Szukaj w dokumentach

v1-27085017197/04/17

Sprawa: 27085017197/04/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Bank kłamie, że konsument wynegocjował indywidualnie zapisy w umowach w związku z czym bank nie ma obowiązku usuwania skutków zapisów niezgodnych z prawem.

Spis plikow

1. reklamacja-podstawa-prawna-udzielenia-mi-przez-bank-kredytu_20_01_wymazane | Skan
2. reklamacja_bph_wymazane | Skan


reklamacja-podstawa-prawna-udzielenia-mi-przez-bank-kredytu_20_01_wymazane

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) PDF Eraser Free
...
(3) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(4) Niniejszym kwestionuję podstawę prawną udzielenia mi przez Bank GE Money Bank kredytu na podstawie Umowy Nr 76013913 (zwanej dalej Umową) z dnia 30 maja 2008 roku.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | kredyt | umowa | umowa

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.3) | 06053558362-05-17(1.5) | 06114323264-05-17(1.4) | 13125332891-05-17(1.39) | 13144135262-05-17(1.21) | 27184533552-04-17(1.4) | 28084018994-04-17(1.4) |

...
(5) 1. Na dzień zawarcia Umowy ustawa prawo bankowe w art. 69 ust. 1 nie przewidywało takiej konstrukcji umowy o kredyt, w której wysokość zadłużenia kredytobiorcy wobec Banku już w dniu uruchomienia kredytu wzrasta o dodatkowy koszt wynikający z indeksacji kursem waluty obcej.
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | prawo_bankowe | art.69 | umowa | kredyt | kredytoborca | kredyt | indeksacja | kurs_waluty

...
(6) 2. Dodatkowy koszt kredytu liczony dla dnia uruchomienia kredytu, nie mieści się w definicji art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, albowiem nie stanowi ani udostępnionego kapitału, ani prowizji od udzielenia kredytu, ani odsetek od udostępnionego kapitału, co oznacza, że zastosowany w Umowie mechanizm indeksacji jest sprzeczny z ustawą prawo bankowe, co na mocy art. 58 §1 i §2 kodeksu cywilnego pozwala mi stwierdzić nieważność tych zapisów mojej Umowy, które odwołują się do kursów kupna i sprzedaży waluty indeksacji z tabeli kursowej Banku.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kredyt | odsetki | umowa | indeksacja | prawo_bankowe | kodeks_cywilny | umowa | indeksacja | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.16) | 27184533552-04-17(1.16) | 28084018994-04-17(1.7) |

...
(7) 3. Wnoszę także o usunięcie z Umowy tych zapisów, które, odwołując się do kursów walut ustalanych przez Bank na nieznanych mi zasadach rażąco naruszają moje interesy jako konsumenta oraz są sprzeczne z dobrymi obyczajami:
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | konsument

...
(8) Zapis §1 ust. 1 Umowy stanowiący, iż w dniu uruchomienia kwota kredytu jest przeliczana na walutę indeksacji za pomocą kursu kupna z tabeli kursowej Banku kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych z dnia wypłaty.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | indeksacja | tabela_kursowa_banku | kredyt

...
(9) Zapis §10 ust. 8 Umowy stanowiący, iż raty kredytu spłacane są w złotych wg kursu sprzedaży waluty indeksacji z tabeli kursowej Banku z dnia płatności raty.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_krajowa | indeksacja | tabela_kursowa_banku | rata

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.24) | 13144135262-05-17(1.33) | 27184533552-04-17(1.20) | 28084018994-04-17(1.10) |

...
(10) Powyżej przywołane zapisy umowne:
...
(11) - nie stanowią głównego świadczenia stron umowy,
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(12) - nie były ze mną indywidualnie uzgadniane, ponieważ są częścią wzorca umownego stosowanego przez Bank do zawierania także z innymi klientami identycznych pod względem wzorca umownego umów o kredyty
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy | kredyt

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.27) | 13144135262-05-17(1.36) | 27184533552-04-17(1.24) | 27184533552-04-17(1.30) | 28084018994-04-17(1.19) |

...
(13) - rażąco naruszają moje interesy jako konsumenta ponieważ Bank nie zapoznał mnie w dniu zawierania Umowy z zasadami, na których ustalane są kursy waluty indeksacji publikowane przez Bank w tabeli kursów walut, co oznacza, iż Bank przyznał sam sobie, na mocy Umowy, nieodwołalne prawo do dowolnego decydowania o ostatecznej i nieznanej w dniu zawarcia Umowy wysokości mojego zadłużenia wobec Banku wyrażonego w walucie indeksacji oraz o wysokości rat kredytowych, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz co jednocześnie jest rażącym naruszeniem równowagi między stronami Umowy.
--- Słowa kluczowe: konsument | umowa | kurs_waluty | indeksacja | kurs_waluty | umowa | moment_zawarcia_umowy | indeksacja | kredyt | strony_sporu | umowa

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.28) | 13144135262-05-17(1.40) | 28084018994-04-17(1.20) |

...
(14) 4. Jako że przywołane powyżej zapisy umowne odwołujące się kursów walut z tabeli kursowej Banku (ustalanych na nieznanych mi zasadach), jako abuzywne nie są dla mnie wiążące w myśl art. 385[1]
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | klauzula_niedozwolona | art.385art.

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.29) | 06053558362-05-17(1.29) | 27184533552-04-17(1.29) | 28183428137-04-17(1.86) |

...
(15) Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 Dotyczy UMOWA KREDYTU Nr 76013913 z dnia 30 maja 2008
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(16) 1
...
(17) --- Page 1 ---
...
(18) --- Page 2 ---
...
(19) PDF Eraser Free
...
(20) kodeksu cywilnego, moja Umowa kredytu jest umową o kredyt złotowy z oprocentowaniem ustalanym wg zasad przyjętych w §2 ust. 1 Umowy.
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | umowa | kredyt | umowa | kredyt_złotówkowy | oprocentowanie | umowa

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.29) | 13144135262-05-17(1.44) | 27184533552-04-17(1.29) |

...
(21) 5. Jednocześnie przypominam, iż kodeks cywilny nakazuje ocenę abuzywności danego postanowienia umownego dokonywać wg stanu prawnego na dzień zawarcia umowy (art. 385[2] kc), a w razie chęci podniesienia przez Bank argumentu, iż kwestionowane przeze mnie powyżej postanowienia umowne stanowiły przedmiot indywidualnych uzgodnień z Kredytobiorcą, ciężar dowodu spoczywa na tym, kto się na tą okoliczność powołuje (art. 385[1] § 4 kc).
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | moment_zawarcia_umowy | art.385art. | postanowienie_umowne | indywidualne_uzgodnienia | kredytoborca | art.385art.

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.30) | 13125332891-05-17(1.81) |

...
(22) 6. Niniejsza reklamacja nie wyklucza wystąpienia przeze mnie w przyszłości z roszczeniem o uznanie całej Umowy za bezwzględnie nieważną na mocy art. 58kc. oraz niewiążącej mnie z Bankiem na mocy art. 385 kc.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa

...
(23) 7. Przypominam, że prezentowane przez Bank w odpowiedzi uzasadnienie faktyczne i prawne powinno odnosić się do konkretnych zapisów w Umowie oraz przepisów prawa, obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, jak również uwzględniać:
--- Słowa kluczowe: umowa | moment_zawarcia_umowy

...
(24) a) zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) przed prawem krajowym, która obowiązuje w Polsce od 2004r., np. Dyrektywa Rady 93/13/EWG i Kodeks Cywilny (KC)
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | kodeks_cywilny

...
(25) b) zasadę Lex specialis derogat legi generali, czyli prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym, np. Prawo Bankowe i KC,
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(26) c) zasadę Lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz,
...
(27) d) założenie o racjonalności prawodawcy, który tworzy prawo stanowiące ramy obrotu gospodarczego, lecz nie akceptuje bezprawnych praktyk rynkowych z mocą wsteczną (fakt nowelizacji prawa w 2011r. jest bez znaczenia dla umów zawartych w 2008r.)
...
(28) Pouczenie:
...
(29) Na podstawie USTAWY z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym podmiot finansowy zobowiązany jest:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy | zobowiazanie

...
(30) Zgodnie z Art. 6. po złożeniu przez klienta reklamacji podmiot rynku finansowego rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Art. 5. 1 Po złożeniu przez klienta reklamacji (...) podmiot rynku finansowego rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Zgodnie z Art. 6. odpowiedzi, o której mowa w art. 5 ust. 1, należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | reklamacja | reklamacja | termin_30_dni | reklamacja

...
(31) Art. 8. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w art. 6, a w określonych przypadkach terminu określonego w art. 7, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(32) Z poważaniem,
...
(33) 2
...
(34) --- Page 2 ---


reklamacja_bph_wymazane

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) roFErasąr-Free
...
(3) 80-175 Gdańsk
...
(4) Gdańsk, dnia 16.02.2017 r.
...
(5) BankBPH
...
(6) grupaGECapital
...
(7) dotyczy spraw nr 80112809,80113133 dotyczy rachunku nr 620076013913
...
(8) Szanowny Panie,
...
(9) W odpowiedzi na Pana pisma, które wpłynęły do Banku w dniach 25.01.2017 r. oraz 26.01.2017 r. uprzejmie informuję, że spłata kredytu wraz z odsetkami następuje zgodnie z zaakceptowanymi przez Pana warunkami umowy nr 76013913.
--- Słowa kluczowe: kredyt | odsetki | umowa

...
(10) Zgodnie z §1 ust. 1 ww. umowy, w dniu wypłaty kredytu saldo było wyrażane w walucie, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna tejże waluty, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez Bank, opisanej szczegółowo w §17 umowy, a następnie saldo walutowe przeliczane jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany jest kredyt, podanego w ww. Tabeli kursów kupna/sprzedaży.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | indeksacja | kredyt | kredyt | umowa | waluta_krajowa | indeksacja | kredyt

...
(11) Należy również zauważyć, iż składając wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego w dniu 02.05.2008 r. złożył Pan, potwierdzone własnoręcznym podpisem oświadczenie, iż Bank przedstawił Panu ofertę kredytu hipotecznego w złotych polskich oraz że wybrał Pan kredyt w walucie obcej, będąc uprzednio poinformowanym o ryzykach związanych z zaciągnięciem kredytu hipotecznego w walucie obcej.
--- Słowa kluczowe: kredyt | oswiadczenie | kredyt | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_obca

...
(12) Dodam, iż zawierając umowę kredytu hipotecznego, który z zasady udzielany jest w dużych kwotach i następnie jest przez Kredytobiorcę spłacany przez wiele lat, Kredytobiorca, działając z należytą starannością, powinien mieć świadomość istnienia ryzyka kursowego związanego ze zmianą kursu waluty kredytu, który może mieć wpływ na wysokość raty oraz salda zadłużenia.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredytoborca | kredytoborca | ryzyko_kursowe | kurs_waluty | kredyt

...
(13) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickisgo 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(14) www.bph.pl
...
(15) --- Page 1 ---
...
(16) --- Page 2 ---
...
(17) PJPFfjrasgrFree ®BankBPH
...
(18) W kontekście postrzegania zapisów omawianej umowy przez pryzmat klauzul niedozwolonych i art. 3851 Kodeksu Cywilnego, należy podkreślić iż w procesie zawierania umowy kredytu hipotecznego, co do zasady znaczna część zapisów umowy podlega negocjacjom między stronami. Wynika to ze specyfiki i złożoności kredytu hipotecznego, który nie może być i nie jest oferowany w formie niezmiennego i stałego zestawu warunków (zapisów umowy).
--- Słowa kluczowe: umowa | klauzula_niedozwolona | art.385art. | kodeks_cywilny | umowa | kredyt | umowa | strony_sporu | kredyt | umowa

...
(19) Zależnie od treści złożonego wniosku kredytowego, zdolności kredytowej konsumentów, możliwości zapewnienia stosownych zabezpieczeń kredytu itp., negocjacje i uzgodnienia dotyczą każdorazowo szeregu kwestii, w tym m.in. wysokości kredytu, wkładu własnego, waluty kredytu (i powiązanego z nią mechanizmu ustalania oprocentowania kredytu), okresu kredytowania, sposobu spłaty kredytu (raty równe lub malejące), terminów wypłaty kredytu, zabezpieczeń kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | konsument | zabezpieczenie | kredyt | kredyt | wklad_wlasny | kredyt | oprocentowanie_dlugu | kredyt | kredyt | kredyt | zabezpieczenie | kredyt

--- Podobne akapity: 05071818381-05-17(4.27) | 06071814982-05-17(4.23) | 06074142417-05-17(2.8) |

...
(20) W związku z tym należy uznać, iż treść umowy w tym zakresie jest wynikiem indywidualnych uzgodnień między stronami, co znajduje swoje potwierdzenie także w §11 ust. 3 umowy, w którym złożył Pan oświadczenie, iż postanowienia umowy kredytowej nr 76013913, zostały z Panem indywidualnie uzgodnione. Tym samym, zapisów ww. umowy, nie powinno się oceniać w kategoriach klauzul niedozwolonych.
--- Słowa kluczowe: umowa | indywidualne_uzgodnienia | strony_sporu | umowa | oswiadczenie | postanowienie_umowne | kredyt | umowa | klauzula_niedozwolona

...
(21) Zgodnie z powyższym, Bank nie znajduje nieprawidłowości w zawartej umowie kredytu nr 76013913.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(22) Wyrażam przekonanie, że przedstawione wyjaśnienia Banku uzna Pan za wyczerpujące.
...
(23) W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Bankiem pod numerem infolinii 801889 889* (z telefonów stacjonarnych) lub 58 30 07 500 (z telefonów stacjonarnych, komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych),a także pod adresem e-mail: KontaktBPH@ge.com. W kontaktach z Bankiem proszę posługiwać się numerem PESEL.
...
(24) *opłata za połączenie jest zależna od taryfy danego operatora
...
(25) Z poważaniem
...
(26) Specjalista
...
(27) Aleksandra Żakowska-Kbbos
...
(28) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(29) 80-175 Gdańsk
...
(30) grupa GECapital
...
(31) www.bph.pl
...
(32) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz