Szukaj w dokumentach

v1-26102210805/04/17

Sprawa: 26102210805/04/17

Bank: Millenium

Rok reklamacji: 2014

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

Spis plikow

1. 20140522_reklamacja_klazule_159748 | Skan
2. 20140603_odpowiedz_klazule_159748 | Skan


20140522_reklamacja_klazule_159748

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank Millennium SA epartemerrt Bankowości Detaliczne]
...
(3) ul. Stanisława Zaryna 2A 02=593 W arszaw a
...
(4) dot.: umowa o kredyt hipoteczny nt K H /3785/06/2008 z dnia 25-07-2008 i.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(5) WEZWANIE DO ZAPŁATY
...
(6) Szanowni Państwo,
...
(7) 1. Niniejszym wzywam Bank Millennium S.A. (dalej „Bank Millennium”) z siedzibą w Warszawie do zapłaty kwot\- 31 229,36 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści sześć groszy) tytułem zwrotu nienale nego świadczenia polegającego na bezprawnym pobraniu przez Bank Millennium rat spłaty kredytu hipotecznego oraz innych nale ności związanych z umową kredytową w zawy onej wysokości.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | kredyt | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01201351554-05-17(1.18) | 08155716284-05-17(2.36) | 08160500577-05-17(2.35) | 08165522733-05-17(2.37) | 21111111971-05-17(1.13) | 28183428137-04-17(2.100) |

...
(8) Bank Millennium pobierał ode mnie zawy one raty na poczet spłaty kredytu w związku umową 0 kredyt hipoteczny nr KH/3785/06/2008 z dnia 25-07-2008 r. w okresie od początku obowiązywania tej umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(2.32) | 01201351554-05-17(1.18) | 04130041707-05-17(2.12) | 04142051693-05-17(2.15) | 04142051693-05-17(2.15) | 06114208831-05-17(1.24) | 06114208831-05-17(1.26) | 06114208831-05-17(1.29) | 08110821961-05-17(2.17) | 08113614858-05-17(1.12) | 08113614858-05-17(1.12) | 08113614858-05-17(1.16) | 08170940832-05-17(2.32) | 08173701175-05-17(2.32) | 09110429944-05-17(3.6) | 10153011984-05-17(2.12) | 12091351162-05-17(1.109) | 15181857688-05-17(2.17) | 18162405305-05-17(2.18) | 21111111971-05-17(1.13) | 21125237148-05-17(1.76) | 25195624286-04-17(1.16) | 25195624286-04-17(3.16) | 25195951355-04-17(3.10) | 25200720926-04-17(4.11) | 26132319311-04-17(2.16) | 27155758175-04-17(1.6) | 27155758175-04-17(2.28) | 28150528188-04-17(2.15) | 28161008473-04-17(1.8) | 28161008473-04-17(2.39) | 28161008473-04-17(3.9) | 28161008473-04-17(3.67) | 28161008473-04-17(3.78) | 28161008473-04-17(3.118) | 28161343704-04-17(3.53) | 28161343704-04-17(4.28) | 28183428137-04-17(1.92) | 28183428137-04-17(1.185) | 28183428137-04-17(2.113) | 28183428137-04-17(2.186) | 28183428137-04-17(2.201) | 28183428137-04-17(2.206) | 28183428137-04-17(2.207) | 28195951574-04-17(2.12) | 28200144168-04-17(1.16) |

...
(9) Bezpodstawne zawy anie rat spłaty wynikało ze stosowania przez Bank Millennium niedozwolonych postanow ień umownych w rozumieniu att. 3851§1 k. c, a dotyczących indeksowania do C H F kredytu udzielonego w P L N . Klauzule te zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod numerem 3178 i 3179 w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 grudnia 2010 roku (sygn. akt XVII AmC 426/09) - w wyroku tym uznano bowiem za niedozwolone 1 zakazano wykorzystywania następujących postanow ień umownych:
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | umowa | indeksacja | kredyt | rejestr_klauzul_niedozwolonych | prezes_UOKiK | SOKiK

...
(10)
...
(11)
...
(12) Kredy?jestindeksowanydoCHF/USD/EUR,popn^liczeniu wypłaconejkwoty zgodnie zkursem kupna CHE/USD/EUR według \ ’abełi Kursów W alut Obcych obowiązującej w Danku M illennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy,
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(13) W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcejkwota raty spłaty obliczonajest według kursu sptyedaiy dewi°/o obowiązującegowDanku napodstawie obowiązującejwDanku TabeliKursówWalutObcych Z dnia spłaty.
--- Słowa kluczowe: kredyt_indeksowany | kurs_waluty

...
(14) Z uwagi na to, e zastosowane przez Bank Millennium postanowienia dotyczące indeksacji są niedozwolone, nie były ze mną indywidualnie uzgodnione oraz e w umowie z Bankiem występuję jako konsument, przedmiotowe postanowieiua dotyczące indeksacji nie wią ą mnie, a umowa kredytowa pozostaje w mocy w pozostałym zakresie.
--- Słowa kluczowe: indeksacja | umowa | konsument | indeksacja | umowa | kredyt

...
(15) SlKma 1 z 2
...
(16) Wołomin, 22 maja 2014 r.
...
(17) Bank Millennium S.A,
...
(18) z siedzibą w Warszawie ul. Stanisława aryna 2A 02-593 W arszawa
...
(19) --- Page 1 ---
...
(20) --- Page 2 ---
...
(21) W związku z powyższym umowa kredytowa powinna być stosowana bez dokonywania indeksowania walutowego. Poniew aż Bank M illennium bezprawnie stosował klauzule indeksacyjne, doprowadziło to do pobrania ode mnie wyższych rat spłaty, niż gdyby umowa kredytowa była wykonywana zgodnie z jej treścią. D ziałania te doprowadziły do bezpodstawnego wzbogacenia Banku.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | stosowanie_postanowien | indeksacja | indeksacja | umowa | kredyt

...
(22) Jednocześnie pragnę podkreślić, e niedozwolone klauzule indeksacyjne nic miały mocy wią ącej od początku zawarcia ich w umowie kredytowej, bowiem ju z tą chwilą spełnione zostały wszystkie określone prawem przesłanki decydujące o ich bezprawnym charakterze.
--- Słowa kluczowe: indeksacja | umowa | kredyt

...
(23) W skazuję rów nie , e ewentualne późniejsze zmiany umowy lub regulaminu kredytowania nic m ogą mieć wpływu ua zasadność zgłoszonego ądania przynajmniej co do płatności pobranych przed dniem wejścia w ycie rat spłaty, bowiem nie mają one mocy wstecznej.
--- Słowa kluczowe: umowa | regulamin | kredyt

...
(24) 2.Jednocześnie zastrzegam, e pismo niniejsze nie stanowi uznania skuteczności zmian w umowie luli regulam inie kredytow ania w zakresie d o ty c z ą c y m zasad indeksow ania w alutow ego kredytu. Zaproponowane przez Bank Millennium zmiany dotyczące zasad ustalania kursu w Tabeli Kursów Walut Obcych zostaną przeze mnie osobno przeanalizowane iw razie uznania, e zmiany te równie m ają charakter niedozwolony, podejm ę odpowiednie kroki prawne.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | indeksacja | kredyt | kurs_waluty

...
(25) 3. Co do wysokości ądanej kwoty wyjaśniam, e składa się na nią nadpłata bezprawnie naliczonych i pobranych przez Bank Millennium rat kapitałowo-odsetkowych, w kwocie 31 229,36 zl (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści sześć groszy)
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(26) 4. K w otę objętą wezwaniem proszę uiścić w term inie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania na rachunek bankow y o num erze: 88 1160 2202 0000 00011496 8276.
...
(27) 6. Jednocześnie wzywam Bank Millennium do przedstawienia mi informacji na temat w ysokości rzeczyw iście należnych (tj. bez zastosowania niedozwolonych klauzul indeksacyjnych) rat spłaty w związku z wymienioną na wstępie umową kredytową, a także do zaktualizowania salda zadłużenia oraz harmonogramu spłaty kredytu z uwzględnieniem faktu, e klauzule indeksacyjne stosowane przez Bank M illennium były bezskuteczne. Bank M illennium ma obow iązek inform ow ać mnie o w ysokości rat spłaty oraz o w ysokości salda (aktualnego zadłu enia z tytułu udzielonego kredytu). Wszelkie dotychczasowe infotmacje w tym zakresie były prezentowane bez uw zględnienia abuzywnego charakteru klauzul indeksacyjnych, a zatem były niepraw idłow e i nie czynią zadość obow iązkom informacyjnym Banku. Proszę o dostarczenie aktualnej inform acji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od doręczenia wezwania.
--- Słowa kluczowe: indeksacja | umowa | kredyt | kredyt | indeksacja | stosowanie_postanowien | kredyt | klauzula_niedozwolona | indeksacja

...
(28) 7. W razie jeśli Bank Millennium nie zastosuje się do niniejszego pisma, zastrzegam sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych, w tym dochodzenia przysługujących mi roszczeń na drodze sądowej.
...
(29) Strona 2 z 2
...
(30) --- Page 2 ---


20140603_odpowiedz_klazule_159748

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) DJA-WPR/SA/03062014/159748
...
(3) Osoba prowadząca sprawę: Agnieszka Szostak
...
(4) Odpowiedź na wezwanie do zaptaty z dnia 22.05.2014 r.
...
(5) Szanowni Państwo,
...
(6) Warszawa, 03.06.2014 r.
...
(7) W odpowiedzi na Państwa Wezwanie do zaptaty z dnia 22.05.2014 r. dotyczące umowy kredytowej z dnia 25.07.2008 r. o numerze KH/3785/06/2008 (dalej: Umowa) uprzejmie informujemy, że Bank Millennium S.A. nie uznaje Państwa roszczeń oraz nie zgadza się z przedstawioną w w/w wezwaniu argumentacją. Zwracamy uwagę, iż zawarta pomiędzy Państwem a Bankiem Millennium S.A. Umowa precyzyjnie określa warunki dokonywania spłaty udzielonego kredytu. Wszelkie postanowienia zawarte w Umowie sąwiążące i prawnie skuteczne.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | umowa | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 08113614858-05-17(1.16) | 27155758175-04-17(2.13) |

...
(8) Jednocześnie inform ujem y, że aktualne saldo zadłużenia je st wyliczane zgodnie z postanowieniami Umowy.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne

...
(9) Bank Millennium SA
...
(10) ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 W arszawa
...
(11) w w w .b a n k m iiie n n iu m .p i TeleMillennium 801 331 331
...
(12) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz