Szukaj w dokumentach

v1-28150528188/04/17

Sprawa: 28150528188/04/17

Bank: BZ WBK

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: "Dziękuję za pracę dla wspólnego dobra Złotówkowiczów.\nMój bankster w odpowiedzi na reklamację nawet nie zmienił do końca treści pisma\\" pomidor\\" bo na dole odpowiedzi jest inny numer umowy niż mojej 72 1500 etc.\nPozdrawiam - Piotr Pirowski."

Spis plikow

1. 20170428_reklamacja-do-bzwbk_nr1 | Skan
2. 20170428_odpowiedź-bzwbk_nr1 | Skan


20170428_reklamacja-do-bzwbk_nr1

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank Zachodni WBK S.A.
...
(3) ul. Rynek 9/11 50-950 Wrocław
...
(4) zawartej w dniu
...
(5) Niniejszym informuję, iż w związku z nieuprawnionym przeliczeniem przez Bank kwoty wypłaconego ml kredytu 260 000 zł na walutę CHF według transz:
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca

...
(6) 1. Data wypłaty 29.04.2008r. 100 000 zł
...
(7) - kurs kupna waiuty CHF z tabeli kursowej banku z dnia wypłaty kredytu: 2,0853 zł,
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | tabela_kursowa_banku

...
(8) - kurs średni NBP waluty CHF z dnia wypłaty kredytu: 2,1337 zł; 2. Data wypłaty 01,07.2008r.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(9) 100 000 zł
...
(10) - kurs kupna waluty CHF z tabeli kursowej banku
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | tabela_kursowa_banku

...
(11) z dnia wypłaty kredytu: 2,03 zł,
...
(12) - kurs średni NBP waluty CHF z dnia wypłaty kredytu: 2,0881 zł;
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(13) 3. Data wypłaty 03.09.2008r. 60 000 zł
...
(14) - kurs kupna waluty CHF z tabeli kursowej banku z dnia wypłaty kredytu: 2,02 zł,
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | tabela_kursowa_banku

...
(15) - kurs średni NBP waluty CHF z dnia wypłaty kredytu: 2,0963 zł;
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(16) z zastosowaniem przez Bank do tego celu w dniu wypłaty kredytu kursu kupna z tabeli kursowej Banku, który został przez Bank ustalony na nieznanych ml zasadach, co rażąco naruszało moje interesy jako konsumenta oraz było sprzeczne z dobrymi obyczajami.
--- Słowa kluczowe: kredyt | tabela_kursowa_banku | konsument

...
(17) Na saldzie mojego kredytu powstała z tego tytułu nadpłata wynosząca według moich szacunków na dzień sporządzenia niniejszej informacji około 56 964 zł, co pozwala mi czasowo i bez żadnych konsekwencji ze strony Banku wstrzymać płacenie rat, które Bank w tej sytuacji jest zobowiązany rozliczać z w/w nadpłaty.
--- Słowa kluczowe: kredyt | zobowiazanie

...
(18) Strona 1 z 2
...
(19) Dotyczy: umowy kredytowej nr 72150(_ 15.04.2008 roku w m. Rzeszów
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(20) iwa 01.09.2016r.
...
(21) --- Page 1 ---
...
(22) --- Page 2 ---
...
(23) Jednocześnie wskazuję, iż w związku z istnieniem w/w nadpłaty Bank nie jest uprawniony do zgłaszania do Biura Informacji Kredytowej "zaległości w spłacie kredytu" przynajmniej do momentu, gdy łączna suma zawieszonych rat nie
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt

...
(24) przekroczy kwoty w/w nadpłaty.
...
(25) Informuję także, iż ewentualne zgłoszenie przez Bank do Biura Informacji
...
(26) Kredytowej "zaległości w spłacie kredytu" w sytuacji, gdy suma zawieszonych płatności rat nie przekracza kwoty w/w nadpłaty, spotka się z mojej strony ze stosowną, przewidzianą prawem reakcją, do skierowania przeciwko Bankowi pozwu o utracone korzyści włącznie, w razie gdyby utrudniło mi to lub uniemożliwiało otrzymanie innego kredytu lub pożyczki.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | kredyt | pozyczka

--- Podobne akapity: 01171436788-05-17(2.90) |

...
(27) Oświadczam także, iż w całości kwestionuję prawo Banku do wyliczenia mojego zadłużenia w walucie CHF, a produkt, którego umowę nr 72150C zawarłem z Bankiem w dniu 15.04.2008 roku jest w mojej ocenie co najwyżej (o ile niezawisły sąd nie potwierdzi nieważności tej umowy) kredytem w walucie PLN z oprocentowaniem zgodnie z umową liczonym jako "LIBOR 3M + marża banku".
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | umowa | umowa | kredyt | waluta_krajowa | oprocentowanie | umowa | marza

...
(28) Dla porządku przypominam również wypowiedź niekwestionowanego autorytetu w kwestii finansów, Prezesa NBP, Pana Marka Belki, w programie "Bliżej", TVP INFO z dnia 4 lutego 2016r.: "Uważam zresztą, że to było właśnie kasyno, na które obie strony poszły. Banki do tego dołożyły się rozbójniczą polityką w zakresie spreadów. I tu uważam, jeśli gdzieś o sprawiedliwości miałbym zacząć mówić, to tutaj: oddaj, coś za te spready, że tak powiem, narabował."
--- Słowa kluczowe: spread | spread

...
(29) Strona 2 z 2
...
(30) --- Page 2 ---


20170428_odpowiedź-bzwbk_nr1

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank Zachodni WBK
...
(3) Grupa Santander
...
(4) Centrum Obsługi Reklamacji i Zapytań ul. T. Zana 39
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(5) 20-601 Lublin
...
(6) Lublin, 4 października 2016 r.
...
(7) Numer reklamacji BZWBK/088129/16 Szanowny Panie,
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(8) w odpowiedzi na korespondencję w sprawie kredytu hipotecznego Ekstralokum nr 72 1500 1100 ___ z dnia 15 kwietnia 2008 r. po dokonaniu szczegółowej analizy stanu faktycznej wyjaśniani; że ubiegali się Pan o kredyt denominowany/waloryzowany w walucie CHF. Możliwość udzielania kredytów denominowanych/waloryzowanych do waluty CHF nie była
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_obca

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.33) | 09105829922-05-17(1.31) | 13144135262-05-17(1.91) | 15182213581-05-17(1.22) | 27155758175-04-17(2.29) | 28183428137-04-17(1.119) | 28183428137-04-17(1.177) | 28183428137-04-17(2.116) |

...
(9) w doktrynie prawa i orzecznictwie sądowym kwestionowana.
...
(10) Zgodnie z zawartą umową kredytu, kwota kredytu wypłacanego w złotych w dniu uruchomienia środków została przeliczona na walutę obcą (CHF). Harmonogram spłat takiego kredytu podawany jest przez Bank w walucie obcej (CHF).
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | waluta_obca

...
(11) Spłata może być dokonywana w złotych po uprzednim przeliczeniu według kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu spłaty lub na podstawie art. 69 ust 3 ustawy Prawo bankowe - mogła być dokonywana bezpośrednio w walucie CHF.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waluta_obca | art.69 | prawo_bankowe | waluta_obca

...
(12) Przed podpisaniem umowy posiadał Pan (jak i współkredytobiorca) możliwość zapoznania się z jej treścią oraz warunkami funkcjonowania kredytu denominowanego/waloryzowanego w walucie CHF.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_obca

...
(13) Należy uznać, że w pełni świadomie podjął Pan decyzję o uzależnieniu wielkości kredytu podlegającego spłacie od kursu waluty CHF, wykorzystując konstrukcję przewidzianą w art. 358 ze zn. 1 par. 2 k.c (waloryzację umowną zobowiązania pieniężnego).
--- Słowa kluczowe: kredyt | kurs_waluty | waluta_obca | art.358 | waloryzacja_umowna | umowa | zobowiazanie

...
(14) Należy również podkreślić, iż zastosowanie tego mechanizmu pozwoliło także na obniżenie ceny udzielonego kredytu, którego oprocentowanie zostało określone w umowie przy zastosowaniu stawki LIBOR 3M.
--- Słowa kluczowe: kredyt | oprocentowanie | umowa

...
(15) O zasadach funkcjonowania kredytu, możliwych zmianach kursu CHF oraz wpływie zmiany kursu CHF na wysokość wierzytelności z tytułu kredytu, został Pan poinformowany przy zawarciu umowy kredytu (§9 ust. 2), i w konsekwencji zaakceptował Pan zasady funkcjonowania kredytu denominowanego (waloryzowanego) w walucie wymienialnej CHF, w szczególności zasady dotyczące określania kwoty kredytu, sposobu jego uruchamiania i wykorzystania oraz warunków jego spłaty (§11 ust. 4-5 umowy kredytu).
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | waluta_obca | kredyt | umowa | kredyt | kredyt_denominowany | waloryzacja_umowna | waluta_obca | kredyt | umowa | kredyt

...
(16) Z uwagi na powyższe informuję, że zawarta umowa kredytu nr 03 1500 1982______________ 0000 jest wykonywana w sposób prawidłowy i zgodny z normami obowiązującego prawa. Stwierdzić zatem należy, że Bank nie zastosował klauzul abuzywnych.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | klauzula_niedozwolona

...
(17) Wypełniając ustawowy obowiązek informujemy, iż przysługuje prawo do pisemnego odwołania się od niniejszej decyzji do prawo do pisemnego odwołania się od niniejszej decyzji do dyrektora Centrum Obsługi Reklamacji i Zapytań.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(18) Wprzypadku dalszego niezadowolenia istnieje możliwość zwrócenia się do Arbitra Bankowego dla roszczeń do kwoty 8000 zł, a także wystąpienie z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub oI*V
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(19) Bank Zachodni WBK S A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,
...
(20) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
...
(21) VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(22) NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 992 345 340 z). Wysokość kapitału wpłaconego 992 345 340 zł.
...
(23) [Dl18.549.584 ] 0001020800000195
...
(24) --- Page 1 ---
...
(25) --- Page 2 ---
...
(26) przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów oraz możliwość wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A. do sądu powszechnego właściwego dla siedziby banku iub oddziału banku (jeżeli zgłoszenie dotyczy jego działalności) lub miejsca wykonania umowy. Usta adresów sądów powszechnych jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości tj. www.ms.gov.pl w zakładce rejestry i ewidencje.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(27) Z wyra ku
...
(28) Małgorzata Szmidt
...
(29) Specjalista ds. obsługi kredytów Centrum Obsługi Reklamacji
--- Słowa kluczowe: kredyt | reklamacja

...
(30) i Zapytań
...
(31) Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,
...
(32) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
...
(33) VI W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(34) NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 992 345 340 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 992 345 340 zł.
...
(35) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz