Szukaj w dokumentach

v1-28195951574/04/17

Sprawa: 28195951574/04/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: NWW

Uwagi:

Spis plikow

1. 20170220_reklamacja_nww_80146504 | Skan
2. 20170224_odpowiedź_nww_80146504 | Skan


20170220_reklamacja_nww_80146504

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Reklamacja zmiany wysokości rat po naliczeniu opłaty manipulacyjnej.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(3) dotyczy umowy nr Z07E/75295192 z dnia 21.04.2008 r. zwanej dalej „Umową".
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(4) Niniejszym wnoszę o zwrot niesłusznie pobranych opłat po podwyższeniu salda kredytu przez naliczenie opłat manipulacyjnych z tytułu przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika obciążenia nieruchomości kredytem w latach 2011 i 2014. Zgodnie z §10 ust. 9 Umowy wysokość raty ulega zmianie wyłącznie w przypadku zmiany oprocentowania kredytu, tymczasem Bank każdorazowo po doliczeniu do salda kredytu opłaty manipulacyjnej aktualizował harmonogram, zwiększając wysokość raty z tytułu zwiększonego salda kredytu, mimo że oprocentowanie kredytu nie ulegało zmianie. Aktualizacja harmonogramu i naliczanie odsetek od zwiększonego salda powinny się odbywać dopiero w momencie zmiany oprocentowania kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt | nieruchomosc | kredyt | umowa | oprocentowanie_dlugu | kredyt | kredyt | oprocentowanie_dlugu | odsetki | oprocentowanie_dlugu

...
(5) W związku z powyższym opłaty z tytułu zwiększonego salda kredytu w okresach 21.06.2011 r. - 30.01.2012 r. oraz 9.05.2014 r. -1.05.2015 r. zostały przez Bank pobrane niesłusznie.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(6) W odpowiedzi na tę reklamację Bank przedstawi wyliczenie niesłusznie pobranych kwot oraz dokona zwrotu niesłusznie pobranej sumy na konto bankowe do dnia 31.03.2017 r. Obliczona suma CHF zostanie przelana na ww. konto po przeliczeniu na PLN po kursie kupna z tabeli kupna/sprzedaży walut Banku BPH z dnia dokonania zwrotu.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | waluta_obca | waluta_krajowa

...
(7) Jednocześnie w odpowiedzi na tę reklamację, proszę o informację, jaki jest cel pobierania opłaty manipulacyjnej z tytułu przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika obciążenia nieruchomości kredytem. Według leksykonu pojęć ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego opłata manipulacyjna to kwota płacona za określoną usługę. Treść Umowy nie wskazuje wprost, za jaką usługę pobierana jest ta opłata. Proszę o wskazanie, za jaką usługę płacę uiszczając opłatę manipulacyjną ztytułu przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika obciążenia nieruchomości kredytem.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | nieruchomosc | kredyt | umowa | nieruchomosc | kredyt

...
(8) Z poważaniem
...
(9) Poznań, dn. 20.02.2017 r.
...
(10) Bank BPH SA ul. płk. J. Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(11) --- Page 1 ---
...
(12) --- Page 2 ---
...
(13)
...
(14) --- Page 2 ---


20170224_odpowiedź_nww_80146504

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank BPH 5A
...
(3) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(4) Gdańsk, dnia 24.02.2017 r.
...
(5) BankBPH grupa 6E Capital
...
(6) Nadano w PP Warszawa W101 dnia 28 02.2017 r. 7
...
(7) Q- o
...
(8) Ł?ł
...
(9) dotyczy sprawy nr 80146504 dotyczy rachunku nr 620075295192
...
(10) Szanowny Panie,
...
(11) W odpowiedzi na Pana korespondencję z dnia 20.02.2017 r. uprzejmie informuję, że Bank BPH nie odnajduje podstaw do zwrotu pobranych opłat z tytułu niskiego wkładu własnego. W związku z Bank BPH nie ma możliwości przedstawienia wyliczeń o jakie Pan wnioskował. Proszę 0 przyjęcie poniższych wyjaśnień.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

...
(12) Wyjaśniam, iż opłata manipulacyjna z tytułu przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika obciążenia nieruchomości kredytem została uregulowana w łączącej Pana z Bankiem umowie kredytowej. Z tejże umowy wynika obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty w sytuacji, gdy wskaźnik obciążenia nieruchomości kredytem pozostaje na poziomie wyższym, niż poziom dopuszczalny - zwalniający z obowiązku uiszczenia opłaty. Naliczanie opłaty z tytułu przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika obciążenia nieruchomości kredytem, podyktowane jest brakiem wkładu własnego Klienta w momencie udzielania kredytu, umożliwiającego sfinansowanie części inwestycji ze środków własnych. Obowiązek uiszczenia opłaty znajduje uzasadnienie z uwagi na okoliczność, iżjest to opłata w rozumieniu art. 110 ustawy Prawo Bankowe. Opłata ta stanowi konsekwencję niewniesienia wymaganego wkładu własnego Klienta finansującego część inwestycji.
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc | kredyt | umowa | kredyt | umowa | nieruchomosc | kredyt | nieruchomosc | kredyt | wklad_wlasny | kredyt | wklad_wniesiony | prawo_bankowe | wklad_wlasny

...
(13) Ponadto informuję, że Bank każdorazowo przed pobraniem kolejnej opłaty dokonuje analizy historii kredytu oraz aktualnego jego stanu. W sytuacji, gdy ww. weryfikacja wykaże, iż istnieją przesłanki do pobrania kolejnej opłaty Bank skieruje do Pana odrębne pismo. Mechanizm, terminy 1zasady naliczania opłat zostały precyzyjnie opisane w treści umowy kredytu, przy pełnej Pana świadomości co do konieczności ich ponoszenia i funkcjonowania. Z uwagi na powyższe postanowienia umowy w przedmiotowym zakresie nie mogą być, w ocenie Banku, postrzegane
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | kredyt | postanowienie_umowne

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(2.42) |

...
(14) jako kształtujące Pana prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, czy też rażąco naruszające Pana interesy.
...
(15) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84 Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(16) www.bph.pl
...
(17) --- Page 1 ---
...
(18) --- Page 2 ---
...
(19) Bank BPH 5A
...
(20) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(21) BankBPH grupa GECapital
...
(22) r/euJoseiuco
...
(23) TOWlk)LenWewta
...
(24) 2 upoważnienia Bonku BPH 12SS8
...
(25) III
...
(26) Dodam, że mieli Pan możliwość uniknięcia naliczenia opłaty - nie tylko w procesie zawierania umowy i uzyskania kredytu (wnosząc wymagany wkład własny), ale również unikając naliczenia kolejnych opłat w trakcie okresu kredytowania (poprzez np. dokonanie spłaty odpowiedniej części zadłużenia), w efekcie czego wskaźnik obciążenia nieruchomości kredytem hipotecznym mógł obniżyć się do odpowiedniego poziomu, stanowiącego o wygaśnięciu konieczności opłacania tej opłaty.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | wklad_wlasny | kredyt | nieruchomosc | kredyt

...
(27) Odnosząc się do poruszonej przez Pana kwestii informuję, że zgodnie z § 2 ust. 4 umowy kredytu hipotecznego opłata manipulacyjna jest doliczana do salda kredytu. W związku z tym wysokość raty ulega zmianie. Opłata manipulacyjna nie będzie naliczana po spełnieniu warunków opisanych ww. paragrafie. Wyjaśniam, że § 10 ust. 9 informuje o zasadach zmiany wysokości raty w sytuacji kiedy saldo kapitału nie wzrasta z tytułu naliczenia opłaty manipulacyjnej.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt

...
(28) W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Bankiem pod numerem infolinii 801889 889* (z telefonów stacjonarnych) lub 58 30 07 500 (z telefonów stacjonarnych, komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych),a także pod adresem e-mail: KontaktBPH@ge.com.W kontaktach z Bankiem proszę posługiwać się numerem PESEL.
...
(29) *opłata za połączenie jest zależna od taryfy danego operatora
...
(30) Z poważaniem
...
(31) Spajalsto
...
(32) INFORMACJE DODATKOWE
...
(33) W przypadku zaistnienia nowych, nieujawnionych dotychczas okoliczności sprawy, które mogłyby wpłynąć na stanowisko Banku, istnieje możliwość ponownego zwrócenia się do Banku.
...
(34) Ponadto, w razie niezaakceptowania decyzji Banku lub niezadowolenia z uzyskanych wyjaśnień, ma Pan możliwość: 1) odwołania się do Rzecznika Klientów Banku. Korespondencja stanowiąca odwołanie od decyzji Banku powinna zostać skierowana do Rzecznik Klientów Banku BPH na piśmie - pocztą tradycyjną na adres
...
(35) korespondencyjny Banku lub pocztą elektroniczną na adres: rzeczmk.klientow@ge.com;
...
(36) 2) zwrócenia się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów, bądź jednej z organizacji konsumenckich (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument | konsument

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.64) | 05071818381-05-17(2.48) | 05071818381-05-17(4.54) | 06053558362-05-17(2.63) | 06053735817-05-17(2.36) | 06071814982-05-17(4.56) | 06074142417-05-17(2.30) | 08155716284-05-17(2.55) | 08160500577-05-17(2.54) | 08162613612-05-17(2.108) | 08163036736-05-17(2.107) | 08165522733-05-17(2.57) | 08170940832-05-17(2.79) | 08173701175-05-17(2.79) | 09070541345-05-17(2.28) | 18162405305-05-17(2.53) | 25190141371-04-17(2.24) | 25195951355-04-17(2.43) | 25200118511-04-17(2.22) | 25200401832-04-17(2.44) | 25200401832-04-17(3.29) | 25200720926-04-17(2.25) | 25200720926-04-17(3.20) | 27184533552-04-17(2.53) | 28200144168-04-17(2.48) |

...
(37) Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl;
...
(38) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku. VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84 Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(39) www.bph.pl
...
(40) --- Page 2 ---
...
(41) --- Page 3 ---
...
(42) IIII
...
(43) Bank BPH SA
...
(44) ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(45) 80-175 Gdańsk grupa GE Capitol
...
(46) 3) wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy, zgodnie z przepisami ustawy zdnia 05.08.2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dotyczące Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: www.rf.gov.pl;
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.66) | 05071818381-05-17(2.49) | 05071818381-05-17(4.57) | 06053558362-05-17(2.64) | 06053735817-05-17(2.43) | 06071814982-05-17(4.59) | 08112733401-05-17(3.8) | 08155716284-05-17(2.58) | 08160500577-05-17(2.57) | 08162613612-05-17(2.109) | 08163036736-05-17(2.108) | 08165522733-05-17(2.60) | 08170940832-05-17(2.82) | 08173701175-05-17(2.82) | 09070541345-05-17(2.30) | 18162405305-05-17(2.55) | 27184533552-04-17(2.54) | 28161343704-04-17(4.24) | 28200144168-04-17(2.49) |

...
(47) A) złożenia wniosku o poddanie powstałego sporu pod rozstrzygnięcie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (BAK). BAK rozstrzyga spory między konsumentami - Klientami banków a bankami w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 8.000,00 PIN. Ze złożeniem wniosku o rozpatrzenie sprawy przed BAK wiąże się konieczność uiszczenia opłaty na rachunek Arbitra Bankowego w wysokości wskazanej w Regulaminie BAK. Szczegółowe
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | regulamin

...
(48) informacje, w tym Regulamin BAK, dostępne są na stronie internetowej www.zbp.pl;
...
(49) 5) złożenia wniosku o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Udział Banku w takim postępowaniu jest dobrowolny i uzależniony każdorazowo od dokonania przez Bank analizy okoliczności sprawy. Szczegółowe informacje dotyczące Sądu Polubownego przy KNF, w tym Regulamin Sądu Polubownego przy KNF i Taryfa Opłat, dostępne są na stronie internetowej: www.knf.gov.pl, zakładka: Sąd Polubowny. Niniejsza klauzula posiada wyłącznie
...
(50) charakter informacyjny i nie stanowi zapisu na Sąd Polubowny;
...
(51) 6} wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku lub innego
...
(52) sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, zgodnie przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
...
(53) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(54) www.bph.pl
...
(55) BankBPH
...
(56) 0001002100000007
...
(57) --- Page 3 ---
...
(58) --- Page 4 ---
...
(59)
...
(60) --- Page 4 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz