Szukaj w dokumentach

v1-25200401832/04/17

Sprawa: 25200401832/04/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi: "Nienależnie pobrane kwoty pieniężne w związku z klauzulą NWW wpisaną do Rejestru UOKiK. \n\nProcedowane przez RF.\n\nOpis sprawy znajduje się także tutaj: http://reklamacjembank.blogspot.com/2017/02/rek146512650-oprotestowanie-odpowiedzi.html"

Spis plikow

1. rek146512650-28.05.2016-reklamacja-zwrot-nienależnie-pobranych-kwot-nww-public | Skan
2. rek146512650-24.05.2016-odpowiedŹ-public | Skan
3. rek146512650-19.07.2016-odpowiedŹ-final-public | Skan
4. rek146512650-09.02.2017-odpowiedź-mbank-do-rf-public | Skan


rek146512650-28.05.2016-reklamacja-zwrot-nienależnie-pobranych-kwot-nww-public

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) From: RyszardStyczyńskiI
...
(3) Subject: REKLAMACJA: Zwrot n e n a e ź n * pobranych Kwot NWW
...
(4) Date: 18 May 2016 at 17:08
...
(5) To: mBank • Koniaki kontaktttmbank.pl
...
(6) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(7) dot. sposobu realizacji umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF nr (dalej: Umowa)
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | waluta_obca | umowa

--- Podobne akapity: 25190141371-04-17(1.9) | 25195624286-04-17(1.7) | 25195951355-04-17(1.12) | 25202021176-04-17(1.12) |

...
(8) Działając na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w imieniu własnym składam zastrzeżenie co do:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(9) 1. Wykonania Umowy niezgodnie z prawem
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(10) Zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa oraz w związku poniższymi zapisami w Rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez UOKiK dotyczących Umowy lub mających brzmienie identyczne z zapisami Umowy:
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | umowa

...
(11) a) 6068 24 sie 12 12 cze 15 BRE BankXVII AmC 2600/11
...
(12) "Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. (...) oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji"
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredyt | kredytoborca | ubezpieczenie | wklad_wlasny | kredytoborca | ubezpieczenie

--- Podobne akapity: 28161008473-04-17(3.20) |

...
(13) b) 1797 06 sie 09 21 gru 09 Lukas XVII AmC 624/09
...
(14) "Kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia następujących zabezpieczeń kredytu/zabezpieczenia docelowe: Przystąpienie do Generalnej Umowy Ubezpieczenia niskiego wkładu kredytów mieszkaniowych w TU Europa S A. Okres ubezpieczenia wynosi <36/60> miesięcy. Składka ubezpieczeniowa w kwocie <kwota> zł płatna jest z góry za cały okres ubezpieczenia i nie podlega zwrotowi"
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | zabezpieczenie | umowa | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredyt | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie

--- Podobne akapity: 28161008473-04-17(3.18) | 28161008473-04-17(3.81) |

...
(15) W związku z powyższym - w trybie reklamacyjnym - wzywam Bank do:
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(16) 1. Zwrot nienależnie pobieranych sum pieniężnych związanych z ubezpieczeniem Niskiego
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(17) --- Page 1 ---
...
(18) --- Page 2 ---
...
(19) wKtaou własnego:
...
(20) a) 3,223.50 b) 2,896.43 C) 2,409.29
...
(21) 2. Zapłatę odsetek wynikających z nienależnego pobrania sum pieniężnych związanych z ubezpieczeniem Niskiego Wkładu Własnego:
--- Słowa kluczowe: odsetki | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

...
(22) a) 3,223.50 od dnia 15-10-2006
...
(23) b) 2,896.43 od dnia 2-10-2009
...
(24) c) 2.409.29 od dnia 1-10-2012
...
(25) Informuję, że:
...
(26) 1. Lista pobranych sum pieniężnych, w postaci pozycji z wyciągu bankowego, znajduje się w
...
(27) Załączniku #1
...
(28) Zaznaczam, że klauzule uznane za niedozwolone nie wiążą konsumenta od momentu zawarcia Umowy, co oznacza, że odsetki mają zostać naliczone od daty nienależnego pobrania sumy pieniężnej.
--- Słowa kluczowe: konsument | umowa | odsetki

...
(29) Zaznaczam także, istotność w w/w sprawie uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 roku, sygnatura: III CZP 17/15. Dla uwagi urzędnika odpowiadającego na
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy

...
(30) reklamację, podkreślę, że SN orzekł w tej uchwale , że tzw. rozszerzona prawomocność wyroków uznających niedozwolony charakter postanowień umownych zawartych we wzorcach umownych odnosi się również do indywidualnych umów. Co oznacza, że dotyczy to Umowy.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | wzorzec_umowy | umowa

--- Podobne akapity: 25190141371-04-17(1.27) | 25195951355-04-17(1.26) |

...
(31) W przypadku rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z moją wolą. wnoszę o precyzyjne poinformowanie o podstawach prawnych decyzji Banku. Wnoszę także o przedstawienie podstaw prawnych związanych ze stosowaniem zapisów Umowy, związanych z wymienionymi powyżej nielegalnymi zapisami.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | stosowanie_postanowien | umowa

--- Podobne akapity: 25190141371-04-17(1.28) | 25195951355-04-17(1.27) |

...
(32) W przypadku rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z moją wolą lub udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(33) 1. skieruję skargę do Rzecznika Finansowego,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(34) 2. powiadomię Komisję Nadzoru Finansowego, że Bank prowadzi działalność z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
...
(35) Zwracam uwagę na fakt, że odpowiedź wprowadzająca w błąd konsumenta może zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 20O7r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i/lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu Karnego.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(36) Z poważaniem. Ryszard Styczyński
...
(37) Załącznik #1 - sumy pieniężne pobrane z rachunku w ramach ubezpieczenia NWW
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(38) NW 3,5% STYCZY-SKI Z DN 05.09.2006- SK
...
(39) EADKA NISKIEGO WKŁADU DLA T.U. EUROPA •41114020040000300231240156' -3,223.50
--- Słowa kluczowe: niski_wklad_wlasny

...
(40) 2 - O c t - 0 9 R CZNE OBCI*0ENIE NWW ODNOWIENIE -2,896.43
...
(41) --- Page 2 ---
...
(42) --- Page 3 ---
...
(43) -2,409.29
...
(44) PRZELEW WEWN TRZNY WYCHODZĄCY ODNOWIENIE UNWW- EUROPA DKD ’19114020040000370247678993*
...
(45) ZaiaczniK_#2^Mcz^a3a^LLSuflipieniężnych w ramaoLubeMeczenia NWW Składka pierwotna (15.09.2006 - 31.08 2009):
...
(46) kwota kredytu w PLN: 364 100,00 PLN
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa

...
(47) wartość nieruchomości w PLN: 340 000,00 PLN
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc | waluta_krajowa

...
(48) LTV: 107.09%
...
(49) maksymalne LTV bez ubezpieczenia NWW: 80,00%
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(50) LTV - maksymalne LTV bez ubezpieczenia NWW: 27.09% kwota pierwotnego NWW w PLN: 92 100,00 PLN
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | waluta_krajowa

...
(51) stopa składki ubezpieczenia NWW: 3,50%
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(52) składka ubezpieczenia NWW w PLN: 3 223,50 PLN
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | waluta_krajowa

...
(53) Składka za I kontynuację (01.09.2009 - 31.08.2012):
...
(54) ubezpieczyciel: EUROPA
...
(55) stopa składki ubezpieczenia NWW: 3,50%
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(56) kwota pierwotnej składki w PLN: 3 223,50 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(57) kwota składki z podwyższenia w PLN: 0,00 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(58) kwota składki ubezpieczenia NWW w PLN: 3 223,50 PLN obniżenie kwoty kredytu w PLN: 0,00 PLN
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | waluta_krajowa | kredyt | waluta_krajowa

...
(59) kwota pierwotnego NWW w PLN: 92 100,00 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(60) waluta waloryzacji kredytu: CHF
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna | waluta_obca

...
(61) data pobrania pierwotnej składki: 2006-09-15
...
(62) kwota uruchomiona kredytu w walucie: 150 379,98 CHF
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca

...
(63) saldo kredytu w walucie: 142 063.69CHF
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(64) kurs przeliczenia NWW: 2,4208
...
(65) kwota pierwotnego NWW w walucie: 38 045,27 CHF
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(66) kwota spłaconego NWW w walucie: 8 316,29 CHF
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(67) kwota NWW pozostałego do spłaty w walucie: 29 728.98 CHF kurs przeliczenia NWW pozostałego do spłaty: 2,7831
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(68) kwota NWW pozostałego do spłaty w PLN: 82 738.72 PLN kwota składki ubezpieczenia NWW w PLN: 2 896,43 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | ubezpieczenie | waluta_krajowa

...
(69) Składka za II kontynuację (01.09.2012-31.08.2015):
...
(70) ubezpieczyciel: EUROPA
...
(71) stopa składki ubezpieczenia NWW: 3,50%
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(72) kwota pierwotnej składki w PLN: 3 223,50 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(73) kwota składki z podwyższenia w PLN: 0,00 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(74) kwota składki ubezpieczenia NWW w PLN: 3 223,50 PLN obniżenie kwoty kredytu w PLN: 0,00 PLN
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | waluta_krajowa | kredyt | waluta_krajowa

...
(75) kwota pierwotnego NWW w PLN: 92 100,00 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(76) waluta waloryzacji kredytu: CHF
--- Słowa kluczowe: waloryzacja_umowna | waluta_obca

...
(77) data pobrania pierwotnej składki: 2006-09-15
...
(78) kwota uruchomiona kredytu w walucie: 150 379,98 CHF
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca

...
(79) saldo kredytu w walucie: 131 490,11 CHF
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca

...
(80) kurs przeliczenia NWW: 2.4208
...
(81) kwota pierwotnego NWW w walucie: 38 045,27 CHF
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(82) kwota spłaconego NWW w walucie: 18 889,87 CHF
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(83) kwota NWW pozostałego do spłaty w walucie: 19 155.40 CHF kurs przeliczenia NWW pozostałego do spłaty 3,5936
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(84) Wwnta NWW nnzosłateon dn sr>łatv w PI N- 68 A3fi RA PI N
...
(85) --- Page 3 ---
...
(86) --- Page 4 ---
...
(87) kwoto ubezpieczenia ttWW w PLffc 2 409,29 PLWL
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(88) --- Page 4 ---


rek146512650-24.05.2016-odpowiedŹ-public

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) Sygnatura: ZRNK 2/mB/BaFurm/1066/2016 Łódź, 24.05.2016
...
(4) Dzień dobry,
...
(5) przykro mi, jednak Pana reklamację nr REK146512650 rozpatrzyliśmy negatywnie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(6) Ubezpieczenia niskiego wkładu własnego kredytu hipotecznego jest jednym z prawnych zabezpieczeń udzielonego kredytu hipotecznego ustanawianym na wniosek Klienta i wedle Jego wyboru.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredyt | zabezpieczenie | kredyt

--- Podobne akapity: 05074827632-05-17(2.6) |

...
(7) Korzyść Klienta przy wyborze ubezpieczenia niskiego wkładu jako formy zabezpieczenia kredytu hipotecznego polega na możliwości uzyskania pozytywnej decyzji banku o udzieleniu kredytu pomimo braku posiadania przez mego wymaganych przez Bank środków własnych. Przy czym zauważyć trzeba, iż ta forma zabezpieczenia nie ma charakteru obligatoryjnego - Klient zawsze może wybrać wariant umowy kredytowej bez opcji ubezpieczenia niskiego wkładu - może wnieść środki własne w wymaganej wysokości czy ustanowić inne akceptowane przez Bank zabezpieczenie.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | zabezpieczenie | kredyt | kredyt | wklad_wniesiony | zabezpieczenie | obowiazkowe | umowa | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | wklad_wlasny | zabezpieczenie

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.10) | 05074827632-05-17(2.7) | 21125518156-05-17(1.9) |

...
(8) Uznanie określonego postanowienia wzorca umownego, w ramach kontroli abstrakcyjnej sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji I Konsumentów, za niedozwolone postanowienie w treści wzorców umownych, nie oznacza, aby postanowienie to automatycznie upadało czy winno być traktowane Jako nieskuteczne, na gruncie każdej Już zawartej Umowy kredytowej zawierającej w swej treści tożsame lub podobne postanowienie. Przytoczone orzeczenia skutkują w stosunku do przedsiębiorców zakazem stosowania określonego postanowienia w umowach I wzorcach umów, tj. umieszczania ww. postanowienia w treści wzorców, służących zawieraniu nowych umów z konsumentami.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_wzorca_umowy | kontrola_abstrakcyjna | SOKiK | wzorzec_umowy | umowa | kredyt | stosowanie_postanowien | umowa | konsument

--- Podobne akapity: 05074827632-05-17(2.8) | 26143016842-04-17(2.6) |

...
(9) Na gruncie umów Już zawartych (umów kredytowych w toku) to, czy powyższe postanowienie może zostać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami czy naruszające Interesy konsumentów, w kwalifikowanym, rażącym stopniu, podlega indywidualnej ocenie na gruncie każdego przypadku odrębnie, z uwzględnieniem całokształtu elementów towarzyszących zawieraniu umowy, a zatem kryteriów przewidzianych w art. 3852k.c.
--- Słowa kluczowe: kredyt | konsument | kontrola_indywidualna | umowa

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.33) | 05074827632-05-17(2.10) | 08140738183-05-17(1.121) | 25190141371-04-17(3.17) | 25195624286-04-17(3.21) | 25195951355-04-17(3.19) | 25200720926-04-17(4.19) | 26143016842-04-17(2.7) |

...
(10) Skutek orzeczenia SOKiK, w postaci zakazu stosowania określonego postanowienia we wzorcach umownych, dotyczy przy tym zakazu ich stosowania przy zawieraniu nowych umów, nie stanowi zaś o ich eliminacji z treści umów już zawartych.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien

--- Podobne akapity: 05074827632-05-17(2.11) | 05075438951-05-17(2.10) | 05075934266-05-17(2.9) | 05080144959-05-17(2.10) | 25190141371-04-17(2.10) |

...
(11) Okoliczności towarzyszące wnioskowaniu o kredyt, oraz zawarciu Umowy kredytu, wskazują, iż pomimo wymaganego przez bank do udzielenia kredytu we wnioskowanej wysokości minimalnego zaangażowania własnych środków kredytobiorcy (tzw. wkładu własnego), pozwalającego na zabezpieczenie kredytu hipoteką na nieruchomości, takowy wkład własny przy zawarciu Umowy nie został przez Pana wniesiony. W tych okolicznościach, wyrażony procentowo stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości obciążanej hipoteką, przekraczał próg umożliwiający udzielenie kredytu, przez co kredyt we wnioskowanej przez Pana kwocie nie mógłby zostać w ogóle udzielony. Aby udzielenie Panu kredytu w wysokości wynikającej z wniosku było możliwe, konieczne było ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia spłaty tej
--- Słowa kluczowe: okolicznosci_towarzyszace | kredyt | umowa | kredyt | kredyt | kredytoborca | wklad_wlasny | zabezpieczenie | kredyt | hipoteka | nieruchomosc | wklad_wlasny | umowa | kredyt | nieruchomosc | hipoteka | kredyt | kredyt | kredyt | zabezpieczenie

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.11) |

...
(12) mBank.pl
...
(13) 9>MmWbMflpaliw m KU00008JWJT pou»J«.*,-l/rw (OfatkcM-ttt»M 01I » U • <«**’
...
(14) <B
...
(15) --- Page 1 ---
...
(16) --- Page 2 ---
...
(17) mBank
...
(18) części kredytu, która me znajdowała pokrycia w zabezpieczeniu hipotecznym. Z uwagi na brak możliwości zaproponowania przez Pana innej formy zabezpieczenia wniósł Pan na etapie wnioskowania o kredyt o objęcie tej części kredytu przez Bank ubezpieczeniem niskiego wkładu, co znajduje swoje odzwierciedlenie w treści zawartej Umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | zabezpieczenie | zabezpieczenie | kredyt | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | umowa

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.12) |

...
(19) W dacie zawierania Umowy, objecie ubezpieczeniem kwoty brakującego wkładu własnego, stanowiło nad wyraz dogodną i przeważnie wybieraną przez kredytobiorców formę zabezpieczenia dodatkowego ryzyka wynikającego z udzielenia kredytu przy zaangażowaniu kredytobiorcy niższym, aniżeli minimalny wymagany wkład własny, umożliwiający udzielenie kredytu w kwocie objętej wnioskiem. Zastosowanie takiej formy zabezpieczenia, poprzez objęcie kwoty brakującego wkładu własnego ubezpieczeniem, pociągało bowiem za sobą jedynie obowiązek spełniania świadczenia o charakterze pieniężnym, przez oznaczony czas i nie wymagało dokonywania innych, aniżeli hipoteka zabezpieczająca spłatę kredytu, obciążeń majątku kredytobiorców (np. prawami rzeczowymi ograniczonymi, dokonania przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy ruchomych, ustanawianie cesji praw na zabezpieczenie, udzielania dodatkowych poręczeń itp.), czy zapewnienia sfinansowania kwoty brakującego wkładu własnego z innych źródeł.
--- Słowa kluczowe: umowa | ubezpieczenie | wklad_wlasny | kredytoborca | zabezpieczenie | kredyt | kredytoborca | wklad_wlasny | kredyt | zabezpieczenie | wklad_wlasny | ubezpieczenie | hipoteka | zabezpieczenie | kredyt | kredytoborca | zabezpieczenie | zabezpieczenie | wklad_wlasny

...
(20) Brak ubezpieczenia niskiego wkładu oznaczałby brak zabezpieczenia tej części kredytu, o którą został on powiększony dzięki przedmiotowemu ubezpieczeniu, I tym samym konieczne byłoby spłacenie przez Pana tej części kredytu lub ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w miejsce ubezpieczenia niskiego wkładu.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | zabezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie | kredyt | zabezpieczenie | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.21) |

...
(21) Zasady na jakich Bank dokonuje odnowienia ubezpieczenia opisane są w podpisanej umowie kredytowej (zapis 3 ust. 3 umowy kredytowej) oraz w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., który stanowi integralną część Umowy zawartej z Klientem.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | umowa | kredyt | umowa | kredyt | regulamin | kredyt | pozyczka | umowa

...
(22) Zgodnie z treścią powołanego regulaminu, okres ubezpieczenia NWW rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata kredytu i kończy się:
--- Słowa kluczowe: regulamin | ubezpieczenie | kredyt

...
(23) a) z upływem łącznego okresu ubezpieczenia wskazanego w Umowie kredytu lub
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | umowa | kredyt

...
(24) b) w dniu całkowitej spłaty zadłużenia objętego ubezpieczeniem NWW lub
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(25) c) w dniu wypłaty odszkodowania
...
(26) w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze
...
(27) Ponieważ w Pana przypadku nie nastąpiły powyższe przesłanki odnowienie ubezpieczenia niskiego wkładu nastąpiło zgodnie z treścią zawartej z Panem Umowy kredytowej oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Brak spłaty zadłużenia objętego ubezpieczeniem niskiego wkładu pierwotnym okresie ubezpieczenia, powoduje konieczność przedłużenia przedmiotowego ubezpieczenia na kolejny 36 - miesięczny okres.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | umowa | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | ubezpieczenie

--- Podobne akapity: 05074827632-05-17(2.24) |

...
(28) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(29) Mam nadzieję, że moje wyjaśnienia są wystarczające.
...
(30) mBank.pl
...
(31) tinry.. pod.W'W.OfSOOOOCtfV)' feućJMn,» « KM/Uf
...
(32) 1 «**J| WWotUcmr—
...
(33) W imieniu zespołu mBanku Konsultant
...
(34) Justjfia Jasiaciyk
...
(35) A-oce
...
(36) --- Page 2 ---
...
(37) --- Page 3 ---
...
(38) mBank
...
(39) Informacje dotyczące możliwości odwołania się od decyzji banku w sprawie reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(40) Jeśli nie zgadza się Pan z naszą decyzją, może Pan:
...
(41) X. odwołać się od naszego stanowiska w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi. Odwołanie może Pan złozyć za pośrednictwem infolinii banku, osobiśoe lub korespondencyjn e na adres:
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(42) mBank S.A.
...
(43) Wydział Obsługi Klientów Skrytka Pocztowa 2108 90 959 Łódź,
...
(44) 2. zwrócić się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, 0 Ile posiada Pan status konsumenta,
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument

...
(45) 3. skorzystać z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w przypad<ach roszczeń ozreśłonych w regulaminie Bankowego Arbtrazu Konsumenckiego. Regulamin dostępny jest na strome internetowej Związku Banków Polskich,
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(46) 4. wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 20X5 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 1o Rzeczniku Finansowym,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(47) 5. wystąpić z powództwem do sądu powszechnego, ze wskazaniem mBanku jako pozwanego. Sądy właściwe do rozpoznania sprawy są określone w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego:
...
(48) Art 30. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi mebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby.
...
(49) Art. 33. Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.
...
(50) Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | umowa | umowa | umowa

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.76) | 09070541345-05-17(2.35) | 18162405305-05-17(2.61) | 21111111971-05-17(1.14) | 25190141371-04-17(2.30) | 25195624286-04-17(2.35) | 25195951355-04-17(2.52) | 25200118511-04-17(2.31) | 25200720926-04-17(2.31) | 25200720926-04-17(3.26) | 26154015386-04-17(1.6) | 26154015386-04-17(1.6) | 26154015386-04-17(1.7) | 26154015386-04-17(1.8) | 28193104827-04-17(2.25) |

...
(51) Art. 34.
...
(52) Art. 35.
...
(53) Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd,
...
(54) w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
...
(55) Art. 37!. § X. Powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku można wytoczyć przed
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(56) sąd miejsca płatności.
...
(57) § 2. Kilku zobowiązanych z weksla lub czeku można łączn e pozwać przed sąd miejsca płatności lub sąd właściwości ogólnej dla akceptanta albo wystawcy weksla własnego lub czeku.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(58) Art. 38. § 1. Powództwo o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości. Jak również powództwo o posiadanie nieruchomości można wytoczyć wyłącznie przed sąd miejsca jej położenia. Jeżeli przedmiotem sporu jest służebność gruntowa, właściwość oznacza się według położenia nieruchomości obciążone).
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc | nieruchomosc | nieruchomosc

...
(59) § 2. Właściwość powyższa rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu.
...
(60) Art. 43. § 1. Jeżeli uzasadniona Jest właściwość kilku sądów albo jeżeli powództwo wytacza się przeciwko kilku osobom, dla których według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda.
...
(61) § 2. To samo dotyczy wypadku, gdy nieruchomość, której położenie jest podstawą oznaczenia właściwości sądu. Jest położona w kilku okręgach sądowych.
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(62) •WU Mwm*InMillIMVwi'M
...
(63) •f-rM M v m u N v n x IlM W V U iTM***-, ł.v.<flUH ,.,M .
...
(64) mBank.pl
...
(65) --- Page 3 ---


rek146512650-19.07.2016-odpowiedŹ-final-public

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) Sygnatura: WRN/mB/BaFurm/1322/2016 Łódź, 19.07.2016
...
(4) Dzień dobry,
...
(5) przykro nam jednak Pana reklamację REK837028757 rozpatrzyliśmy negatywnie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(6) Wszelkie wyjaśniania merytoryczne dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zostały przekazane zostały przekazane w piśmie z dnia 24.05.2016. Stanowisko banku nie uległo zmianie.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

...
(7) W uzupełnieniu wyjaśniam, iż Klient informowany jest o możliwości objęcia części jego kredytu przez Bank ubezpieczeniem niskiego wkładu w sytuacji gdy wnioskuje o kredyt w kwocie przewyższającej próg umożliwiający udzielenie kredytu i nie zaproponuje żadnego innego zabezpieczenia na tą część kredytu nieobjętą zabezpieczeniem hipotecznym. Tym samym przedmiotowe ubezpieczenie ustanawiane jest na żądanie klienta złożone na etapie wnioskowania 0 kredyt hipoteczny. Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu zostały Państwu przekazane w ramach asysty przedkontraktowej na etapie wnioskowania o kredyt hipoteczny oraz zawarcia umowy kredytowej. Stosowne informacje w tym zakresie dostępne były 1są nada! na stronie internetowej banku.
--- Słowa kluczowe: kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredyt | kredyt | zabezpieczenie | kredyt | zabezpieczenie | ubezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredyt | umowa | kredyt

...
(8) Informacje dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu zawarte są w podpisanej umowie kredytowej (zapis 3 ust. 3 umowy kredytowej 00159095/2006) oraz w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., który stanowi integralną część Umowy zawartej z Klientem. Zakres tych informacji spełnia wymogi Rekomendacji Związku Banków Polskich i Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie z dnia 22.12.2010 roku, która w całości jest przez Bank respektowana.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | umowa | kredyt | umowa | kredyt | regulamin | kredyt | pozyczka | umowa | ubezpieczenie | ubezpieczenie | zabezpieczenie

--- Podobne akapity: 05074827632-05-17(2.18) |

...
(9) Dodatkowo informuję, że na zaproponowane przez bank warunki wyraził Pan zgodę akceptując postanowienia umowy poprzez złożenie podpisu na przedmiotowej umowie kredytowej. Nadmieniam, iż podpisując umowę kredytową zaparafował Pan każdą z jej stron, oznacza to, że zapoznał się Pan z jej treścią i zaakceptowała zapisy łącznie z tymi, które dotyczyły ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | umowa | kredyt | umowa | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

...
(10) Ponadto należy wskazać, że Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku sygn. Akt VI ACa 1521/12, rozpatrując apelację od wyroku SOKiK w sprawie XVII AmC 2600/11 nie podzielił większości zarzutów stawianych przez SOKiK wobec kwestionowanego postanowienia dotyczącego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Sąd Apelacyjny podniósł między innymi, że: „Wprawdzie ustanowienie hipoteki na nieruchomości oznacza, że zabezpieczenie wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu obciąża całą nieruchomość dłużnika ale stanowi to dla banku znacznie mniej pewne przedsięwzięciem gospodarcze niż w przypadku gdy do pokrycia ceny transakcji zaangażowana zostaje określona pula środków własnych nabywcy (wymagany wkład własny). W razie spadku, w późniejszym okresie czasu wartości rynkowej zakupionej nieruchomości i konieczności dochodzenia przez bank niespłaconej części kredytu wraz z odsetkami) w drodze egzekucji
--- Słowa kluczowe: SOKiK | SOKiK | zabezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | hipoteka | nieruchomosc | zabezpieczenie | kredyt | nieruchomosc | wklad_wniesiony | wklad_wlasny | nieruchomosc | kredyt | odsetki

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.34) | 21125518156-05-17(1.16) |

...
(11) mBank.pl
...
(12) mBank S A. z siedziby w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88. o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, ktOrego wysokość wg stanu nadzień 01.01,2016 r. wynosi 168.955.696 złote.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(13) --- Page 1 ---
...
(14) --- Page 2 ---
...
(15) komorniczej istnieje realna obawa, że bank nie odzyskałby całej należnej mu wierzytelności. Tak więc, gdyby nie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego kredytobiorca nie mógłby w ogóle otrzymać kredytu hipotecznego i zrealizować swoich planów. Z tych też względów nie sposób zgodzić się z poglądem Sądu Okręgowego, że kredytobiorca ponosi, z jednej strony koszty ubezpieczenia finansowego (poprzez obowiązek ich zwrotu bankowi) a z drugiej zaś strony nie odnosi żadnych korzyści z takiej umowy, w przeciwieństwiedo banku. Nie ma też większego znaczenia okoliczność, że konsument nie jest tu stroną umowy ubezpieczenia ani też uposażonym
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredytoborca | kredyt | kredytoborca | ubezpieczenie | umowa | konsument | umowa | ubezpieczenie

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.34) | 21125518156-05-17(1.16) | 28161008473-04-17(3.78) |

...
(16) z tytułu tej umowy."
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(17) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(18) Mam nadzieję, że moje wyjaśnienia są wystarczające.
...
(19) mBank.pl
...
(20) mBank S A z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18.00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP. 526-021-50-88. o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, ktdrego wysokość wg stanu na dzień 01 01.2016 r. wynosi 168 955.696 złote.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(21) W imieniu zespołu mBanku
...
(22) --- Page 2 ---
...
(23) --- Page 3 ---
...
(24) Informacje dotyczące możliwości odwołania się od decyzji banku w sprawie reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(25) Jeśli nie zgadza się Pan z naszą decyzją, może Pan:
...
(26) 1. odwołać się od naszego stanowiska w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi. Odwołanie może Pan złożyć za pośrednictwem infolinii banku, osobiście lub korespondencyjnie na adres:
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(27) mBank S.A.
...
(28) Wydział Obsługi Klientów Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź,
...
(29) 2. zwrócić się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, 0 ile posiada Pani status konsumenta,
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument

...
(30) 3. skorzystać z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w przypadkach roszczeń określonych w regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Związku Banków Polskich,
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(31) 4. wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 1o Rzeczniku Finansowym,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(32) 5. wystąpić z powództwem do sądu powszechnego, ze wskazaniem mBanku jako pozwanego. Sądy właściwe do rozpoznania sprawy są określone w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego:
...
(33) Art. 30. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby.
...
(34) Art. 33. Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.
...
(35) Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | umowa | umowa | umowa

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.76) | 09070541345-05-17(2.35) | 18162405305-05-17(2.61) | 21111111971-05-17(1.14) | 25190141371-04-17(2.30) | 25195624286-04-17(2.35) | 25195951355-04-17(2.52) | 25200118511-04-17(2.31) | 25200720926-04-17(2.31) | 25200720926-04-17(3.26) | 26154015386-04-17(1.6) | 26154015386-04-17(1.6) | 26154015386-04-17(1.7) | 26154015386-04-17(1.8) | 28193104827-04-17(2.25) |

...
(36) Art. 35. Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
...
(37) Art. 371. § 1. Powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku można wytoczyć przed sąd miejsca płatności.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(38) § 2. Kilku zobowiązanych z weksla lub czeku można łącznie pozwać przed sąd miejsca płatności lub sąd właściwości ogólnej dla akceptanta albo wystawcy weksla własnego lub czeku.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(39) Art. 38. § 1. Powództwo o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości, jak również powództwo o posiadanie nieruchomości można wytoczyć wyłącznie przed sąd miejsca jej położenia. Jeżeli przedmiotem sporu jest służebność gruntowa, właściwość oznacza
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc | nieruchomosc

...
(40) Art. 43.
...
(41) się według położenia nieruchomości obciążonej,
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(42) § 2. Właściwość powyższa rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu.
...
(43) § 1. Jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów albo jeżeli powództwo wytacza się przeciwko kilku osobom, dla których według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda.
...
(44) § 2. To samo dotyczy wypadku, gdy nieruchomość, której położenie jest podstawą oznaczenia właściwości sądu, jest położona w kilku okręgach sądowych.
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(45) mBank ŁA. z siedzibą w Warszawie, ul Senatorska 18,00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88. o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, ktÓTego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2016 r. wynosi 163.9S5.696 złote,
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(46) nriBank.pl
...
(47) --- Page 3 ---


rek146512650-09.02.2017-odpowiedź-mbank-do-rf-public

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Sygnatura: DPK/ 1/PSR642782080/2017 Łódź, 09.02.2017 roku Numer reklamacji: REK529907849
...
(3) Pan
...
(4) Ryszard Styczyński
...
(5) Dzień dobry,
...
(6) w nawiązaniu do otrzymanego przez mBank S.A. pisma od Biura Rzecznika Finansowego o sygnaturze RF/WBK/ZBK/2411/PP/16 dotyczącego Pana sprawy, należy wskazać, że nie uznaliśmy Pana zarzutów.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(7) Na wstępie odnosząc się do poruszanych przez Rzecznika Finansowego kwestii abuzywnego charakteru postanowień umowy kredytowej numer 0015995/2006 (zwanej dalej umową) wyjaśniam, iż uznanie określonego postanowienia wzorca umownego, w ramach kontroli abstrakcyjnej sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za niedozwolone postanowienie w treści wzorców umownych, nie oznacza, aby postanowienie to automatycznie upadało czy winno być traktowane jako nieskuteczne, na gruncie każdej ju ż zawartej umowy kredytowej zawierającej w swej treści tożsame lub podobne postanowienie.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt | umowa | postanowienie_wzorca_umowy | kontrola_abstrakcyjna | SOKiK | wzorzec_umowy | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 21125518156-05-17(1.7) |

...
(8) Przytoczone orzeczenia skutkują w stosunku do przedsiębiorców zakazem stosowania określonego postanowienia w umowach I wzorcach umów, tj. umieszczania ww. postanowienia w treści wzorców, służących zawieraniu nowych umów z konsumentami. Na gruncie umów Już zawartych (umów kredytowych w toku), to, czy ww. postanowienia mogą zostać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami czy naruszające interesy konsumentów, w kwalifikowanym, rażącym stopniu, podlega indywidualnej ocenie Sądu, na gruncie każdego przypadku odrębnie, z uwzględnieniem całokształtu elementów towarzyszących zawieraniu indywidualnej umowy.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | umowa | konsument | kredyt | konsument | kontrola_indywidualna | umowa

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.33) | 05074827632-05-17(2.9) | 08140738183-05-17(1.120) | 25190141371-04-17(3.17) | 25195624286-04-17(3.21) | 25195951355-04-17(3.19) | 25200720926-04-17(4.19) | 26143016842-04-17(2.7) |

...
(9) Jednocześnie informuję, iż ubezpieczenie niskiego wkładu jest jednym z prawnych zabezpieczeń udzielonego kredytu hipotecznego ustanawianym na wniosek klienta i wedle jego wyboru. Bezpośrednią przyczyną ustanawiania tego typu zabezpieczenia stanowi poziom zaangażowania środków własnych kredytobiorcy w nabycie kredytowanej nieruchomości.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | zabezpieczenie | kredyt | zabezpieczenie | wklad_wniesiony | kredytoborca | kredyt | nieruchomosc

--- Podobne akapity: 21125518156-05-17(1.8) |

...
(10) Korzyść klienta przy wyborze ubezpieczenia niskiego wkładu jako formy zabezpieczenia kredytu hipotecznego polega na możliwości uzyskania pozytywnej decyzji banku o udzieleniu kredytu mimo braku posiadania przez niego wymaganych przez bank środków własnych. Przy czym zauważyć trzeba, iż ta forma zabezpieczenia nie ma charakteru obligatoryjnego - Klient zawsze może wybrać wariant umowy kredytowej bez opcji ubezpieczenia niskiego wkładu * może wnieść środki własne w wymaganej wysokości czy ustanowić inne akceptowane przez bank zabezpieczenie.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | zabezpieczenie | kredyt | kredyt | wklad_wniesiony | zabezpieczenie | obowiazkowe | umowa | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | wklad_wlasny | zabezpieczenie

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.10) | 05074827632-05-17(2.7) | 21125518156-05-17(1.9) |

...
(11) Ubezpieczeniem niskiego wkładu objęte jest podwyższone tymczasowo ryzyko banku związane
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

...
(12) z brakiem spłaty części kredytu stanowiącej różnicę pomiędzy wymaganym przez bank wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem własnym wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę oraz jej niedostatecznym zabezpieczeniem.
--- Słowa kluczowe: kredyt | wklad_wlasny | kredytoborca | wklad_wlasny | kredytoborca | zabezpieczenie

--- Podobne akapity: 21125518156-05-17(1.10) | 26072420973-04-17(2.4) |

...
(13) Bank, w ramach czynności prowadzących do zawarcia umowy, udzielał informacji dotyczących
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(14) --- Page 1 ---
...
(15) --- Page 2 ---
...
(16) kredytu, w kwocie wnioskowanej przez Kredytobiorcę, stosownie do jego rodzaju i szczegółowych parametrów. O ile środki własne Kredytobiorcy zaangażowane w transakcję zakupu nieruchomości były niższe od kwoty wymaganej przez bank dla udzielenia kredytu jako wkład własny Kredytobiorcy, możliwym było ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń, o czym Kredytobiorca
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredytoborca | wklad_wniesiony | kredytoborca | nieruchomosc | minimalny_wklad_wlasny | kredyt | wklad_wlasny | kredytoborca | zabezpieczenie | kredytoborca

...
(17) był informowany, względnie, możliwe było objęcie brakującej kwoty wkładu własnego przedmiotowym ubezpieczeniem, jako formą dodatkowego zabezpieczenia ryzyka braku spłaty kwoty kredytu odpowiadającej różnicy między wymaganym wkładem własnym a wkładem wniesionym. Wobec niewypełnienia przy zawarciu umowy kredytu warunków dotyczących minimalnego wymaganego przez bank wkładu własnego - tj. w sytuacji, w której bez ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia obejmującego ryzyko niespłacenia tej części kredytu, która odpowiada kwocie brakującego wymaganego przez bank wkładu własnego - kredyt nie mógłby zostać udzielony w kwocie objętej wnioskiem (nie doszłoby do zawarcia umowy kredytu na kwotę wnioskowaną przez Kredytobiorcę).
--- Słowa kluczowe: wklad_wlasny | ubezpieczenie | zabezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | umowa | kredyt | wklad_wlasny | zabezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | kredyt | umowa | kredyt | kredytoborca

...
(18) Ponadto należy wskazać, że Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku sygn. Akt VI ACa 1521/12, rozpatrując apelację od wyroku SOKiK w sprawie XVII AmC 2600/11 nie podzielił większości zarzutów stawianych przez SOKiK wobec kwestionowanego postanowienia dotyczącego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Sąd Apelacyjny podniósł między innymi, że: „Wprawdzie ustanowienie hipoteki na nieruchomości oznacza, ze zabezpieczenie wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu obciąża całą nieruchomość dłużnika ale stanowi to dla banku znacznie mniej pewne przedsięwzięcie gospodarcze niż w przypadku gdy do pokrycia ceny transakcji zaangażowana zostaje określona pula środków własnych nabywcy (wymagany wkład własny). W razie spadku, w późniejszym okresie czasu wartości rynkowej zakupionej nieruchomości i konieczności dochodzenia przez bank niespłaconej części kredytu wraz z odsetkami) w drodze egzekucji komorniczej istnieje realna obawa, że bank nie odzyskałby całej należnej mu wierzytelności. Tak więc, gdyby nie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego kredytobiorca nie mógłby w ogóle otrzymać kredytu hipotecznego i zrealizować swoich planów. Z tych też względów nie sposób zgodzić się z poglądem Sądu Okręgowego, że kredytobiorca ponosi, z jednej strony koszty ubezpieczenia finansowego (poprzez obowiązek ich zwrotu bankowi) a z drugiej zaś strony nie odnosi żadnych korzyści z takiej umowy,w przeciwieństwie do banku. Nie ma też większego znaczenia okoliczność, że konsument me jest tu stroną umowy ubezpieczenia ani też uposażonym z tytułu tej umowy."
--- Słowa kluczowe: SOKiK | SOKiK | zabezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | hipoteka | nieruchomosc | zabezpieczenie | kredyt | nieruchomosc | wklad_wniesiony | wklad_wlasny | nieruchomosc | kredyt | odsetki | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredytoborca | kredyt | kredytoborca | ubezpieczenie | umowa | konsument | umowa | ubezpieczenie | umowa

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.34) | 21125518156-05-17(1.16) |

...
(19) Powyższe stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie zostało zaaprobowane w najnowszej judykaturze. W powyższym zakresie Bank wskazuje na niedawny prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie XXVII Ca 1088/16 oraz na prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie XXVII Ca 2796/16. W sprawach tych roszczenia konsumentów przeciwko Bankowi, bazujące na rzekomej abuzywności postanowienia umowy przewidującego zabezpieczenie spłaty w postaci
--- Słowa kluczowe: sad_apelacyjny | konsument | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | zabezpieczenie

--- Podobne akapity: 21125518156-05-17(1.17) |

...
(20) ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zostały prawomocnie oddalone.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

...
(21) Nawiązując do kwestii dotyczącej formy wysyłki korespondencji (zwykła przesyłka pocztowa), informuję, ze forma ta została wybrana ze względów praktycznych i dla wygody naszych klientów. Nie ma przepisów prawnych regulujących kwestię sposobu nakazujący bankowi wysyłanie dokumentacji listem poleconym.
...
(22) Powyższe stanowi odpowiedź na zapytanie 1 i 2.
...
(23) Ad 3, 4, 7
...
(24) W odniesieniu do żądań przedstawionych w przedmiotowym piśmie o sygnaturze RF/WBK/ZBK/241l/PP/16, w zakresie udostępnienia dokumentacji związanych ze stosunkiem ubezpieczenia, których stroną jest bank, pragnę podkreślić, iż zgodnie z powołanym w pismach Rzecznika art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(25) o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z >
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(26) mBank.pl
...
(27) •« ewaiWP*-•« .h «r.*+ MM*•*
...
(28) >l«łIłOW*,..
...
(29) --- Page 2 ---
...
(30) --- Page 3 ---
...
(31) 2015 r. poz. 1348 ze 7m., zwanej dalej .ustawą") Rzecznik Finansowy może wystąpić do Banku którego działalność wiąże się z rozpatrywaną sprawą, o udzielenie informacji lub wyjaśnień, udostępnienie akt oraz dokumentów, w szczególności w sprawach indywidualnych, sprawach postanowień wzorców umów, sprawach dotyczących regulacji wewnętrznych bądź na temat nieprawidłowej obsługi klientów. Uprawnienie o którym mowa w tym przepisie wskazuje na kilka kryteriów żądania dokumentów obejmujących:
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(32) 1 ) 2) 3)
...
(33) związek działalności banku z rozpatrywaną sprawą,
...
(34) związek informacji lub wyjaśnień, aktu oraz dokumentów z rozpatrywaną sprawą, rozpatrywanie sprawy: indywidualnej, postanowień wzorów, regulacji wewnętrznych bądź na temat nieprawidłowej obsługi klientów.
...
(35) Akta lub dokumenty, informacje lub wyjaśnienia wykraczające poza wymienione powyżej kryteria nie mogą być przedmiotem skutecznego żądania przez Rzecznika Finansowego. Brak jest bowiem podstaw do rozumienia ww. przepisu jako nieograniczonej przedmiotowo i podmiotowo podstawy prawnej żądania wszystkich możliwych dokumentów związanych z działalnością Banku, np. umów zawartych przez bank, niezależnie od ich związku z rozpatrywaną sprawą. W toku niniejszego postępowania treścią żądań Rzecznika Finansowego zawartego w piśmie Rzecznika z dnia 10 stycznia 2017 r. jest udostępnienie przez Bank wszelkich umów ubezpieczenia zawartych przez mBank z firmami ubezpieczeniowymi, obejmującymi swoim zakresem umowę zawartą z klientem. Bank wyjaśnia, że stronami zawartych przez mBank umów ubezpieczenia są mBank oraz zakłady ubezpieczeń. Kontrakty te mają charakter bilateralny oraz nie kształtują praw i obowiązków podmiotów nie będących stronami tej umowy, z uwagi na brak takiej możliwości. Kredytobiorca z tytułu umowy kredytu hipotecznego nie jest stroną umowy ubezpieczenia zawartej między bankiem a zakładem ubezpieczeń a sama umowa ubezpieczenia nie jest umową o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (art. 393 k.c.) czy umową o spełnienie świadczenia przez osobę trzecią (art. 391 k.c.). W związku z powyższym, jako akt wyłącznie dwustronny, nie dotyczący klienta, nie może być przedmiotem żądania Rzecznika Finansowego w oparciu o art. 25 ust. 1 ustawy.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | podstawa_prawna | rzecznik_finansowy | ubezpieczenie | ubezpieczenie | umowa | ubezpieczenie | ubezpieczenie | umowa | kredytoborca | umowa | kredyt | umowa | ubezpieczenie | ubezpieczenie | umowa | ubezpieczenie | umowa | umowa | rzecznik_finansowy

...
(36) Należy dodatkowo zwrócić uwagę na odmienne określenie, w stosunku do uprawnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ustawowych kompetencji Rzecznika Finansowego. Po pierwsze. Rzecznik ani jego pracownicy nie są obowiązani do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych informacji, podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, o których powzięli wiadomość w toku postępowania. Do zachowania takiej ochrony w świetle art. 71 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązani są natomiast pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po wtóre, Rzecznikowi Finansowemu nie przysługuje kompetencja do ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego uzyskanego w toku prowadzonych przez niego postępowań i wyjaśnień, jak również innych tajemnic podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów stosownie do art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Instrumentem zapewniającym bezpieczeństwo prawne strony postępowania przed Prezesem UOKiK czy innego podmiotu w nim uczestniczącego jest udostępnienie takiego materiału w postaci niezawierającej informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, objętej ograniczeniem w zakresie prawa wglądu. Po trzecie, brak jest kontroli sądowej i gwarancji procesowych ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 479” k.p.c. dotyczących wyłącznie postępowania przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów.
--- Słowa kluczowe: prezes_UOKiK | rzecznik_finansowy | konsument | konsument | rzecznik_finansowy | art.69 | konsument | SOKiK

...
(37) Przekazanie przez Bank, mimo braku wystarczających podstaw ustawowych, umów ubezpieczenia określonych w treści wystąpienia Rzecznika Finansowe nie zostanie również objęte zakazem wykorzystania otrzymanych dokumentów w innych postępowaniach prowadzonych w stosunku do innego kredytobiorcy czy też w postępowaniu sądowym tak jak to miejsce na zasadzie art. 73 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji I konsumentów. Uprawnienie Rzecznika Finansowego w niniejszej sprawie, z uwagi na jej indywidualny charakter, sprowadzają w ocenie Banku do żądania dokumentów stanowiących podstawę wykonywania czynności bankowej przez Bank. Chodzi przy tym o dokumenty stanowiące bezpośrednią podstawę wykonywania tych czynności, nie zaś wszelkie umowy i dokumenty dotyczące działalności bankowej. Niewątpliwie.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | rzecznik_finansowy | kredytoborca | konsument | rzecznik_finansowy | umowa

...
(38) mBank.pl
...
(39) W* U l N I U M
...
(40) >
...
(41) --- Page 3 ---
...
(42) --- Page 4 ---
...
(43) większość umów zawieranych przez Bank dotyczy w mniejszym bądź większym stopniu obsługi klientów, jednak nie każda z nich ma bezpośredni związek z indywidualną sprawą.
...
(44) Wskazane powyżej argumenty uprawniają do wniosku o braku podstaw do żądania informacji które wykraczają poza związek przedmiotowy lub podmiotowy z prowadzoną sprawą.
...
(45) Ad 5, 6
...
(46) Odnośnie żądań w zakresie przedstawienia sposobu wyliczenia opłat z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu poniżej przedstawiam odpowiedź w tym zakresie.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

...
(47) Pierwotna opłata z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego: - kwota kredytu: 364 100,00 PLN
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | waluta_krajowa

...
(48) - wartość nieruchomości: 340 000,00 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(49) - LTV (kwota kredytu/wartość nieruchomości): 107,09%
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(50) - tyle Klient miał ubezpieczenia NWW (LTV- max. LTV bez NWW): 27,09%
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(51) - pierwotna kwota NWW w PLN ((LTV - max. LTV bez NWW)*wartoŚć nieruchomości): 92 100,00 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | nieruchomosc | waluta_krajowa

...
(52) - stawka ubezpieczenia NWW: 3,50%
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(53) - pierwotna opłata za NWW w PLN (pierwotna kwota NWW w PLN‘stawka ubezpieczeniowa): 3 223,50 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | ubezpieczenie | waluta_krajowa

...
(54) Dane do wyliczenia I kontynuacji:
...
(55) - uruchomiona kwota kredytu: 150 379,98 CHF
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(56) - zadłużenie z tytułu kapitału kredytu na ostatni dzień ubezpieczenia: 142 063,69 CHF
--- Słowa kluczowe: kredyt | art.69 | waluta_obca

...
(57) - kwota niskiego wkładu objęta pierwotnie ubezpieczeniem: 38 051,18 CHF
--- Słowa kluczowe: niski_wklad_wlasny | waluta_obca

...
(58) - ostatni dzień ubezpieczenia: 31.08.2009
...
(59) - dzień odnowienia: 01.09.2009
...
(60) - kwota niskiego wkładu objęta ubezpieczeniem na nowy okres: 29 734,89 CHF
--- Słowa kluczowe: niski_wklad_wlasny | ubezpieczenie | waluta_obca

...
(61) - kurs waluty na ostatni dzień ubezpieczenia: 2,7831
...
(62) - koszt podwyższonego ryzyka: 29 734,89 x 2,7831 = 82 755,16 PLN x 3,50% = 2 896,43 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waluta_krajowa

...
(63) Dane do wyliczenia II kontynuacji:
...
(64) - uruchomiona kwota kredytu: 150 379,98 CHF
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(65) - zadłużenie z tytułu kapitału kredytu na ostatni dzień ubezpieczenia: 131 490,11
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(66) - kwota niskiego wkładu objęta pierwotnie ubezpieczeniem: 38 051,18 CHF
--- Słowa kluczowe: niski_wklad_wlasny | waluta_obca

...
(67) - ostatni dzień ubezpieczenia: 31.08.2012
...
(68) - dzień odnowienia: 01.09.2012
...
(69) - kwota niskiego wkładu objęta ubezpieczeniem na nowy okres: 19 155,40 CHF
--- Słowa kluczowe: niski_wklad_wlasny | ubezpieczenie | waluta_obca

...
(70) - kurs waluty na ostatni dzień ubezpieczenia: 3,5936
...
(71) - koszt podwyższonego ryzyka: 19155,40 x 3,5936 = 68 836,85 PLN x 3,50% = 2 409,29
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(72) PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(73) Na dzień 09.02.2017 pozostała do spłaty kwota niskiego wkładu własnego wynosi 671,36 CH. Poniżej przysyłam wyliczenia:
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

...
(74) - pierwotna kwota kredytu: 150 379,98 CHF
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(75) - stan zadłużenia na dziś: 113 006,07 CHF
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(76) - stawka składki: 3,50%
...
(77) - kurs kupna waluty z dnia uruchomienia kredytu: 2,4208 - pierwotna opłata składki: 3223,50 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(78) - kwota obniżenia kredytu: 0,00
...
(79) * kwota NWW w PLN: 92100,00 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(80) - kwota NWW w walucie kredytu: 38045,27 CHF
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(81) --- Page 4 ---
...
(82) --- Page 5 ---
...
(83) - spłacony kapitał: 37373.91 CHF
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(84) - NWW pozostały do zapłaty 671,36 CHF.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(85) Biorąc na uwagę powyższe nie znajduję podstaw do uznania roszczeń w przedmiotowym zakresie za zasadne.
...
(86) mBank.pl
...
(87) W*WI MM
...
(88) menadżer wydziału ;•M ^ltniliertatylKjl
...
(89) ivriji'r rw*Vr romasz Nalewajczyk
...
(90) W imieniu zespołu mBanku
...
(91) --- Page 5 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz