Szukaj w dokumentach

v1-26154015386/04/17

Sprawa: 26154015386/04/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: CKK oraz RRSO

Uwagi: ZNOWU WYSYŁAM MISZ-MASZ..

Spis plikow

1. rek178573047-ckk | Skan


rek178573047-ckk

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) REK178573047- CKK
...
(3) 21 czerwca 2016 10:59:24
...
(4) Dotyczy umowy o kredyt nr 00096222/2006 (zwanej dalej “Umową”). Reklamacja poprawności wyliczenia całkowitego kosztu kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | reklamacja | kredyt

...
(5) W nawiązaniu do artykułów prasowych, w których wykazano celowe zaniżanie całkowitego kosztu kredytu, wykonałem stosowne obliczenia i wykryłem błędy w Waszych wyliczeniach.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(6) Niniejszym poddaję w wątpliwość poprawność wyliczenia przez mBank (zwany dalej “Bankiem”) całkowitego kosztu kredytu (zwanego dalej “CKK”) dla mojej Umowy (wymienionego w par. 7. ust. 1. Umowy) podejrzewając Bank o zaniżenie kwoty CKK wpisanej do Umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | umowa | umowa

--- Podobne akapity: 01192924652-05-17(1.7) | 01201351554-05-17(1.14) | 01201351554-05-17(1.19) | 05071818381-05-17(1.5) | 05071818381-05-17(3.5) | 06071814982-05-17(1.4) | 06071814982-05-17(3.5) | 11185816458-05-17(1.50) | 12091351162-05-17(1.41) | 13144135262-05-17(1.69) | 21111111971-05-17(1.14) |

...
(7) Niniejszym wnoszę o niezwłoczne ustosunkowanie się przez Bank do zarzutu zaniżenia kwoty CKK i zapytuję, czy Bank podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 03.03.2006r., iż poprawnym było wyliczenie CKK mojej Umowy na kwotę 76000 zł oraz wnoszę o przedstawienie przez Bank szczegółowego wyliczenia CKK w w/w kwocie.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(8) Jeśli natomiast Bank przyznaje, iż CKK wpisany przez Bank do mojej Umowy zawartej w dniu 03.03.2006 został zaniżony, wnoszę o przedstawienie poprawnego, zdaniem Banku, szczegółowego wyliczenia CKK odnośnie mojej Umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(9) Wg moich wyliczeń CKK został zaniżony przez Bank o około 3652,60, co stanowi błąd 9,41% wysokości CKK wykazywanej przez Bank na dzień podpisania Umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(10) Mając na uwadze doniesienia prasowe i błogi internetowe informuję, że jedyną formą odpowiedzi jest przedstawienie obliczeń, a nie powoływanie się na ustawy umowy etc. Interesują mnie WYLICZENIA, podstawy prawne znam.
--- Słowa kluczowe: umowa | podstawa_prawna

...
(11) Jeżeli w odpowiedzi nie znajdą się konkretne wyliczenia i wartości to reklamacja zostanie uznana z mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, czyli przyznają się państwo do błędu.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(12) Odpowiedź winna zawierać uzasadneinie faktyczne (a więc wyliczenia) i prawne. Prawne mogą Państwo ominąć, znam te podstawy.
...
(13) Kolejny raz podkreślam - proszę o wyliczenia.
...
(14) odpowiedź proszę przesłać droga elektroniczną. Proszę, aby nie odpowiadała na tę reklamację pan Anna Sobieszuk. Nie jest to osoba, która umie czytać ze zrozumieniem i odpowiadać na zadane pytania.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(15) Z poważaniem,
...
(16) Łukasz ....
...
(17) Czwartek, 21 Lipca 2016 10:52 Dzień dobry,
...
(18) wyjaśniam, iz całkowity koszt kredytu, przy Pana kredycie, został obliczony zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy o kredycie konsumenckim z USTAWA z dnia 20 iipca 2001 r.o kredycie konsum enckim . Poniżej przesyłam treść artykułu.
--- Słowa kluczowe: kredyt | konsument

...
(19) Art. 7.
...
(20) 1. 15 Całkowity koszt kredytu oznacza wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami, które konsument jest zobowiązany zapłacić za kredyt, z wyjątkiem kosztów:
--- Słowa kluczowe: kredyt | odsetki | konsument | zobowiazanie | kredyt

...
(21) --- Page 1 ---
...
(22) --- Page 2 ---
...
(23) 1) które ponosi konsument w związku z niewykonaniem swoich zobowiązań wynikających z umowy o kredyt konsumencki,
--- Słowa kluczowe: konsument | umowa | kredyt | konsument

--- Podobne akapity: 16181527252-05-17(2.38) | 28161343704-04-17(4.36) |

...
(24) 2) które w związku z nabyciem rzeczy lub usługi ponosi konsument, niezależnie od tego, czy nabycie następuje z wykorzystaniem kredytu,
--- Słowa kluczowe: konsument | kredyt

...
(25) 3) prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty, oraz kosztów przelewów i wpłat na ten rachunek, chyba że konsument nie ma prawa wyboru podmiotu prowadzącego rachunek, a koszty te przekraczają koszty dla rachunków oszczędnościowych stosowane przez podmiot prowadzący rachunek,
--- Słowa kluczowe: konsument | stosowanie_postanowien

...
(26) 4 ) 16 ustanowienia, zmiany oraz związanych z wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczenia, z wyjątkiem kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu - wraz z oprocentowaniem i pozostałymi kosztami - na wypadek śmierci, inwalidztwa, choroby lub bezrobocia konsumenta,
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredyt | oprocentowanie | konsument

...
(27) 5) wynikających ze zmiany kursów walut.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty

...
(28) 2. Wzory obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania określa załącznik do ustawy.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(29) Dodam, że algorytm w oparciu o który zostały dokonane wyliczenia całkowitego kosztu kredytu stanowi załącznik do tejże ustawy.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(30) Nadmieniam, iż zgodnie z art. 4 pkt 6) w zw. z art. 7 tejże ustawy obowiązkiem banku jest zawarcie w treści umowy kredytu informacji o całkowitym koszcie kredytu, a nie wyliczeń, których obecnie klient żąda. Bank nie ma prawnego obowiązku, aby przedstawiać klientowi wyliczenia - w szczególności nie stanowią takiej podstawy przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Podstawy prawnej żądania takiego wyliczenia nie mogą stanowić również powołane „doniesienia prasowe i błogi internetowe".
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | reklamacja | rzecznik_finansowy | podstawa_prawna

...
(31) Poniżej przesyłam przyjętą w wyliczeniach CKK wysokość odsetek bez zmiany kursu waluty, równą 37 531,69 PLN + 760,00 PLN wysokość prowizji + opłata skarbowa od weksla w wysokości 152,00 PLN. Łącznie kwota 38 443,69 PLN, zgodnie z § 7 ust 1.
--- Słowa kluczowe: odsetki | kurs_waluty | art.69 | waluta_krajowa | waluta_krajowa | waluta_krajowa | art.69 | waluta_krajowa

...
(32) Ufam, iż powyższe wyjaśnienia okażą się wyczerpujące.
...
(33) W imieniu zespołu mBanku Anna Sobieszuk
...
(34) Specjalista
...
(35) Środa, 17 Sierpnia 2016 14:24
...
(36) jak ju wskazałem, bank pomylił sie w obliczeniach. Źle zastosował algorytm, na który się powołał. Brak wyliczeń stanowi przyznanie się do błędu. Je eli jest OK, to dlaczego nie zostało to wskazane? Wzór, dane i jest wynik.
...
(37) Błąd jest w części opiewającej na kwotę 37 531,69 pin. Łukasz.......
--- Słowa kluczowe: art.69

...
(38) dodam tylko, e „doniesienia prasowe i błogi internetowe" stanową o wiele bardziej rzetelne źródło informacji ni bank,
...
(39) Czwartek, 15 Września 2016 18:25
...
(40) --- Page 2 ---
...
(41) --- Page 3 ---
...
(42) Dzień dobry,
...
(43) bardzo mi przykro, ale stanowisko banku nie uległo zmianie.
...
(44) Całkowity koszt kredytu został obliczony zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lipca 2001 r.o kredycie konsumenckim art. 7 ust 1.
--- Słowa kluczowe: kredyt | konsument

...
(45) W związku z powyższym, podtrzymuję wyjaśnia przekazane drogą elektroniczną w dniu 21.07.2016, traktując je, jako ostateczne.
...
(46) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(47) W imieniu zespołu mBanku Anna Sobieszuk
...
(48) Specjalista
...
(49) Piątek, 16 Września 2016 08:50
...
(50) Szanowni Państwo,
...
(51) błąd w obliczeniach jest i to prymitywny. To nie zostało policzone wg zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lipca 2001 r.o kredycie konsumenckim art. 7 ust 1.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(52) Nie mogę państwu rozpisać jak to się liczy, bo podobno państwo nie mogą mi swojego sposobu podać, natomiast kwota wyliczona wg wzoru z ustawy jest wy sza.
...
(53) Proszę jeszcze raz przeczytać ustawę i jeszcze raz policzyć CKK. Proponuje u yć kartki i kalkulatora. Bynajmniej nie systemu bankowego, bo on po prostu oszukuje - dowód mam na to w postaci tego obliczenia i dodatkowo wyliczenia zwrotu związanym z podwy szonym oprocentowaniem do czasu wpisu do hipoteki.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | hipoteka

...
(54) ądam obliczenia prawidłowej kwoty.
...
(55) Moje stanowisko nie uległo zmianie i proszę traktować je jako ostateczne. Podpowiedzi mają państwo we wcześniejszych emailach.
...
(56) Łukasz..........
...
(57) Piątek, 16 Września 2016 08:54
...
(58) Dodając jeszcze jedną informację - Państwo nie kwestionują moich obliczeń, tylko przedstawiają stanowisko.
...
(59) na jakiej podstawie w takim razie? Je eli obliczenia nie zostały przeprowadzone i nie wykazano błędu w moich obliczeniach to stanowisko banku jest po prostu błędne.
...
(60) A to HURTOWA odpowiedź na wszystkie pytania do mBanku.
...
(61) Dnia Poniedziałek, 10 Października 2016 17:28 /mBank/-Reklamacje <kontakt- return@mbank.com.pl> napisał(a)
...
(62) Dzień dobry,
...
(63) poniżej udzielam odpowiedzi na reklamacje zarejestrowane pod numerami: REK743171156, REK615617801, REK065354455, REK257931695,
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(64) --- Page 3 ---
...
(65) --- Page 4 ---
...
(66) REKI 78573047, REK712953904, REK358881806, REK954171934, REK816758716, REK726526259, REK907191949, REK348723123.
...
(67) Podtrzymuję przedstawione przez Bank stanowisko w odpowiedziach na przedmiotowe reklamacje.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(68) Odpowiadając na poruszoną przez Pana kwestię terminu odpowiedzi na reklamację numer REK550048640. Pana pismo datowane na dzień 10.03.2016, wpłynęło do mBanku 15.03.2016. Tym samym odpowiedź do Pana została wysłana listem w dniu 12.04.2016, tj. przed upływem 30 dni kalendarzowych od momentu otrzymania pisma.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(69) Odpowiedźprzekazaliśmyzgodniez Regulaminemprzyjmowaniairozpatrywania reklamacjiwramachbankowościdetalicznejmBankuS.A. przesłananaPanaadres korespondencyjny podany do wiadomości banku listem ekonomicznym. Pismo zostało przekazane firmie świadczącej usługi pocztowe.
--- Słowa kluczowe: regulamin | reklamacja

...
(70) Nawiązując do kwestii formy wysyłki korespondencji (zwykła przesyłka pocztowa) informuję, że forma taka została wybrana ze względów praktycznych i dla wygody naszych Klientów. Nie ma przepisów prawnych regulujących powyższą kwestię w sposób nakazujący bankom wysyłanie dokumentacji przesyłkami poleconymi.
...
(71) Zwracam uwagę, że wszelkie wyjaśniania merytoryczne zostały przekazane Panu. W związku z powyższym, podtrzymuję przekazane w wymienionej korespondencji wyjaśnienia, traktując je, jako ostateczne oraz wyczerpujące poruszone przez Pana kwestie.
...
(72) Nawiązując do reklamacji numer REK348723123 oraz REK257931695 informuję, iż odpowiedź do Pana zostanie wysłana również pismem, drogą tradycyjną.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(73) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(74) W imieniu zespołu mBanku Krzysztof Kozłowski Menedżer wydziału
...
(75) Odpowiedź brzmi - jest OKU i nic więcej.
...
(76) --- Page 4 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz