nie dopuszczał dokonywania spłaty zobowiązania wyrażonego w walucie obcej w złotych polskich. W starym brzemieniu przepis art. 358 kodeksu cywilnego wyrażał wyłączenie zasadę walutowości ,jak również ówczesne przepisy kodeksu cywilnego w ogóle
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | waluta_obca | waluta_krajowa | art.358 | kodeks_cywilny | zasada_walutowosci | kodeks_cywilny

...
(46) nie przewidywały klauzuli efektywnej zapłaty.
...
(47) Podkreślamy ,iż powyższe argumenty podważają stanowisko Banku odnoszące się do walutowego charakteru naszej umowy kredytu denominowanego.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt_denominowany

...
(48) 3.Jak już wskazywaliśmy powyżej w dacie zawarcia przedmiotowej umowy, stosownie do art. 358 § 1 kc obowiązywała zasada ,że za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, zobowiązania pieniężne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogły być
--- Słowa kluczowe: umowa | art.358 | zobowiazanie

...
(49) wyrażone tylko w pieniądzu polskim ,zaś wyjątki od niej wynikały mi,in z ustawy Prawo dewizowe.
...
(50) Chcielibyśmy zwrócić Państwu uwagę ,iż na moment zawarcia naszej umowy o kredyt denominowany tj lipiec 2007 roku nie byliśmy zobowiązani przez Bank do posiadania konta
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt_denominowany | zobowiazanie

...
(51) dewizowego przeznaczonego do rozrachunków z naszej umowy o kredyt denominowany. W umowie brak wskazania takiego rachunku.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt_denominowany | umowa

...
(52) Dlatego też ,w przypadku braku pozytywnego dla nas rozstrzygnięcia niniejszej reklamacji będziemy zmuszeni i uprawnieni do powoływania się przed Sądem na nieważność naszej umowy w całości lub w części na podstawie wyżej powołanych zarzutów.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa

...
(53) 4.Zastrzeżenia nasze budzą również zapisy dotyczące zasad oprocentowania kredytu, jak również podany w umowie całkowity koszt kredytu, który naszym zdaniem jest znacznie zaniżony.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie_dlugu | umowa | kredyt

...
(54) Podsumowując powyższe rozważania oparte o obowiązujące w dacie zawarcia umowy przepisy prawa bankowego, kodeksu cywilnego oraz prawa dewizowego jeszcze raz podkreślamy ,że za kredyt walutowy można uznać, odmiennie od stanowiska Banku tylko i wyłącznie kredyt, który został udzielony i był/jest spłacany w obcej walucie zgodnie z zasadą
--- Słowa kluczowe: umowa | prawo_bankowe | kodeks_cywilny | kredyt | kredyt

...
(55) nominalizmu, co nie miało miejsca w naszym przypadku. Ponadto w kredytach walutowych
--- Słowa kluczowe: zasada_nominalizmu | kredyt

...
(56) --- Page 4 ---
...
(57) --- Page 5 ---
...
(58) nie występował ani nie występuje spread walutowy, który jest charakterystyczny dla kredytów denominowanyeh. Umowa nasza nie była też umową o kredyt walutowy ze względu na brak rzeczywistego obrotu dewizowego, chociażby na robocze, rozliczeniowe konto walutowe ,ale będące naszą własnością .Dlatego też umowa ta nie podlegała pod prawo dewizowe, które warunkuje swoją jurysdykcję właśnie od rzeczywistego obrotu walutami
--- Słowa kluczowe: spread | kredyt_denominowany | umowa | umowa | kredyt | umowa

...
(59) obcymi. Pozorne operacje dewizowe są obejściem prawa w zakresie zasady walutowości, a zignorowanie lub próba obejścia zasady walutowości jest poważnym złamaniem prawa.
--- Słowa kluczowe: zasada_walutowosci | zasada_walutowosci

...
(60) Nie wdając się w polemikę co do dalszych rozważań Banku w odpowiedzi na naszą reklamację stwierdzamy ,iż nasza umowa denominowana jest konstrukcją niezgodną z prawem Rzeczypospolitej sprzed 2009 roku i jako taka, podlega pod bezwzględne sankcje z art. 58 § 1 kodeksu cywilnego czyniąc ją całą nieważną.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kodeks_cywilny

...
(61) Przypominamy ,że już przy ocenie projektów ustaw z 2011 roku próbujących uregulować spłatę rat w walucie i wprowadzających do polskiego ustawodawstwa terminy m.in. kredytu denominowanego Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz dwie opinie
--- Słowa kluczowe: kredyt_denominowany | sad_najwyzszy

...
(62) NBP jednoznacznie wskazały na zlotowy charakter tzw. kredytów frankowych , w tym denominowanego.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | kredyt | denominowany

...
(63) S.Ponownie wnosimy o sporządzenie i doręczenie historii spłaty naszego kredytu zgodnie z wnioskiem zawartym w reklamacji z dnia 31.01.2017 roku. Jednocześnie zastrzegamy ,iż nie dokonamy zapłaty w wysokości około 1300 zł za sporządzenie komputerowego wydruku, który to koszt jest niewspółmiernie wysoki do nakładu pracy
--- Słowa kluczowe: kredyt | reklamacja

...
(64) niezbędnego do sporządzenia wydruku komputerowego.
...
(65) Znany jest nam fa k t,żądania przez Państwa takiej opłaty od innego klienta i z tego co
...
(66) jest nam wiadomo sprawa trafiła już do UOKiK, jak również zainteresował się nią Rzecznik Finansowy.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(67) ó.Ustosunkowując się do twierdzeń Banku ,iż żadnego znaczenia dla oceny klauzuli walutowej istniejącej w naszej umowie kredytu nie mają wcześniejsze wyroki SOKiK stwierdzające abuzywność klauzul stosowanych przez inne banki poniżej zamieszczamy
--- Słowa kluczowe: kaluzula_walutowa | umowa | kredyt | SOKiK | klauzula_niedozwolona | stosowanie_postanowien

...
(68) wyciąg z bardzo istotnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21.grudnia 2016 roku w sprawie C-119/15
...
(69) Z powy szych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje:
...
(70) 1) Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg

...
(71) nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich w związku z art. 1 i 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22AVE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów nale y w świetle art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej interpretować w ten sposób, e nie stoją one na przeszkodzie temu, by stosowanie postanowień wzorców umów o treści to samej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem sądu
--- Słowa kluczowe: umowa | konsument | konsument | stosowanie_postanowien

...
(72) --- Page 5 ---
...
(73) --- Page 6 ---
...
(74) i wpisanych do krajowego rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone mogło zostać uznane wstosunku do innego przedsiębiorcy, który nie brał udziału w postępowaniu zakończonym wpisem owych postanowień do wspomnianego rejestru, za działanie bezprawne, stanowiące podstawę nało enia kary pienię nej z tego tytułu, pod warunkiem - czego zweryfikowanie nale y do sądu odsyłającego - e przedsiębiorcy temu przysługuje skuteczny środek prawny zarówno przeciwko decyzji uznającej to samość
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | wzorzec_umowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(75) porównywanych postanowień, obejmujący kwestię, czy - przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności właściwych danej sprawie - owe postanowienia są materialnie identyczne, zwłaszcza pod względem wywoływanych przez nie szkodliwych dla konsumentów' skutków7, jak i przeciwko decyzji ustalającej w danym wypadku kwotę kary pienię nej.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(76) 2) Artykuł 267 akapit trzeci TFUE nale y interpretować w ten sposób, e sąd taki jak sąd odsyłający, którego orzeczenia wydane w ramach sporu takiego jak spór w postępowaniu głównym mogą stać się przedmiotem skargi kasacyjnej, nie mo e zostać zakwalifikowany
...
(77) jako „sądkrajowy, którego orzeczenia nie podlegają zaskar eniu według prawa wewnętrznego”.
...
(78) Dlatego te podtrzymując równie pozostałe nasze zarzuty podniesione w reklamacji z dnia 31.01.2017 roku oraz biorąc pod uwagę wysokość dotychczas spłaconego przez nas kredytu ponownie wnosimy o rzetelną, opartą na obowiązujących przepisach prawa, przy uwzględnieniu abuzywności wielu postanowień umownych o szczegółową analizę naszej
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt | klauzula_niedozwolona | umowa

...
(79) umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(80) W przypadku niezadowalającej nas odpowiedzi Banku sięgniemy po wszelkie
...
(81) mo liwości obrony swoich praw przyznanych nam w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym do wniesienia stosownego powództwa włącznie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(82) --- Page 6 ---
...
(83) --- Page 7 ---
...
(84) Deutsche Bank Polska S.A. al.ArmiiLudowej 26 00-609 Warszawa
...
(85) dotyczy: reklamacji na odpowiedź Banku na reklamację z dnia 31.01.2017 roku -numer sprawy 326812(umowa nr KKI/0718541 a dnia 9.07.2007roku)
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | umowa

...
(86) Mając na uwadze Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 marca 2017 roku zawierające istotny pogląd dla sprawy będącej przedmiotem postępowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie z powództwa kredytobiorców p-ko
--- Słowa kluczowe: prezes_UOKiK | kredytoborca

...
(87) Deutsche Bankowi Polska SA -Sygn. akt: I C 521/15 w załączeniu przesyłamy przedmiotowe stanowisko w celu dołączenia do naszej reklamacji z dnia 15.03.2017 roku.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(88) Stanowisko Prezesa UOKiK dotyczy postanowień uznanych, jako niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art.385^1 kc i jako bezskuteczne nie wiążą konsumentów ex tunc, czyli od dnia zawarcia umowy. Zakwestionowane przez Prezesa UOKiK postanowienia są tożsame z postanowieniami zawartymi w naszej umowie z lipca
--- Słowa kluczowe: niedozwolone_postanowienie_umowne | konsument | umowa | umowa

...
(89) 2007 roku, dlatego też wyrażamy nadzieję, iż nasza reklamacja z dnia 31.01.2017 roku oraz reklamacja z dnia 15.03.2017 roku na odpowiedź Banku z dnia 3.03.2017 roku zostanie wnikliwie ponownie rozpatrzona, przy uwzględnieniu załączonego stanowiska Prezesa UOKiK wydanego w prawdzie nie w naszej sprawie, ale dotyczącego identycznego wzorca
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(90) umownego stosowanego przez Bank w latach 2006-2008 i dalszych.
--- Słowa kluczowe: umowa | stosowanie_postanowien

...
(91) W przypadku wniesienia przez nas powództwa do Sądu o stwierdzenie m.in.
...
(92) postanowień § 2 ust.2, § 6 ust.l i innych za niedozwolone również zwrócimy się do Prezesa U O K iK o wydanie stanowiska zawierającego istotny pogląd dla naszej sprawy.
...
(93) Ponownie żądamy sporządzenia i doręczenia nam historii spłaty naszego kredytu, a przede wszystkim do wskazania w złotych polskich:
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa

...
(94) -kwoty udzielonego kredytu,
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(95) -pobranej kwoty tytułem marży banku,
--- Słowa kluczowe: marza

...
(96) --- Page 7 ---
...
(97) --- Page 8 ---
...
(98) -pobranych innych opłat związanych z udzieleniem kredytu,
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(99) a tak e podanie na dzień udzielenia odpowiedzi na reklamację z dnia 15.3.2017 roku całkowitej kwoty laka została przez nas spłacona do Banku i to te w złotych polskich.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | waluta_krajowa

...
(100) Za sporządzenie i doręczenie historii spłaty kredytu uiścimy opłatę adekwatną do kosztów sporządzenia wydruku komputerowego poniewa Tabela opłat nigdy nie była z nami uzgadniana indywidualnie , została nam jednostronnie narzucona przez Bank.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(101) W załączeniu: Stanowisko Prezesa UOKiK zawierające istotny pogląd dla sprawy z dnia 8.03.2017 roku
...
(102) --- Page 8 ---
...
(103) --- Page 9 ---
...
(104) Deutsche Bank
...
(105) //(£. d i.
...
(106) Deutsche Bank Polska S.A. Departament Zarządzania Jakością ul. Lubicz 23
...
(107) 31-503 Kraków
...
(108) Infolinia: 801 18 18 18 Fax.: (12)61 82 221 reklamacje@db.com
...
(109) Dotyczy: pism z dni: 15 marca 2017r. i 5 kwietnia 2017r. numer sprawy: 328968
...
(110) Szanowni Państwo,
...
(111) Kraków, dnia 14.04.2017 r.
...
(112) w odpowiedzi na Państwa pisma z dni: 15 marca 2017r. i 5 kwietnia 2017r., których wpływ do Deutsche Bank Polska S.A. odnotowano odpowiednio w dniach: 16 marca 2017r.
...
(113) i 7 kwietnia 2017r., dotyczące Umowy kredytu numer KKI\0718541 (dalej: „Umowa kredytu”), działając w imieniu Deutsche Bank Polska S.A. (dalej: Bank), z uwagą zapoznaliśmy się
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.24) | 01181124774-05-17(1.5) | 01192924652-05-17(1.8) | 01192924652-05-17(1.10) | 01192924652-05-17(1.33) | 01201351554-05-17(1.10) | 04130041707-05-17(2.13) | 04130041707-05-17(3.37) | 04142051693-05-17(2.15) | 04143103559-05-17(2.10) | 05074827632-05-17(2.18) | 05154616827-05-17(1.19) | 06053558362-05-17(2.10) | 06053558362-05-17(2.42) | 06114208831-05-17(1.24) | 06114208831-05-17(1.26) | 06114208831-05-17(1.32) | 06114323264-05-17(1.103) | 07173510214-05-17(1.9) | 07181012275-05-17(1.37) | 07181012275-05-17(1.38) | 07181012275-05-17(2.37) | 07181012275-05-17(2.38) | 08101326918-05-17(1.5) | 08103518271-05-17(1.5) | 08113614858-05-17(1.12) | 08113614858-05-17(1.16) | 08113614858-05-17(1.17) | 08161208993-05-17(2.27) | 08162613612-05-17(2.60) | 08163036736-05-17(2.59) | 08170940832-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(1.21) | 09120613462-05-17(2.22) | 10133232481-05-17(3.43) | 11185816458-05-17(1.9) | 11185816458-05-17(1.47) | 11185816458-05-17(1.62) | 12091351162-05-17(1.109) | 13125332891-05-17(1.27) | 13144135262-05-17(1.86) | 15152841592-05-17(1.8) | 16181527252-05-17(1.23) | 16181527252-05-17(3.26) | 18162405305-05-17(2.18) | 21111111971-05-17(1.6) | 25200401832-04-17(2.21) | 25200401832-04-17(3.8) | 25200401832-04-17(3.9) | 26072420973-04-17(2.23) | 26102210805-04-17(1.14) | 26132319311-04-17(1.3) | 26132319311-04-17(2.12) | 26135254922-04-17(2.8) | 27155758175-04-17(2.17) | 27155758175-04-17(2.18) | 27155758175-04-17(2.28) | 28150528188-04-17(2.15) | 28161008473-04-17(1.8) | 28161008473-04-17(3.66) | 28161008473-04-17(3.67) | 28161343704-04-17(1.8) | 28161343704-04-17(3.10) | 28161343704-04-17(3.52) | 28161343704-04-17(4.11) | 28161343704-04-17(4.28) | 28200144168-04-17(1.16) |

...
(114) z przedstawionymi w pismach argumentami, jednak nie podzielamy Państwa stanowiska wyrażonego w wystąpieniach reklamacyjnych, o czym mowa poniżej.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(115) Na wstępie wskazujemy, że Bank podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 3 marca 2017r.
...
(116) Jak już wyjaśnialiśmy w dotychczasowej odpowiedzi Banku z dnia 3 marca 2017r. (numer sprawy 326812), udzielony Państwu kredyt był typowym zobowiązaniem w walucie obcej, a nie kredytem waloryzowanym do waluty obcej. Potwierdza to literalnie pkt. 2 Umowy kredytu, zgodnie z którym Bank udzielił Państwu kredytu w kwocie i walucie, określonej w tym punkcie, a więc we frankach szwajcarskich (CHF). Wysokość kredytu została określona w CHF. Wysokość każdorazowej raty jest
--- Słowa kluczowe: kredyt | zobowiazanie | waluta_obca | kredyt_waloryzowany | waluta_obca | umowa | kredyt | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_obca

...
(117) także wyrażana w CHF. Udzielony Państwu kredyt jest typowym zobowiązaniem w walucie obcej. Umowa kredytu nie zawiera klauzul waloryzacyjnych
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | kredyt | zobowiazanie | waluta_obca | umowa | kredyt | waloryzacja_umowna

...
(118) Walutowego charakteru kredytu dowodzi także okoliczność, że w księgach wieczystych nieruchomości obciążonych na zabezpieczenie kredytu, waluta wierzytelności została ustalona
--- Słowa kluczowe: kredyt | nieruchomosc | zabezpieczenie | kredyt

--- Podobne akapity: 08110008628-05-17(3.2) |

...
(119) jako CHF, a nie jako PLN.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_krajowa

...
(120) Zawarcie takiej umowy nie tylko mieściło się w ramach swobody umów1, ale także znajdowało wyraźne potwierdzenie ustawowe i regulacyjne już w chwili jej zawarcia. Kredyty w walutach obcych dopuszczała już (pośrednio) ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r.2. Dopuszczalność udzielania kredytów w CHF potwierdziła także Rekomendacja S dotycząca dobrych
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | kredyt | waluta_obca | konsument | kredyt | waluta_obca

...
(121) Zob, np. wyrok Sądu Najwy szego z dnia 22 stycznia 2016 r. (sygn. akt I CSK 1049/14), Sąd Najwy szy wyraźnie stwierdził, e: ,,<<umowa kredytu indeksowanego» mieści się oczywiście, w konstrukcji ogólnej umowy kredytu bankowego i stanowijej mo liwy wariant (art 3531k.c. w zw. z art. 69prawa bankowego)
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy | kredyt | umowa | kredyt

...
(122) Zob,art.3ust1.:Ustawyniestosujesiędoumówokredytkonsumencki: ,,J) owysokościmniejszejni 500złiwiększejni 80 000zł albo równowartości tych kwot w innej walucie ni waluta polska (...)
...
(123) Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod n r 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 2 651 449 384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP 676 01 07-416. www.deutschebank.pl
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | art.384

...
(124) 0
...
(125) --- Page 9 ---
...
(126) --- Page 10 ---
...
(127) praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie z 2006 r.3,
--- Słowa kluczowe: kredyt | zabezpieczenie

...
(128) w której wprowadzono pojęcie walutowej ekspozycji kredytowej oraz regulowała zasady związane z udzielaniem przez banki kredytów walutowych, między innymi szczególne (zaostrzone) zasady badania zdolności kredytowej. W chwili zawierania przedmiotowej Umowy kredytu, istniało więc wyraźne ustawowe i regulacyjne przyzwolenie na zawieranie umów kredytów w walutach obcych.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | kredyt | moment_zawarcia_umowy | umowa | kredyt | kredyt | waluta_obca

...
(129) ^^Powszechna praktyka udzielania kredytów walutowych została także wprost usankcjonowana mocą tzw. Ustawy antyspredowej. Z Ustawy tej wynika, że każda umowa kredytu denominowanego
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | kredyt_denominowany

...
(130) lub indeksowanego do waluty obcej powinna zawierać informacje co do sposobów i terminów ustalania kursów wymiany walut (art. 69 ust. 2 pkt 4a Prawa bankowego). Ustawa antyspredowa wprowadziła również przepis wyraźnie przyznający kredytobiorcom uprawnienie do dokonywania
--- Słowa kluczowe: indeksacja | waluta_obca | art.69 | prawo_bankowe | kredytoborca

...
(131) spłat kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej w walucie kredytu (art. 69 ust. 3 Prawa bankowego). Wprowadzając przywołana nowelizację Prawa bankowego ustawodawca potwierdził więc, że udzielanie kredytów indeksowanych lub denominowanych w walucie obcej jest całkowicie zgodne z prawem. Gdyby były inaczej ustawodawca nie wprowadziłby przepisów
--- Słowa kluczowe: kredyt_denominowany | indeksacja | waluta_obca | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | nowelizacja_prawo_bankowe | kredyt_indeksowany | waluta_obca

...
(132) dotyczących treści takich umów.
...
(133) Sam fakt, że wypłata lub spłata kredytu mogła następować poprzez wypłatę/spłatę równowartości kredytu/raty kredytu wyrażonej w CHF w złotych, nie wpływa ani na nominalną wysokość
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.29) | 06053735817-05-17(2.9) | 06114323264-05-17(1.30) | 06114323264-05-17(1.95) | 08161208993-05-17(2.37) | 13125332891-05-17(1.23) | 16181527252-05-17(1.34) | 16181527252-05-17(3.36) | 27155758175-04-17(1.33) |

...
(134) ani na walutę zobowiązania. Niezmiennie pozostawało ono bowiem zobowiązaniem we frankach szwajcarskich.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | zobowiazanie

...
(135) y ć 3ank finansował akcję kredytową w CHF poprzez tzw. depozyty międzybankowe. Bank posiadał więc „fizycznie” (a nie jedynie „wirtualnie”) środki w walucie, w której udzielał kredytów.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | kredyt

...
(136) Przy uruchomieniu kredytu, został dla Państwa otwarty rachunek, na których podstawiono kwotę kredytu przeznaczoną do wypłaty (w CHF) i za pośrednictwem których dokonuje się spłat („Rachunek Kredytu”). Rachunek Kredytu przy tym prowadzony i ewidencjonowany jest w księgach Banku wyłącznie w CHF. Na rachunku tym, na każdy konkretny moment obowiązywania Umowy kredytu, zadłużanie Państwa było od samego początku (i nadal pozostaje) wyrażane wyłącznie
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | waluta_obca | kredyt | kredyt | waluta_obca | umowa | kredyt

...
(137) w CHF. Jest to widoczne zarówno dla Banku, jak i dla Państwa, którzy na bieżąco mają dostęp do ww. rachunku, gdyż służył on nie tylko do wypłaty, ale także do spłaty kredytu.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | kredyt

...
(138) Wbrew zatem twierdzeniom zawartym w piśmie, kwotą kredytu wykorzystaną przez Państwa
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(139) nie jest kwota wypłacona w złotych, ale kwota w CHF. Zastosowane w Prawie bankowym określenie „kwota wykorzystanego kredytu" należy czytać w zestawieniu z również zastosowanym tam określeniem „kwota środków pieniężnych oddana do dyspozycji kredytobiorcy". W niniejszej sprawie, Bank oddał do Państwa dyspozycji Klientów kwotę 105 680,00 CHF, którą w całości Państwo
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waluta_obca | prawo_bankowe | kredyt | kredytoborca | waluta_obca

...
(140) wykorzystali.
...
(141) Niezależnie od powyższego, o czym mowa była w dotychczasowej korespondencji Banku, zgodnie z art. 2 pkt. 2 Umowy kredytu wypłata kredytu mogła nastąpić w innej walucie niż złoty
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | waluta_krajowa

--- Podobne akapity: 04094326583-05-17(1.19) | 08101326918-05-17(2.8) | 08103518271-05-17(2.9) | 10133232481-05-17(3.38) | 10153011984-05-17(1.21) | 11185816458-05-17(1.31) | 13125332891-05-17(1.25) | 13125332891-05-17(1.67) | 15182213581-05-17(1.16) | 26143016842-04-17(2.8) | 27195309659-04-17(1.17) | 28150528188-04-17(2.10) |

...
(142) (w tym w CHF).
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(143) Zawierając Umowę kredytu wiedzieli Państwo, że przewiduje ona, iż w przypadku dokonywania spłaty kredytu w złotych, do przeliczenia kwot - zarówno kwoty kredytu wypłacanej przez Bank,
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | kredyt

--- Podobne akapity: 11185816458-05-17(1.31) | 15182213581-05-17(1.16) | 26143016842-04-17(2.8) |

...
(144) jak i rat wpłacanych tytułem spłaty, będzie stosowany kurs określony w Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank Polska S.A. (Tabela kursów). Tabele kursów były wówczas, tak jak i teraz, publikowane przez Bank na jego stronie internetowej, wobec czego mogli Państwo zapoznać z wysokością tych kursów. Wyjaśniamy, że zarówno
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | kredyt | waluta_obca

...
(145) przed wejściem w życie tzw. Ustawy antyspreadowej, jak i po jej wejściu w życie, mieli Państwo możliwość spłaty rat kredytu zasadniczo na dwa sposoby.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(146) Zob. Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, KNF, Warszawa 2006; dostępna: https://www.knf.gov.Dl/Images/rekomendacia s tcm75-8566.pdf
--- Słowa kluczowe: kredyt | zabezpieczenie

...
(147) --- Page 10 ---
...
(148) --- Page 11 ---
...
(149) Pierwszym sposobem była spłata rat w złotych, stanowiących równowartość kwoty w CHF, obliczonychprzy zastosowaniu kursu sprzedażyCHFopublikowanegowTabelikursów. Co istotne, zgodnie z art. 6 pkt. 1 Umowy kredytu, Tabela kursów była publikowana
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waluta_obca | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 08170940832-05-17(2.36) | 08173701175-05-17(2.36) |

...
(150) przez Bank na dwa dni robocze przez terminem spłaty każdej raty.
...
(151) Tabela kursów publikowana jest na stronie internetowej banku. Tabele te są także dostępne
...
(152) w oddziałach banku, w systemie EasyNet. O stosowanych przez Bank kursach, kredytobiorca m o ż e się dowiedzieć także za pośrednictwem Teleserwisu.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | kredytoborca

...
(153) Tabele kursów były więc (i są) dostępne na stronie www, w placówkach Banku
...
(154) oraz za pośrednictwem Teleserwisu. Oznacza to, że mieli Państwo udostępnioną informację
...
(155) o stosowanym przez Bank kursie, jeszcze przed nadejściem terminu płatności raty. Przed spłatą każdej z rat, mieli więc Państwo możliwość porównania i wyboru korzystniejszego dla siebie sposobu płatności rat, tj. w złotych lub w drugi sposób, tj. w walucie kredytu, tj. w CHF. Jeżeli uznawali Państwo kurs proponowany przez Bank za niekorzystny - mogli Państwo nabyć walutę
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | rata | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca

...
(156) np. w kantorze (lub innym banku) po korzystniejszym kursie. Wówczas Tabela kursów nie miałaby zastosowania, a spłata dokonywana jest bezpośrednio w walucie kredytu (CHF pozyskanej
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca

...
(157) z oszczędności, dochodu w tej walucie lub od podmiotu trzeciego np. innego banku, kantoru),
...
(158) za cenę na którą Bank nie ma wpływu. Bank nie stosował przy tym niekorzystnych kursów walut w Tabeli kursów (zarówno przed, jak i po wejściu w życie U s t a w y antyspreadowej). Mieli Państwo możliwość wyboru sposobu spłaty kredytu po zapoznaniu się z Tabelą, która była publikowana odpowiednio wcześniej przed terminem spłaty poszczególnych rat. Ponadto, treść Tabeli kursów
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | kredyt

...
(159) ustalana była i jest przez Bank na podstawie średnich kursów walut obowiązujących
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty

...
(160) na międzybankowym rynku walutowym, a zatem wbrew twierdzeniu zawartym w pismach, kursy walut ustalane przez Bank są jak najbardziej uzależnione od czynników zewnętrznych,
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty

...
(161) tj. jak np. zmiana stóp procentowych przez Narodowy Bank Szwajcarii.
...
(162) W praktyce tabele kursów stosowane przez dany bank nie muszą być prostym odzwierciedleniem średnich kursów obowiązujących przykładowo na międzybankowym rynku walutowym (FOREX) lub publikowanych przez NBP. Zazwyczaj (i tak było też w niniejszej sprawie) kursy, które banki wprowadzają do tabeli kursów stanowią sumę kursu referencyjnego („bazowego”; w przypadku niniejszej sprawy średni kurs z rynku walutowego FOREX) oraz marży banku, tj. spreadu
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | kurs_waluty_banku | marza | spread

...
(163) walutowego. Przez cały okres trwania Umowy kredytu, kursy walut były ustalane według tego mechanizmu.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kurs_waluty

...
(164) w N i e ma zatem żadnych podstaw do uznania, że samo uprawnienie Banku do ustalania kursów walut ' ma charakter niedozwolony. Należy także wskazać, że Tabele kursów zawsze
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty

...
(165) były odzwierciedleniem bieżącej sytuacji na rynku walutowym i ustalanie przez Bank wysokości kursów średnich, na podstawie których kalkulowano kursy kupna i sprzedaży nie następowało
...
(166) w sposób arbitralny, lecz na podstawie aktualnych wówczas poziomów kursów na walutowym rynku międzybankowym.
...
(167) XBank od początku współpracy, nawet jeszcze przed wejściem w życie ustawy antyspredowej, umożliwiał Kredytobiorcom spłatę kredytu w walucie kredytu. Podkreślamy, że Bank w zakresie wszystkich kredytów denominowanych w walucie obcej stosuje ustawę antyspreadową.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | kredyt | kredyt_denominowany | waluta_obca

...
(168) W związkuzwejściemwżycieprzepisówUstawyBankinformowałKlientówomożliwościzmiany
...
(169) sposobu spłaty rat kredytu. W wyciągu z dnia 6 września 2011 r. do kredytu mieszkaniowego,
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt

...
(170) a także poprzez system bankowości elektronicznej db easyNET, Klienci Banku byli informowani,
...
(171) że w związku z wejściem w życie Ustawy, Bank umożliwia dokonanie stosownej zmiany postanowień umów w celu implementacji wymogów określonych w Ustawie. Zmiana ta mogła zostać
--- Słowa kluczowe: zmiana_postanowien_umowy

...
(172) wprowadzona bezpłatnym aneksem do umowy kredytu, w każdym Oddziale, w dowolnie wybranym przez Klienta momencie w trakcie całego okresu kredytowania. Szczegółowe informacje można było uzyskać w dowolnym Oddziale Banku.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt

...
(173) --- Page 11 ---
...
(174) --- Page 12 ---
...
(175) W dalszej kolejności, ustosunkowując się do twierdzenia, jakoby nie mogli Państwo realizować dobrowolnie spłaty kredytu w CHF, gdyż było to dopuszczalne jedynie za uprzednią zgodą Banku, należy wskazać, że istotnie zgodnie z treścią Umowy kredytu raty mogły być spłacane bezpośrednio w walucie kredytu (CHF) za zgodą Banku. W związku z tym, że Umowa kredytu nie przewidywała procedury uzyskiwania zgody w praktyce zgody były udzielane mailowo lub per facta
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | umowa | kredyt | kredyt | waluta_obca | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 08162613612-05-17(2.79) | 08163036736-05-17(2.78) |

...
(176) concludentia, również następczo. Kredytobiorca mógł więc zacząć spłacać raty w CHF nawet bez uprzedniego komunikowania tego Bankowi i uzyskiwania jego wcześniejszej zgody.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | waluta_obca

...
(177) Co do zasady bowiem kredyty spłacane są za pomocą polecenia zapłaty z rachunku bieżącego kredytobiorcy, na którym Klient przed datą wymagalności raty powinien zapewnić środki na ratę kredytu. Mogli jednak Państwo samodzielnie dokonywać przelewów z innego rachunku,
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredytoborca | kredyt

...
(178) w tym przypadku rachunku w CHF i w ten sposób regulować raty. W przypadku takiej samodzielnej spłaty, Bank odstępował od realizacji polecenia zapłaty, skoro rata została wcześniej uregulowana przez kredytobiorcę.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | kredytoborca

...
(179) Bank akceptował więc płatności w CHF i nie zwracał kredytobiorcom kwot wpłaconych
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | kredytoborca

...
(180) w CHF, zaprzestając jednocześnie realizacji polecenia zapłaty. W związku z tym nic nie stało na przeszkodzie, aby uiszczali Państwo raty bezpośrednio w walucie kredytu już od początku trwania jego umowy.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | kredyt | umowa

...
(181) W obu przypadkach (przy obu sposobach spłaty), obciążałoby Państwa ryzyko kursowe, które jest jednak immanentną cechą kredytu walutowego i z którego zdawali Państwo sobie sprawę, na dowód czego Bank odebrał od Państwa stosowne oświadczenia. Co jasne, wzrosty i spadki kursów franka szwajcarskiego nie zależą od Banku, ale są efektem czynników zewnętrznych, np. obniżaniem stóp procentowych przez Narodowy Bank Szwajcarii. Przy zawieraniu Umowy kredytu oświadczyli Państwa, że są świadomi ryzyka kursowego, związanego z zaciągnięciem kredytu w walucie obcej.
--- Słowa kluczowe: ryzyko_kursowe | kredyt | oswiadczenie | umowa | kredyt | ryzyko_kursowe | kredyt | waluta_obca

...
(182) W Umowie kredytu również złożył Państwo oświadczenia związane z ryzykami związanymi z zaciąganymi przez siebie kredytem.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | oswiadczenie | kredyt

--- Podobne akapity: 01192924652-05-17(2.8) |

...
(183) Oświadczenia składane przez Państwa zawierały wyraźne stwierdzenia, że w przypadku niekorzystnej zmiany kursu CHF równowartość raty w złotych ulegnie zwiększeniu. Pomimo świadomości ryzyka walutowego, podjęli Państwo jednak decyzję o zaciągnięciu kredytu w CHF.
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie | waluta_obca | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca

...
(184) Ryzyko zmiany kursu wymiany walut obcych jest immanentną cechą zobowiązań zaciąganych
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(185) w walutach. Co istotne wzrosty kursów CHF/PLN były zjawiskiem uniezależnionym od woli Banku. Pomimo tego, że zmienność kursów wymiany walut należy do okoliczności powszechnie znanych, na etapie podpisywania Umowy kredytu, Bank upewnił się, że są Państwo jego świadomi,
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(186) 0 czym zaświadcza podpisana przez Państwa Umowa kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(187) Złożyli Państwo swój własnoręczny podpis na wszelkich dokumentach związanych z zawarciem Umowy kredytu, potwierdzając tym samym zapoznanie się z ich treścią, a także z warunkami udzielenia kredytu oraz symulacjami wysokości płaconych rat w walucie krajowej i obcej, ryzykiem kursowym, ryzykiem wynikającym ze zmiennego oprocentowania. Dobrowolnie złożyli Państwo stosowne oświadczenia i podjęli decyzję o zawarciu Umowy kredytu. Treść składanych oświadczeń
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | ryzyko_kursowe | oprocentowanie | oswiadczenie | umowa | kredyt

...
(188) oraz postanowień Umowy kredytu była na tyle precyzyjna, że powinni Państwo zdawać sobie sprawę z ryzyk, jakie wynikają z faktu zaciągnięcia kredytu w walucie obcej, zwłaszcza, że ryzyka kursowe 1zmiany kursów walut są zjawiskiem powszechnie znanym. Nie można obarczać Banku odpowiedzialnością za podjęcie przez Klienta samodzielnej, świadomej decyzji o zaciągnięciu
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | waluta_obca | ryzyko_kursowe | kurs_waluty

...
(189) kredytu w walucie obcej i kwestionowanie Umowy kredytu jedynie z racji wzrostu kursów walut, przy jednoczesnym respektowaniu Umowy kredytu w chwili spadku kursów walut
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | umowa | kredyt | kurs_waluty | umowa | kredyt | kurs_waluty

...
(190) i korzystnym oprocentowaniu kredytu.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie_dlugu

...
(191) --- Page 12 ---
...
(192) --- Page 13 ---
...
(193) Ponadto istnienie ryzyka kursowego należy zaliczyć do faktów powszechnie znanych. Obserwacja zmienności kursów walutowych jest (i w chwili zawierania przez Państwa była) dostępna dla każdego za pośrednictwem internetu, a także w kantorach.
--- Słowa kluczowe: ryzyko_kursowe | kurs_waluty | moment_zawarcia_umowy

...
(194) W każdym wypadku, gdy kredytobiorca zaciąga kredyt w walucie innej niż waluta jego przychodów, podejmuje tzw. ryzyko kursowe. W celu spłaty kredytu, kredytobiorca musi bowiem albo zakupić walutę, w której ma kredyt (np. w kantorze) i której cena nie jest stała (może ona wzrastać
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | ryzyko_kursowe | kredyt | kredytoborca | kredyt

...
(195) lub spadać), albo też spłacić równowartość tej kwoty w złotówkach (§ 6 pkt. 1 Umowy kredytu).
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | umowa | kredyt

...
(196) Co jasne, wzrosty i spadki kursów franka szwajcarskiego nie zależą od banku, ale są efektem czynników zewnętrznych, np. obniżaniem stóp procentowych przez Narodowy Bank Szwajcarii. Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego zawsze obarczone jest ryzykiem, które jest tym większe, im dłuższy jest okres spłacania kredytu lub większa jest kwota kredytu. Zdecydował się Państwo zaciągnąć kredyt w walucie, w której nie zarabiają, jest więc oczywiste, że by wywiązać się
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | kredyt | kredyt | kredyt | kredyt

...
(197) z zobowiązania spłaty kredytu, muszą Państwo tę walutę kupić.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | kredyt

...
(198) Ponadto, żgodnie z brzmieniem pkt. 4 Tabeli Umowy kredytu, oprocentowanie Państwa kredytu wyliczane jest według stopy zmiennej, na którą składa się stopa referencyjna w postaci stawki LIBOR dla CHF3M oraz marża Banku. Stawka LIBOR (pojęcie zdefiniowane w art. 1 Umowy kredytu) ustalana jest przez uczestników panelu LIBOR, którymi są wybrane banki, prowadzące aktywną działalność na rynku międzybankowym w Londynie. Jest ona ustalana jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez banki, będące uczestnikami panelu LIBOR,
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | oprocentowanie | kredyt | marza | umowa | kredyt | oprocentowanie

...
(199) po odrzuceniu odpowiedniej liczby najwyższych i najniższych z nich. Obliczając oprocentowanie
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(200) kredytu Kredytobiorcy, Bank korzysta więc z oficjalnych danych udostępnianych na rynku międzybankowym.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredytoborca

...
(201) Bank nie ma wpływu na ustalenie wysokości stawki LIBOR, a marża Banku stanowi element stały Umowy kredytu (art. 4 Umowy kredytu).
--- Słowa kluczowe: marza | umowa | kredyt | umowa | kredyt

...
(202) Zawarte w pkt. 16 Tabeli Umowy kredytu wyliczenia (całkowite koszty kredytu), zostały oparte
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt

...
(203) na informacjach (w tym - kursie CHF/PLN), dostępnych na dzień podpisania Umowy kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(204) Taki sposób przedstawienia kosztów kredytu odpowiadał wymogom Rekomendacji S, zgodnie
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(205) z którą banki miały obowiązek powiadomienia kredytobiorcy o całkowitym koszcie kredytu „znanym
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt

...
(206) w momencie zawarcia umowy” (pkt. 5,1.3. Rekomendacji S).
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(207) W świetle przedstawionej wyżej argumentacji, Bank podtrzymuje swoje dotychczasowe wyjaśnienia w przedmiocie obsługi kredytu, udzielonego Umową kredytu numer KKI\0718541.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | kredyt

...
(208) Ponownie wskazujemy, że żadnego znaczenia dla oceny klauzul istniejących w Umowie kredytu nie mają wcześniejsze wyroki SOKiK stwierdzające abuzywność klauzul wydanych
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | SOKiK | klauzula_niedozwolona

...
(209) przez inne banki, a wyroki wydane z powództwa przeciwko innym bankom, czy też stanowisko Prezesa UOKiK nie są wiążące dla Banku
...
(210) Mając na uwadze powyższe, pragniemy zaznaczyć, że umowa kredytu nr KKI\0718541
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(211) z dnia 9 lipca 2007r. wraz z późniejszymi zmianami, pozostaje w pełni ważna i skuteczna
...
(212) oraz że w dalszym ciągu pozostają Państwo nią związani - ze wszystkimi, wynikającymi stąd konsekwencjami prawnymi, w szczególności są Państwo zobowiązani do spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem spłat.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | kredyt

...
(213) --- Page 13 ---
...
(214) --- Page 14 ---
...
(215) Ponownie wskazujemy, że Bank na wniosek Klientów, sporządza kopię dokumentacji, jak również zestawienie informacji związanych z obsługą kredytów w formie zaświadczeń, za opłatą przewidzianą w Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(216) przez Deutsche Bank Polska S.A. dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (dalej: „Tabela"). Opłaty i prowizji przewidziane w Tabeli pokrywają rzeczywiste koszty ponoszone przez Bank związane z dokonywaniem konkretnych czynności.
...
(217) Z poważaniem,
...
(218) Deutsche Bank Polska S.A. Departament Zarządzania Jakością
...
(219) Joanna Koczur Kierownik Biura
...
(220) --- Page 14 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz