Szukaj w dokumentach

v1-26132319311/04/17

Sprawa: 26132319311/04/17

Bank: BZ WBK

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi:

Spis plikow

1. 20160617_reklamacja_podstawa_01dw | Skan
2. 20160728_odpowiedź_podstawa_01dw | Skan
3. 20160621_zwrotka_podstawa_01dw | Skan


20160617_reklamacja_podstawa_01dw

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) REKLAMACJA NR 1
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(3) Dot.: Umowa o kredyt na cele mieszkaniowe EKSTRALOKLOKUM z dnia 16.07.2008r. Nr umowy: 15 1500 1706 5317 0001 7233 0000
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(4) Szanowni Państwo,
...
(5) Niniejszym informuję, iż wg stanu mojej obecnej wiedzy nie istniała w polskim prawie na dzieńzawarciaumowykredytowejpodstawa prawna dla zawarcia ze mną przez Bankwdniu 16.07.2008r. umowy o kredyt "waloryzowany(indeksowany) do waluty obcej CHF" (umowa nr
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | indeksacja | waluta_obca | waluta_obca | umowa

...
(6) 15 1500 1706 5317 0001 7233 0000).
...
(7) Nadmieniam, że zgodnie z Raportem Rzecznika Finansowego z dnia 6 czerwca ,2016r. Biuro Rzecznika Finansowego „Analiza prawna wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami” „kredyt waloryzowany (indeksowany) kursem waluty obcej - kredyt udzielany w walucie polskiej (PLN), przy czym na dany dzień (najczęściej dzień uruchomienia kredytu), kwota kapitału kredytu (lub jej część) przeliczana jest na walutę obcą (według bieżącego kursu wymiany waluty)” .
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy | umowa | stosowanie_postanowien | umowa | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca | konsument | kredyt_waloryzowany | indeksacja | kurs_waluty | kredyt | waluta_krajowa | kredyt | kredyt | waluta_obca

...
(8) Jeśli w ocenie Banku istniała podstawa prawna do zawarcia takiej umowy kredytu waloryzowanegotindeksowanegol. to w ramach odpowiedzi na niniejszą reklamację Bank wyszczególni podstawę prawną dla zawarcia ze mną umowy nr 15 1500 1706 5317 0001 7233 0000.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa | kredyt_waloryzowany | reklamacja | podstawa_prawna | umowa

...
(9) Gdańsk, 17.06.2016r.
...
(10) Bank Zachodni WBK S.A. ul. Paprykowa 9
...
(11) 81-591 Gdynia
...
(12) 1
...
(13) --- Page 1 ---
...
(14) --- Page 2 ---
...
(15) Pod pojęciem "wyszczególnienia podstawy prawnej" rozumiem wyszczególnienie wszystkich aktów prawnych, wraz z wyszczególnieniem odpowiednich numerów paragrafów, ustępów etc. - w brzmieniu z dnia zawarcia umowy tj. dnia 16.07.2008r., z których jednoznacznie wynikałoby, iż polskie prawo właśnie w dniu 16.07.2008r.. przewidywało zawieranie przez banki z konsumentami umów o kredyty waloryzowane(indeksowane) walutą obcą CHF.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa | konsument | kredyt | indeksacja | waluta_obca | waluta_obca

...
(16) Jednocześnie wyraźnie zaznaczam , że chodzi mi o stan prawny na dzień podpisania przeze mnie umowy kredytowej, a nie wg stanu prawnego na dzień dzisiejszy.
--- Słowa kluczowe: stan_prawny | umowa | kredyt

...
(17) Z poważaniem,
...
(18) 2
...
(19) --- Page 2 ---


20160728_odpowiedź_podstawa_01dw

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank Zachodni WBK
...
(3) Grupa Santander
...
(4) Centrum Obsługi Reklamacji i Zapytań ul. T. Zana 39
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(5) 20-601 Lublin
...
(6) Lublin, 28 lipca 2016 r.
...
(7) Reklamacja nr BZWBK/062738/16 Data zgłoszenia: 01.07.2016 r.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(8) Szanowna Pani,
...
(9) Oc
...
(10) O n cjc^
...
(11) y - ^ 9 e J l €>>-•—s-c. O*-* A
...
(12) nawiązując do zgłoszonej reklamacji, w sprawie umowy kredytu na cele mieszkaniowe numer 531700017233 z 16.07.2008 r. uprzejmie informujemy, że przedstawiona sprawa została zweryfikowana przez bank.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt

...
(13) Wyjaśniamy, iż zgodnie z zawartą umową nr 15 1500 1706 5317 0001 7233 0000 o kredyt denominowany/waloryzowany/indeksowany w walucie CHF, kwota kredytu, wypłacanego w złotych w dniu uruchomienia środków została przeliczona na walutę CHF. Harmonogram spłat takiego kredytu podawany jest przez Bank w walucie CHF. Spłata dokonywana była na podstawie umowy w złotych po uprzednim przeliczeniu według kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w banku w dniu spłaty.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | umowa | waluta_krajowa | waluta_obca

...
(14) Informujemy, że indeksowanie/waloryzowanie sumy kapitału kredytu zarówno przy udostępnieniu sumy kredytu, jak i przy zaliczaniu dokonywanej w formie rat kapitałowo - odsetkowych spłaty znajduje podstawę prawną w treści zawartej przez strony umowie kredytu, określającej jaki kurs jest podstawą wypłaty i spłaty kredytu (§2 ust. 2, §4 ust. la, §9 ust. 2 umowy).
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | odsetki | podstawa_prawna | umowa | kredyt | kredyt | umowa

...
(15) Bank nie był w ramach zawartych umów kredytów zobowiązany do stosowania kursu średniego NBP przy uruchamianiu oraz spłacie kapitału kredytów, ani na mocy oświadczeń stron, ani na mocy przepisów prawa.
--- Słowa kluczowe: kredyt | zobowiazanie | stosowanie_postanowien | kredyt

...
(16) 0 zasadach funkcjonowania kredytu, możliwych zmianach kursu CHF oraz wpływie zmiany kursu CHF na wysokość wierzytelności z tytułu kredytu, została Pani poinformowana przy zawarciu umowy kredytu (§9 ust. 2, §11 ust. 4 Umowy), 1w konsekwencji zaakceptowane zostały przez Panią zasady funkcjonowania kredytu denominowanego (waloryzowanego) w walucie wymienialnej CHF, w szczególności zasady dotyczące określania kwoty kredytu, sposobu jego uruchamiania i wykorzystania oraz warunków jego spłaty (§11 ust. 5 Umowy kredytu).
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | waluta_obca | kredyt | umowa | kredyt | umowa | kredyt_denominowany | waloryzacja_umowna | waluta_obca | kredyt | umowa | kredyt

...
(17) Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,
...
(18) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
...
(19) VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(20) NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 992 345 340 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 992 345 340 zł.
...
(21) --- Page 1 ---
...
(22) --- Page 2 ---
...
(23) Podkreślamy, że przed podpisaniem umowy kredytu posiadała Pani możliwość zapoznania się z jej treścią oraz warunkami funkcjonowania kredytu. Należy zatem uznać, że w pełni świadomie podjęta została przez Panią decyzja o uzależnieniu wielkości kredytu podlegającego spłacie od kursu waluty CHF zwłaszcza, iż oprocentowanie kredytu ustalone zostało w oparciu o stawkę LIBOR, co pozwoliło na obniżenie ceny udzielonego kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | kredyt | kurs_waluty | waluta_obca | oprocentowanie_dlugu | kredyt

...
(24) Z uwagi na powyższe, przedmiotowa umowa kredytu jest zawarta oraz wykonywana zgodnie z prawem.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(25) Wyrażam nadzieję, iż przedstawione wyjaśnienia okażą się wystarczające.
...
(26) Wypełniając ustawowy obowiązek informujemy, iż przysługuje Pani prawo do pisemnego odwołania się od niniejszej decyzji do Rzecznika Klienta Banku Zachodniego WBK.
...
(27) W przypadku dalszego niezadowolenia istnieje możliwość zwrócenia się do Arbitra Bankowego dla roszczeń do kwoty 8000 zł, a także wystąpienie z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów oraz możliwość wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A. do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Banku lub oddziału Banku (jeżeli zgłoszenie dotyczy jego działalności) lub miejsca wykonania umowy. Lista adresów sądów powszechnych jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości tj. www.ms.gov.pl w zakładce rejestry i ewidencje.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych

--- Podobne akapity: 04104908176-05-17(2.47) | 26135254922-04-17(2.24) | 27195309659-04-17(4.15) |

...
(28) Z wyrazami szacunku Katarzyna Jarocka
...
(29) Y~\Oa >c
...
(30) m łodszy specjaljsta ds. obsługi kredytów C e n t r u m O b s ł u g i R e k l a m a c j i i Z a p y t a ń I*V
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(31) Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,
...
(32) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
...
(33) VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(34) NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 992 345 340 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 992 345 340 zł.
...
(35) --- Page 2 ---


20160621_zwrotka_podstawa_01dw

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) vierdzam odbiór
...
(3) /przesyłki poleconej przesyłki listowej
...
(4) I z zadeklarowaną wartością I 1paczki pocztowej
...
(5) | przesyłki pobraniowej kwoty przekazu przesyłki.
...
(6) (00)859007731481588110
...
(7) nadanej do - podać dokłakdny
...
(8) dres przeznaczenia
...
(9) £
...
(10) ■mb'
...
(11) ..........................
...
(12) tMa
...
(13) podpis odbiorcy
...
(14) Nr nadawc
...
(15) Zadeklarowana wartość .......... Masa i
...
(16) Kwota pobrania...................... Kyfota przekazu.....................
...
(17) z ł . •gr ■9 z ł . •gr z ł. •gr
...
(18) ... ....................... .............................. .................. ...............................................
...
(19) J A - . S Z ......
...
(20) dn.......24...oa.m....i
...
(21) Poczta
...
(22) *ppo g
...
(23) Ł9J.19MZ.U,
...
(24) 1iw3 J
...
(25) Polska
...
(26) PPS.A.nr24
...
(27) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz