Szukaj w dokumentach

v1-28161008473/04/17

Sprawa: 28161008473/04/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi:

Spis plikow

1. 20160613_reklamacja_unww | Skan
2. 20160725_reklamacja_unww_cd | Skan
3. 20170307_pisma_rf_bank_unww | Skan


20160613_reklamacja_unww

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Karolina i Leszeki
...
(3) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1, pi. Wolności 3, 60-914 Poznań
...
(4) p. Jacek Baranowicz
...
(5) Dot. kredytu hipotecznego nr 85102040270000119600327536 z dnia 26 września 2007r.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(6) Reklamacja nr 3
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(7) Niniejszym wnosimy reklamację do ubezpieczenia kredytowanego wkładu
--- Słowa kluczowe: reklamacja | ubezpieczenie | kredyt

...
(8) finansowego w związku z ww. umową kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(9) W §1 pkt 9 ww. umowy zostało wyjaśnione pojęcie kredytowanego wkładu . finansowego. W definicji padają pojęcia, które same wymagają wyjaśnienia, jednak takie wyjaśnienia nie są przytaczane. Pojęciami tymi są koszty inwestycji, wartość nieruchomości, . maksymalna wysokość kredytu i wartość rynkowa inwestycji. Brak rozwinięcia znaczeń tych pojęć uniemo liwia zrozumienie sposobu i metody ustalania wysokości kredytowanego wkładu własnego.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | nieruchomosc | kredyt | kredyt | wklad_wlasny

...
(10) Jednym z warunków postawienia ransz kredytu do dyspozycji kredytobiorców zgodnie z §4 pkt 1 ust. 5 ww. umowy jest dokonanie ubezpieczenia kredytowanego wkładu finansowego w z góry narzuconym przez Banie Towarzystwie Ubezpieczeniowym EUROPA SA. Zapis ten podaje kwotę i walutę wkładu podlegającą ubezpieczeniu, stawkę procentową składki oraz kwotę składki podaną w walucie polskiej. Dysponując takimi zapisami nie jesteśmy w stanie ustalić, jakiego wkładu własnego Bank wymagał, eby ubezpieczenie nie było wymagane. Tym samym zweryfikowanie wysokości wkładu podlegającego ubezpieczeniu i określonego przez Bank na 18 207,10 CHF jest niemo liwe. Zapis §4 pkt 1 ust. 5 ww. umowy bardzo płynnie przechodzi z waluty obcej CHF, w jakiej wyra ony jest wkład własny podlegający ubezpieczeniu, na walutę polską, w której wyra ona jest wysokość składki na pierwszy okres ubezpieczenia. Informacja w jaki sposób kwota 1277,09 zł, podawana jako wysokość tej składki, została obliczona nie została nam nigdy przekazana.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredytoborca | umowa | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | ubezpieczenie | ubezpieczenie | wklad_wlasny | ubezpieczenie | ubezpieczenie | waluta_obca | umowa | waluta_obca | waluta_obca | wklad_wlasny | ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(11) Składkę na pierwszy okres ubezpieczenia w wysokości 1 277,09 zł zapłaciliśmy w dniu 26 września 2007 r., natomiast na drugi okres ubezpieczenia składka została pobrana w dniu 29 października 2010 r. w wysokości 598,63 zł. Zweryfikowanie wysokości składki na drugi okres podobnie jak składki na pierwszy okres pozostaje poza naszymi mo liwościami.l
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(12) Dąbrówka, 13 czerwca 2016r.
...
(13) l
...
(14) --- Page 1 ---
...
(15) --- Page 2 ---
...
(16) Jeżeli Bank chce zabezpieczyć ryzyko związane z udzieleniem kredytu pomimo braku po stronie kredytobiorcy wymaganego przez Bank wkładu finansowego, to powinien robić to na własny rachunek. W tym przypadku jednak Bank przerzuca koszty zawarcia takiego ubezpieczenia na kredytobiorcę nie dając w zamian nic. Skoro kredytobiorca nie jest stroną ani uposażonym z umowy ubezpieczenia, to opłacanie składki za takie ubezpieczenie traci swoje uzasadnienie ekonomiczne. Poza tym kredytobiorca ponosi odpowiedzialność regresowąztegotytułu,awszystkotow sytuacjibrakupolisy,określeniasumyubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | kredyt | kredytoborca | wklad_wlasny | ubezpieczenie | kredytoborca | kredytoborca | umowa | ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredytoborca | regres | ubezpieczenie

...
(17) W żadnym wypadku ubezpieczenie brakującego wkładu własnego nie może być traktowane przez Bank jako oferowane nam wyjście z sytuacji, w której ubiegając się o kredyt nie spełniamy jednego z warunków, jaki stawia Bank kredytobiorcom. Skoro nie spełniamy takiego warunku, nakładanie na nas dodatkowych obciążeń na pewno nie przybliża nas do
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | wklad_wlasny | kredyt | kredytoborca

...
(18) jego spełnienia.
...
(19) Ww. umowa kredytu zobowiązuje nas zapisem w §28 pkt 12 ww. umowy do
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa

...
(20) kontynuowania ubezpieczenia na drugi okres w przypadku niespłacenia wkładu w pierwszym okresie. W naszej ocenie przy niejasności, niejednoznaczności i nieprecyzyjności zapisów dotyczących ubezpieczenia wkładu własnego ustalenie czy wkład własny został spłacony jest możliwe tylko przez Banie. Innymi słowy nie możemy ustalić, czy wkład własny został przez nas spłacony w trakcie trwania pierwszego okresu ubezpieczenia czy też nie. Podobnie jest z drugi okresem, w którym wkład własny prawdopodobnie został spłacony, ale nie wiemy w którym dokładnie momencie to nastąpiło. Kontynuacja ubezpieczenia na drugi okres trwający kolejne 36 miesięcy i ubezpieczanie kredytowanego wkładu własnego na tak długi okres może być bezzasadne, ponieważ wkład własny mógł został spłacony przed upływem tego okresu. Jeśli tak się stało, to pobieranie pełnej składki za cały okres jest bezpodstawne. Nie potrafimy tego niestety ustalić, nie znając podstawowego parametru jakim jest wysokość wymaganego wkładu własnego oraz sposób ustalania wysokości kredytowanego wkładu własnego.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie | wklad_wlasny | wklad_wlasny | ubezpieczenie | wklad_wlasny | ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | bezzasadne | wklad_wlasny | wklad_wlasny | kredyt | wklad_wlasny

...
(21) Docelowym zabezpieczeniem Banku w związku z udzielonym kredytem jest hipoteka ustanowiona na kredytowanej nieruchomości. Ubezpieczenie kredytowanego wkładu własnego jest swoistym powieleniem tego zabezpieczenia i narzuca na konsumenta dodatkowe, niczym nie uzasadnione opłaty. Dochodzi do sytuacji, w której można mówić o kredycie w kredycie zaciąganym na spłatę wkładu własnego i zaciągnięcie tego kredytu Bank chce ubezpieczyć. Jednak kredytowany wkład własny zawiera się w kwocie kredytu, jaki Banie udostępnił nam w ramach ww, umowy, jest więc już ubezpieczony instrumentami związanymi z hipoteką.
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | kredyt | hipoteka | kredyt | nieruchomosc | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | zabezpieczenie | konsument | wklad_wlasny | kredyt | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | kredyt | umowa | ubezpieczenie | hipoteka

...
(22) Na poparcie naszych argumentów poniżej podajemy sygnatury najważniejszych wyroków, które rozstrzygają na korzyść kredytobiorców sprawy sądowe o ubezpieczeniu kredytowanego wkładu własnego:2
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | ubezpieczenie | kredyt

...
(23) 2
...
(24) --- Page 2 ---
...
(25) --- Page 3 ---
...
(26) 1. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 listopada 2013 r. (VI ACa 1521/12) w postępowaniu abstrakcyjnej kontroli wzorców umów;
--- Słowa kluczowe: sad_apelacyjny | kontrola_abstrakcyjna

...
(27) 2. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 06 listopada 2014 r. (V Ca 2187/14);
...
(28) 3. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 18 czerwca 2015 r. (II Ca 436/15);
...
(29) 4. wyrok Sądu Rejonowego w Krakowie z 07 lipca 2015 (I C 1305/14/2);
...
(30) 5. wyrok Sądu okręgowego w Łodzi z 19 maja 2015 r. (III Ca 553/15), 26 czerwca
...
(31) 2014 r. (III Ca 576/14), 26 października 2015 r. (III Ca 931/15) oraz 14 grudnia 2015 r. (III Ca 1274/15).
...
(32) W związku z tym ądamy zwrotu kwoty zapłaconej tytułem ubezpieczenia kredytowanego wkładu własnego w łącznej wysokości 1 875,72 zł. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwy szego z dnia 22 marca 2001 r. (sygn. akt V CKN 769/00) ądamy zwrotu tej kwoty powiększonej o odsetki ustawowe.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | sad_najwyzszy | odsetki

...
(33) Zwrotu bezpodstawnie pobranych kwot wraz z odsetkami ustawowymi nale y dokonać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma na nasz rachunek bankowy.
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(34) z powa aniem
...
(35) 3
...
(36) --- Page 3 ---
...
(37) --- Page 4 ---
...
(38)
...
(39) --- Page 4 ---
...
(40) --- Page 5 ---
...
(41) Centrum Obsługi Klienta Detalicznego Biuro Relacji z Klientami
...
(42) UL.ZANA 32A
...
(43) 20-601 LUBLIN
...
(44) Bank Poiski
...
(45) KAROLINA
...
(46) Lublin, dnia 08.07.2016
...
(47) nr ZZB1-KG-51-125D20D11/2016
...
(48) Dotyczy: zgłoszenia nr 125D20D11
...
(49) Szanowni Państwo,
...
(50) Uprzejmie informuję, iż Państwa reklamacja z dnia 13.06.2016rnie została jeszcze rozpatrzona z uwagi na fakt, że nie zostało zakończone postępowanie wyjaśniajgce.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(51) W ceiu ukończenia analizy sprawy niezbędna jest weryfikacja archiwalnych zasobów systemowych. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania zostanę Państwo poinformowani o stanowisku Banku w przedmiotowej sprawie.
...
(52) Przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi to 12.08.2016r. Z poważaniem,
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(53) .......
...
(54) Powszechno Kaso Oszczędności Sank Polski Spółko Akcyjne, 02-515 Warszowa, ul. Puławsko 15
...
(55) Sąd Rejonowy dla m. s t Warszawy w Warszawie, Xiii Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy {kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PIN
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(56) SZ.P.
...
(57) --- Page 5 ---
...
(58) --- Page 6 ---
...
(59)
...
(60) --- Page 6 ---
...
(61) --- Page 7 ---
...
(62) CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA OETAL1CZNEGO Biuro Relacji z Klientami
...
(63) ul. Zana 32 A
...
(64) 20-601 Lublin
...
(65) Lublin,
...
(66) 11.07.2016
...
(67) nr ZZB1-KG-51-125020011/2016
...
(68) Bank Polski
...
(69) Sz. P.
...
(70) Dotyczy: zgłoszenia nr 125D20D11
...
(71) Szanowni Państwo,
...
(72) W odpowiedzi na Państwa reklamację z dnia 13.06.2016r., dotyczycy kredytu mieszkaniowego Własny Kqt hipoteczny, umowa nr 85 1020 4027 0000 1196 0032 7536 (203-
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt | umowa

...
(73) 121272797/1976/2007) z dnia 26.09.2007r., dziękuję za przekazane uwagi.
...
(74) Uprzejmie wyjaśniam, że kredytowany wkład własny jest to część kredytu traktowana przez Bank jako uzupełnienie wymaganego wkładu finansowego Kredytobiorcy, który powinien zostać wniesiony przed wypłaty kredytu bqdź pierwszej transzy. Bank, zabezpieczajqc ryzyko niespłacenia tej części kredytu, ubezpieczył niewniesiony wkład finansowy. Ponadto, kalkulujqc koszty udzielenia kredytu, na etapie analizy wniosku kredytowego Bank uwzględniał, iż ryzyko kredytowe będzie zmniejszone właśnie dzięki ubezpieczeniu ryzyka niespłacenia kredytowanego wkładu własnego. W innym wypadku koszt pozyskania kredytu mógłby wzrosnyć. Dodatkowo, gdyby nie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, przyznanie
--- Słowa kluczowe: kredyt | wklad_wlasny | kredyt | wklad_wlasny | kredytoborca | kredyt | zabezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie | kredyt | kredyt | kredyt | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

...
(75) kredytu hipotecznego w pełnej wysokości nie byłoby możliwe.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(76) Informuję, iż wyżej wymieniona umowa kredytu mieszkaniowego została zgłoszona do ubezpieczenia na podstawiełqczqcej Banki Ubezpieczyciela Generalnej Umowy Ubezpieczenia Kredytów na Cele Mieszkaniowe z Niskim Wkładem Finansowym, zwanej dalej w niniejszym piśmie „generalny umowq ubezpieczenia”. Nadmieniam, że Bank realizował w pełni swoje zobowiqzania wobec Ubezpieczyciela zgodnie z wyżej wymieniony umowy oraz powszechnie obowiyzujycymi przepisami prawa.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | ubezpieczenie | ubezpieczenie | umowa | ubezpieczenie | kredyt | niski_wklad_wlasny | umowa | ubezpieczenie | ubezpieczenie | umowa

...
(77) Ubezpieczenie ryzyka spłaty kredytów hipotecznych oferowane przez Ubezpieczyciela na podstawie generalnej umowy ubezpieczenia, jest produktem zabezpieczajycym ryzyko Banku, a nie Kredytobiorcy. Ubezpieczenie to obejmuje wytycznie ryzyko portfelowe Banku w zakresie braku spłaty kredytu w części odpowiadajycej kredytowanemu wkładowi finansowemu przez Kredytobiorcę. Tym samym nie sq Państwo strony wyżej wymienionej umowy, i nie sq Państwo na jej podstawie objęci ochrony ubezpieczeniowy.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie | umowa | ubezpieczenie | zabezpieczenie | kredytoborca | ubezpieczenie | kredyt | kredyt | wklad_wlasny | kredytoborca | umowa | ubezpieczenie

...
(78) Na podstawie zapisów § 11 ust 1 pkt 5 wyżej wymienionej umowy, przejściowe i dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi ubezpieczenie kredytu w zakresie kredytowanego wkładu finansowego w TU EUROPA SA.
--- Słowa kluczowe: umowa | zabezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie | kredyt | kredyt | wklad_wlasny

--- Podobne akapity: 06113817811-05-17(1.77) |

...
(79) Powszechno Kaso Oszczędności Bonk Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławsko 15
...
(80) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(81) --- Page 7 ---
...
(82) --- Page 8 ---
...
(83) Wyjaśniam, że kwota kredytowanego wkładu własnego została wskazana w § 4 ust. 1 pkt 5 umowy. Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 pkt 5 umowy, PKO Bank Polski postawi transze kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy m. in. po ubezpieczeniu kredytowanego wkładu finansowego w TU Europa SA w wysokości 18.207,10 CHF poprzez opłacenie składki na pierwszy okres w wysokości 3% kwoty wkładu, tj. kwoty 1.277,09 PLN.
--- Słowa kluczowe: kredyt | wklad_wlasny | umowa | umowa | kredyt | kredytoborca | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | waluta_obca | waluta_krajowa

...
(84) W związku z powyższym w dniu 19.10.2007r. została pobrana składka za pierwszy okresu ubezpieczenia, tj. 36 miesięcy w wysokości 1.277,09 PLN. Składka została obliczona w następujący sposób:
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | waluta_krajowa

...
(85) kredytowany wkład finansowy: 18.207,10 CHF x kurs sprzedaży waluty CHF z dnia podpisania umowy 2,3381 = 42.570,02 PLN
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | waluta_obca | umowa | waluta_krajowa

...
(86) wysokość składki: 42.570,02 PLN x 3 % = 1.277,09 PLN.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waluta_krajowa

...
(87) Ponadto, na podstawie zapisów § 28 pkt 12 umowy, Kredytobiorca zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia kredytowanego wkładu finansowego w TU Europa SA na drugi okres w przypadku niespłacenia wkładu w pierwszym okresie.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredytoborca | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny

--- Podobne akapity: 06113817811-05-17(1.24) |

...
(88) Z uwagi na powyższe w dniu 29.10.201Or. została pobrana składka ubezpieczeniowa w wysokości 598,63 PLN za kolejny 36-miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | waluta_krajowa | ubezpieczenie

...
(89) Poniżej przedstawiam sposób wyliczenia składki ubezpieczenia niskiego wkładu:
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(90) kredytowany wkład finansowy: 18.207,10 CHF (42.570,02 PLN),
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa

...
(91) kredyt uruchomiony w kwocie: 154.511,37 CHF (równowartość 470.842,50 PLN według kursu 3,0473 z dnia 01.10.201 Or.),
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa

...
(92) stan zadłużenia na dzień 01.10.2010r.: 147.089.79 CHF (równowartość 448.226,72 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_krajowa

...
(93) według kursu 3,0473),
...
(94) kwota spłaconego kapitału: pozostała kwota niskiego wkładu wysokość składki:
--- Słowa kluczowe: niski_wklad_wlasny

...
(95) 470.842,50 PLN - 448.226,72 PLN = 22.615,78 PLN, 42.570,02 PLN - 22.615,78 PLN = 19.954,24 PLN,
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waluta_krajowa | waluta_krajowa | waluta_krajowa | waluta_krajowa | waluta_krajowa

...
(96) 19.954,24 PLN x 3 % = 598,63 PLN.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waluta_krajowa

...
(97) Wyjaśniam, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (m.in. uchwała z dnia 7 października 2008 r., III CZP 80/2008, postanowienie z dnia 16 września 2011 r., I CSK 676/2010 i uchwała z dnia 13 grudnia 2013 r., III CZP 73/13) fakt, iż określona klauzula stosowana przez przedsiębiorcę (np. bank) została wpisana do rejestru niedozwolonych postanowień umownych, nie prowadzi do generalnego wyłączenia tego postanowienia w odniesieniu do innych przedsiębiorców, ponieważ legalność stosowania określonych sformułowań powinna być oceniana z uwzględnieniem kontekstu całej umowy, rozkładu praw i obowiązków stron. Nie można zatem wykluczyć, iż analogiczne lub nawet identyczne postanowienia do wzorców zarejestrowanych jako niedozwolone nie będą w konkretnej sprawie uznane przez sąd jako niedozwolone w kontekście oceny całej umowy. Wyrok
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy | stosowanie_postanowien | rejestr_klauzul_niedozwolonych | niedozwolone_postanowienie_umowne | stosowanie_postanowien | umowa | umowa

--- Podobne akapity: 06113817811-05-17(1.29) |

...
(98) wydany w danej sprawie dotyczy zatem postanowienia określonego wzorca, stosowanego przez danego przedsiębiorcę, a nie postanowienia w ogóle. Przyjęcie odmiennego rozwiązania prowadziłoby do ograniczenia praw innych przedsiębiorców, którzy nie brali udziału w postępowaniu sądowym, w wyniku którego doszło do uznania klauzuli za niedozwoloną, a tym samym nie mieli możliwości dowodzenia przed sądem legalności stosowanych przez nich rozwiązań.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | stosowanie_postanowien

...
(99) Jednocześnie podkreślam, iż zgodnie z Rekomendacją Związku Banków Polskich oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie, przyjętej przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 22.12.201Or., Bank ma prawo uwzględnić w kosztach zawarcia i wykonywania umowy o Produkt bankowy koszt podwyższonego ryzyka spłaty kredytu w związku z brakiem zabezpieczenia spłaty lub niedostatecznym jej zabezpieczeniem,
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie | zabezpieczenie | umowa | kredyt | zabezpieczenie | zabezpieczenie

...
(100) zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku, zawartymi w dokumentacji kredytowej. Uprzejmie informuję, że Bank nie stwierdza, iż powyższe zapisy umowy dotyczące ubezpieczenia kredytowanego wkładu finansowego mają charakter klauzuli niedozwolonej.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | klauzula_niedozwolona

...
(101) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
...
(102) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(103) --- Page 8 ---
...
(104) --- Page 9 ---
...
(105) Nadmieniam, że ochrona ubezpieczeniowa jest obowiązkowa do momentu spłaty tej części kredytu, która odpowiada wysokości kredytowanego wkładu finansowego i podlega ubezpieczeniu. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu w kwocie odpowiadającej kredytowanemu wkładowi finansowemu, Bank dokonuje zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredyt | kredyt | wklad_wlasny | ubezpieczenie | kredyt | kredyt | wklad_wlasny | ubezpieczenie

...
(106) W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, iż spłata kredytowanego wkładu finansowego nastąpiła w dniu 15.02.2013r. Analiza dokumentacji wykazała, iż po uregulowaniu zadłużenia w wysokości odpowiadającego kredytowanemu wkładowi finansowemu, Bank nie dokonał zwrotu części składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej, za co uprzejmie przepraszam. W związku z tym w dniu 28.06.2016r. Bank zwrócił na Państwa rachunek oszczędnościowo-rozliczeńiowy nr 30 1020 4027 0000 1302 0274 4746 część składki ubezpieczeniowej w wysokości 149,66 PLN za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
--- Słowa kluczowe: kredyt | wklad_wlasny | kredyt | wklad_wlasny | ubezpieczenie | ubezpieczenie | waluta_krajowa | ubezpieczenie

...
(107) Przekazując powyższe informuję, że biorąc po uwagę zapis art. 455 Kodeksu cywilnego, Bank nie popadł w opóźnienie w zwrocie części składki ubezpieczeniowej. W związku z tym brak jest podstaw do wypłaty odsetek ustawowych.
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | ubezpieczenie | odsetki

...
(108) Uprzejmie informuję, że w związku z przedstawionym stanowiskiem Banku, mogą Państwo złożyć odwołanie do Rzecznika Klienta PKO Banku Polskiego w formie pisemnej na adres ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w dowolnym oddziale Banku bądź za pośrednictwem formularza kontaktu "Napisz do Rzecznika Klienta" na stronie www.pkobp.pl.
...
(109) Ponadto informuję, że istnieje również możliwość:
...
(110) - zwrócenia się o rozstrzygnięcie sprawy do Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich (w przypadku roszczeń do kwoty 8.000 zł) na adres: Bankowy Arbitraż Konsumencki, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Arbiter Bankowy działa zgodnie z Regulaminem działania BAK (dostępnym na stronie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego www.zbp.pl),
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(111) - wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(112) - zwrócenia się do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta,
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(113) - na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, wystąpienia z powództwem przeciwko PKO Bankowi Polskiemu SA do sądu powszechnego:
...
(114) 1. właściwości ogólnej siedziby Banku: ul. Puławska 15,02-515 Warszawa,
...
(115) 2. właściwości przemiennej sądu, w którego okręgu znajduje się oddział w przypadku,
...
(116) gdy roszczenie pozostaje w związku z działalnością oddziału, lub 3. właściwości sądu miejsca wykonywania umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(117) Z poważaniem,
...
(118) Aneta Stępniak
...
(119) Powszechna Kasa Oszczędności Bonk Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
...
(120) Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, Xil! Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON; 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(121) --- Page 9 ---
...
(122) --- Page 10 ---
...
(123)
...
(124) --- Page 10 ---


20160725_reklamacja_unww_cd

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Karolina i Leszek'
...
(3) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ul. Puławska 15
...
(4) 02-515 Warszawa 15
...
(5) Dot. Reklamacja dotycząca pisma nr ZZB1-KG-51-125D20D11/2016 będącego odpowiedzią na Reklamację nr 3 z dnia 13 czerwca 2016 r.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(6) Serdecznie dziękujemy za przesłanie odpowiedzi na naszą ww. Reklamację. W związku z tym, że odpowiedź ta wybiórczo traktuje nasze pismo i poruszone w nim kwestie, kierujemy do Banku niniejsze pismo w nadziei na uzyskanie merytorycznych odpowiedzi.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(7) Bank wyjaśnia pojęcie kredytowanego wkładu własnego. Nie rozumiemy, w jakim celu, gdyż nie prosiliśmy o wyjaśnienie tego pojęcia. Pomimo wyjaśnienia tego pojęcia nadal nie wiemy, w jakiej wysokości wkład własny powinien być wniesiony, żeby uniknąć ponoszenia kosztów ubezpieczenia. Bank podaje tylko kwotę podlegającą ubezpieczeniu, ale skąd ona się wzięła już niestety nie. Prosimy o podanie odpowiednich wyliczeń.
--- Słowa kluczowe: kredyt | wklad_wlasny | wklad_wlasny | ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(8) Sama część odpowiedzi dotycząca wyliczeń jest bardzo szczegółowa, ale rodzi kolejne pytania. Bank do wyliczenia składki za pierwszy okres ubezpieczeniowy stosuje kurs sprzedaży CHF z tabeli Banku z dnia zawarcia umowy. Dla drugiego okresu został już wzięty kurs sprzedaży z 01 października 2010 r., natomiast sama składka została pobrana 29 października 2010 r. Dlaczego Bank jako podstawy do obliczenia składki na drugi okres nie wziął zadłużenia z dnia 29 października 2010 r. i kursu sprzedaży CHF z dnia zawarcia umowy? Ta część odpowiedzi Banku tylko potwierdza nasze argumenty podnoszone w reklamacji, że zapisy dotyczące tego ubezpieczenia są niejasne, niejednoznaczne i nieprecyzyjne.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | waluta_obca | umowa | waluta_obca | reklamacja | ubezpieczenie

...
(9) Dziękujemy za wyjaśnienia oparte na orzecznictwie Sądu Najwyższego. Mieliśmy nadzieję, że instytucja zaufania publicznego, do jakiej jeszcze niedawno był zaliczany Bank, zrozumie swój błąd, który w wielu procesach został przez Sądy uznany za postanowienie niedozwolone. Takim postanowieniem jest niewątpliwie wprowadzenie do ww. umowy kredytu ubezpieczenia, które zabezpiecza tylko interesy Banku, a konsumentowi nakazuje ponosić jego koszty. Rozumiemy jednocześnie, że dobrowolne przyznanie się do błędu i wykazanie woli naprawienia gojest aktem niedostępnym dla wszystkich.
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy | umowa | kredyt | ubezpieczenie | zabezpieczenie | konsument

...
(10) Dąbrówka, 25 lipca 2016r.
...
(11) i
...
(12) --- Page 1 ---
...
(13) --- Page 2 ---
...
(14) Argumentem zupełnie nietrafionym jest przytaczanie Rekomendacji Związku Banków Polskich oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie, przyjętej przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 22 grudnia 2010 r. ZBP nie jest organem stanowiącym prawo w Polsce, więc Rekomendacja pozostaje tylko rekomendacją, a ponadto przytaczanie tego rodzaju dokumentów to jak bycie sędzią we własnej sprawie. Co najwa niejsze Bank przytacza Rekomendację z grudnia 2010, a ww. umowa kredytu, która zawiera zapisy o ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego datowana jest na 26 września 2007 r., dlaczego więc istnienie takiej Rekomendacji Bank przytacza w swojej odpowiedzi, skoro w momencie podpisywania umowy Bank nie mógł działać na jej podstawie, poniewa jeszcze nie istniała?
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie | zabezpieczenie | umowa | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | umowa

...
(15) Cieszymy się z częściowego uznania naszej reklamacji w zakresie zwrotu części składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Dlaczego Bank uwa a, e odsetki ustawowe, jako forma zadośćuczynienia wyrządzonej szkodzie, się nie nale ą? Odnosimy wra enie, e gdyby nie reklamacja Bank nigdy nie zwróciłby tej części składki. Bank przez kilka lat był w posiadaniu zwróconej kwoty, jednak jak się okazuje kwota ta była
--- Słowa kluczowe: reklamacja | ubezpieczenie | odsetki | reklamacja

--- Podobne akapity: 26072420973-04-17(1.4) |

...
(16) pobrana bezpodstawnie. Rozumiemy sytuację, w której Bank na bie ąco zwraca swoim klientom część niewykorzystanej składki ubezpieczenia bez kwoty zadośćuczynienia, jednak w tej sytuacji Bank zwlekał i nie podjął adnych działań zmierzających do zwrócenia pobranej kwoty zaraz po ustaniu zdarzenia ubezpieczeniowego. Dlaczego więc sprawa miałaby się zakończyć bez konsekwencji dla Banku?
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(17) Zwrot został dokonany w polskim złotym na podstawie przeliczenia z CHF po kursie sprzeda y z tabeli Banku z dnia 01 października 2010 r. Zastanawiamy się, dlaczego nie po bie ącym kursie?
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waluta_obca

...
(18) Podtrzymujemy wszystkie nasze argumenty i ądania wymienione w Reklamacji nr 3.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(19) z powa aniem
...
(20) 2
...
(21) --- Page 2 ---
...
(22) --- Page 3 ---
...
(23) Biuro Rzecznika Klienta ul. Puławska 15 02-515 Warszawa
...
(24) Warszawa,
...
(25) sierpnia 2016 r.
...
(26) BRK-ZWR-MF-0500- 125E95DCB/16 Państwo
...
(27) dotyczy: pisma z dnia 25.07.2016 r.
...
(28) fi
...
(29) 8ank Polski
...
(30) w odpowiedzi na wskazane powyżej Państwa pismo, dotyczące umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kqt hipoteczny numer 85 1020 4027 0000 1196 0032 7536 (203-121272797/1976/2007) z dnia 26.09.2007r. uprzejmie przekazuję dalsze wyjaśnienia.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(31) Odnoszqc się do Państwa pytania w jakiej wysokości wkład własny powinien być wniesiony, aby uniknąć kosztów ubezpieczenia, informuję, iż na dzień złożenia wniosku kredytowego Państwa koszty związane z inwestycją powinny wynosić 73.640,00 PLN (tj. 20% wartości zabezpieczenia oszacowanego przez Bank, czyli 368.200,00 PLN), co oznacza, że Bank nie udzieliłby Państwu w ogóle kredytu ponieważ nie dysponowali
--- Słowa kluczowe: wklad_wlasny | ubezpieczenie | kredyt | waluta_krajowa | zabezpieczenie | waluta_krajowa | kredyt

...
(32) Państwo wskazanym wkładem własnym.
--- Słowa kluczowe: wklad_wlasny

...
(33) Odnosząc się do kolejnego Państwa zapytania, dlaczego Bank, jako podstawę do obliczenia składki na drugi okres ubezpieczenia, zastosował kurs sprzedaży z dnia 01.10.201 Or., a sama składka została pobrana 29.10.2010r., wyjaśniam, że do wyliczenia wysokości składek ubezpieczenia na kolejne okresy przyjmowany jest stan zadłużenia z tytułu kapitału kredytu oraz kurs sprzedaży dewiz PKO BP SA z pierwszego dnia miesiąca, w którym kończy się okres ubezpieczenia. W Państwa przypadku okresy ubezpieczenia t o :
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie | ubezpieczenie

--- Podobne akapity: 06113817811-05-17(1.18) | 26072420973-04-17(1.17) |

...
(34) I 01.11.2007-31.10.2010 r.
...
(35) II 01.11.2010-31.10.2013 r.
...
(36) Odnoszqc się zaś do Rekomendacji Związku Banków Polskich, uprzejmie wyjaśniam, iż Bank powołując się na nią w piśmie z dnia 11.07.2016r. chciał podkreślić, iż taka Rekomendacja została wydana i stwierdza, że Bank ma prawo uwzględnić w kosztach zawarcia i wykonywania umowy koszt podwyższonego ryzyka spłaty kredytu w związku z brakiem zabezpieczenia spłaty lub niedostatecznym jej zabezpieczeniem, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku, zawartymi w dokumentacji kredytowej. Rekomendacja miała ujednolicić sposób konstruowania Ubezpieczeń finansowych oraz relacje pomiędzy Bankiem a Ubezpieczycielem, jak również ustalić standardy polityki informacyjnej wobec Klientów Banków poprzez zapewnienie prawidłowości i przejrzystości dokumentacji i procesów obsługi Ubezpieczenia finansowego.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | zabezpieczenie | zabezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(37) --- Page 3 ---
...
(38) --- Page 4 ---
...
(39) Uprzejmie informuję także, że główny nurt judykatury w sprawach dotyczących ubezpieczenia kredytowanego wkładu finansowego przyjmuje, że tego rodzaju ubezpieczenie nie stanowi samo w sobie niedozwolonego postanowienia umownego. Miarodajnymi w tym zakresie są np. stwierdzenia zawarte w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20.11.2013 r. (sygn. akt VI ACa 1521/12)\ z których wynika, że „Sąd Apelacyjny nie podziela tej części argumentacji Sądu i instancji, która upatruje abuzywności w nakładaniu na konsumenta obowiązku pokrycia kosztów ubezpieczenia kredytu w tym; że jedyną korzyść z zawarcia tego rodzaju umowy kredytowej odnosi pozwany bank a nie jego klient, który nie jest stroną umowy ubezpieczeniowej Skarżący ma racje podnosząc, że chodzi tu o szczególną sytuację gdzie umożliwia się kredytobiorcy nabycie nieruchomości dzięki sfinansowaniu je j zakupu kredytem hipotecznym mimo, iż taka osoba nie jest w stanie wnieść wymaganego
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | ubezpieczenie | niedozwolone_postanowienie_umowne | sad_apelacyjny | klauzula_niedozwolona | konsument | ubezpieczenie | kredyt | umowa | kredyt | umowa | ubezpieczenie | kredytoborca | nieruchomosc | kredyt

...
(40) wkładu własnego, co zwiększa ryzyko związane ze spłatą kredytu. Tak więc, gdyby nie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego kredytobiorca nie mógłby w ogóle otrzymać kredytu hipotecznego i zrealizować swoich planów. Z tych też względów nie sposób zgodzić się z poglądem Sądu Okręgowego, że kredytobiorca ponosi, z jednej strony koszty ubezpieczenia finansowego (poprzez obowiązek ich zwrotu bankowi) a z drugiej zaś strony nie odnosiżadnych korzyściz takiejumowy, wprzeciwieństwie do banku. Nie ma też większego znaczenia okoliczność, że konsument nie jest tu stroną umowy ubezpieczeniaaniteżuposażonymztytułu tejumówi/'.
--- Słowa kluczowe: wklad_wlasny | zwiekszone_ryzyko | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredytoborca | kredyt | kredytoborca | ubezpieczenie | konsument | umowa | ubezpieczenie

...
(41) Uprzejmie informuję także, że Bank podjął decyzję o zwrocie na Państwa rzecz odsetek ustawowych naliczonych od kwoty 149,66 PLN od dnia 15.02.2013r. do 27.06.2016r. w wysokości 51,97 PLN.
--- Słowa kluczowe: odsetki | waluta_krajowa | waluta_krajowa

...
(42) Odnosząc się do ostatniego Państwa pytania dlaczego zwrot części składki został dokonany w PLN na podstawie przeliczenia z CHF po kursie sprzedaży z 01.10.201Or. i dlaczego nie po bieżącym kursie, wyjaśniam, że do wykonania wyliczenia i zwrotu części składki brak jest podstaw do stosowania kursów walutowych, ponieważ składki opłacone zostały w PLN. Zwrot jest proporcjonalny do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waluta_obca | stosowanie_postanowien | kurs_waluty | waluta_krajowa | ubezpieczenie

...
(43) Wyrażam nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia rozwieją wszelkie wątpliwości w niniejszej sprawie.1
...
(44) Dyrektor Biura Rzecznika Klienta
...
(45) 1 Podobnie por. wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 06.08.2009 r. (sygn. akt XVII AmC 624/09).
--- Słowa kluczowe: SOKiK

...
(46) --- Page 4 ---
...
(47) --- Page 5 ---
...
(48) Ponadto informuję, że istnieje również możliwość:
...
(49) • zwrócenia się o rozstrzygnięcie sprawy do Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich (w przypadku roszczeń do kwoty 8 000 zł) na adres: Bankowy Arbitraż Konsumencki, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Arbiter Bankowy działa zgodnie
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(50) z Regulaminem działania BAK (dostępnym na stronie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego www.zbp.pl,
--- Słowa kluczowe: regulamin | konsument

...
(51) • wystąpienie z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (w zakresie reklamacji złożonej przez klienta będącego osobą fizyczną),
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja

...
(52) • zwrócenia się do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta,
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(53) • przysługuje Panu również prawo wystąpienia z powództwem przeciwko PKO Bankowi Polskiemu SA do sądu powszechnego:
...
(54) właściwości ogólnej siedziby Banku 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15 lub
...
(55) - właściwości przemiennej sądu, w którego okręgu znajduje się oddział w przypadku, gdy roszczenie pozostaje w związku z działalnością oddziału, lub właściwości sądu miejsca wykonania umowy, na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(56) --- Page 5 ---


20170307_pisma_rf_bank_unww

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Rzecznik Finansowy www.rf.gov.pi
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(3) RF/WBK/ZKB/2888/RG/ES/16
...
(4) Warszawa, dnia
...
(5) 07 MAR.2017
...
(6) Szanowny Panie Prezesie,
...
(7) Uprzejmie informuję, i do Rzecznika Finansowego wpłynął wniosek z dnia 23 września 2016 r. skierowany przez klientów Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) Państwa Karoliny i Leszka
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(8) (dalej: Wnioskodawcy) w sprawie dotyczącej ubezpieczenia niskiego wkładu własnego jako dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | zabezpieczenie | kredyt

...
(9) Z informacji przekazanych przez Wnioskodawców wynika, e zawarli umowę kredytu hipotecznego w dniu 26 września 2007 r. (dalej: Umowa). W reklamacji z dnia 13 czerwca 2016 r. Wnioskodawcy podwa yli postanowienia § 4 ust. 1 pkt 5 Umowy, wskazujące na obowiązek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w narzuconym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wnioskodawcy w ramach uzasadnienia prawnego przywołali wyrok Sądu Apelacyjnego z 20 listopada 2013 r. (sygn. akt: VI ACa 1521/12), wskazując, i Bank przerzucił na konsumentów ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | reklamacja | umowa | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | sad_apelacyjny | konsument

...
(10) Bank w odpowiedzi na ądanie kredytobiorców nie wskazał uzasadnienia dla wartości ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, jednak e podkreślił, i ubezpieczenie to zabezpiecza ryzyko Banku. Pomimo wskazania klauzuli abuzywnej dotyczącej ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, Bank nie zdecydował się na zwrot składki wskazując, i postępowanie dotyczyło innego przedsiębiorcy.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | zabezpieczenie | klauzula_niedozwolona | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

...
(11) Biuro Rzecznika Finansowego Al. Jerozolimskie 87
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(12) 02-001 Warszawa
...
(13) tel. 022 333 73 26, 022 333 73 27, 022 333 73 25 fax. 022 333 73 29 www.rf.gov.pl
...
(14) --- Page 1 ---
...
(15) --- Page 2 ---
...
(16) RzecznikFinansowypragniejuż naobecnym etapiesprawywskazać,żezapisyBankuodnośnie pobierania opłat z tytułu tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego od konsumentów mogą być potraktowane jako tzw. klauzula abuzywna. Zgodnie z art. 3851 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnira 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 r. poz. 380, z późn. zm.; dalej: k.c.), Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wią ą go,
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | konsument | klauzula_niedozwolona | art.385art. | kodeks_cywilny | postanowienie_umowne | konsument

...
(17) je eli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra ąco naruszającjegointeresy(niedozwolonepostanowieniaumowne). Niedotyczytopostanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, je eli zostały sformułowane w sposóbjednoznaczny.
...
(18) Warto wskazać, że Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK) wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2009 r. sygn.; XVTT AmC 624/09 uznał za niedozwoloną następującą klauzulę niedozwoloną: „Kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia następujących zabezpieczeń kredytu/zabezpieczenia docelowe: Przystąpienie do Generalnej Umowy Ubezpieczenia niskiego wkładu kredytów mieszkaniowych w TU Europa S.A. Okres ubezpieczenia wynosi (36/60) miesięcy. Składka ubezpieczeniowa w kwocie (kwota) zł płatnajest z góry za cały okres ubezpieczenia i nie podlega zwrotowi". Klauzula ta wpisana
--- Słowa kluczowe: SOKiK | SOKiK | kredytoborca | zabezpieczenie | umowa | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredyt | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(19) jest pod poz. 1797 w prowadzonym przez Prezesa UOKiK rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone (dalej: rejestr).
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | wzorzec_umowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(20) Warto również wskazać na klauzulę wpisaną do rejestru pod poz. 6068, którą SOKiK uznał za abuzywną wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2012 r., sygn.: X V II AmC 2600/11: „Je eli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłu enia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie mo e przemoczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upowa nia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% ró nicy
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | SOKiK | klauzula_niedozwolona | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredyt | kredytoborca | ubezpieczenie

...
(21) pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym,faktycznie, tj. [...] oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego wpar. 6 bez odrębnej dyspozycji
--- Słowa kluczowe: wklad_wlasny | kredytoborca | ubezpieczenie

...
(22) Z kolei, w wyroku Sądu Apelacyjnego VI Wydziału Cywilnego z dnia 20 listopada 2013 r. (sygn.: VI ACa 1521/12), odnosząc się do ww. klauzuli, sąd ten stwierdził, iż: „Nale y natomiast przyznać rację Sądowi gdy wskazuje on, i przedmiotowe postanowienie nie zawiera dostatecznych informacji pozwalających uzyskać konsumentowi wiedzę, co do tego —jak2
--- Słowa kluczowe: sad_apelacyjny | konsument

...
(23) 2
...
(24) --- Page 2 ---
...
(25) --- Page 3 ---
...
(26) faktycznie kształtują się koszty ubezpieczenia, które w ostatecznym wyniku musi ponieść kredytobiorca oraz —jak długo będzie on obowiązany refundowaćje pozwanemuje ełi w ciągu 36 miesięcy nie nastąpi całkowita spłata zadłu enia objętego ubezpieczeniem. Brak było w badanym wzorcu umowy — definicji wkładu wymaganego, oraz okreśłenia zdarzeń pozwałających ustalić moment zakończenia umowy ubezpieczenia przed upływem maksymalnego okresu łącznego ubezpieczenia (108 miesięcy). W tych okolicznościach kredytobiorca nie w stanie co skontrolować prawidłowość podejmowanych przez Bank czynności związanych z zawieraniem umowy ubezpieczenia z podmiotem trzecim na dalsze oh*esy czasu mimo, e to klient banku ponosi z powy szego tytułu koszty. Zawarte w apelacji twierdzenie i wydaje się oczywistym, e po upiornie 36 miesięcy obowiązywania ubezpieczenia ulega ono przedłu eniu na kolejny czas oznaczony tj. na 36 miesięcy ma zupełnie gołosłowny charakter$>.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredytoborca | ubezpieczenie | wzorzec_umowy | umowa | ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredytoborca | umowa | ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(27) Co więcej, w wypadku ubezpieczeń tzw. niskiego wkładu bezpośrednim beneficjentem takiego rodzaju ubezpieczenia jest co do zasady bank, albowiem w wypadku udzielenia przez zakład ubezpieczeń ochrony ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń uzyska przeciwko konsumentowi roszczenie regresowe do wysokości wypłaconego odszkodowania. Tego typu przypadki były analizowane w orzecznictwie. W tym kontekście, warto przytoczyć orzeczenie wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 6 listopada 2014 r. sygn.: V Ca 2187/14, w którym klientom banku udało się odzyskać wpłaty poniesione przez nich na ubezpieczenie tzw. niskiego wkładu od udzielonego przez bank kredytu. W orzeczeniu tym, sąd stwierdził, e: „Sąd Okręgowy w całości podziela wnikliwe i prawidłowe rozwa ania Sądu Rejonowego dotyczące ra ącego naruszenia przez pozwanego interesów konsumenta. Niewątpliwie w tym przypadku zachodził brak ekwiwalentności świadczeń, bank niezasadnie obcią ył powodów kosztami umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, powodowie nic nie zyskiwali dzięki temu obowiązkowi. Bank działa w obrocie, mając na względzie wypracowanie zysku i z tego zysku powinien pokrywać ewentualne koszty umowy ubezpieczenia zabezpieczającej jego interesy. Bank nie powinien przerzucać na konsumentów ryzyka prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Nale y zgodzić się z Sądem Rejonowym, e posiadanie przez powodów świadomości cią enia na nich obowiązku pokrycia kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu M’lasnego nie wyklucza mo liwości uznania przedmiotowego postanowienia za abuzywne ”.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | niski_wklad_wlasny | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | konsument | regres | ubezpieczenie | niski_wklad_wlasny | kredyt | konsument | umowa | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | umowa | ubezpieczenie | zabezpieczenie | konsument | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | klauzula_niedozwolona

...
(28) Wątpliwości budzi te per se sposób sformułowania przedmiotowego postanowienia umownego. Jego treść w aden sposób nie wyjaśnia kredytobiorcom —konsumentom, na jakich
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | kredytoborca

...
(29) 3
...
(30) --- Page 3 ---
...
(31) --- Page 4 ---
...
(32) zasadach ma być obliczona należna kwota. Warto wskazać ponadto, że analogiczny zarzut można postawić także postanowieniu przewidującemu pierwszą płatność z tytułu pokrycia kosztów ubezpieczenia ryzyka braku spłaty kredytu. Dodatkowo, umowa nie wyjaśnia istoty tego ubezpieczenia, tj. kto jest ubezpieczonym i ubezpieczającym oraz tego czy, a jeżeli tak, to jakie korzyści mają ]ub mogą osiągnąć kredytobiorcy z tytułu pokrywania kosztów ubezpieczenia, a jakie korzyści z tego ma Bank. W e wskazanych wyżej postanowieniach jest mowa jedynie odpowiednio o pokryciu kosztów ubezpieczenia, co można rozumieć wieloznacznie.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredyt | umowa | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredytoborca | ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(33) Wobec powyższego, działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2016 r. poz. 892, z późn. zm., dalej: ustawa o Rzeczniku Finansowym), proszę o:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

...
(34) 1. szczegółowe odniesienie się do stanu faktycznego i prawnego opisanego przez Wnioskodawców oraz twierdzeń zawartych w załączonej kopii pisma z dnia 23 września 2016 r.;
...
(35) 2. udostępnienie wszelkich umów ubezpieczeń niskiego wkładu własnego (ubezpieczeń portfela kredytów hipotecznych kredytobiorców nie posiadających wkładu własnego w ogóle lub posiadający wkład własny w wysokości niewystarczającej), zawartych przez bank z firmami ubezpieczeniowymi (tj. krajowymi zakładami ubezpieczeń, zagranicznymi zakładami ubezpieczeń, głównymi oddziałami zagranicznych zakładów ubezpieczeń, lub oddziałami zagranicznych zakładów ubezpieczeń), obejmujących
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | kredyt | kredytoborca | wklad_wlasny | wklad_wlasny | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(36) swoim zakresem umowę;
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(37) 3. udzielenie informacji, z jakim i firmami ubezpieczeniowymi (tj. krajowymi zakładami ubezpieczeń, zagranicznymi zakładami ubezpieczeń, głównymi oddziałami zagranicznych zakładów ubezpieczeń, lub oddziałami zagranicznych zakładów ubezpieczeń) i w jakim okresie, bank związany był lub jest umowami ubezpieczeń niskiego wkładu własnego (ubezpieczeń portfela kredytów hipotecznych kredytobiorców nie posiadających wkładu własnego w ogóle lub posiadający wkład własny w wysokości niewystarczającej), obejmujących swoim zakresem umowę;
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | umowa | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | kredyt | kredytoborca | wklad_wlasny | wklad_wlasny | umowa

...
(38) 4. udzielenie precyzyjnej informacji lub wyjaśnień, w jaki sposób, na podstawie jakiego wzoru i na podstawie których konkretnych zapisów (jednostek redakcyjnych) umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(39) 4
...
(40) --- Page 4 ---
...
(41) --- Page 5 ---
...
(42) regulaminu lub cennika (ew. innych podstaw), obliczona została ka dorazowa opłata dotycząca refinansowania kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (czyli tzw. koszty ubezpieczenia), w całym okresie obowiązywania umowy. Informacja ta powinna odzwierciedlać sposób dokonanych przez bank obliczeń i umo liwić weryfikację ich prawidłowości;
--- Słowa kluczowe: regulamin | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | umowa

...
(43) 5. udzielenie precyzyjnej informacji lub wyjaśnień, w jaki sposób i w oparciu o jakie dane wyliczana była ka dorazowa kwota niskiego wkładu własnego dotyczącego umowy, przekazywana do zakładów ubezpieczeń TU.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | umowa | ubezpieczenie

...
(44) Wyjaśnienia informacje i dokumenty w przedmiotowej sprawie proszę przesłać do wiadomości Rzecznika Finansowego oraz Wnioskodawców. Informacje i dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa proszę przekazać do wyłącznej wiadomości Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

...
(45) Informuję, e zgodnie z art. 31 ustawy o Rzeczniku Finansowym, Podmiot rynkufinansowego, który otrzymał wniosek Rzecznika w sprawach objętych zakresem jego działalności, jest obowiązany, niezwłocznie, nie później ni w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku oraz przekazać ądane dokumenty. Dodatkowo, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Finansowym, Na
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | termin_30_dni | rzecznik_finansowy

...
(46) podmiot rynkufinansowego, który narusza obowiązki nało one w art. 4 ust. 1, art. 6- 10, art. 30 i art. 31, Rzecznik mo e, w drodze decyzji, nało yć karę pienię ną do wysokości 100 000 zł.
...
(47) W załączeniu:
...
(48) Kopia pisma Wnioskodawców z dnia 23 września 2016 r. Do wiadomości:
...
(49) Państwo Karolina i Leszek
...
(50) Z powa aniem,
...
(51) 5
...
(52) --- Page 5 ---
...
(53) --- Page 6 ---
...
(54)
...
(55) --- Page 6 ---
...
(56) --- Page 7 ---
...
(57) BIURO RZECZNIKA KLIENTA ul Puławsko 15
...
(58) 02-515 Warszawa
...
(59) Warszawa, dnia 4 kwietnia 2017 r. BRK-ZWR-MF/TP-0500- 12661868C/16
...
(60) Pani\
...
(61) Aleksandra Wiktorów RzecznikBdansowy Al. jerozołirt\skie 87 02-00|/wars^wa
...
(62) Bank Polski
...
(63) dot ^isma Rzecznika Finansowego (RF/W8K/ZKB/2888/RG/ES16)
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(64) ~)2 \^
...
(65) w odpowiedzi na powyższe pismo w sprawie z wniosku Państwa Karoliny i Leszka
...
(66) (Wnioskodawcy), dotyczące umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny, przekazuję poniższe wyjaśnienia.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(67) Zgodnie z zawartą w dniu 26 września.2017 r. pomiędzy Bankiem, a Wnioskodawcami umową kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny nr 85 1020 4027 0000 1196 0032 7536 (203-121272797/1976/2007) („Umowa"), Bank zobowiązał się do postawienia do dyspozycji Klientów kredyt w kwocie 154 511,37 CHF. Natomiast na podstawie szczegółowych postanowień Umowy Wnioskodawcy zobowiązali się do m.in:
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | kredyt | waluta_obca | umowa

--- Podobne akapity: 16181527252-05-17(1.23) | 16181527252-05-17(3.26) |

...
(68) • ubezpieczenia kredytowanego wkładu finansowego w wysokości 18 207,10 CHF w TU Europa na pierwszy okres ubezpieczenia, tj. 36 miesięcy, poprzez opłacenie składki na pierwszy okres w wysokości 1 277,09 zł (§ 4 ust 5 umowy), jak również
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | waluta_obca | ubezpieczenie | umowa

...
(69) • przedłużenia ubezpieczenia kredytowanego wkładu finansowego w TU Europa na drugi okres, w przypadku niespłacenia wkładu w pierwszym okresie (§ 28 ust 12 umowy).
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | umowa

--- Podobne akapity: 06113817811-05-17(1.76) |

...
(70) Wskazać należy, iż przyjęcie w zawartej 2 Wnioskodawcami Umowie powyższego rozwiązania pozwoliło na uzyskanie wnioskowanego kredytu z uwagi na zbyt niski wkład własny posiadany przez Wnioskodawców, przez co Bank poniósł przy tego rodzaju kredycie wyższe koszty obsługi.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | wklad_wlasny

...
(71) Trzeba bowiem mieć na uwadze, że w takiej sytuacji Kredytobiorcy nie ponieśli kosztów wniesienia wkładu własnego (bo na dzień zawarcia Umowy Wnioskodawcy nie posiadali wkładu własnego), lecz to Bank był tą stroną Umowy, która wniosła wkład własny dla osiągnięcia przez Wnioskodawcę celu, na który kredyt mieszkaniowy został udzielony.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | wklad_wlasny | moment_zawarcia_umowy | wklad_wlasny | umowa | wklad_wlasny | kredyt

...
(72) W tym miejscu wskazać należy, że główny nurt judykatury w sprawach dotyczących ubezpieczenia kredytowanego wkładu finansowego przyjmuje, że tego rodzaju ubezpieczenie nie stanowi samo w sobie niedozwolonego postanowienia umownego. Miarodajnymi w tym zakresie są stwierdzenia zawarte w uzasadnieniu wyroku Sądu
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | ubezpieczenie | niedozwolone_postanowienie_umowne

...
(73) Powszechno Koso Oszczędności Bank Polski Spółko Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławsko 15
...
(74) Stfrf Refonowy dla nis(, Warszawy w Warszawie, XIII Wydziel Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP; 525-000- 77-38, REGON: 016298263; kopłtol zokłodowy (kapitał wpłacony} 1 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(75) --- Page 7 ---
...
(76) --- Page 8 ---
...
(77) Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada.2013 r. (sygn. akt VI ACa 1521/12)’ z których wynika, że
...
(78) „Sąd Apelacyjny nie podziela tej części argumentacji Sqdu I instancji, która upatruje abuzywności w nakładaniu na konsumenta obowiązku pokrycia kosztów ubezpieczenia kredytu w tym, że jedyną korzyść z zawarcia tego rodzaju umowy kredytowej odnosi pozwany bank a nie jego klient, który nie jest stroną umowy ubezpieczeniowej. Skarżący ma racje podnosząc, że chodzi tu o szczególną sytuację gdzie umożliwia się kredytobiorcy nabycie nieruchomości dzięki sfinansowaniu jej zakupu kredytem hipotecznym mimo, iż taka osoba nie jest w stanie wnieść wymaganego wkładu własnego, co zwiększa ryzyko związane ze spłatą kredytu. Tak więc, gdyby nie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego kredytobiorca nie mógłby w ogóle otrzymać kredytu hipotecznego i zrealizować swoich planów. Z tych też względów nie sposób zgodzić się z poglądem Sądu Okręgowego, że kredytobiorca ponosi, z jednej strony koszty ubezpieczenia finansowego (poprzez obowiązek ich zwrotu bankowi) a z drugiej zaś strony nie odnosi żadnych korzyści z takiej umowy, w przeciwieństwie do banku. Nie ma też większego znaczenia okoliczność, że konsument nie jest tu stroną umowy ubezpieczenia ani też uposażonym z tytułu tej umowy".
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | konsument | ubezpieczenie | kredyt | umowa | kredyt | umowa | ubezpieczenie | kredytoborca | nieruchomosc | kredyt | wklad_wlasny | zwiekszone_ryzyko | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredytoborca | kredyt | kredytoborca | ubezpieczenie | umowa | konsument | umowa | ubezpieczenie | umowa

...
(79) Należy wskazać, że zgodnie z wyrokiem Sqdu Okręgowego w Warszawie - Sqdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 sierpnia 2009 r. (XVII AmC 624/09)
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(80) Sqd ten uznał za niedozwolone postanowienia o treści zobowiqzujqcej Kredytobiorców
--- Słowa kluczowe: kredytoborca

miesiecy. skladka ###ubezpieczenie### w zl platna jest z gory za caly okres ###ubezpieczenie### i nie podlega zwrotowi112.3"> ...
(81) „do ustanowienia następujących zabezpieczeń kredytu/zabezpieczenia docelowe: Przystąpienie do Generalnej Umowy Ubezpieczenia niskiego wkładu kredytów mieszkaniowych w TU Europa S A Okres ubezpieczenia wynosi <36/60> miesięcy. Składka ubezpieczeniowo w <kwocie> zł płatna jest z góry za cały okres ubezpieczenia i nie podlega zwrotowi1'12.3
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | umowa | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredyt | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie

--- Podobne akapity: 25200401832-04-17(1.14) |

...
(82) Sqd w uzasadnieniu do powyższego orzeczenia podał motywy, którymi się kierował uznajqc postanowienie o tej treści za niedozwolone postanowienie umowne wskazujqc, że
--- Słowa kluczowe: niedozwolone_postanowienie_umowne

...
(83) celem zobowiązania konsumenta do zwrotu składki, jest zrekompensowanie bankowi kosztów ubezpieczenia chroniącego bank przed ryzykiem związanym z brakiem spłaty kwoty wymaganego wkładu własnego. Przy czym ryzyko takie ustaje z momentem spłaty przez kredytobiorcę części kredytu, która została zakwalifikowana przez bank do ubezpieczenia jako tzw. niski wkład własny. Bank w takim przypadku, stosownie do ort, 813 § 1 Kodeksu cywilnego, może żądać od ubezpieczyciela zwrotu składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, W świetle natomiast zakwestionowanego postanowienia możliwa jest sytuacja, kiedy to kredytobiorco uiści no rzecz banku kwotę służącą pokryciu kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu za 60 miesięcy z góry, po czym po 2 miesiącach od zawarcia umowy kredytu dokona jego spłaty w części odpowiadającej wymaganemu przez bank wkładowi własnemu. W takim wypadku bank pobrałby od kredytobiorcy równowartość składki ubezpieczeniowej za 58 miesięcy, pomimo że ryzyko związane
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | konsument | ubezpieczenie | minimalny_wklad_wlasny | wklad_wlasny | kredytoborca | kredyt | ubezpieczenie | wklad_wlasny | kodeks_cywilny | ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredytoborca | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | umowa | kredyt | wklad_wlasny | kredytoborca | ubezpieczenie

...
(84) z brakiem wymaganego niskiego wkładu własnego trwało jedynie 2 miesiące
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

...
(85) 1 Podobnie por. wyrok Sqdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 06.08.2009 r. (sygn. akt XVII AmC 624/09).
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(86) 2 Wyrok z dnia 06.08.2009 r. Sqdu Okręgowego - Sqdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sygn, akt XVII AmC 624/09).
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(87) 3Ibidem- strona 6 i 7 uzasadnienio wyroku.
...
(88) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Sp6łko Akcyjna. 02-515 Wars/owo, ul. Puławska 15
...
(89) Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII! Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowcga numer KRS 0000026-138, NI!'; 525 000-77 38. REGON; 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) \ 250 000 000 PŁN
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | waluta_krajowa

...
(90) --- Page 8 ---
...
(91) --- Page 9 ---
...
(92) W ocenie sądu
...
(93) „[...] konsekwencję zakwestionowanego postanowienia jest nierównomierne rozłożenie praw i obowiązków wynikających z umowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcę, któro polega na tym, że bank jest uprawniony do pobierania oploty za okres przypadający po dokonaniu przez konsumenta spłaty kwoty wymaganego wkładu własnego, a więc za okres w którym nie występuje już podwyższone ryzyko po stronie banku [,.,]*"
--- Słowa kluczowe: umowa | kredytoborca | konsument | minimalny_wklad_wlasny | wklad_wlasny

...
(94) Z uzasadnienia wynika zatem odmienne stanowisko sqdu od tego, które prezentuje Rzecznik Finansowy, a mianowicie;
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(95) • nie jest postanowieniem niedozwolonym i sprzecznym z przepisem art. 3851 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym Bank ubezpiecza podwyższone ryzyko z powodu niewniesienia wkładu własnego przez Kredytobiorców, i zobowiązanie Kredytobiorców do ponoszenia kosztów składki ubezpieczeniowej uiszczanej przez Bank,
--- Słowa kluczowe: art.385art. | kodeks_cywilny | ubezpieczenie | wklad_wlasny | kredytoborca | zobowiazanie | kredytoborca | ubezpieczenie

...
(96) • pobieranie od Kredytobiorców kosztów z tytułu ubezpieczenia tzw. niskiego wkładu nie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i nie narusza interesu ekonomicznego konsumenta,
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | ubezpieczenie | niski_wklad_wlasny | konsument

...
(97) • zawarcie umowy kredytowej, w której Bank ubezpiecza tzw. niski wkład, a w zamian Kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Banku kosztów ubezpieczenia stanowi ekwiwalentność i proporcjonalność pomiędzy kosztem, który Kredytobiorca ponosi, a celem dla którego ten koszt jest ponoszony, tj. udzieleniem przez Bank kredytu w postaci nie posiadania przez Kredytobiorcę wymaganego wkładu finansowego przed zawarciem Umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | ubezpieczenie | kredytoborca | ubezpieczenie | kredytoborca | kredyt | kredytoborca | wklad_wlasny | umowa

...
(98) W świetle powyższych indywidualnych okoliczności stanu faktycznego również wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2013 r (sygn. akt VI ACa 1521/12).45 nie może stanowić dla Rzecznika Finansowego podstawy do dokonywania oceny prawidłowości zawartej Umowy pomiędzy Bankiem a Wnioskodawczynią, albowiem sąd uznał za niedozwolone postanowienia umowne wyłącznie w zakresie braku;
--- Słowa kluczowe: sad_apelacyjny | rzecznik_finansowy | umowa | niedozwolone_postanowienie_umowne

...
(99) • określenia we wzorcu umownym okresu, na jaki zostanie przedłużone ubezpieczenie niskiego wkładu, po upływie pierwszego 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie

...
(100) • definicji „wkład wymagany".
...
(101) W przeciwieństwie do stanu faktycznego będącego przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego Warszawie, zgodnie z ustalonym stanem faktycznym w sprawie zgłoszonej przez Wnioskodawców, konstrukcja zawartej Umowy określała wszystkie elementy, których brak w ocenie sądu mógłby prowadzić do uznania całości postanowienia za niedozwolone.
--- Słowa kluczowe: sad_apelacyjny | umowa

...
(102) W szczególności Bonk:
...
(103) • określił zasady obowiązku przedłużania przez Wnioskodawców ubezpieczenia
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(104) kredytowanego wkładu finansowego w TU EUROPA SA na drugi okres, w przypadku niespłacenia wkładu w pierwszym okresie (§ 28 pkt 12 Umowy)
--- Słowa kluczowe: kredyt | wklad_wlasny | umowa

...
(105) 4 ibidem - strona 7 uzasadnienia wyroku.
...
(106) 5 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2013 r (sygn. akt VI ACa
--- Słowa kluczowe: sad_apelacyjny

...
(107) 1521/12).
...
(108) Powszechno Kaso Oszczędności Bank Polski Spółko Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławsko iS
...
(109) Sqd Rejonowy dlo m.st. Wazszowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego numer KRS 0000026436. NIP; 525-000-77-38, REGON; 016208263: kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | waluta_krajowa

...
(110) --- Page 9 ---
...
(111) --- Page 10 ---
...
(112) • zdefiniował w przedłożonym Wnioskodawcom wzorcu umownym definicję ubezpieczenia wkładu finansowego z wprowadzeniem rozróżnienia na pierwszy okres ubezpieczenia, jak również na drugi,
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(113) * ustalił definicję kredytowanego wkładu własnego rozumianego jako część kredytu określony procentowo w stosunku do kosztów inwestycji (wkład własny), który nie został przez Wnioskodawców włożony
--- Słowa kluczowe: kredyt | wklad_wlasny | kredyt | wklad_wlasny

...
(114) Ponadto w § 1 pkt 8 został doprecyzowany sposób wyliczenia kredytowanego wkładu finansowego, który zdefiniowany jako część kredytu stanowiąca różnice pomiędzy
--- Słowa kluczowe: kredyt | wklad_wlasny | kredyt

...
(115) • wartością nieruchomości, a
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(116) • maksymalną wysokością kredytu uzależnioną od wartości nieruchomości w
--- Słowa kluczowe: kredyt | nieruchomosc

...
(117) przypadku gdy koszt inwestycji Wnioskodawców przewyższy wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości.
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(118) Co jednak jest najistotniejsze, że w przedmiotowym wyroku Sąd Apetacyjny nie podzielił tej części argumentacji Sądu i instancji, która upatrywała abuzywności kwestionowanej klauzuli w nakładaniu na konsumenta obowiązku pokrycia kosztów ubezpieczenia kredytu w tym, że jedyną korzyść z zawarcia tego rodzaju umowy kredytowej odnosi pozwany Bank a nie jego Klient, który nie jest stroną umowy ubezpieczeniowej. Sąd ten nie przychylił się tym samym do wskazanej przez Rzecznika Finansowego argumentacji,
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | konsument | ubezpieczenie | kredyt | umowa | kredyt | umowa | ubezpieczenie | rzecznik_finansowy

...
(119) Na skutek wniesienia apelacji strony pozwanej Sąd przyznał rację dotychczasowemu rozstrzygnięciu wyłącznie w zakresie w jakim przedmiotowe postanowienie nie zawierało dostatecznych informacji pozwalających uzyskać konsumentowi wiedzę, co do lego - jak faktycznie kształtują się koszty ubezpieczenia,
--- Słowa kluczowe: konsument | ubezpieczenie

...
(120) W analizowanym stanie faktycznym należy wskazać, że Umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcami, a Bankiem wolna była od tych nieprawidłowości i określała precyzyjnie zasady naliczania kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu. Podstawą pobierania przedmiotowych składek była zatem ważna i nłezokwestionowana umowa i wskazane orzeczenia nie mogą stanowić wiążącej i merytorycznej podstawy oceny prawnej postanowień umownych.
--- Słowa kluczowe: umowa | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | umowa | umowa

...
(121) jednocześnie informuję, że w drodze wyjątku i ze względu na dotychczasową współpracę dniu 29 marca.2017 r. Bank zwrócił na rachunek wskazany do spłaty zadłużenia z tytułu kredytu, środki w wysokości 1 726,06 PIN stanowiące równowartość składek pobranych na:
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(122) * pierwszy (tj. kwoty 1 277,09 PLN)
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(123) * drugi (tj. kwoty 598,63 PLN) okres ubezpieczenia kredytowanego wkładu
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | ubezpieczenie | kredyt

...
(124) finansowego pomniejszone o kwotę 149,66 PLN, która została zwrócona 28 czerwca.2016 r., za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | ubezpieczenie

...
(125) ' ':•>
...
(126) Dyrektor Biura Rzecznika Klienta
...
(127) . " h 0 { b , Ci ( . . . . . . . . lonika PohcyTij
...
(128) Powszechno Kosa Oszczędności Oonk Polski Spółko Akcyjna, 02-515 Warszawo, ul. Puławsko 15
...
(129) Sgd Rejonowy dto nrsL Wodzowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Jadowego numer KRS 0000026438 NIP; 525 000-77-38 REGON: 016298263; kaplloł zoklodowy (kopilał wpłacony} 1 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | waluta_krajowa

...
(130) --- Page 10 ---
...
(131) --- Page 11 ---
...
(132) Do wiadomości:
...
(133) Powszechno Koso Oszczędności Book Polski Spółko Akcyjna, 02-51SWarszawa, ul. Puławsko 1S
...
(134) Syd Rejonowy dla m.sl. Warszawy w Warszawie, Kill Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sydowego numer KRS 0000026438, NIP; 525-000-77-38. KtGON: 016298263: kapituł zakładowy (kapitel wpłacony) 1 250 000 000 PIN
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(135) --- Page 11 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz