Szukaj w dokumentach

v1-26135254922/04/17

Sprawa: 26135254922/04/17

Bank: BZ WBK

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi:

Spis plikow

1. 20160810_reklamacja_podstawa_03dw | Skan
2. 20160921_odpowiedź_podstawa_03dw | Skan


20160810_reklamacja_podstawa_03dw

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) REKLAMACJA NR 3
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(3) Dot.: Umowa o kredyt na cele mieszkaniowe EKSTRALOKLOKUM z dnia 16.07.2008r. Nr umowy: 15 1500 1706 5317 0001 7233 0000
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(4) Reklamacja nr BZWBK/062738/16
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(5) Szanowni Państwo,
...
(6) W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28 lipca 2016r. , będące odpowiedzią na moją Reklamację nr 1 z dnia 17.06.2016r., ponownie proszę o wskazanie podstawy prawnej do zawarcia umowy o kredyt na cele mieszkaniowe EKSTRALOKLOKUM z dnia 16.07.2008r. nr umowy: 15 1500 1706 5317 0001 7233 0000.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | umowa | kredyt

...
(7) Pod pojęciem "wyszczególnienia podstawy prawnej" rozumiem wyszczególnienie wszystkich aktów prawnych, wraz z wyszczególnieniem odpowiednich numerów paragrafów, ustępów etc. - w brzmieniu z dnia zawarcia umowy tj. dnia 16.07.2008r., z których
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa

...
(8) jednoznacznie wynikałoby, iż polskie prawo właśnie w dniu 16.07.2008r.. przewidywało zawieranie przez banki z konsumentami umów o kredyty waloryzowane(indeksowane) walutą obcąCUF.
--- Słowa kluczowe: konsument | kredyt | indeksacja | waluta_obca

--- Podobne akapity: 26132319311-04-17(1.15) |

...
(9) Proszę również o wyjaśnienie, dlaczego w Państwa piśmie widnieje data zgłoszenia 01.07.2016r.. skoro moja reklamacja wpłynęła do Państwa w dniu 21.06.2016r.? Na dowód przedkładam kopię potwierdzenia odbioru.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(10) Z poważaniem,
...
(11) Gdańsk, 10.08.2016r.
...
(12) Bank Zachodni WBK S.A. ul. Paprykowa 9
...
(13) 81-591 Gdynia
...
(14) 1
...
(15) --- Page 1 ---


20160921_odpowiedź_podstawa_03dw

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank Zachodni WBK Grupa Santander
...
(3) Centrum Obsługi Reklamacji i Zapytań ul. T. Zana 39
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(4) 20-601 Lublin
...
(5) *13 Lublin, 21 września 2016 r.
...
(6) Reklamacja nr BZWBK/062738/16J Data zgłoszenia: 01.07.2016 r.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(7) Szanowna Pani,
...
(8) nawiązując do kolejnej zgłoszonej reklamacji w sprawie umowy kredytu na cele mieszkaniowe numer 531700017233 z 16.07.2008 r. uprzejmie informujemy, że przedstawiona sprawa została ponownie zweryfikowana przez bank.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt

...
(9) Wyjaśniamy, iż zgodnie z zawartą umową udzielony został Pani kredyt denominowany/waloryzowany/indeksowany w walucie CHF.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_obca

...
(10) Podkreślamy, że możliwość udzielania kredytów denominowanych/ waloryzowanych/ indeksowanych do waluty CHF nie była w doktrynie prawa i orzecznictwie sądowym kwestionowana. Podstawą prawną do zawierania przez banki z Kredytobiorcami umów kredytów jest Ustawa z dnia 29-08-1997r. - Prawo bankowe. Aktualne brzmienie tej ustawy zawiera tekst jednolity opublikowany Dz.U. 2015.128., z późniejszymi zmianami, zaś w dacie zawierania przez Panią umowy kredytu obowiązywały przepisy w wersji wynikającej z tekstu jednolitego opublikowanego w Dz. U. 2002.72.665, z późniejszymi zmianami.
--- Słowa kluczowe: kredyt | indeksacja | waluta_obca | podstawa_prawna | kredytoborca | kredyt | prawo_bankowe | umowa | kredyt

...
(11) Należy mieć na uwadze, że Pani umowa zawarta została przed wejściem w życie Ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 4 Nowelizacji prawa bankowego: w przypadku kredytów lub pożyczek pieniężnych zaciągniętych przez kredytobiorcę lub pożyczkobiorcę przed dniem wejścia
--- Słowa kluczowe: umowa | prawo_bankowe | kredyt | pozyczka | kredytoborca | pozyczka

...
(12) w życie niniejszej ustawy ma zastosowanie art. 69 ust. 2 pkt. 4a oraz art. 75b ustawy, o której mowa w art. 1, w stosunku do tych kredytów lub pożyczek pieniężnych, które nie zostały całkowicie spłacone - do tej części kredytu lub pożyczki, która pozostała do spłacenia. W tym zakresie bank dokonuje bezpłatnie stosownej zmiany umowy kredytu lub umowy pożyczki.
--- Słowa kluczowe: art.69 | kredyt | pozyczka | kredyt | pozyczka | umowa | kredyt | umowa | pozyczka

...
(13) Nowelizacja jednoznacznie potwierdza więc dopuszczalność udzielania kredytów denominowanych/waloryzowanych/indeksowanych przed wejściem w życie ww. Ustawy
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(14) z dnia 29 lipca 2011 r. oraz prawo banków do ustalania kursów walut.I*V
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty

...
(15) Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,
...
(16) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
...
(17) VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(18) NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 992 345 340 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 992 345 340 zł.
...
(19) --- Page 1 ---
...
(20) --- Page 2 ---
...
(21) Do czasu wejścia w życie Ustawy z dnia 29 lipca 201 Ir. Prawo bankowe nie posługiwało się pojęciem kredytu denominowanego/ waloryzowanego/ indeksowanego. Nowelizacja prawa bankowego sankcjonuje więc istniejące w obrocie, w momencie wejścia w życie ustawy kredyty indeksowane i denominowane. Przyznaje natomiast kredytobiorcom prawo ich spłaty bezpośrednio w walucie oraz roszczenie o zmianę umowy kredytu tak, aby szczegółowo regulowała sposób i zasady określania kursu wymiany walut, do której są indeksowane raty kredytu.
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe | kredyt | indeksacja | nowelizacja_prawo_bankowe | kredyt_indeksowany | kredytoborca | umowa | kredyt | indeksacja | kredyt

...
(22) Ponadto wyjaśniamy, że Pani pierwsze pismo zostało zarejestrowane i przekazane do tutejszej jednostki banku w celu rozpatrzenia z datą 01.07.2016 r.
...
(23) Wypełniając ustawowy obowiązek informujemy, iż przysługuje Pani prawo do pisemnego odwołania się od niniejszej decyzji do Rzecznika Klienta Banku Zachodniego WBK.
...
(24) W przypadku dalszego niezadowolenia istnieje możliwość zwrócenia się do Arbitra Bankowego dla roszczeń do kwoty 8000 zł, a także wystąpienie z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów oraz możliwość wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A. do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Banku lub oddziału Banku (jeżeli zgłoszenie dotyczy jego działalności) lub miejsca wykonania umowy. Lista adresów sądów powszechnych jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości tj. www.ms.gov.pl w zakładce rejestry i ewidencje.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych

--- Podobne akapity: 04104908176-05-17(2.47) | 26132319311-04-17(2.27) | 27195309659-04-17(4.15) |

...
(25) Z wyrazami szacunkuI*V
...
(26) Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,
...
(27) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
...
(28) VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(29) NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 992 345 340 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 992 345 340 zł.
...
(30) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz