Szukaj w dokumentach

v1-28161343704/04/17

Sprawa: 28161343704/04/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi:

Spis plikow

1. 20160607_reklamacja_pomstowka | Skan
2. 20160621_odpowiedz_banku_pomostowka | Skan
3. 20160919_wymiana-pism-rf-bank-_1_pomostowka | Skan
4. 20161221_wymiana-pism-rf-bank-_2_pomostowka | Skan


20160607_reklamacja_pomstowka

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A, Oddział 1 , pl. Wolności 3,60-914 Poznań
...
(3) p. Jacek Baranowicz
...
(4) Dot. kredytu hipotecznego nr 85102040270000119600327536 z dnia 26 września 2007r.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(5) Reklamacjanr 2
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(6) Niniejszym wnosimy reklamację do naliczania podwyższonego o 0,9 p. p. oprocentowania kredytu po ustanowieniu docelowego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci wpisu hipotek do księgi wieczystej na rzecz Banku.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | oprocentowanie_dlugu | zabezpieczenie | kredyt

...
(7) W §7 ust. 3 ww. umowy kredytu Banie zawarł niedozwoloną klauzulę, która stanowi o podwyższeniu marży kredytu o 0,9 p. p, do dnia przedłożenia w Banku dokumentu potwierdzającego dokonanie prawomocnego wpisu hipotek na rzecz Banku. Innymi słowy marża ulega obniżeniu dopiero w dniu, w którym kredytobiorcy dostarczą do Banku dokument potwierdzający dokonanie wpisu hipotek do księgi wieczystej. Ten dodatkowy koszt stanowi substytut zabezpieczenia kredytu w sytuacji braku wpisu hipoteki będącej zabezpieczeniem docelowym. Skoro więc hipoteka jest ustanowiona, to z tym dniem ustaje ryzyko Banku związane z brakiem takiego zabezpieczenia.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | marza | kredyt | marza | kredytoborca | zabezpieczenie | kredyt | hipoteka | zabezpieczenie | hipoteka | zabezpieczenie

...
(8) Prawomocny wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 06 sierpnia 2009 r. w stosunku do Getin Bank SA w Katowicach (sygn. akt XVII AmC 512/09, data wpisu do rejestru klauzul niedozwolonych 30.10.2009 r., nr wpisu 1740) mówi o niedozwolonym charakterze takiego zapisu, gdyż Bank dysponuje prawnym zabezpieczeniem kredytu od dnia wpisu hipoteki do księgi wieczystej, a nie od dnia dostarczenia do Banku dokumentu potwierdzającego dokonanie takiego wpisu. Stwierdzenie niedozwolonego charakteru klauzuli powoduje jej nieważność od dnia zawarcia umowy kredytu. To, że prawomocny wyrok zapadł po dniu zawarcia ww. umowy kredytu nie powoduje braku możliwości skorzystania przez nas z tego wyroku.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych | zabezpieczenie | kredyt | hipoteka | umowa | kredyt | umowa | kredyt

...
(9) Wpis hipoteki do księgi wieczystej miał miejsce w dniu 07 sierpnia 2009 r. Bank obniżył marżę kredytu o 0,9 p. p. dopiero z dniem 16 września 2009 r. (rata kapitałowo- odsetkowa płatna w dniu 15 października 2009 r.).
--- Słowa kluczowe: hipoteka | marza | kredyt | odsetki

--- Podobne akapity: 10153011984-05-17(2.12) |

...
(10) Dąbrówka, 07 czerwca 2016r.
...
(11) l
...
(12) --- Page 1 ---
...
(13) --- Page 2 ---
...
(14) W związku z tym żądamy zwrotu kwoty zapłaconej tytułem odsetek od kredytu odpowiadającej swoją wysokością podwyższonej o 0,9 p. p. marży za okres od 07 sierpnia 2009 r. do 15 września 2009 r. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2001 r. (sygn. akt V CKN 769/00) żądamy zwrotu tej kwoty powiększonej o odsetki ustawowe.
--- Słowa kluczowe: odsetki | kredyt | marza | sad_najwyzszy | odsetki

...
(15) Jednocześnie wnosimy o pisemną odpowiedź na naszą reklamację wraz z informacją o sposobie wyliczenia nienależnie pobranych kwot z tytułu podwyższenia marży oraz odsetek ustawowych.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | marza | odsetki

...
(16) Obniżenie oprocentowania za wspomniany wyżej okres powoduje zmiany w aktualnym saldzie zadłużenia z tytułu kredytu oraz wysokości zapłaconych do tej pory odsetek. Przy równych miesięcznych ratach kredytu obniżenie oprocentowania powoduje zmniejszenie kwoty przypadającej na część odsetkową raty, a zwiększenie kwoty przypadającej na część kapitałową raty. W związku z tym nasze aktualne zadłużenie jest tak naprawdę niższe niż wykazuje to Bank w aktualnych harmonogramach. Skoro zadłużenie jest niższe począwszy od 07 sierpnia 2009, to wysokość zapłaconych odsetek od tego dnia do dziś jest niższa w porównaniu z faktycznie zapłaconymi przez nas na rzecz Banku odsetkami. Żądamy przedstawienia rozliczenia kredytu z uwzględnieniem tej nowej sytuacji.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | kredyt | odsetki | kredyt | oprocentowanie | odsetki | odsetki | odsetki | kredyt

...
(17) Zwrotu bezpodstawnie pobranych kwot z tytułu podwyższenia marży wraz z odsetkami ustawowymi należy dokonać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma na nasz rachunek bankowy.
--- Słowa kluczowe: marza | odsetki

...
(18) M am y głęboką nadzieję, że Bank doskonale rozumie naszą argumentację, która podparta argumentami prawnymi nie pozostawia pola do unikania zwrotu nienależnie pobranych od nas kwot. Mamy również nadzieję, że obowiązujące w Polsce prawo będzie przez Bank respektowane co doprowadzi do pozytywnego rozpatrzenia tej reklamacji bez konieczności odwoływania się do innych instytucji nadzorujących rynek, na którym działa Bank.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(19) z poważaniem
...
(20) 2
...
(21) --- Page 2 ---


20160621_odpowiedz_banku_pomostowka

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Centrum Obsługi Klienta Detalicznego
...
(3) Biuro Relacji z Klientami
...
(4) uLZana 32A W 20-601 Lublin
...
(5) Lublin, dnia 21.06.2016
...
(6) nr ZZB1-KG-51-125CF492C/2016
...
(7) Dotyczy: zgłoszenia nr 125CF492C
...
(8) Szanowni Państwo,
...
(9) W odpowiedzi na Państwa reklamację z dnia 07.06.2016r.( dotyczący kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny, umowa nr 85 1020 4027 0000 1196 0032 7536 (203-121272797/1976/2007) z dnia 26.09.2007r., dziękuję za przekazane uwagi.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt | umowa

...
(10) Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 wyżej wymienionej umowy, PKO Bank Polski pobiera odsetki od kredytu w walucie kredytu według zmiennej stopy procentowej, w stosunku rocznym, której wysokość jest ustalana w dniu rozpoczynającym pierwszy i kolejne trzymiesięczne okresy obowiązywania stawki referencyjnej, jako suma stawki referencyjnej i stałej marży.
--- Słowa kluczowe: umowa | odsetki | kredyt | kredyt | marza

...
(11) Na podstawie zapisów § 7 ust. 3, marża Banku ulega podwyższeniu o 0,9 punktu procentowego do dnia przedłożenia w PKO Banku Polskim dokumentu potwierdzającego dokonanie prawomocnego wpisu hipotek na rzecz Banku, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 umowy.
--- Słowa kluczowe: marza | umowa

...
(12) Przeprowadzona analiza potwierdziła, że odpis z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz Banku został dostarczony do Banku w dniu 07.09.2009r. W związku z tym, od dnia 08.09.2009r. marża Banku przy wyżej wymienionym kredycie została obniżona o 0,9 punktu procentowego.
--- Słowa kluczowe: hipoteka | marza

...
(13) Wyjaśniam, iż wyżej wymienione czynności zostały wykonane przed wpisaniem w dniu 30.10.2009r. wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.08.2009r. do rejestru klauzul niedozwolonych, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod numerem 1740.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument

...
(14) Przekazując powyższe wyjaśnienia informuję, że czynności bankowe zostały zrealizowane zgodnie z postanowieniami umowy. W związku z tym Bank nie znajduje uzasadnienie do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i uznania Państwa roszczenia za zasadne.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | reklamacja

...
(15) Uprzejmie informuję, że w związku z przedstawionym stanowiskiem Banku, mogą Państwo złożyć odwołanie do Rzecznika Klienta PKO Banku Polskiego w formie pisemnej na adres ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w dowolnym oddziale Banku bądź za pośrednictwem formularza kontaktu "Napisz do Rzecznika Klienta" na stronie www.pkobp.pl.
...
(16) Ponadto informuję, że istnieje również możliwość:
...
(17) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02 515 Warszawa, uf. Puławska 15
...
(18) SfjiJ Rejonowi) dla rn. s t Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego numer KRŚ 0000026438, NIP: 525 000 i > 3$, RLGON: 016298263; kupiła) zakładawy (kapitał wpłacony) I 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | waluta_krajowa

...
(19) strona 1/2
...
(20) Bank Polski Umowa z InPost SA w Krakowie Nr IPK2251 M2
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(21) --- Page 1 ---
...
(22) --- Page 2 ---
...
(23) ro te
...
(24) - zwrócenia się o rozstrzygnięcie sprawy do Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich (w przypadku roszczeń do kwoty 8.000 zł) na adres: Bankowy Arbitraż Konsumencki, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Arbiter Bankowy działa zgodnie z Regulaminem działania BAK (dostępnym na stronie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiegowww.zbp.pl),
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(25) - wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(26) - zwrócenia się do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta,
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(27) - na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, wystąpienia z powództwem przeciwko PKO Bankowi Polskiemu SA do sądu powszechnego: właściwości ogólnej siedziby 8anku: ul. Puławska 15, 02-5.15 Warszawa, właściwości przemiennej sądu, w którego okręgu znajduje się oddział w przypadku, gdy roszczenie pozostaje w związku z działalnością oddziału, lub właściwości sądu miejsca wykonywania umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(28) Z poważaniem,
...
(29) 1308136507 000130
...
(30) --- Page 2 ---


20160919_wymiana-pism-rf-bank-_1_pomostowka

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Rzecznik Finansowy www.rf.gov.pl
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(3) RF/WBK/ZKB/1987/BSK/16
...
(4) Warszawa, dnia
...
(5) i
...
(6) Pan /
...
(7) ZbignieW Jagiełło. Prezes Zarządu PKOyBank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie uV. Puławska 15
...
(8) )2-5X5 Warszawa
...
(9) Szanowny Panie Prezesie,
...
(10) Uprzejmie informuję, i do Rzecznika Finansowego wpłynął wniosek z dnia 13 lipca 2016 r. skierowany przez klientów PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) Państwa (dalej: Wnioskodawców) w sprawie dotyczącej podwy szenia przez Bank - w umowie kredytu mieszkaniowego o nr 85 1020 4027 0000 1196 0032 7536 zawartej z Wnioskodawcami dnia 26 września 2007 r. (dalej: umowa kredytu) - mar y kredytu o 0,9 p.p. , tj. do czasu przedło enia Bankowi dokumentu potwierdzającego wpis hipoteki na rzecz Banku. W załączeniu przekazuję kopię dokumentów
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | umowa | kredyt | umowa | kredyt | marza | kredyt | hipoteka

...
(11) w tej sprawie.
...
(12) Z informacji przekazanych przez Wnioskodawców wynika, i stosownie do brzmienia § 7 ust. 3 umowy kredytu, Bank podwy szył mar ę kredytu o 0,9 p.p. do czasu przedło enia przez Wnioskodawców odpisu księgi wieczystej z potwierdzeniem ustanowienia hipoteki na rzecz Banku. Stąd te , w czerwcu 2016 r. Wnioskodawcy wystąpili do Banku z reklamacją, wskazując i obni enie mar y (zniesienie dodatkowego zabezpieczenia kredytu) powinno nastąpić w dniu, w którym uprawomocnił się wpis hipoteki do księgi wieczystej, a nie w dniu dostarczenia Bankowi odpisu księgi wieczystej z tym wpisem. Odwołując się w tym względzie do wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 06.08.2009r. (Sygn. akt XVII AmC 512/09) oraz wpisu dokonanego w rejestrze klauzul niedozwolonych Urzędu
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | marza | kredyt | hipoteka | reklamacja | marza | zabezpieczenie | kredyt | hipoteka | SOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(13) Biuro Rzecznika Finansowego AL Jerozolimskie 87
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(14) 02 - 001 Warszawa
...
(15) tel. 022 333 73 26, 022 333 73 27, 022 333 73 25 fax. 022 333 73 29 www.rf.gov.pl
...
(16) .j g ^ 2 ^
...
(17) --- Page 1 ---
...
(18) --- Page 2 ---
...
(19) Ochrony Konkurencji i Konsumentów (poz. nr 1740), Wnioskodawcy wskazali, iż w ich sprawie wpis hipoteki do księgi wieczystej uprawomocnił się z dniem 7 sierpnia 2009 r., a zatem z tym dniem Bank powinien był obniżyć marżę kredytu, gdy tymczasem Bank dokonał obniżenia marży dopiero od 15 września 2009 r. (data zapadalności raty kredytu).
--- Słowa kluczowe: konsument | hipoteka | marza | kredyt | marza | kredyt

...
(20) W konsekwencji powyższego, Wnioskodawcy zażądali od Banku zwrotu kwoty zapłaconej tytułem odsetek od kredytu odpowiadającego swoją wysokością podwyższonej o 0,9 p.p. marży za okres od 7 sierpnia do 15 września 2009 r. Nadto, poprosili Bank o weryfikację, po obniżeniu marży kredytu, sposobu naliczenia poszczególnych rat kredytu i przedstawienia im stosownej informacji w tym zakresie. W odpowiedzi na reklamację z dnia 21 czerwca 2016 r. Bank potwierdził, że o ile ustanowienie hipoteki nastąpiło z dniem 7 sierpnia 2009 r., o tyle dostarczenie dokumentu do Banku miało miejsce w dniu 7 września 2009 r., a zatem od 8 wtześnia 2009 r. stało się możliwe obniżenie marży kredytu. Jednocześnie, wyjaśniając swoje stanowisko, Bank wskazał, iż wpis do rejestru klauzul niedozwolonych na który powołują się Wnioskodawcy nastąpił w dniu 30 października 2009 r., czyli już po dokonaniu czynności przez Bank, stąd też nie ma przesłanek aby znalazł on zastosowanie w okolicznościach pizedmiotowej sprawy.
--- Słowa kluczowe: odsetki | kredyt | marza | marza | kredyt | kredyt | reklamacja | hipoteka | marza | kredyt | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(21) Nie zajmując ostatecznego stanowiska w sprawie, już na tym etapie Rzecznik Finansowy wskazuje, iż w ocenie Rzecznika - pomimo że wpis do rejestru klauzul niedozwolonych, na który powołują się Wnioskodawcy, nastąpił w innej sprawie - fakt umieszczenia danej klauzuli w rejestrze klauzul abuzywnych nie jest pozbawiony znaczenia i skuteczności prawnej. Powinien on bowiem stanowić bardzo ważną wskazówkę interpretacyjną dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, w tym m.in. banków. Ponadto, w ocenie Rzecznika Finansowego, wpis taki powoduje ten skutek, że istnieje domniemanie prawne (a przynajmniej reguła interpretacyjna), iż tożsame lub podobne klauzule stosowane przez innych przedsiębiorców są abuzywne, chyba, że z uwagi na konkretne okoliczności faktyczne nie naruszają one dobrych obyczajów lub interesów konsumentów. Najbardziej racjonalną, uzasadnioną aksjologicznie i celowościowo, kwalifikacją postanowienia uznanego za niedozwolone przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest bowiem uznanie go za specyficzną klauzulę „podejrzaną” o abuzywność, potencjalnie szkodliwą, ukształtowaną na zasadzie podobnej do normy prawnej. Nie można wykluczyć, że w przypadku takiej swoistej „normy” należałoby przyjąć, że „podejrzenie” o abuzywność ma charakter domniemania, a nie tylko reguły interpretacyjnej jak w przypadku listy klauzul określonej w art. 3853 ustawy z
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | klauzula_niedozwolona | rzecznik_finansowy | stosowanie_postanowien | klauzula_niedozwolona | konsument | SOKiK | klauzula_niedozwolona | klauzula_niedozwolona | art.385art.

...
(22) 2
...
(23) --- Page 2 ---
...
(24) --- Page 3 ---
...
(25) dnia 23 kwietnia 1964 r. —Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.sdalej: k . c . ) 1.*3
...
(26) W ocenie Rzecznika Finansowego brak jest podstaw, aby marża Banku była wyższa (tytułem refinansowania kosztów ubezpieczenia pomostowego) w okresie od uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Oczywistym jest, że informację w tym zakresie Bank otrzyma dopiero jakiś czas po tym, jak wpis się uprawomocni, jednak to moment uprawomocnienia powoduje, iż ochrona ubezpieczeniowa staje się zbędna. Zatem „okres ubezpieczenia” powinien być rozumiany jako okres do uprawomocnienia się wpisu hipoteki nie zaś do czasu przedłożenia odpisu księgi wieczystej nieruchomości potwierdzającej taki
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | marza | ubezpieczenie | ubezpieczenie_pomostowe | hipoteka | oczywistym_jest,ERYSTYKA | ubezpieczenie | ubezpieczenie | hipoteka | nieruchomosc

...
(27) wpis.
...
(28) Mając powyższe na względzie, działając na podstawie art. 25 ust. I pkt 1 lit. a w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2016 r. poz. 892, z późn. zm., dalej: ustawa o Rzeczniku Finansowym), proszę o szczegółowe odniesienie się do stanu faktycznego opisanego przez Wnioskodawców w załączonej kopii pisma z dnia 13 lipca 2016 r., w tym w szczególności wykazanie przez Bank, że postanowienia § 7 ust. 3 umowy kredytowej nie naruszają dobrych obyczajów jak i nie naruszają rażąco interesów Wnioskodawców w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. zgodnie z którym, „Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy | umowa | kredyt | art.385art. | postanowienie_umowne | konsument

...
(29) (niedozwolonepostanowienia umowne).
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(30) Wyjaśnienia i dokumenty w przedmiotowej sprawie proszę przesłać do wiadomości Rzecznika Finansowego oraz Wnioskodawców.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(31) Informuję, że zgodnie z art. 31 ustawy o Rzeczniku Finansowym, Podmiot rynku finansowego, który otrzymał wniosek Rzecznika w sprawach objętych zakresem jego działalności, jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie BO dni od dnia otrzymania wniosku, poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(32) stanowisku oraz przekazać żądane dokumenty. Dodatkowo, zgodnie z art, 32 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Finansowym, N a podmiot rynku finansowego, który narusza obowiązki nałożone w
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(33) i W sprawie charakteru i skutków abstrakcyjnej kontroli niedozwolonych postanowień wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorcę Micha! Romanowski, Rok: 2010, SPP 2010, Nr 3, str. 23;
--- Słowa kluczowe: kontrola_abstrakcyjna | wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien

...
(34) 3
...
(35) --- Page 3 ---
...
(36) --- Page 4 ---
...
(37) art. 4 ust. 1, art. 6—10, art. 30 i art. 31, Rzecznik mo e, u> drodze decyzji, nało yć karę pienię ną do wysokości 100 000 zł.
...
(38) Informuję równie , e na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o Rzeczniku Finansowym, Rzecznik, podejmując czynności, bada, czy wskutek działania lub zaniechania podmiotu rynku finansowego nie nastąpiło naruszenie praw lub interesów klienta. Z kolei zgodnie z art. 27 pkt. 3 ustawy o Rzeczniku Finansowym, po zbadaniu sprawy, Rzecznik mo e zwrócić się o zbadanie sprawy do właściwego organu, w szczególności do Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prokuratury albo organów kontroli
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy | prezes_UOKiK

...
(39) państwowej, zawodowej lub społecznej.
...
(40) W załączeniu:
...
(41) Kopia pisma Wnioskodawców z dnia 13 lipca 2016 r.
...
(42) Do wiadomości:
...
(43) Państwo
...
(44) Z poważaniem,
...
(45) 4
...
(46) --- Page 4 ---
...
(47) --- Page 5 ---
...
(48) Biuro Rzecznika Klienta ul. Puławska 15 02-515 Warszawa
...
(49) Warszawa, dnia października 2016 r. BRK-ZWR-MF-0500- 126084D2C/16 Państwo
...
(50) Bank Polski
...
(51) dotyczy: pisma Rzecznika Finansowego (RF/WBK/ZKB/1987/BSK/16)
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(52) w odpowiedzi na powyższe pismo otrzymane od Rzecznika Finansowego, dotyczące Państwa umowy kredytu hipotecznego poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | umowa | kredyt

...
(53) W dniu 26.09.2007r. zawarli Państwo z Bankiem umowę kredytu mieszkaniowego Własny Kqt hipoteczny numer 85 1020 4027 0000 1196 0032 7536 (203-121272797/1976/2007) (dalej: umowa).
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa

...
(54) W § 7 ust. 1 umowy określono, że marża Banku w dniu zawarcia umowy wynosi 1,36 p.p. W § 7 ust 3, usankcjonowano, iż wskazana marża ulega podwyższeniu o 0,9 p.p. do dnia przedłożenia w PKO BP dokumentu potwierdzajqcego dokonanie prawomocnego wpisu hipotek na rzecz Banku.
--- Słowa kluczowe: umowa | marza | moment_zawarcia_umowy | marza

...
(55) Postanowienia § 11 ust. 1, pkt. 1) wskazujq, iż zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka zwykła w kwocie 154.511,37 CHF na zabezpieczenie należności kapitałowej oraz hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 38.627,84 CHF na zabezpieczenie należności ubocznych, wynikających z wierzytelności głównej na kredytowanym lokalu mieszkalnym nr F-17/4 w Dąbrówce, ul. Azaliowa 17, wpisane do nowo założonej księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd rejonowy w Poznaniu, Wydział XIII Ksiąg Wieczystych, ustanowione na rzecz Banku.
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | kredyt | hipoteka | waluta_obca | zabezpieczenie | hipoteka | umowa | waluta_obca | zabezpieczenie | kredyt

...
(56) Przeprowadzona analiza potwierdziła, że odpis z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz Banku został dostarczony do Banku w dniu 07.09.2009 r. W związku z tym, od dnia 08.09.2009r. marża Banku przy wyżej wymienionym kredycie została obniżona o 0,9 p.p.
--- Słowa kluczowe: hipoteka | marza

...
(57) Marża Banku stanowi główne świadczenie stron, a w postanowieniach umowy w sposób jednoznaczny, precyzyjny i nie pozostawiający wątpliwości interpretacyjnych, określono w jakich okolicznościach marża ma pozostać podwyższona i w jakich okolicznościach nabędą
--- Słowa kluczowe: marza | postanowienie_umowne | marza

...
(58) Państwo uprawnienia do jej zmniejszenia.
...
(59) Marża została podwyższona zgodnie z postanowieniami umowy kredytu, która została zawarta dobrowolnie i której treść zaakceptowali Państwo. Zapisy zawartej mowy kredytu nie zostały uznane za sprzeczne z prawem ani unieważnione przez organ do tego uprawniony.
--- Słowa kluczowe: marza | postanowienie_umowne | kredyt | kredyt

...
(60) Istotne jest, że umowa kredytu została zawarta przed uznaniem przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) klauzuli nr wpisu 1740 z dnia 06.08.2009r. sygn. akt XVII AmC 512/9, za niedozwoloną.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | konsument

...
(61) Powszechna Kosa Oszczędności Bonk Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
...
(62) Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | waluta_krajowa

...
(63) --- Page 5 ---
...
(64) --- Page 6 ---
...
(65) Nadmieniam, że zgodnie z art. 479 (43) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, prawomocny wyrok uznający za niedozwolone postanowienie wzorca umowy ma skutek wobec osób trzecich, od chwiii wpisania tego postanowienia do rejestru postanowień wzorców uznanych za niedozwolone.
--- Słowa kluczowe: art.479art. | postanowienie_wzorca_umowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(66) Abstrahując od powyższej argumentacji, PKO Bank Polski SA stoi na stanowisku, że postanowienia Umowy kredytu dotyczące tzw. ubezpieczenia pomostowego nie noszą znamion klauzul niedozwolonych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | kredyt | ubezpieczenie | ubezpieczenie_pomostowe | klauzula_niedozwolona | kodeks_cywilny

...
(67) Podkreślić należy, że zapisy Umowy kredytu nie wyrażają tożsamej treści normatywnej z postanowieniami, które stosował inny przedsiębiorca, a które to postanowienia zostały uznane za naruszające interesy Konsumentów i wpisane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Rejestru niedozwolonych klauzul umownych.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | konsument | konsument | rejestr_klauzul_niedozwolonych | umowa

...
(68) W Umowie kredytu nie usankcjonowano zniesienia podwyższonego oprocentowania kredytu z pierwszym dniem następnego miesiąca od otrzymania przez Bank odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, jak również Bank nie przyznał sobie uprawnienia do odmowy zniesienia podwyższonego oprocentowania przy kredycie, po ustaniu ryzyka, w przypadku, gdy Kredytobiorca ma zaległości w spłacie kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | oprocentowanie_dlugu | nieruchomosc | zabezpieczenie | oprocentowanie | kredytoborca | kredyt

...
(69) Wpis danej klauzuli do Rejestru Klauzul Niedozwolonych nie eliminuje z obrotu prawnego wszystkich innych klauzul traktujących o zbliżonej materii i wykorzystywanych przez innych przedsiębiorców. Powoływanie się zaś na wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest nieuprawnione, albowiem Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonuje jedynie kontroli abstrakcyjnej wzorca umownego, zaś zakres tej kontroli jest zdecydowanie węższy niż w ramach tzw. kontroli incydentalnej umowy zawartej z konkretnym klientem w ramach określonego stanu faktycznego. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 października 2013 r. (IV CSK 142/13) podkreślił, że „Postępowanie w sprawie abstrakcyjnej kontroli klauzul używanych we wzorcach umownych ma na celu wyeliminowanie pewnych postanowień wzorców, a nie postanowień umów. Nie oznacza zatem, iż stosowanie określonych sformułowań lub unormowań jest wytyczone w ogóle w obrocie cywilnym. Niedozwolone jest jedynie posługiwanie się nimi we wzorcach umów, zaś legafność ich stosowania w konkretnej umowie może być badana w trybie kontroli incydentalnej, z uwzględnieniem postanowień całej umowy, rozkładu praw i obowigzków stron, ryzyka, jakie ponoszę, ftp."1. Uchwała z dnia 20 listopada 2015 (III CZP 17/15) Sad Najwyższy utrwalił w /w pogląd.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | SOKiK | SOKiK | kontrola_abstrakcyjna_wzorca_umowy | kontrola_indywidualna | umowa | kontrola_abstrakcyjna | wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien | stosowanie_postanowien | umowa | kontrola_indywidualna | umowa

...
(70) W opinii Banku wyrok wydany w trybie kontroli abstrakcyjnej nie może więc mieć mocy prejudykatu w sprawie o kontrolę indywidulaną.
--- Słowa kluczowe: kontrola_abstrakcyjna

...
(71) W powyższym zakresie Bank podtrzymuje przekazane wcześniej stanowisko, zgodnie z którym w odniesieniu do postanowień Umowy kredytu nie został wydany wyrok unieważniający podjęte przez poprzednika prawnego Banku działania.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(72) Dyrektor Biura Rzecznika Klienta
...
(73) //
...
(74) 1 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2013 r., sygn. akt: IV CSK 142/13, niepubl.
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy

...
(75) Powszechna Kasa Oszczędności Sank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
...
(76) Sąd Rejonowy dla rn.st. Warszawy w Warszawie, XMi Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP; 525-000-77-38, REGON; 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(77) --- Page 6 ---
...
(78) --- Page 7 ---
...
(79) Ponadto informuję, że istnieje możliwość:
...
(80) • zwrócenia się o rozstrzygnięcie sprawy do Arbitra Bankowego przy Zwigzku Banków
...
(81) Polskich (w przypadku roszczeń do kwoty 8 000 zł) na adres: Bankowy Arbitraż Konsumencki, ui. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Arbiter Bankowy działa zgodnie z Regulaminem działania BAK (dostępnym na stronie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego www.zbp.pj.
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(82) • zwrócenia się do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta,
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(83) • przysługuje Państwu również prawo wystgpienia z powództwem przeciwko PKO
...
(84) Bankowi Polskiemu SA do sgdu powszechnego:
...
(85) - właściwości ogólnej siedziby Banku 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15 lub
...
(86) - właściwości przemiennej sądu, w którego okręgu znajduje się oddział w przypadku,
...
(87) gdy roszczenie pozostaje w zwigzku z działalnością oddziału, lub
...
(88) - właściwości sgdu miejsca wykonania umowy,
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(89) na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
...
(90) Powszechna Kosa Oszczędności Sank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ui. Puławska 15
...
(91) Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | waluta_krajowa

...
(92) --- Page 7 ---
...
(93) --- Page 8 ---
...
(94)
...
(95) --- Page 8 ---
...
(96) --- Page 9 ---
...
(97) Biuro Rzecznika Klienta
...
(98) ul. Puławska 15 ś 02-515 Warszawa
...
(99) Warszawa, dnia października 2016 r. BRK-ZWR-MF-0500- 126084D2C/16
...
(100) Państwo
...
(101) Bank Polski
...
(102) dotyczy: pisma Rzecznika Finansowego (RF/WBK/ZKB/1987/BSK/16)
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(103) uprzejmie informuję, że wyłącznie dla dobra dalszej współpracy, w celu polubownego zakończenia sporu, podjęto decyzję o dokonaniu oczekiwanej przez Państwa korekty odsetek.
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(104) W dniu 10.10.2016 r. na rachunku służącym do spłat kredytu o nr
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(105) zaksięgowano na Państwa rzecz kwotę w wysokości 123,47 CHF, która została
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(106) wyliczona z uwzględnieniem okresu od 07.08.2009 r. do 08.09.2009 r., w którym obowiązywała podwyższona o 0,9 % stawka marży przy posiadanym przez Państwa kredycie mieszkaniowym.
--- Słowa kluczowe: marza

...
(107) Wyrażam nadzieję, że zastosowane rozwiązanie sprawy jest dla Państwa satysfakcjonujące.
...
(108) Dyrektor Biura Rzecznika Klienta
...
(109) Monika Poncyljusz
...
(110) Powszechno Kosa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawo, ul. Puławska 15
...
(111) Sqd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP*. 525-000-77-38, REGON; 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PIN
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(112) --- Page 9 ---


20161221_wymiana-pism-rf-bank-_2_pomostowka

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Rzecznik
...
(3) Finansowy
...
(4) www.rf.gov.pl
...
(5) RF/WBK/ZKB/1987/BSK/16
...
(6) Warszawa, dnia
...
(7) Pan
...
(8) Zbigniew Jagicljk Prezes /^arzatlu
...
(9) 2 1 fiRU. 2016
...
(10) Szanowny Panie Prezesie,
...
(11) Uprzejmie informuję, i do Rzecznika Finansowego wpłynęło w dniu 17 października 2016 r. pismo znak: BRK-ZWR-MF-0500-I26084D2C/16, stanowiące odpowiedź PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) na interwencję podjętą przez Rzecznika Finansowego w sprawie z wniosku Państwa (dalej: Wnioskodawców) w przedmiocie podwy szenia przez Bank - w umowie kredytu mieszkaniowego o nr 85 1020 4027 0000 1196 0032 7536 zawartej z Wnioskodawcami dnia 26 września 2007 r. (dalej: umowa kredytu) - mar y kredytu o 0,9 p.p., tj. do czasu przedło enia Bankowi dokumentu potwierdzającego wpis hipoteki na rzecz Banku.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy | umowa | kredyt | umowa | kredyt | marza | kredyt | hipoteka

...
(12) Z ww. pisma Banku skierowanego do Rzecznika Finansowego wynika, e Bank stoi na stanowisku, i skoro odpis księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej poło onej przy ul. jM H P M w miejscowości z prawomocnym wpisem hipotek na rzecz Banku został dostarczony w dniu 7 września 2009 r., to dopiero od dnia 8 września 2009 r. stało się mo liwe obni enie mar y kredytu o 0,9 p.p. Uzasadniając swoje stanowisko, Bank wskazał i , mar a została podwy szona, a następnie obni ona zgodnie z postanowieniami umowy kredytu, a postanowienia tej umowy nie zostały uznane za sprzeczne z prawem, ani uniewa nione przez organ do tego uprawniony. Ponadto Bank podkreślił, i w jego ocenie nie znajduje uzasadnienia odwoływanie się - w okolicznościach tej konkretnej sprawy przez Wnioskodawców - do wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 06.08.2009 r. (Sygn. akt XVII AmC 512/09) oraz wpisu dokonanego w
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | nieruchomosc | marza | kredyt | marza | postanowienie_umowne | kredyt | umowa | SOKiK

...
(13) Biuro Rzecznika Finansowego Al. Jerozolimskie 87
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(14) 02 - 001 Warszawa
...
(15) tel. 022 333 73 26, 022 333 73 27, 022 333 73 25 fax. 022 333 73 29 www.rf.gov.pl
...
(16) ^ Polski S.A. w Warszawie
...
(17) "ul. Puławska 15 02-515 Warszawa
...
(18) --- Page 1 ---
...
(19) --- Page 2 ---
...
(20) rejestrze klauzul niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (poz. nr 1740). Według stanowiska Banku prawomocny w yrok uznający za niedozwolone postanowienia wzorca umownego, poprzez odwołanie do art. 47943ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm., dalej: k.c.) ma skutek wobec osób trzecich od dnia wpisania danego postanowienia do rejestru postanowień uznanych za niedozwolone. Zatem nie może wywierać skutków wobec Wnioskodawców wpis dokonany pod ww. poz. 1740 - jako, że nastąpiło to w dniu 6 sierpnia 2009 r., czyli po dacie zawarcia umowy kredytu. Ponadto Bank podkreślił, że według jego oceny kwestionowane przez Wnioskodawców postanowienia umowy kredytu „nie wyrażają tożsamej treści normatywnej” do postanowień które b y ły stosowane przez innego przedsiębiorcę, a ostatecznie zostały uznane przez Sąd jako niedozwolone i wpisane do rejestru klauzul
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument | postanowienie_wzorca_umowy | kodeks_cywilny | rejestr_klauzul_niedozwolonych | umowa | kredyt | postanowienie_umowne | kredyt | stosowanie_postanowien | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(21) niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (poz. nr 1740).
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(22) Reasumując powyższe, a także nawiązując do treści pierwszego wystąpienia Rzecznika Finansowego w przedmiotowej sprawie, koniecznejest wskazanie, że o ile Bank opisując stan faktyczny, zajął ponownie analogiczne stanowisko, które już wcześniej przedstawił Wnioskodawcom w odpowiedzi na ich reklamację, o tyle całkowicie pominął prośbę Rzecznika Finansowego o wykazanie, że postanowienia § 7 ust. 3 umowy kredytowej nie naruszają dobrych obyczajów jak i nie naruszają rażąco interesów Wnioskodawców w rozumieniu art. 3851 § I k.c., któiy stanowi: „Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Rzecznik Finansowy nie podziela poglądu Banku, aby sam fakt zawarcia umowy kredytowej przed datą dokonania wpisu postanowienia abuzywnego do rejestru klauzul niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod poz. nr 1740, był wystarczającą okolicznością do odmowy uwzględnienia przez Bank roszczeń zgłoszonych przez Wnioskodawców, nawet jeśli Wnioskodawcy
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | stan_prawny | reklamacja | rzecznik_finansowy | umowa | kredyt | art.385art. | postanowienie_umowne | konsument | niedozwolone_postanowienie_umowne | rzecznik_finansowy | umowa | kredyt | klauzula_niedozwolona | rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument

...
(23) podpisali umowę dobrowolnie, a tym samym zaakceptowali je j treść.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(24) Mając powyższe na względzie, Rzecznik Finansowy raz jeszcze uzupełniająco —działając na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 982; dalej: ustawa o Rzeczniku Finansowym) - zwraca się do Banku o przeanalizowanie zasadności stanowiska Banku - względem reklamacji Wnioskodawców — poprzez pryzmat rażącego naruszenia interesów Wnioskodawców, jak i ukształtowania2
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy | reklamacja

...
(25) 2
...
(26) --- Page 2 ---
...
(27) --- Page 3 ---
...
(28) obowiązków płynących z umowy kredytowej w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami Zdaniem Rzecznika nale y zgodzić się ze stanowiskiem Banku, iź ww. klauzula (§ 7 ust.3 umowy kredytu) z umowy łączącej Bank z Wnioskodawcami nie została wprost wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych, niemniej jednak badanie, czy stosowane postanowienie ma charakter abuzywny polega zarówno na ocenie literalnej zbie ności postanowień, jak i to samości zawartych w nich tez. Co prawda Bank wskazał, i w jego ocenie kwestionowane przez Wnioskodawców postanowienia umowy kredytu „nie wyra ają to samej treści normatywnej" do klauzuli wpisanej do rejestru klauzul niedozwolonych pod pozycją nr 1740, przy czym Bank w aden sposób nie wykazał w jaki sposób dokonał badania treści klauzuli kwestionowanej z treścią klauzuli wpisanej do rejestru. Tymczasem badanie powinno opierać się na weryfikacji nie tylko podobieństwa stanu faktycznego, będącego podstawą abstrakcyjnej oceny abuzywności danej klauzuli, ale równie (a mo e nawet w szczególności) celu, jakiemu słu y kwestionowana klauzula, oraz kontekstu, w jakim została ona umieszczana w rejestrze - na co wskazywał w wyroku z dnia 9 października 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt VI ACa 147/13). Takie stanowisko znajduje równie potwierdzenie w podjętej stosunkowo niedawno uchwale 7 sędziów Sądu Najwy szego z dnia 20 listopada 2015 r., III CZP 17/15, w której SN stwierdził, e: „Łączenie przedmiotowych
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | kredyt | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych | stosowanie_postanowien | postanowienie_umowne | kredyt | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | klauzula_niedozwolona | rejestr_klauzul_niedozwolonych | sad_najwyzszy

...
(29) granic prawomocności materialnej wyroku, któiy stwierdza abuzywność postanowienia wzorca umowy, z jego treścią normatywną, a nie jego brzmieniem, nale ycie racjonalizuje działanie skuteczności takiego wyroku i pozwala na umknięcie sytuacji, w których konieczne byłoby wszczynanie - nawet w tym samym układzie podmiotowym - kolejnych postępowań o uznanie za niedozwolone postanowień wzorca umowy mających wprawdzie nieco odmienne brzmienie, ale w tym samym lub zmienionym kontekście wzorca wyra ających to samą treść normatywną, w związku z czym mo na przyjąć, e wynik ich kontroli w tych e kolejnych postępowaniach musiałby być identyczny. Rozwiązanie to pozwala na ocenę - z tego punktu widzenia - regulacji polskiej w kategoriach środka stosownego i skutecznego, zgodnie z wymaganiamipłynącymiz art. 7ust.2 dyrektywy 93/131”.
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | postanowienie_wzorca_umowy | wzorzec_umowy

...
(30) Oceniając klauzulę zawartą w § 7 ust. 3 umowy kredytowej, przez pryzmat powołanych wy ej orzeczeń, nale y wskazać, e sposób sformułowania przedmiotowego postanowienia umownego odpowiada treści wzorca uznanego za niedozwolony, a widniejącego w rejestrze1*3
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | postanowienie_umowne

...
(31) 1Dyrektywa z dnia z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, Dz. Urz. WE, L 95/29.
--- Słowa kluczowe: umowa | konsument

...
(32) 3
...
(33) --- Page 3 ---
...
(34) --- Page 4 ---
...
(35) klauzul niedozwolonych pod pozycją nr 1740. Stąd też, nie sposób pominąć —na co Rzecznik Finansowy pierwotnie zwracał już uwagę, iż fakt umieszczenia danej klauzuli w rejestrze klauzul abuzywnych powinien stanowić ważną wskazówkę interpretacyjną dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, w tym m.in. banków. Wpis taki bowiem materializuje domniemanie prawne, że nie tylko tożsame ale i podobne klauzule stosowane przez innych przedsiębiorców są abuzywne, chyba, że z uwagi na konkretne okoliczności faktyczne nie naruszają one dobrych obyczajów lub interesów konsumentów. Dlatego też. Rzecznik
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | rzecznik_finansowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | klauzula_niedozwolona | stosowanie_postanowien | klauzula_niedozwolona | konsument

...
(36) Finansowy ponawia swoją pierwotną prośbę do Banku o przeanalizowanie klauzuli zawartej w § 7 ust. 3 umowy kredytowej w kontekście dobrych obyczajów oraz interesów konsumentów, a w szczególności wykazanie, że przedmiotowa klauzula ich nie narusza, o ile Bank w wyniku analizy nie dojdzie do wniosków odmiennych niż dotychczasowe.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | konsument

...
(37) Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie proszę przesłać do wiadomości Rzecznika Finansowego oraz Wnioskodawców.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(38) Informuję, że zgodnie z art. 31 ustawy o Rzeczniku Finansowym, Podmiot rynku finansowego, który otrzymał wniosek Rzecznika w sprawach objętych zakresem jego działalnościjest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, poinform ować Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku oraz przekazać żądane dokumenty. Dodatkowo, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Finansowym, Napodmiot rynkufinansowego, który narusza obowiązki nałożone w ark 4 ust, 1, ark 6—10, art. 30 i art. 31, Rzecznik może, w drodze decyzji, nałożyć karę
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | termin_30_dni | rzecznik_finansowy

...
(39) pieniężną do wysokości 100 000 zł.
...
(40) Informuję również, że na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o Rzeczniku Finansowym, Rzecznik, podejmując czynności, bada, czy wskutek działania lub zaniechania podmiotu rynku finansowego nie nastąpiło naruszenie praw lub interesów klienta. Z kolei zgodnie z art. 27 pkt. 3 ustawy o Rzeczniku Finansowym, po zbadaniu sprawy, Rzecznik może zwrócić się o zbadanie sprawy do właściwego organu, w szczególności do Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prokuratury albo organów kontroli
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy | prezes_UOKiK

...
(41) państwowej, zawodowej lub społecznej.
...
(42) Z poważaniem, Finansowego
...
(43) Z upoważnienia Rzecznikami :iału
...
(44) 4
...
(45) --- Page 4 ---
...
(46) --- Page 5 ---
...
(47) Biuro Rzecznika Klienta ul. Puławska 15 02-515 Warszawa
...
(48) Warszawa, dnia | Lstycznia 2017 r. BRK-ZWR-MF/AS-0500-126387745 /17
...
(49) / Pani /
...
(50) Aleksandra Wiktorów Rzecznik Finansowy Al. jerozolimskie 87 02-001 TWarszawa
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(51) dot. pisma Rzecznika Finansowego (RF/WBK/ZKB/1987/BSK/16)
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(52) Bank Polski
...
(53) w odpowiedzi na powyższe pismo w sprawie z wniosku Państwa
...
(54) (Wnioskodawcy) uprzejmie wyjaśniam, iż Bank nie podziela stanowiska Rzecznika Finansowego o abuzywności postanowienia § 7 ust. 3 umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kqt hipoteczny zawartej w dniu 26.09.2007 r. (Umowa)
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 21124926448-05-17(1.6) | 21125237148-05-17(1.23) | 21125341787-05-17(1.19) | 21125436391-05-17(1.5) | 21125518156-05-17(1.6) | 21125518156-05-17(1.7) | 25200401832-04-17(4.7) | 25200720926-04-17(4.8) |

...
(55) pomiędzy Wnioskodawcami i Bankiem.
...
(56) Zgodnie z brzmieniem § 7 ust. 3 Umowy, marża [...] podlega podwyższeniu o 0,9 p.p. do dnia przedłożenia w PKO Banku Polskim dokumentu potwierdzającego dokonanie prawomocnego wpisu hipotek na rzecz Banku [...].
--- Słowa kluczowe: umowa | marza

...
(57) Bank podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, iż nie znajduje uzasadnienia pogląd wyrażony przez Rzecznika Finansowego, iż brzmienie § 7 ust. 3 Umowy może zostać uznane za niedozwolone postanowienie umowne, ponieważ pod nr 1740 zostało wpisane, do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Rejestr), niedozwolone postanowienie w brzmieniu;
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | umowa | niedozwolone_postanowienie_umowne | rejestr_klauzul_niedozwolonych | prezes_UOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(58) t Do czasu przedłożenia odpisu z KW nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia zawierającej prawomocny wpis hipoteki na rzecz Banku na pierwszym miejscu i niezawierającego obciążeń, które nie zostały zaakceptowane przez Bank, oprocentowanie podwyższonejest:
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc | zabezpieczenie | hipoteka | oprocentowanie

...
(59) a) w przypadku braku księgi wieczystej tub wypłaty kredytu/f transzy kredytu przed uzyskaniem przez Kredytobiorcę tytułu prawnego do nieruchomości stanowiącej
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredytoborca | nieruchomosc

...
(60) przedmiot hipoteki o 2 punkty procentowe,
--- Słowa kluczowe: hipoteka

...
(61) b) w przypadku gdy założona jest księga wieczysta nieruchomości o 1 punkt
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(62) procentowy
...
(63) 2. Podwyższone oprocentowanie zostanie zniesione z pierwszym dniem następnego miesiąca od otrzymania przez Bank odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomościstanowiącejprzedmiotzabezpieczenia, o którejmowa w ust 1.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | nieruchomosc

...
(64) 3. Bank może odmówić zniesienia podwyższonego oprocentowania, o którym mowa w ust, /,jeżeliKredytobiorcamazaległościwspłaciekredytu;
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(65) Powszechno Koso Oszczędność'i Bonk Polski SpOlko Akcyjna, 02-515 Woisztiwu, ul. Puławska (5
...
(66) Srjd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy Ksujowurp Rejestru Sydowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, RCGON: 016208263; kapituł zakładowy (kapituł wpłacony) ł 250 000 000 PIN
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(67) --- Page 5 ---
...
(68) --- Page 6 ---
...
(69) W poszukiwaniu płaszczyzny tożsamości dla postanowienia § 7 ust. 3 Umowy w zakresie jego abuzywności w odniesieniu do postanowienia wpisanego do Rejestru pod pozycją nr 1740 należy dokonać analizy stanu faktycznego, w jakim dane postanowienie zostało uznane za niedozwolone i w konsekwencji wpisane do Rejestru, oraz otoczenia prawnego, w którym Sqd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oceniał argumenty prawne stron postępowania oraz wydał wyrok.
--- Słowa kluczowe: umowa | klauzula_niedozwolona | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument

...
(70) Istotnym zatem wydaje się zwrócenie uwagi na okoliczności procesowe, w których Sgd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 06.08.2009 r. (sygn. akt XVII AmC 512/09) wydał wyrok uznajgcy w pkt 1 za niedozwolone i zakazał wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umownego w brzmieniu, który został następnie wpisany do Rejestru pod nr 1740.
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | postanowienie_wzorca_umowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(71) Pozwanq strong postępowania w sprawie o sygn. akt XVII AmC 512/09 był Getin Bank SA, który po zawiśnięciu sporu przed Sgdem Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem procesowym z dnia 09.07.2009 r. uznał powództwo w całości, które zostało wytoczone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznanie za niedozwolone postanowień wzorca umownego i zakazanie wykorzystywania przez Getin Bank S A obrocie z konsumentami.
--- Słowa kluczowe: konsument | prezes_UOKiK | wzorzec_umowy | konsument

...
(72) Nq podstawie przepisu art. 213 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, sgd jest zwigzany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.
...
(73) Uznanie powództwa jest więc instytucją prawa procesowego, które wywiera skutki wynikające z powołanego przepisu art. 213 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Konsekwencją uznania przez pozwanego powództwa jest konieczność uwzględnienia przez sąd powództwa w zakresie, w jakim pozwany uznał powództwo bez potrzeby przeprowadzania w tym zakresie postępowania dowodowego1.
...
(74) Powyższe oznacza zatem, że bezzasadny jest wywód Rzecznika Finansowego, iż postanowienie § 7 ust. 3 Umowy jest tożsame w brzmieniu do postanowienia uznanego za niedozwolone i wpisane do Rejestru pod nr 1740, albowiem sąd nie przeprowadzał postępowania dowodowego w sprawie pod sygn. akt XVII AmC 512/09 i wydał wyrok o uznaniu postanowienia za niedozwolone no podstawie uznania powództwa przez Getin Bank SA.
--- Słowa kluczowe: bezzasadne | rzecznik_finansowy | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(75) Niezależnie od powyższego wskazać również należy, że uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2015 r. (sygn. akt III CZP 17/15) w swoim brzmieniu bezpośrednio odnosi się wyłącznie do przedmiotowych granic prawomocności wyroku uwzględniającego powództwo o uznanie określonego postanowienia wzorca umowy za niedozwolone. Oznacza to, że rozszerzona prawomocność wyroku w znaczeniu przedmiotowym wywołuje skutek wyłącznie procesowy, który umożliwia wniesienie powództwa przeciwko innemu przedsiębiorcy.
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy | postanowienie_wzorca_umowy

...
(76) Natomiast całość stanowiska Sądu Najwyższego w tej sprawie dokonała dość istotnego z punktu widzenia niniejszej sprawy rozróżnienia takiej prawomocności do granic:
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy

...
(77) 1 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 08.04.2016 r. (sygn. okt I CSK 285/15), opubl LEX nr
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy

...
(78) 2052442.
...
(79) Powszechno Koso Oszczędności Sank Polski Sp6lka Akcyjna. 02-5i5 Warszawa, ol, Puławsko 15
...
(80) Syci Rejonowy dlo m.sl. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejeśli u Sadowego numer KKS 0000020*! 33, NiP; 525-000' T ! iii. REGON: OH>2lJfS2M; kopiial wkładowy (kapitał wpinamy) 1 250 000 OOO'f'LN
...
(81) --- Page 6 ---
...
(82) --- Page 7 ---
...
(83) • przedmiotowych (obejmujących np. badanie abuzywności postanowień ze względu na cel, kontekst oraz podobieństwo stanu faktycznego), ale także
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona

...
(84) • podmiotowych (obejmujqcych np. osoby trzecie oraz innych przedsiębiorców wyróżnionych ze względu na kryterium branży).
...
(85) Podkreślenia wymaga zatem, że Sgd Najwyższy ze względu na odmienność interesów reprezentowanych po stronie czynnej (konsumenci) i biernej (przedsiębiorcy) postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone dokonał w ramach wykładni teleologicznej redukcji rozszerzonej prawomocności wyroków. W wymiarze podmiotowym Sąd Najwyższy wyraźnie bowiem wskazał, że orzeczenie takie działa jednokierunkowo, tj. na rzecz wszystkich osób trzecich, ale wyłącznie przeciwko pozwanemu przedsiębiorcy, przeciwko któremu ten wyrok został wydany.
--- Słowa kluczowe: konsument | wzorzec_umowy

...
(86) W rezultacie taki wyrok działa na rzecz wszystkich, tj. strony powodowej i wszystkich osób trzecich, ale tylko przeciwko konkretnemu pozwanemu przedsiębiorcy. Powyższe zgodne jest z występujgcym w orzecznictwie i piśmiennictwie postulatem zagwarantowania prawa do wysłuchania. Z jednej strony rozszerzona prawomocność dla osób trzecich (np. innych konsumentów), które nie uczestniczyły w postępowaniu po stronie powodowej nie prowadzi do naruszenia prawa do ich wysłuchania, ponieważ wydane orzeczenie determinuje ich sytuację jako korzystną.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(87) Natomiast w stosunku do pozostałych przedsiębiorców - co znalazło potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego - gdyby tego rodzaju skuteczność została na nich rozciągnięta to „ wymagałoby to ~ włośnie ze względu na ich rodzaj i zakres - takich rozwiązań normatywnych, które w odpowiedni sposób zabezpieczałyby im realizację prawa do wysłuchania”.
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy | zabezpieczenie

...
(88) Zdaniem Sądu Najwyższego „jednokierunkowe - na rzecz wszystkich - rozciągnięcie skutków prawomocności materialnej wyroku uwzględniającego powództwo o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone wpisuje się w wymaganie wynikające z art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13, aby przyjęte na poziomie krajowym środki byfy stosowne i skuteczne." Dodatkowo, zdaniem Sądu „działanie omawianego wyroku na rzecz wszystkich, ale w stosunku do konkretnego pozwanego przedsiębiorcy, jest
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy | postanowienie_wzorca_umowy | dyrektywa_93-13-Ewg

...
(89) proporcjonalne, ponieważ pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy potrzebą zapewnienia efektywnościkontroli abstrakcyjnej a koniecznością respektowania prawa do wysłuchania jako podstawowego elementu prawa do rzetelnego postępowania, wynikającego zprawa do sądu”.
...
(90) Tym samym brak uzasadnionych argumentów prawnych do uznania z mocy prawa, że § 7 ust. 3 Umowy zawartej z Wnioskodawcami stanowi niedozwolone postanowienie umowne.
--- Słowa kluczowe: umowa | niedozwolone_postanowienie_umowne

...
(91) Uprzejmie informuję, że Bank pismem z dnia 13.10.2016 r. (BRK-ZWR-MF-0500- 126084D2C/16) poinformował Wnioskodawców, że rachunek o numerze
...
(92) • M M M M (służący do spłaty kredytu) został uznany kwotą 123,47 CHF z tytułu zwrotu odsetek za okres od dnia 07.08.2009 r. do dnia 08.09.2009 r., w którym obowiązywała podwyższona o 0,9 p.p. marża udzielonego Wnioskodawcom kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | odsetki | marza | kredyt

...
(93) Powszechno Koso Os/czędiioSci Bonk Polski Spółko Akcyjna, 02-SI 'i Warszawo, ul. Puławska 15
...
(94) Sqd Rejonowy dla in.st. Warszawy w Wotszawir.', XH1 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego numer KRS 0000026<138, NIP: 525-000*77-38, REGON: 0 10208263; kopiło! zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PIN
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(95) --- Page 7 ---
...
(96) --- Page 8 ---
...
(97) Wyrażam zarazem nadzieję, że powyższe informacje pozwolę rozstrzygnąć ostatecznie zgłoszone wątpliwości.
...
(98) Oo wiadomości: Państwo
...
(99) Dyrektor Biura Rzecznika Klienta
...
(100) /
...
(101) Powszechna Kaso Oszczędności Bonk Polski Spółka Akcyjno, 02-51$ Waisittwo.nl. puławska IS
...
(102) Sąd Rejonowi) dla m st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejeslm Sądowego mirner KRS 000002M38, NIP; 57S-0OO- 77 38. RtGON; 01()2l)S2()3; kapitał zakładowy {kapituł wpłacony) 1 250 000 0(X1 PI N
...
(103) --- Page 8 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz