Szukaj w dokumentach

v1-28084018994/04/17

Sprawa: 28084018994/04/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

Spis plikow

1. 20170125-nr.1712958-reklamacja-podstaw-prawnych-kredytu-raiffeisen | Skan
2. 20170221-nr.1712958-odpowiedź-banku-raiffeisen-na-reklamacje | Skan


20170125-nr.1712958-reklamacja-podstaw-prawnych-kredytu-raiffeisen

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Departament Kredytów Hipotecznych
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(3) ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa
...
(4) Reklamacja podstawy prawnej udzielenia kredytu.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | kredyt

...
(5) Dotyczy umowy nr. 2 0 o 8 o iH L ^ ^ ^ H ^ H z dnia 09.01.2008 (zwanej dalej “Umową”).
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(6) Niniejszym kwestionujemy podstawę prawną udzielenia nam przez Bank kredytu na podstawie Umowy z tego powodu, e na dzień zawarcia Umowy ustawa prawo bankowe w art. 69 ust. 1 nie przewidywała takiej konstrukcji umowy o kredyt, gdzie wysokość zadłu enia kredytobiorcy wobec Banku ju w dniu uruchomienia kredytu wyrasta o dodatkowy koszt tj. indeksacyjny koszt kredytu.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | kredyt | umowa | moment_zawarcia_umowy | prawo_bankowe | art.69 | umowa | kredyt | kredytoborca | kredyt | indeksacja | kredyt

...
(7) Dodatkowy indeksacyjny koszt kredytu , liczony dla dnia uruchomienia kredytu, nie mieści się w’definicji art. 69 ust. 1ustawy prawo bankowe, albowiem nie stanowi ani udostępnionego kapitału, ani prowizji od udzielenia kredytu, ani odsetek od udostępnionego kapitału, co oznacza, e zastosowany w naszej Umowie mechanizm indeksacji jest sprzeczny z ustawą prawo bankowe, co na mocy art. 58 §1 i §2 kodeksu cywilnego pozwala nam stwierdzić niewa ność tych zapisów naszej Umowy, które odwołują się do kursów kupna i sprzeda y waluty indeksacji z tabeli kursowej Banku.
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kredyt | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kredyt | odsetki | umowa | indeksacja | prawo_bankowe | kodeks_cywilny | umowa | indeksacja | tabela_kursowa_banku

...
(8) Wnosimy tak e o usunięcie z Umowy tych zapisów, które, odwołując się do kursów walut ustalanych przez Bank na nieznanych nam zasadach, ra ąco naruszają nasze interesy jako konsumentów oraz są sprzeczne z dobrymi obyczajami:
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | konsument

...
(9) 1. Zapis § 2 ust.2 Regulaminu Umowy stanowiący, i w dniu uruchomienia kwota kredytu jest przeliczana na walutę indeksacji za pomocą kursu kupna z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty,
--- Słowa kluczowe: regulamin | umowa | kredyt | indeksacja | tabela_kursowa_banku

...
(10) 2. Zapis § 9 ust. 2 Regulaminu Umowy stanowiący, i raty kredytu spłacane są w złotych wg kursu sprzeda y waluty indeksacji z tabeli kursowej Banku z dnia płatności raty. gdy oba odwołania do Tabeli Banku nie zawierają sprecyzowanych zasad na jakich Bank ustala powy sze kursy.
--- Słowa kluczowe: regulamin | umowa | kredyt | waluta_krajowa | indeksacja | tabela_kursowa_banku | rata

...
(11) Scanned by CamScanner
...
(12) --- Page 1 ---
...
(13) --- Page 2 ---
...
(14) Powyżej przywołane zapisy umowne:
...
(15) 1. nie stanowią głównego świadczenia stron urnowy,
...
(16) 2 . nie były z nami indywidualnie uzgadniane, ponieważ są częścią wzorca umownego
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy

...
(17) 3 .
...
(18) 4 .
...
(19) stosowanego przez Bank do zawierania także z innymi klientami identycznych pod względem wzorca umownego umów o kredyty “indeksowane”
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy | kredyt | indeksacja

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.27) | 13144135262-05-17(1.37) | 27184533552-04-17(1.24) | 27184533552-04-17(1.30) |

...
(20) rażąco naruszają nasze interesy jako konsumentów z tego powodu, że Bank nie zapoznał nas w dniu zawierania Umowy z zasadami, na których ustalane są kursy waluty indeksacji publikowane przez Bank w tabeli kursów walut, co oznacza, iż Bank przyznał sam sobie, na mocy Umowy, nieodwołalne prawo do dowolnego decydowania o ostatecznej i nieznanej w dniu zawarcia Umowy wysokości naszego zadłużenia wobec Banku wyrażonego w walucie indeksacji oraz o wysokości rat kredytowych, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz co jednocześnie jest rażącym naruszeniem równowagi między stronami Umowy.
--- Słowa kluczowe: konsument | umowa | kurs_waluty | indeksacja | kurs_waluty | umowa | moment_zawarcia_umowy | indeksacja | kredyt | strony_sporu | umowa

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.28) | 13144135262-05-17(1.40) | 27085017197-04-17(1.13) |

...
(21) Powyższe działanie Banku znosi równość stron Umowy i nadaje naszemu zobowiązaniu cechy niekorzystnego rozporządzania naszym mieniem z przywołania Art. 286. § 1 kk.
--- Słowa kluczowe: umowa | zobowiazanie

...
(22) Jako że przywołane powyżej zapisy umowne odwołujące się do kursów walut z tabeli kursowej Banku (ustalanych na nieznanych nam zasadach), jako abuzywne nie są dla nas wiążące w myśl art. 3 8 5 (1] kodeksu cywilnego, nasza Umowa kredytu jest umową o kredyt złotówkowyzoprocentowaniemustalanymwgzasadprzyjętychw§3 ust.i Umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | klauzula_niedozwolona | kodeks_cywilny | umowa | kredyt | umowa | kredyt_złotówkowy | umowa

...
(23) Ponadto treść §7 ust,4 oraz §9 ust,2 ppkt 1 Regulaminu Umowy są tożsame w skutkach z treścią klauzul niedozwolonych nr.3 1 7 8 oraz nr.3 1 7 9 z Rejestru Klauzul Niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
--- Słowa kluczowe: regulamin | umowa | klauzula_niedozwolona | rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument

...
(24) Jednocześnie przypominamy, iż kodeks cywilny nakazuje oceny abuzywności danego postanowienia umownego dokonywać wg stanu prawnego na dzień zawarcia umowy (art.
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | moment_zawarcia_umowy

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.30) | 06053558362-05-17(1.30) | 06114323264-05-17(1.31) | 10133232481-05-17(1.22) | 13125332891-05-17(1.81) | 13144135262-05-17(1.49) | 27085017197-04-17(1.21) | 27155758175-04-17(1.34) | 27184533552-04-17(1.30) | 28183428137-04-17(1.88) |

...
(25) 3 8 5 (2] kc), a w razie chęci podniesienia przez Bank argumentu, iż kwestionowane przez nas powyżej postanowienia umowne stanowiły przedmiot indywidualnych uzgodnień z Kredytobiorcą, ciężar dowodu spoczywa na tym, kto się na tą okoliczność powołuje (art. 385(1] §4 kc).
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | indywidualne_uzgodnienia | kredytoborca | art.385art.

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.30) | 06053558362-05-17(1.33) | 13125332891-05-17(1.81) | 27085017197-04-17(1.21) |

...
(26) Z uwagi na powyższe, w ramach niniejszej reklamacji wnosimy o przedstawienie przez Bank skorygowanego harmonogramu spłaty naszego kredytu z uwzględnieniem nieważności tej części Umowy, która rzekomo uprawnia Bank do wyrażania naszego długu w'obec Banku w walucie CHF oraz do wyrażania rat kredytu w walucie CHF.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt | umowa | waluta_obca | kredyt | waluta_obca

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.31) | 13144135262-05-17(1.50) | 27184533552-04-17(1.31) |

...
(27) W ramach odpowiedzi na niniejszą reklamację Bank dokona także wyliczenia nadpłaty na saldzie naszego kredytu, którą stanowi różnica między ratami dotychczas wpłaconymi, a ratami należnymi z tytułu udzielenia nam przez Bank kredytu w walucie PLN na kwotę 178500 zl zawartą w §2 ust.i Umowy, udzielonego na 276 miesięcznych rat z oprocentowaniem wg §3 ust.iUmowy.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | umowa | oprocentowanie

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.32) | 13144135262-05-17(1.51) | 27184533552-04-17(1.32) |

...
(28) Bank udostępni nam do akceptacji skorygowany wg powyższych założeń harmonogram spłaty kredytu oraz szczegółowe wyliczenie w /w nadpłaty z podziałem na wyszczególnienie wszystkich rat dotychczas wpłaconych oraz rat należnych naszego kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt

...
(29) Niniejsza reklamacja nie wyklucza wystąpienia przez nas w przyszłości z roszczeniem o uznanie całej Umowy za bezwzględnie nieważną na mocy na art. s8 kc. oraz niewiążącej nas z Bankiem na mocy art. 385 kc.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa

...
(30) Scanned by CamScanner
...
(31) --- Page 2 ---
...
(32) --- Page 3 ---
...
(33) powinno odnosić się do konkretnych zapisów w Umowie oraz przepisów prawa,
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(34) obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, jak równie uwzględniać:
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy

...
(35) a) zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) przed prawem krajowym,
...
(36) która obowiązuje w Polsce od 20041'., np. Dyrektywa Rady 93/ 13/EWG i Kodeks Cywilny
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny

...
(37) (KC)
...
(38) b) zasadę Lex speciulis derogal legi generali,czyli prawo o większym stopniu sz (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym
...
(39) samym czasie) nale y stosować przed prawem ogólniejszym, np. Prawo Bankowe i KC,
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(40) c) zasadę Lexretro non agit, czyli prawo nie działa wstecz,
...
(41) d) zało enie o racjonalności prawodawcy, który tworzy prawo stanowiące ramy obrotu gospodarczego, lecz nie akceptuje bezprawnych praktyk rynkowych z mocą wsteczną (fakt nowelizacji prawa w 20111'. jest bez znaczenia dla umów zawartych w 20081'.)
...
(42) W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z nasza wolą i udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 20isr. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9 , skierujemy skargę do Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 01171436788-05-17(1.32) | 06074142417-05-17(1.13) | 06114323264-05-17(1.45) | 08155716284-05-17(1.50) | 08160500577-05-17(1.51) | 08161138858-05-17(1.8) | 08161138858-05-17(1.15) | 08170940832-05-17(1.17) | 08173701175-05-17(1.41) | 12091351162-05-17(1.144) | 13144135262-05-17(1.61) | 25190141371-04-17(1.29) | 25195624286-04-17(1.30) | 25195951355-04-17(1.28) | 25200118511-04-17(1.19) | 25200401832-04-17(1.32) | 25200720926-04-17(1.21) | 25202021176-04-17(1.33) | 27184533552-04-17(1.44) | 27195241407-04-17(1.10) | 27195748384-04-17(1.7) | 28183428137-04-17(1.103) |

...
(43) dn.25.01.2017r.
...
(44) Z powa aniem,
...
(45) Scanned by CamScanner
...
(46) --- Page 3 ---


20170221-nr.1712958-odpowiedź-banku-raiffeisen-na-reklamacje

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Sygn. 1712958DZ
...
(3) Szanowni Państwo
...
(4) W odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne zarejestrowane pod numerem 1712958, dotyczące Umowy o kredyt hipoteczny nr 200801HL002775400609 (dalej „Umowa"), poniżej wskazujemy, co następuje.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.8) | 01092811794-05-17(1.8) | 01092811794-05-17(2.8) | 01093025301-05-17(2.7) | 05075438951-05-17(1.23) | 05080144959-05-17(1.22) | 05154616827-05-17(1.4) | 06053558362-05-17(1.36) | 06114323264-05-17(1.36) | 08113032891-05-17(1.55) | 08113614858-05-17(2.4) | 08115523582-05-17(1.55) | 08123922342-05-17(1.55) | 08155716284-05-17(1.6) | 08155716284-05-17(1.38) | 08160500577-05-17(1.4) | 08160500577-05-17(1.38) | 08163036736-05-17(1.4) | 08165522733-05-17(1.37) | 08170940832-05-17(1.4) | 08173701175-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(2.12) | 09110429944-05-17(3.68) | 09120613462-05-17(1.5) | 10133232481-05-17(2.10) | 12091351162-05-17(1.20) | 12091351162-05-17(1.134) | 12091351162-05-17(1.134) | 13125332891-05-17(1.2) | 13125332891-05-17(1.10) | 13144135262-05-17(1.68) | 15181857688-05-17(1.9) | 15182213581-05-17(3.10) | 25200118511-04-17(1.7) | 25200720926-04-17(1.8) | 26132319311-04-17(1.3) | 26132319311-04-17(2.12) | 26135254922-04-17(2.8) | 27155758175-04-17(1.41) | 28161343704-04-17(4.28) |

...
(5) Wskazujemy, że żaden przepis prawa w chwili zawierania umowy kredytu nie zabraniał zawierania umów kredytów indeksowanych. Podstawą prawną do zawarcia z Państwem Umowy był art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe oraz art. 69 ustawy Prawo bankowe w zw. z art. 353[1] Kodeksu cywilnego, art. 358 Kodeksu cywilnego, art. 358(1] Kodeksu cywilnego. Możliwość wyrażenia kwoty zobowiązania w walucie
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | kredyt | kredyt_indeksowany | podstawa_prawna | umowa | prawo_bankowe | art.69 | prawo_bankowe | art.353art. | kodeks_cywilny | art.358 | kodeks_cywilny | art.358art. | kodeks_cywilny | zobowiazanie_piniężne

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(2.9) |

...
(6) obcej wynika z art. 358 Kodeksu cywilnego, potwierdza to również bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym odnoszące się do brzmienia art. 358 Kodeksu cywilnego obowiązującego w chwili zawierania Umowy przez strony.
--- Słowa kluczowe: art.358 | kodeks_cywilny | sad_najwyzszy | art.358 | kodeks_cywilny | moment_zawarcia_umowy

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.10) | 01093025301-05-17(2.10) | 09110949313-05-17(2.6) | 10133232481-05-17(2.13) |

...
(7) Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach, wielokrotnie, wskazywał, że w umowie świadczenie może być wskazane w walucie obcej (V CKN 1840/00 z dnia 18 stycznia 2001 r., w którym stwierdzono:
--- Słowa kluczowe: umowa | waluta_obca

...
(8) „Zobowiązanie, którego świadczeniem jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, może być wykonane przez świadczenie w złotych polskich", II CKN 671/00 z dnia 08 lutego 2002r., V CKN 101/01 z dnia
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | waluta_obca | waluta_krajowa

...
(9) 15 kwietnia 2003r., I CK 324/05 z dnia 06 grudnia 2005r., w którym stwierdzono: „Zgodnie z zasadą walutowości z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych zobowiązania pieniężne na obszarze
--- Słowa kluczowe: zasada_walutowosci | zobowiazanie

...
(10) Polski mogą być wyrażane tylko w pieniądzu polskim. Tak sformułowana zasada przemawia raczej
...
(11) za dopuszczalnością domagania się spełnienia w złotych polskich świadczenia wyrażonego w walucie obcej".
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waluta_obca

...
(12) Natomiast przepis art. 358(1] § 2 Kodeksu cywilnego stanowi, że „strony mogą zastrzec w umowie,
--- Słowa kluczowe: art.358art. | kodeks_cywilny | umowa

...
(13) że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości".
--- Słowa kluczowe: swiadczenie_pieniezne | inny_niz_pieniadz_miernik_wartosci

...
(14) Przepis ten obowiązywał w chwili zawarcia Umowy i stanowił wyjątek od zasady nominalizmu.
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | zasada_nominalizmu

...
(15) Art. 358(1] § 2 Kodeksu cywilnego nie wprowadza w tym zakresie żadnych ograniczeń, zastrzeżona w umowie stron klauzula waloryzacyjna może odnosić się do wszystkich świadczeń pieniężnych sensu
--- Słowa kluczowe: art.358art. | kodeks_cywilny | umowa | kaluzula_waloryzacyjna

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(2.14) |

...
(16) stricto. Przepis art. 358(1] § 2 Kodeksu cywilnego nie określa, jakie mierniki inne niż pieniądz mogą być zastrzegane przez strony dla ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego. Wobec tego należy przyjąć, że w granicach wskazanych w art. 353(1] Kodeksu cywilnego strony mogą dokonać wyboru miernika według swego uznania. Należy przyjąć, że miernikiem tym może być również inny pieniądz niż ten,
--- Słowa kluczowe: art.358art. | kodeks_cywilny | inny_niz_pieniadz_miernik_wartosci | swiadczenie_pieniezne | art.353art. | kodeks_cywilny | miernik_wartosci | miernik_wartosci

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(2.14) |

...
(17) w którym zostało wyrażone świadczenie pieniężne (klauzula walutowa).
--- Słowa kluczowe: kaluzula_walutowa

...
(18) Na zgodność kredytów indeksowanych z powszechnie obowiązującymi przepisami wskazują również wyroki Sądu Najwyższego z 19 marca 2015 r. (sygn. akt IV CSK 362/14), Sądu Najwyższego z dnia
--- Słowa kluczowe: kredyt_indeksowany | sad_najwyzszy | sad_najwyzszy

...
(19) 14 maja 2015 r. (sygn. akt II CSK 768/14) oraz Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 listopada 2015 r. (sygn. akt I ACa 1024/15). Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Krakowie w uzasadnieniu wyroku z dnia
--- Słowa kluczowe: sad_apelacyjny

...
(20) 23 listopada 2015 r. „zakaz zawierania umów kredytowych w innej walucie czy też odwołujących się
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(21) do innej waluty niż waluta polska stanowiąc odstępstwo od art. 353 [1] Kc musiałby wynikać z wyraźnego
--- Słowa kluczowe: art.353art.

...
(22) Raiffeisen Bank Polska S.A. <1 <• .- i
...
(23) f
...
(24) 1
...
(25) 'XIRaiffeisen
...
(26) POLBANK
...
(27) Warszawa, 21.02.2017 r.
...
(28) --- Page 1 ---
...
(29) --- Page 2 ---
...
(30) przepisu prownego. Toko rcgolocjonie obowiązywałow docie zawieraniaumowy(...)'.
...
(31) Bank nic podziela podnieconego przez Poństwa zarzutu o nieważności postanowień zawartych w | 7 ust. 4 Regulomnu k'cdytu hipotecznego udzielonego przez Polbonk EFG (dolej .Regulomin') oroz § 9 ust. 2 pki 1 Regalom nu. Wyjoiniomy, iz zowercic omowy o kredyt indeksowony do walały obcej nie froze być traktowane jako sp'iecznc z dobrymi obyczojomi i rażąco noruszoącc inieroby Klienta (wyrok Sgdu Okręgowego
--- Słowa kluczowe: kredyt_indeksowany

...
(32) w Szczecinie z dnia 7 listopoda 2014 r. wydany w sprawie I C 554/14). Oop ero z dniem 26 slycznio 2011 r. zostały bowiem wprowadzone do polskiego prowo przepisy, ZkJórych wynika obowiqzek okreilenio
...
(33) w umowie o kredyl denominowany lub indeksowany do woluty innej niż woluto polsko szczegółowych zossd określania sposobów i terminów usłe anio kursu wymiany walut, no podstawie którego w szczególności wyliczono jest kwoto kredytu, jego trensz i rat koaisałowo-odsetkowych o'CZ zosad przeliczenia na walutę wypłaty albo spłaty kredytu (jcsl to ort. 69 ust. 2 pkl 4o Prowo bankowego, dodany ustawą z dnio
--- Słowa kluczowe: umowa | indeksacja | kredyt | kredyt | art.69 | prawo_bankowe

...
(34) 29 lipca 2011 r. o zmionie ustawy - Prawo bonkowe oraz niektórych innych ustaw, zwaną dolej .Ustawą Nowelizującą Prowo Bankowe'). Przed dniem 26 slycznio 2011 r. nie obowiązywał przepis prawny nakazujący stosowania przez bonk takiej regu'ocji w umowie kredytu. Natomiast po wejściu w życic Ustawy Nowelizującej Prawo Bankowe, w wykoroniu ort. 4 lej ustawy, Bonk dokenoł jednostronnej zmiany Umowy wprowodzojąc do jej treści (regulaminu stanowiącego jej in ic ja ln ą część) szczegółowe zasady określanio sposobów i terminów ustalenia kursów wymiony wolut, mające zosfosawonic do przyszłych wymogolnych rat spłaty kredytu. Ponadto, w świe*'e postanowień Ustawy Nowelizującej Prawo Bonkowe, Kredytobiorco uprawniony jest do sploty rot kredytu indeksowanego / denominowonego do woluty obcej w wolucie obcej. Z tych powodów Bank nie podziela podniesionego przez Poóstwa zarzutu częściowej niewożnoici pos'otowien Umowy oraz dalszych roszczeń związanych z tym zarzutem. Na poporc e tego stonowisko Bontu poniżej przywołujemy również stonowisko Sądu Najwyższego wyrożone w uzosadrśeniu do wyroku
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe | prawo_bankowe | stosowanie_postanowien | umowa | kredyt | prawo_bankowe | umowa | regulamin | kredyt | prawo_bankowe | kredytoborca | kredyt_indeksowany | denominowany | waluta_obca | waluta_obca | umowa | sad_najwyzszy

...
(35) z dnio 19 morco 2015 r. wydanego w sprawie IV CSK 362/14, w którym Sąd Nojwyższy oceniając konsekwencje wejść'o w życie Ustawy Nowelizującej Prawo Barkowe stwierdził co noslępu-.e: .W rezultacie ustawodawco wprowadził narzędzie prawne pozwalające wyeliminować z obrotu posfonowiema umowne zawierające n.-cjasne reguły p rz e lic z a n ia nafeiności kredytowych, zarówno no przyszłość, jok i w odniesieniu
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(36) dowcześniejzawartychumówwczęści,któropozostałodospłacenia.7otem obutywnoiótychpostanowień (...) zostało w powyższym zakresie usunięto. (...>W przypadku części kredytu, który zostoł już spłacony przez powodów, syfuociaksztołtujesięodmiennie.Rozwiązoiwowprowadzonenowełąmeobejmująbowiem spłoconyeh należności. Zouwożyćjednak należy, żeczęściowo spłoto kredytu odbyto się według konkretnych zasod. Powodowie dokonali splotyprzy zastosowaniuokreślonegosposobuprzeliczeń. Nowefjeżcłibył
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt

...
(37) on niejasny według frości zaskarżonych postanowień umownych, to z c h w ilę dokonania spłofy został skonkretyzowany.Wrezulfocieniedozwolony (obuzywny/charakter tych postanowieńzostałwyeliminowany".
--- Słowa kluczowe: umowa | skonkretyzowany

...
(38) Dodatkowo wyjośniomy, że w nojnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego prezentowane są poglądy,
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy

...
(39) Z których wyniko. Że z faktu wpisania postonawiemo wzorca umowy do rejestru kkłuzul niedozwolonych (.Rejestr*) nie możno wywodzić zakozu posługiwania się przedmiotowym posłenow eniem przez innych profesjonalnych uczesłmków obrotu w ich relocjoch z konsumentami. Ponadto, zgodnie z przcwożojącym stanowiskiem doktryny, wyrok Sądu będący podstawą wpisu klauzuli do Rejestru ma chorokter konstytutywny, co oznocza, że stosowanie lej klauzuli wobec Stron postępowania przed Sądem jest zakozone od daty prawomocności tego wyroku, o wobec osób trzecich od daty jej wpisu do Rejestru (gdyż wcześniej nie było ona zokozono). Zdaniem Bonku osoby l-zecie noktży rozumieć jako innych klientów tego przedsiębiorcy, klórego klauzulo została wpisano do Rejestru.
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | profesjonalista | konsument | rejestr_klauzul_niedozwolonych | stosowanie_postanowien | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(40) Jednocześnie informujemy, iż warunki udzielenio kredytu, w tym woluto k'edytu, zostały uzgodnione
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(41) z Państwem przed zaworciem Umowy, co potwerdzo treść wniosku kredytowego, załączników do lego wniosku oroz decyzji kredytowe, wydanej w lej sp'owie, no podstawie których zostoły przygotowane dk> Państwo dokumenty dotyczące kredytu hipotecznego, w tym projekt umowy o kredyl hipoteczny. Jednym z zolączników da Umowy jest poepisone przez Państwa .Oświadczenie Kredytobiorcy
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | kredyt | umowa | umowa | oswiadczenie | kredytoborca

...
(42) zw. z zociągnięciem kredytu zobczpeczonego hipoteką", stwierdzające, że:
--- Słowa kluczowe: kredyt | hipoteka

...
(43) • procownik benku zopoznol Kredytobiorcę z kwestą ryzyko kursowego w związku z otrzymaniem
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | ryzyko_kursowe

...
(44) RaHfelsen Bonk Polska S.A.
...
(45) Raiffeisen
...
(46) POLBANK
...
(47) --- Page 2 ---
...
(48) --- Page 3 ---
...
(49) Raiffeisen
...
(50) POLBANK
...
(51) przez Kredytobiorcę kredytu indeksowanego do woluty obcej;
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt_indeksowany | waluta_obca

...
(52) - Kredytobiorco będqc w pełni świadomymi ryzyko kortowego, rezygnuje i możliwości zaoggmęoo kredytu
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt

...
(53) w złotych i dokonuje wyfaoru zociqgmqcia kredytu indeksowonego do woluty obcej;
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | kredyt_indeksowany | waluta_obca

...
(54) • Kredytobiorcy monę sq postonowienio Regulominu w odniętierru do kredytów indeksowanych do woluty obcej;
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | regulamin | kredyt_indeksowany | waluta_obca

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(2.35) |

...
(55) - Kredytobiorca zostol poinformowany, że oktuolno wysokość kursów woluty obcej dostępno jeV
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kurs_waluty

...
(56) w placówkoch banku;
...
(57) . Kredytobiorco jest iw.odomy ponoszorego ryzyka kursowego zwiqzonego z woboniem kursów woluty,
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | ryzyko_kursowe | kurs_waluty

...
(58) do której indeksowany jest kredyt;
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kredyt

...
(59) - Kredytobiorco jest świadomy, że ryzyko kursowe mo wpływ no wysokość zobowzqzonio względem bonku, wynikojqcc-go z Umowy o kredyt o-az na wysokość rot spłaty kreoytu;
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | ryzyko_kursowe | umowa | kredyt

...
(60) - Kredytobiorca jest świedomy, że kredyt zostanie wyplocorry w złotych no zosodoch opisanych w Regułominie, - Kredytobiorca jest świadomy, że soldo zodłużenio kredytu wyłożone jest w wolucie obcej, roty kredytu wyrażone sq w wolucie obcej i podlegojq spłocc w złotych no zosodoch 0(>isonych w Regulaminie.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | waluta_krajowa | regulamin | kredytoborca | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | regulamin

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(2.45) | 10153011984-05-17(2.37) |

...
(61) Oświodczenie o onotogicznej treści zostało również podpisane przez Poństwo no etapie wnioskowanie
--- Słowa kluczowe: oswiadczenie

...
(62) o kredyt w dokumencie o nozwie „Oświadczenie Wnioskodawcy zwiqzone z ubiegoniem się o kredyt hipoteczny indeksowany do woluty obcej*. Informocje zeworte w ww. dokumentoch sq nopitnne językiem prostym i zrozumiołym i no ich podstawie byk Poństwo w stanie dokonoć oceny pozytywnych i negatywnych skutków zawarcia Umowy majqc świodomość istnienia ryzyk zwiqronych z jej ZOworciem.
--- Słowa kluczowe: kredyt | oswiadczenie | kredyt | indeksacja | umowa

...
(63) W zwiqzku Z powyższym Bonk nie odnajduje żadnych nieprawidłowość we wskozonym zakresie, o C O zo tym idzie nie może przychylić się do Poństwo wniosków i żqdoń wskozonych w piśmie, które wpłynęło do Bonku w dniu 25.01.2017 r.
...
(64) Wyrożomy nodzicję, ż« przedstawione wyjaśnienia okożq się wyslorczojqcc.
...
(65) Z powożoniem
...
(66) Zofio Drabik
...
(67) Specjolisto ds. Rcklomocji
...
(68) (3413
...
(69) 7cspół Obsługi Reklomocji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(70) Raiffeisen Bonk Polsko S A ośwlodczo. że Bonk jest zobowfozony do wzięcio udziału w pozosqdowym postępowaniu
...
(71) w sprowio sporów konsumenckich foctqcym się przed Rzecznikiem Finansowym (if.gov.pl) oraz Arbitrem Bankowym (tbp pl/dtakonsumenlów/orbAerbankowy/dziolalność). Bonk informuje, że postępowań* jev wszczynone no wniosek konsumunto. Rzecznik Finansowy jesl podmiotem uprownonym w rozumeniu przepisów ustowy o pozctqdowym rozpołrywonću sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: konsument | rzecznik_finansowy | konsument | rzecznik_finansowy | konsument

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.19) | 01092811794-05-17(2.22) | 01093025301-05-17(2.50) | 09110429944-05-17(3.48) | 09110429944-05-17(3.80) | 09110949313-05-17(2.25) | 10133232481-05-17(2.36) | 10133232481-05-17(4.47) |

...
(72) Informujemy, ż# jeśli wyrażone powyżej słonowisio Bonku nio soo'Vo sę z Pcni/Pono okcepSoctq. mo Poni/Pon możliwość: o) skierowonio ccfwolomo bezpofredno do Bonku w sposób przewidziony d o skfodonio reklomocji; b| skorzystonio
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(73) z medioc|i Arb 'ro Bankowego dz'olojqcego przy Zwiqzku Bonków Polskich (dlo roszczeń do 8.000 PIN); c) wyślijpienio
...
(74) do Powiotowego/Mejskiego Rzeczrvko Konsumentów; d) wystqpienio przeciwko RoiHcisen Bonk Polsko SA. z powództwem do włosowego sqdj powszechnego (iqdem właściwości ogólnej dlo siedziby Bonku dlo roszczeń mojqtkowych do kwoty 75000PINjestSqdRejonowydo 5qdRejonowydloWorszowy-Woli,natomiastdloroszczeńmostkowychpowyżej kwoty 75.000 PIN oraz roszczeń nem ojpkow yo i dochodzonych Iqcznie z nimi roszczeń mojqtkowych Sqd Okręgowy
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(75) w Warszawie); e) wyviqpienio z wnioskiem o rozpovzen* sprawy do Rzecznika Fmonsowego; f) wystqpfonio z wnioskiem o pozosqdowe rorwiqzonie sporu przed Rzecziskiem Fmonsowym. adres strony internetowej: www.if.gov.pl, który jest podmorem uprownonym w rozumieniu przepisów ustawy zdrso 23 wrześnio 20lór., o pozosqdowym rozwiqzywoniu sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(76) Raiffeisen Bank Polsko S.A. -I f '.i • i:
...
(77) --- Page 3 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz