Szukaj w dokumentach

v1-28130214661/04/17

Sprawa: 28130214661/04/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Oprocentowanie

Uwagi:

Spis plikow

1. doc280417-28042017150532-0001 | Skan
2. doc280417-28042017150532-0002 | Skan
3. doc280417-28042017150646-0003 | Skan
4. doc280417-28042017150737-0004 | Skan


doc280417-28042017150532-0001

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Dotyczy: Reklamacja - oprocentowanie kredytu dotyczy umowy nr N06F/75247888
--- Słowa kluczowe: reklamacja | oprocentowanie_dlugu | umowa

...
(3) Harmonogramy spłaty kredytu wysyłane są i były przez Bank prawdopodobnie listem zwykłym a co za tym idzie nie zawsze do mnie dochodzą. Z tego powodu nie mam mo liwości zweryfikowania czy rata pobrana przez Bank poprzez polecenie zapłaty została ustalona zgodnie z obowiązującym mnie oprocentowaniem.
--- Słowa kluczowe: kredyt | oprocentowanie

...
(4) Nie znam oprocentowania według którego Bank ka dorazowo wyliczał moje raty oraz czy Bank ka dorazowo uwzględniał zmiany indeksu L3 dla mojego kredytu zgodnie z moją umową. Nie mam nawet mo liwości zweryfikowania poprawności wysokości raty pobranej przez Bank, gdy nie mam niezbędnych danych umo liwiających mi porównanie kwot pobranych przez Bank do tych, które powinny być pobrane zgodnie z harmonogramem obowiązującym mnie w danym okresie, na który jest wystawiany.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | indeksacja | kredyt | umowa

...
(5) W związku z tym wnoszę o przedstawienie przez Bank oprocentowania dla ka dej raty mojego kredytu, którą wpłaciłam od początku trwania umowy do dnia dzisiejszego (w okolicach 20.08 dostałam harmonogram listem poleconym przy okazji rezygnacji z ubezpieczenia na ycie harmonogram obowiązywał od 04-09-2016, jednak e nie wiem czy nadal mnie obowiązuje). Zestawienie oprocentowania dla ka dej raty proszę przesłać listem poleconym na mój- adres korespondencyjny.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | kredyt | umowa | ubezpieczenie | oprocentowanie

...
(6) Podstawa prawna: zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art. 61 k.c.) oświadczenie uważa się, za skutecznie złożone, gdy doszło do adresata w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treści. A to na Banku spoczywa by udowodnić tą okoliczność (tzn. że konsument mógł się zapoznać się z treścią harmonogramu) (art. 6 k.c.).
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | oswiadczenie | konsument

...
(7) Z poważaniem
...
(8) --- Page 1 ---


doc280417-28042017150532-0002

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank BPH SA
...
(3) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(4) Gdańsk, dnia 08.03.2017 r.
...
(5) dotyczy sprawy nr 80157963 dotyczy rachunku nr 620075247888
...
(6) Szanowna Pani,
...
(7) II
...
(8) W odpowiedzi na Pani korespondencję z dnia 01.03.2017 r. proszę o przyjęcie wyjaśnień.
...
(9) poniższych
...
(10) Uprzejmie informuję, że zgodnie z treścią § 19 ust. 1, Pani Umowy kredytowej zawartej z Bankiem, korespondencja Banku dotycząca między innymi zmiany oprocentowania, wysyłana będzie listem zwykłym, a forma wysłania listu uznana za skutecznie doręczoną. Bank zatem nie ma obowiązku wysyłania harmonogramu listem poleconym. Nadmieniam, że analiza historii spłaty nie wykazywał nieprawidłowości w spłacie raty. Raty regulowane były zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | oprocentowanie

...
(11) Wyjaśniam także, że za czynności wykonywane na wniosek Kredytobiorcy Bank nalicza opłaty wskazane w Taryfie opłat i prowizji Banku BPH (dalej TOiP).
--- Słowa kluczowe: kredytoborca

...
(12) Mając powyższe na uwadze Bank nie znajduje podstaw do spełnienia Pani żądania i wystawienia bezpłatnie dokumentu. W przypadku chęci pozyskania zaświadczenia czy historii spłaty rat kredytu, lub obu tych dokumentów, niezbędne jest wyrażenie zgody na naliczenie opłat przewidzianych w TOiP, poprzez na przykład kontakt telefoniczny z infolinią Banku BPH.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(13) Wyrażam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia okażą się wyczerpujące. Nadmieniam także, że wszelkie informacje o kredycie może Pani uzyskać podczas rozmowy telefonicznej z infolinią Banku BPH, a także poprzez bezpłatną platformę internetową Banku dostępną po zalogowaniu się na stronie portal.bph.pl.
...
(14) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(15) www.bph.pl
...
(16) Nadano w PP Warszawa W101 dnia 10.03.2017 r.
...
(17) X
...
(18) CL CO
...
(19) --- Page 1 ---


doc280417-28042017150646-0003

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) uotyczy: Reklamacja - oprocentowanie kredytu dotyczy umowy nr N06F/75247888
--- Słowa kluczowe: reklamacja | oprocentowanie_dlugu | umowa

...
(3) W odpowiedzi na pismo doręczone dnia 13.03.2017r dotyczące wyjaśnień do sprawy nr 801579963 nie zgadzam się z uzasadnieniem Banku jakoby ma prawo uwa ać, i pisma wysyłane listem zwykłym są dostarczane skutecznie. Asystent Michał Raszliński, który odpowiedział na moją reklamację zdaje się nie znać prawa obowiązującego na terenie RP. Świadomie próbuje wprowadzić kredytobiorcę w błąd i nara a go na ewentualne koszty związane z wystąpieniem o historię spłaty kredytu, o którą kredytobiorca w poprzednim piśmie nie
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredytoborca | kredyt | kredytoborca

...
(4) występował.
...
(5) Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art. 61 k.c.) "oświadczenie uwa a się, za skutecznie zło one, gdy doszło do adresata w taki sposób, e mógł zapoznać się z jego treści. Udowodnić tą okoliczność (tzn. e konsument mógł się zapoznać się z treścią oświadczenia) spoczywa na przedsiębiorcy (art. 6 k.c.). Tak więc mimo to, e przedsiębiorca nadał korespondencję ze swoim oświadczeniem, to mógł zrobić to nieskutecznie, poniewa nie doszła ono do adresata (a przynajmniej nie mo na tego udowodnić)." Co za tym idzie zapis umowny jest niewa ny, je eli stoi w sprzeczności z prawem.
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | oswiadczenie | konsument | oswiadczenie | oswiadczenie | umowa

...
(6) Nawet Sąd Najwy szy się w tej kwestii wypowiedział II CK358/02. SN stwierdził w jednym z orzeczeń, e "Na składającym oświadczenie woli spoczywa cię ar dowodu, e doszło ono do adresata w sposób umo liwiający mu - według zasad doświadczenia yciowego - zapoznanie się zjego treścią. Jeśli oświadczenie zostało posłane adresatowi listem albo innym sposobem porozumiewania się na odległość, składający powinien wykazać np. za pomocą pocztowego dowodu nadania lub zwrotnego poświadczenia odbioru, e list (telegram) został adresatowi doręczony. Powstały dowód nadania listu poleconego nie jest wprawdzie dowodem doręczenia go adresatowi, leczjest dowodem...”
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie | oswiadczenie

...
(7) Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów niejednokrotnie wpisywał analogiczne zapisy do rejestru klauzul niedozwolonych (klauzule nr: 2335,2667, 2736, 4154).
--- Słowa kluczowe: SOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(8) Ponadto zgodnie z Art. 385[1]. § 1. „Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wią ą go, je eli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra ąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, je eli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.”
--- Słowa kluczowe: art.385art. | postanowienie_umowne | konsument | niedozwolone_postanowienie_umowne

--- Podobne akapity: 28161343704-04-17(4.22) |

...
(9) Bank jednostronnie zastrzegł sobie, i wysłanie harmonogramu, zmian oprocentowania, wyciągu z historii listem zwykłym jest skutecznie doręczone, doskonale wiedząc i jest ono niezgodne z obowiązującym prawem. Dodatkowo je eli Bank nadal uwa a, i ma prawo stosować §19
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(10) ust.l w mojej umowie to zgodnie z Art. 385[3]. W razie wątpliwości uwa a się, e niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności: 2) wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienale yte wykonanie zobowiązania.
--- Słowa kluczowe: umowa | art.385art. | niedozwolone_postanowienie_umowne | konsument | zobowiazanie

...
(11) Jednym słowem Bank dał sobie niezgodną z prawem furtkę by nie wywiązać się z nale ytego informowania kredytobiorcy o zmianie oprocentowania, czy te przekazywania mu raz do roku wyciągu spłaty kredytu. Bank ra ąco naruszył moje interesy poprzez nieskuteczne wysyłanie do mnie informacji dotyczących wykonywania mojej umowy kredytowej. Poniewa Bank poprzez
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | oprocentowanie | kredyt | umowa | kredyt

...
(12) .polecenie zapłaty sam pobiera ustalone przez siebie kwoty raty kredytu od 10 lat, to powinien
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(13) --- Page 1 ---
...
(14) --- Page 2 ---
...
(15) chociaż należycie wywiązać się ze skutecznego doręczania harmonogramów i wyciągów spłaty kredytu tak by kredytobiorca miał możliwość skontrolowania pobranej kwoty.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredytoborca

...
(16) Napisanie mi przez Pana Michała Raszlińskiego słowa w odpowiedzi cytuję: „Raty regulowane były zgodnie z obowiązującym harmonogramem” są bezczelnością ze strony banku, gdyż zmusza mnie niejako do zawierzenia w słuszność tych słów bez podania jakichkolwiek dowodów tej słuszności.
...
(17) W związku z tym, wnoszę o przedstawienie przez Bank oprocentowania dla każdej raty mojego kredytu, którą wpłaciłam od początku trwania umowy do dnia dzisiejszego. Zestawienie oprocentowania dla każdej raty proszę przesłać listem poleconym na mój adres korespondencyjny.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | kredyt | umowa | oprocentowanie

...
(18) Jednocześnie informuję, iż kolejne uniknięcie podania mi oprocentowania do każdej raty poprzez zasłanianie się zapisami w mojej umowie które są zapisami abuzywnymi/ niezgodnymi z prawem, bądź przy próbie obciążenia mnie kosztami sporządzenia informacji o które wnoszę będzie skutkować natychmiastowym skierowaniem sprawy do UOKiK.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | umowa

...
(19) W związku z tym uprzejmie proszę ustosunkować się do mojej reklamacji i wykazać jakie oprocentowanie było naliczane dla każdej raty mojego kredytu od początku trwania umowa do dnia dzisiejszego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | oprocentowanie | kredyt | umowa

...
(20) Z poważaniem
...
(21) --- Page 2 ---


doc280417-28042017150737-0004

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank BPH SA
...
(3) ul. pik. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(4) Gdańsk, dnia 21.03.2017 r.
...
(5) i
...
(6) dotyczy sprawy nr 80172541 dotyczy rachunku nr 620075247888
...
(7) Szanowna Pani,
...
(8) 1 BankBPH
...
(9) grupa GECapital
...
(10) Nadano w PP Warszawa W101 dnia 23.03.2017 r.
...
(11) W odpowiedzi na Pani korespondencję z dnia 13.03.2017 r. dotyczącą Pani zastrzeżeń wobec przedstawionego stanowiska Banku dotyczącego nadawania harmonogramów spłaty kredytu, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(12) Uprzejmie informuję, że przedstawienie szczegółowej historii spłaty rat kredytu ze wskazaniem, aktualnej dla każdej płatności, wartości oprocentowania stanowi dodatkową usługę Banku o koszcie zgodnym z aktualną Taryfą Opłat i Prowizji dla Klientów Indywidualnych Banku BPH w kwocie 51,00 CHF, na co wskazywało pismo z dnia 08.03.2017 r.
--- Słowa kluczowe: kredyt | oprocentowanie | waluta_obca

...
(13) W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Bankiem pod numerem infolinii
...
(14) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(15) www.bph.pl
...
(16) CL
...
(17) CO
...
(18) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz