Szukaj w dokumentach

v1-27184533552/04/17

Sprawa: 27184533552/04/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Bank spóźnił odpowiedź i dopuścił się manipulacji wysyłając w tym samym terminie informację o wymaganych dodatkowych ustaleniach oraz zdawkową odpowiedź odmowną bez uzasadnienia.

Spis plikow

1. 20170105_reklamacja_podstpraw_80091700 | Skan
2. 20170209_odpowiedź_podstpraw_80091700 | Skan


20170105_reklamacja_podstpraw_80091700

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Poznań, dn. 5.01.2017 r.
...
(3) Bank BPH SA ul. płk. J. Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(4) Reklamacja podstawy prawnej udzielenia kredytu.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | kredyt

...
(5) Dotyczy umowy nr Z07E/75295192 z dnia 21.04.2008 r. zwanej dalej „Umową".
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(6) Niniejszym kwestionuję odpowiedź Banku dotyczącą sprawy 80044752, zawartą w piśmie z dnia 28.12.2016 r. będącą odpowiedzią na moją reklamację podstawy prawnej udzielenia kredytu z dnia 29.11.2016 r.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | kredyt

...
(7) Przywołany przez Bank art. 3581 §2 Kodeksu cywilnego, wskazuje, że strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz (dorozumiany jako waluta polska) miernika wartości. W świetle tego przepisu celem waloryzacji jest ochrona realnej wartości świadczenia, czyli zawarta w Umowie klauzula waloryzacyjna powinna się odnosić do miernika wartości regulowanego przez rynek. Tymczasem zastosowana w Umowie klauzula waloryzacyjna odnosi się do kursów CHF zamieszczanych w tzw. tabeli kursowej Banku, których wartości są w praktyce określane przez Bank, przez co Bank ma możliwość dowolnego kształtowania wartości kursu CHF, według którego ustalane są wysokości miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych. Metoda obliczania marży Banku, która jest dodawana do wartości średniego kursu NBP, nie jest opisana w Umowie, a zatem ustalana jest przez Bank dowolnie. Takie skonstruowanie klauzuli waloryzacyjnej prowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia się Banku, a zapłacone przeze mnie dotychczas raty mogą być uznane za świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 §2 Kodeksu cywilnego.
--- Słowa kluczowe: art.358art. | kodeks_cywilny | umowa | swiadczenie_pieniezne | miernik_wartosci | waloryzacja_umowna | postanowienie_umowne | waloryzacja_umowna | miernik_wartosci | umowa | kaluzula_waloryzacyjna | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | waluta_obca | marza | umowa | kaluzula_waloryzacyjna | kodeks_cywilny

...
(8) Przywołany przez Bank art. 353 ust. 1 Kodeksu cywilnego umożliwia zawarcie umowy na określonych, dowolnych warunkach, zakładając, że warunki te nie są niezgodne z obowiązującym prawem. Bank jako instytucja działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych powinien przede wszystkim przestrzegać przepisów prawa bankowego, natomiast na dzień zawarcia Umowy ustawa prawo bankowe w art. 69 ust. 1 nie przewidywała takiej konstrukcji umowy o kredyt, gdzie wysokość zadłużenia kredytobiorcy wobec Banku już w dniu uruchomienia kredytu wzrasta o dodatkowy koszt kredytu, tzw. Indeksacyjny Koszt Kredytu (IKK) wyliczany wg wzoru:
--- Słowa kluczowe: art.353 | kodeks_cywilny | umowa | prawo_bankowe | moment_zawarcia_umowy | prawo_bankowe | art.69 | umowa | kredyt | kredytoborca | kredyt | kredyt | indeksacja | kredyt

...
(9) IKK = ((KUK/KK_CHF)*KS_CHF)-KUK gdzie:
...
(10) IKK - Indeksacyjny Koszt Kredytu
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kredyt

...
(11) Strona 1 z 4
...
(12) --- Page 1 ---
...
(13) --- Page 2 ---
...
(14) KUK - kwota udostępnionego kapitału
...
(15) KK_CHF - kurs kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia uruchomienia kredytu KS_CFIF - kurs sprzedaży waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia spłaty kredytu.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | tabela_kursowa_banku | kredyt | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | kredyt

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.15) | 13144135262-05-17(1.28) | 18162405305-05-17(1.11) |

...
(16) Dodatkowy koszt kredytu IKK, liczony dla dnia uruchomienia kredytu, nie mieści się w definicji art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, albowiem nie stanowi ani udostępnionego kapitału, ani prowizji od udzielenia kredytu, ani odsetek od udostępnionego kapitału, co oznacza, że zastosowany w mojej Umowie mechanizm indeksacji jest sprzeczny z ustawą prawo bankowe, co na mocy art. 58 §1 i §2 Kodeksu cywilnego pozwala mi stwierdzić nieważność tych zapisów mojej Umowy, które odwołują się do kursów kupna i sprzedaży waluty indeksacji z tabeli kursowej Banku.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kredyt | odsetki | umowa | indeksacja | prawo_bankowe | kodeks_cywilny | umowa | indeksacja | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.16) | 27085017197-04-17(1.6) | 28084018994-04-17(1.7) |

...
(17) Potwierdzeniem słuszności powyższego wywodu jest dla mnie fakt, iż w piśmie z dnia 28.12.2016 r. Bank uchylił się od odpowiedzi na zadane przeze mnie w piśmie z dnia 29.11.2016 r. pytanie o cel zastosowania w mojej Umowie indeksacji przy użyciu dwóch rodzajów kursu waluty - kursu kupna oraz kursu sprzedaży waluty CHF z tabeli kursowej Banku. Brak odpowiedzi traktuję jako przyznanie się Banku do zastosowania w mojej Umowie zapisów nieuczciwych.
--- Słowa kluczowe: umowa | indeksacja | kurs_waluty | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | umowa

--- Podobne akapity: 10133232481-05-17(1.11) |

...
(18) Wnoszę więc o usunięcie z Umowy tych zapisów, które, odwołując się do kursów walut ustalanych przez Bank na nieznanych mi zasadach, rażąco naruszają moje interesy jako konsumenta oraz są sprzeczne z dobrymi obyczajami:
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | konsument

...
(19) 1. Zapis § 1 ust. 1 Umowy stanowiący, iż w dniu uruchomienia kwota kredytu jest przeliczana na walutę indeksacji za pomocą kursu kupna z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty,
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | indeksacja | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.23) | 13144135262-05-17(1.32) | 27085017197-04-17(1.8) | 28084018994-04-17(1.9) |

...
(20) 2. Zapis § 10 ust. 8 Umowy stanowiący, iż raty kredytu spłacane są w złotych wg kursu sprzedaży waluty indeksacji z tabeli kursowej Banku z dnia płatności raty.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_krajowa | indeksacja | tabela_kursowa_banku | rata

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.24) | 13144135262-05-17(1.33) | 27085017197-04-17(1.9) | 28084018994-04-17(1.10) |

...
(21) 3. W całości § 17 odnoszący się do tabeli kursowej Banku.
--- Słowa kluczowe: tabela_kursowa_banku

...
(22) Powyżej przywołane zapisy Umowy:
...
(23) 1. nie stanowią głównego świadczenia stron umowy,
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(24) 2. nie były ze mną indywidualnie uzgadniane, ponieważ są częścią wzorca umowy stosowanego przez Bank do zawierania także z innymi klientami identycznych pod względem wzorca umowy umów o kredyty „indeksowane",
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy | kredyt | indeksacja

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.27) | 13144135262-05-17(1.36) | 28084018994-04-17(1.19) |

...
(25) 3. są werbalnie analogiczne, a jurydycznie tożsame z postanowieniem nr 5622 z Rejestru Klauzul Niedozwolonych UOKiK, co świadczy o tym, że podobnie jak ww. klauzula nr 5622 postanowienia te rażąco naruszają interesy konsumentów oraz są sprzeczne z dobrymi obyczajami.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument

...
(26) Strona 2 z 4
...
(27) --- Page 2 ---
...
(28) --- Page 3 ---
...
(29) Jako że przywołane powyżej zapisy Umowy odwołujące się do kursów walut z tabeli kursowej Banku (ustalanych na nieznanych mi zasadach), jako abuzywne nie są dla mnie wiążące w myśl art. 385[1] Kodeksu cywilnego, moja Umowa kredytu jest umową o kredyt złotówkowy z oprocentowaniem ustalanym wg zasad przyjętych w § 2 ust. 1 Umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | klauzula_niedozwolona | art.385art. | kodeks_cywilny | umowa | kredyt | umowa | kredyt_złotówkowy | oprocentowanie | umowa

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.29) |

...
(30) Jednocześnie przypominam, iż kodeks cywilny nakazuje oceny abuzywności danego postanowienia umownego dokonywać wg stanu prawnego na dzień zawarcia umowy (art. 385[2] k.c.), a w razie chęci podniesienia przez Bank argumentu, iż kwestionowane przeze mnie powyżej postanowienia umowne stanowiły przedmiot indywidualnych uzgodnień z kredytobiorcą, jako załącznik do niniejszej reklamacji przesyłam kopię „Oświadczenia o dostarczeniu wzorców umownych", podpisanego przeze mnie w oddziale Banku, w obecności przedstawiciela Banku, w dniu zawarcia Umowy, z którego jasno wynika, iż klauzule Umowy są częścią wzorca umowy stosowanego przez Bank do zawierania także z innymi klientami identycznych pod względem wzorca umowy umów o kredyty „indeksowane". Wzorzec umowy został mi doręczony dopiero w dniu podpisania Umowy, w związku z czym nie miałem możliwości dokładnie się z nim zapoznać, a załączone oświadczenie podpisałem, kierując się domniemaniem, że Bank jako instytucja zaufania publicznego nie może pozwolić sobie na proponowanie konsumentom nieuczciwych warunków we wzorcach umów. Ustawa wprost uznaje postanowienia zawarte we wzorcu umowy zaproponowanym konsumentowi za nieuzgodnione indywidualnie (art. 385(1] §3 zdanie 2 k.c.), a zapis §11 ust. 3 Umowy jest niczym innym jak klauzulą wzorca umowy zastosowanego powszechnie przez Bank. W razie wątpliwości ciężar dowodu, że dane postanowienia nie spełniają przesłanek klauzuli generalnej, spoczywa na tym, kto się na tę okoliczność powołuje (art. 385(1] §4 k.c.).
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | moment_zawarcia_umowy | art.385art. | postanowienie_umowne | indywidualne_uzgodnienia | kredytoborca | reklamacja | oswiadczenie | wzorzec_umowy | moment_zawarcia_umowy | umowa | wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy | kredyt | indeksacja | wzorzec_umowy | umowa | oswiadczenie | konsument | wzorzec_umowy | konsument | art.385art. | umowa | wzorzec_umowy | art.385art.

...
(31) Z uwagi na powyższe, w ramach niniejszej reklamacji wnoszę o przedstawienie przez Bank skorygowanego harmonogramu spłaty mojego kredytu z uwzględnieniem nieważności tej części Umowy, która rzekomo uprawnia Bank do wyrażania mojego długu wobec Banku w walucie CHF oraz do wyrażania rat kredytu w walucie CHF.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt | umowa | waluta_obca | kredyt | waluta_obca

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.31) | 13144135262-05-17(1.50) | 28084018994-04-17(1.26) |

...
(32) W ramach odpowiedzi na niniejszą reklamację Bank dokona także wyliczenia nadpłaty na saldzie mojego kredytu, którą stanowi różnica między ratami dotychczas przeze mnie wpłaconymi a ratami należnymi z tytułu udzielenia mi przez Bank kredytu w walucie PLN na kwotę 199 060,05 zł zawartą w §1 ust. 1 Umowy, udzielonego na 360, miesięcznych rat z oprocentowaniem wg §2 ust. 1 Umowy.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | umowa | oprocentowanie | umowa

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.32) | 13144135262-05-17(1.51) |

...
(33) Wnoszę także, aby ww. nadpłata (po jej uprzednim, dokładnym wyliczeniu przez Bank) została zaliczona na poczet spłaty kapitału jako częściowa, wcześniejsza spłata kapitału.
...
(34) Bank udostępni mi do akceptacji skorygowany wg powyższych założeń harmonogram spłaty kredytu oraz szczegółowe wyliczenie ww. nadpłaty z podziałem na wyszczególnienie wszystkich rat dotychczas wpłaconych, oraz rat należnych mojego kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt

...
(35) Niniejsza reklamacja nie wyklucza wystąpienia przeze mnie w przyszłości z roszczeniem o uznanie całej Umowy za bezwzględnie nieważną na mocy art. 58 k.c. oraz niewiążącej mnie z Bankiem na mocy art. 385 k.c.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa

...
(36) Przypominam, że prezentowane przez Bank w odpowiedzi uzasadnienie faktyczne i prawne powinno odnosić się do konkretnych zapisów w Umowie oraz przepisów prawa, obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, jak również uwzględniać:
--- Słowa kluczowe: umowa | moment_zawarcia_umowy

...
(37) Strona 3 z 4
...
(38) --- Page 3 ---
...
(39) --- Page 4 ---
...
(40) a) zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) przed prawem krajowym, która obowiązuje w Polsce od 2004 r., np. Dyrektywa Rady 93/13/EWG i Kodeks Cywilny (KC),
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | kodeks_cywilny

...
(41) b) zasadę Lexspecialis derogat legi generali, czyli prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym, np. Prawo Bankowe i KC,
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(42) c) zasadę Lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz,
...
(43) d) założenie o racjonalności prawodawcy, który tworzy prawo stanowiące ramy obrotu gospodarczego, lecz nie akceptuje bezprawnych praktyk rynkowych z mocą wsteczną (fakt nowelizacji prawa w 2011 r. jest bez znaczenia dla umów zawartych w 2008 r.).
...
(44) W przypadku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą i udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9, skieruję skargę do Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 01171436788-05-17(1.32) | 06074142417-05-17(1.13) | 06114323264-05-17(1.45) | 08155716284-05-17(1.50) | 08160500577-05-17(1.51) | 08161138858-05-17(1.8) | 08161138858-05-17(1.15) | 08170940832-05-17(1.17) | 08173701175-05-17(1.41) | 12091351162-05-17(1.144) | 13144135262-05-17(1.61) | 25190141371-04-17(1.29) | 25195624286-04-17(1.30) | 25195951355-04-17(1.28) | 25200118511-04-17(1.19) | 25200401832-04-17(1.32) | 25200720926-04-17(1.21) | 25202021176-04-17(1.33) | 27195241407-04-17(1.10) | 27195748384-04-17(1.7) | 28183428137-04-17(1.103) |

...
(45) Z poważaniem,
...
(46) --- Page 4 ---
...
(47) --- Page 5 ---
...
(48) Ja:
...
(49) rzf w-tłey Bank
...
(50) Oświadczenie o dostarczeniu wzorców umownych
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie | wzorzec_umowy

...
(51) niniejszym oświadczam, że przed podpisaniem przeze mnie Umowy Kredytu nr Z07E/75295192
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(52) ot-Tymałem/om Tabelę prowizji i opłat,-Ogólne Warunki Ubezpieczeń oraz wzór- umowy, z którego
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | umowa

...
(53) klauzule zostanę przeniesione do umowy, którą zamierzam zawrzeć 2 GE Money Bankiem SA
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(54) Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a pr ze2przedstawiciela Bank się z dostarczonymi mi wyżej wymienionymi dokumentami zonim podejmę decyzję o zawarciu Umowy
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(55) Kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(56) miejscowość, data, godzina
...
(57) podpisy Kredytobiorców
--- Słowa kluczowe: kredytoborca

...
(58) u
...
(59) --- Page 5 ---


20170209_odpowiedź_podstpraw_80091700

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank BPH SA
...
(3) ul. płk Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(4) Gdańsk, dnia 09.02.2017 r.
...
(5) dotyczy sprawy nr 80091700 dotyczy rachunku nr 620075295192
...
(6) Szanowny Panie,
...
(7) W odpowiedzi na Pana korespondencję z dnia 05.01.2017 r. uprzejmie informuję, że w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających w zgłoszonej przez Pana sprawie, Bank nie będzie mógł udzielić Panu odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni | reklamacja

...
(8) Odpowiedź zostanie Panu udzielona niezwłocznie po uzyskaniu przez Bank stosownych informacji, jednak nie później niż w terminie 60 dni, licząc od dnia wpływu Panu reklamacji do Banku.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(9) Ze swojej strony, jak również w imieniu Banku, pragnę Pana przeprosić za wydłużony czas oczekiwania na udzielenie odpowiedzi.
...
(10) W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Bankiem pod numerem infolinii 801889 889* (z telefonów stacjonarnych) lub 58 30 07 500 (z telefonów stacjonarnych, komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych),a także pod adresem e-mail: KontaktBPH@ge.com. W kontaktach z Bankiem proszę posługiwać się numerem PESEL.
...
(11) *opłata za połączenie jest zależna od taryfy danego operatora
...
(12) Z poważaniem
...
(13) Katarzyna Buifc Z upowoim&ftta
...
(14) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(15) www.bph.pl
...
(16) --- Page 1 ---
...
(17) --- Page 2 ---
...
(18) Bank BPH SA
...
(19) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(20) Gdańsk, dnia 09.02.2017 r.
...
(21) BankBPH grupa GECapital
...
(22) IIII
...
(23) dotyczy sprawy nr 80091700 dotyczy rachunku nr 620075295192
...
(24) Szanowny Panie,
...
(25) W odpowiedzi na Pana korespondencję
...
(26) podtrzymuje swe stanowisko, zgodnie z którym klauzule indeksacyjne nie stanowiq postanowień niedozwolonych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a konstrukcja kredytu indeksowanego do waluty obcej nie jest sprzeczna z Prawem bankowym
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kodeks_cywilny | kredyt_indeksowany | waluta_obca | prawo_bankowe

...
(27) W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Bankiem pod numerem infolinii 801889 889* (z telefonów stacjonarnych) lub 58 30 07 500 (z telefonów stacjonarnych,
...
(28) z dnia 05.01.2017 r.
...
(29) uprzejmie
...
(30) informuję,
...
(31) że Bank
...
(32) komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych), a także pod adresem
...
(33) KontaktBPH@ge.com. W kontaktach z Bankiem proszę posługiwać się numerem PESEL *opłato za połączenie jest zależna od taryfy danego operatora
...
(34) Z poważaniem Spec|dlW»
...
(35) raB
...
(36) INFORMACJE DODATKOWE
...
(37) W przypadku zaistnienia nowych, nieujawnionych dotychczas okoliczności sprawy, które mogłyby wpłynąć na stanowisko Banku, istnieje możliwość ponownego zwrócenia się do Banku.
...
(38) Ponadto, w razie mezaakceptowania decyzji Banku lub niezadowolenia z uzyskanych wyjaśnień, ma Pan możliwość:
...
(39) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2. 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku. VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(40) www.bph.pl
...
(41) Nadano w PP Warszawa W101 dnia 13.02 2017 r
...
(42) CD
...
(43) Q-
...
(44) o JNI <Jt
...
(45) 5
...
(46) e-mail:
...
(47) --- Page 2 ---
...
(48) --- Page 3 ---
...
(49) Bank BPH SA
...
(50) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(51) i'Bank BPH grupa GECapital
...
(52) 1) odwołania się do Rzecznika Klientów Banku. Korespondencja stanowiąca odwołanie od decyzji Banku powinna zostać skierowana do Rzecznik Klientów Banku BPH na piśmie - pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Banku lub pocztą elektroniczną na adres: rzecznik.klientow@ge.com:
...
(53) 2) zwrócenia się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów, bądźjednej z organizacji konsumenckich (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl;
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument | konsument

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.64) | 05071818381-05-17(2.48) | 05071818381-05-17(4.54) | 06053558362-05-17(2.63) | 06053735817-05-17(2.36) | 06071814982-05-17(4.56) | 06074142417-05-17(2.30) | 08155716284-05-17(2.55) | 08160500577-05-17(2.54) | 08162613612-05-17(2.108) | 08163036736-05-17(2.107) | 08165522733-05-17(2.57) | 08170940832-05-17(2.79) | 08173701175-05-17(2.79) | 09070541345-05-17(2.28) | 18162405305-05-17(2.53) | 25190141371-04-17(2.24) | 25195951355-04-17(2.43) | 25200118511-04-17(2.22) | 25200401832-04-17(2.44) | 25200401832-04-17(3.29) | 25200720926-04-17(2.25) | 25200720926-04-17(3.20) | 28195951574-04-17(2.36) | 28200144168-04-17(2.48) |

...
(54) 3) wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy, zgodnie z przepisami ustawy zdnia 05.08.2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dotyczące Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: www.rf.gov.pl;
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.66) | 05071818381-05-17(2.49) | 05071818381-05-17(4.57) | 06053558362-05-17(2.64) | 06053735817-05-17(2.43) | 06071814982-05-17(4.59) | 08112733401-05-17(3.8) | 08155716284-05-17(2.58) | 08160500577-05-17(2.57) | 08162613612-05-17(2.109) | 08163036736-05-17(2.108) | 08165522733-05-17(2.60) | 08170940832-05-17(2.82) | 08173701175-05-17(2.82) | 09070541345-05-17(2.30) | 18162405305-05-17(2.55) | 28161343704-04-17(4.24) | 28195951574-04-17(2.46) | 28200144168-04-17(2.49) |

...
(55) 4) złożenia wniosku o poddanie powstałego sporu pod rozstrzygnięcie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (BAK). BAK rozstrzyga spory między konsumentami - Klientami banków a bankami w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 8.000.00 PLN. Ze złożeniem wniosku o rozpatrzenie sprawy przed BAK wiąże się konieczność uiszczenia opłaty narachunek Arbitra Bankowego w wysokości wskazanej w Regulaminie BAK. Szczegółowe
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | waluta_krajowa | regulamin

--- Podobne akapity: 05071818381-05-17(2.50) | 05071818381-05-17(4.58) | 06053735817-05-17(2.47) | 06074142417-05-17(2.45) | 08162613612-05-17(2.110) | 08163036736-05-17(2.109) | 08170940832-05-17(2.83) | 08173701175-05-17(2.83) | 28200144168-04-17(2.50) |

...
(56) informacje, w tym Regulamin BAK, dostępne są na stronie internetowej www.zbp.pl;
...
(57) 5) złożenia wniosku opoddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).Udział Banku w takim postępowaniu jest dobrowolny i uzależniony każdorazowo od dokonania przez Bank analizy okoliczności sprawy. Szczegółowe inform acje dotyczące Sądu Polubownego przy KNF, w tym Regulamin Sądu Polubownego przy KNF iTaryfa Opłat, dostępne są na stronie internetowej: www.knf.gov.pl, zakładka: Sąd Polubowny. Niniejsza klauzula posiada wyłącznie
...
(58) charakter informacyjny i nie stanowi zapisu na Sąd Polubowny:
...
(59) 6) wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku lub innego
...
(60) sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, zgodnie przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
...
(61) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku. VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(62) www.bph.pl
...
(63) --- Page 3 ---
...
(64) --- Page 4 ---
...
(65)
...
(66) --- Page 4 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz