Szukaj w dokumentach

v1-28193104827/04/17

Sprawa: 28193104827/04/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: "Dzień dobry\nReklamacja dotyczyła nieuczciwych praktyk rynkowych i klauzul niedozwolonych stosowanych przez PKO BP.\n\nPozdrawiam"

Spis plikow

1. 20161028_reklamacjapkobp_klauzule | Skan
2. 20161208_odpowiedźpkobp_klauzule | Skan


20161028_reklamacjapkobp_klauzule

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) dot kivily
...
(3) I
...
(4) Szanowni l\tństwot
...
(5) Powaxechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. t siftł/.iba w Wms/nwic
...
(6) ill. I’liliiwskn 15, 02-515 Warszawa
...
(7) KKS: 0000026438
...
(8) d/iałając w imieniu mojego Mocodawcy - Pana
...
(9) \iłqc/cmu. mmejs/ym pragiu; poinformować, iż zostałam umocowana do podjęcia kroków prawnych
...
(10) /inter, ających do wyegzekwowania należnych mojemu Mocodawcy praw
...
(11) / przedstawionych dokumentów oraz konferencji odbytych z moim Mocodawcą wynika, iz . decs dowal się on na zawarcie umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny nr
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(12) /dalejUmowni w wyniku stosowania określonych w on 5ustawy zJuta
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien

...
(13) rynkowym
...
(14) Sposób prezentowania w /w produktu odbywał się w sposób niespelniający standardów ustawodawstwa UE tj. art 23 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rad\ 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r w sprawie konsumenckich umów o kredyt związany z nieruchomościami mieszkalnymi
--- Słowa kluczowe: konsument | kredyt | nieruchomosc

...
(15) i zmieniającą dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzeniem (UE) nr 1093/2010 oraz art 19 ust 1 dyrektywy ramowej (Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rad> v\ sprawie rynku instrumentów finansowych - M1FID, którą w związku z treścią wyroku Sądu
...
(16) Najw\/s/cgo z dnia 16 lutego 2012 r . sygn. akt IV CSK 225/11 odnieść również należy do kredytów hipotecznych)
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(17) (mowa zatem / dnia i 2016 roku została zawarta przez mojego Mocodawcę, wyłącznie z uwagi na zapewnienia pracowników Państwa Banku, iz zobowiązanie to jest w pełni bezpieczne, jak i iowmc/.. iz brak test powodów do obaw w przypadku zmiany kursów walut (te bowiem miały mieć
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | kurs_waluty

...
(18) charakter jedynie niewielkich wahań kursowych)
...
(19) pełnomocnictwo w
...
(20) --- Page 1 ---
...
(21) --- Page 2 ---
...
(22) sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykant rynków\rn do *miewa/nienia pr/edmiotowej llinowy kredytu i dokonania /, moim Mocodawcą stosownego rozlu/enia kióre
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(23) polegać będzie na wzajemnym zwrocie świadczeń, względnie do uznania 1/ kredvt (en ud/ielom /ostał w walucie PLN, w wysokości wskazanej w § 2 Umowy przeliczonej po kur ie / dnia zaciągnięcia zobow lązama.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | umowa

...
(24) Na informację, czy podejmą Państwo rozmowy ugodowe z moim Mocodawca oczekiwać będziemy w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
...
(25) Pn/osfając z nadzieja na polubowne zakończenie mn. sprawy - łączę wyra^ _ s ^ u n k u
...
(26) --- Page 2 ---


20161208_odpowiedźpkobp_klauzule

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Biuro Rzecznika Mieniu ul. Puławska 15 02-515 Warszawa
...
(3) Warszawa, dnia grudnia 2016 r.
...
(4) dot. odwołania od stanowiska Bonku
...
(5) lifii
...
(6) Bank Polski
...
(7) /o.2016 r. w sprawie unieważnienia umowy
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(8) W dniu 2006 r. pomiędzy Panem, a Bankiem została zawarta umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kqt hipoteczny nr
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(9) (udzielonego w walucie wymienialnej), zwana dalej „Umowę", na I podstawie której Bank zobowiązał się, na warunkach określonych w Umowie, postawić
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(10) do Pana dyspozycji kredyt w wysokości 83.390,00 CHF (§ 2 ust. 1 Umowy).
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | umowa

...
(11) Wyjaśniam na wstępie, iż w związku z wejściem w życie w dniu 21.12.2007 r. przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, a zatem po podpisaniu przez Pana przedmiotowej Umowy z Bankiem (i* ji i 2006 r.), w niniejszej sprawie nie mogą znaleźć zastosowania przepisy przez Pono wskazane. Nie można się bowiem zgodzić? że przedmiotowa umowa została zawarta w wyniku stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przez Bank jeżeli na dzień podpisania umowy pojęcie to nie było szerzej znane polskiemu porządkowi
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | stosowanie_postanowien | umowa

...
(12) prawnemu.
...
(13) Odnosząc się ponadto do podniesionych przez Pana kwestii w zakresie niedozwolonych
...
(14) klauzul umownych uprzejmie wyjaśniam, że dla oceny sprawy istotny jest przepis art. | 353 Kodeksu cywilnego, który statuuje zasadę swobody kontraktowania, według której
--- Słowa kluczowe: umowa | art.353 | kodeks_cywilny

...
(15) strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(16) W dniu .2006 r., a więc w momencie zawierania Umowy nie zakwestionował Pan postanowień dotyczących zasad oprocentowania kredytu udzielonego przez Bank. Umowa zawarta z Panem była zgodna z praktykami rynkowymi obowiązującymi w dniu jej zawarcia, zaś ewentualne podobieństwo występujących w niej postanowień do postanowień wpisanych do rejestru nie jest równoznaczne z jej nieważnością. Klauzule zostały wpisane do rejestru przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z rozstrzyganymi przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów konkretnymi sprawami, których nie można bezpośrednio odnosić do innych stosunków obligacyjnych, zawieranych w odmiennych okolicznościach faktycznych i prawnych.
--- Słowa kluczowe: umowa | oprocentowanie_dlugu | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument | SOKiK

...
(17) Analiza konkretnego postanowienia powinna mieć na względzie cały kontekst umowy łączącego strony.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(18) Zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych, jak i Sądu Najwyższego, wpis donego postanowienia umownego do rejestru klauzul niedozwolonych nie wywołuje automatycznie skutków w odniesieniu do wszystkich umów podpisywanych przez inne
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy | postanowienie_umowne | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(19) Wyrok ma zastosowanie wyłącznie między danym przedsiębiorcą, ego
...
(20) w odpowiedzi na Pana pisłno z dnia kredytu uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(21) --- Page 1 ---
...
(22) --- Page 2 ---
...
(23) Przykładem jest wyrok Sqdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25.03.2004 r. (sygn. akt XVII Arna 51/2003) w którym zostało podkreślone, że „ rejestru klauzula umowna uznana za niedozwolonq na kanwie określonego stanu faktycznego i prawnego, jako naruszajgca zbiorowe interesy konsumentów, nie stanowi sama przez się prejudykatu dia innych umów. Nie można bowiem wykluczyć, iż analogiczne tub nawet identyczne postanowienia wzorca umowy, uznane za niedozwolone, nie będg za takie uznane w kontekście oceny caiej umowy w innej sprawie”. Stanowisko to zostało
--- Słowa kluczowe: konsument | rejestr_klauzul_niedozwolonych | umowa | konsument | postanowienie_wzorca_umowy | umowa

...
(24) podzielone przez Sąd Najwyższy.
...
(25) W świetle powyższych należy zatem stwierdzić, że w Umowie zawartej z Panem Bank nie zastosował niedozwolonych klauzul umownych, ponieważ żaden z uprawnionych organów nie wydał decyzji albo orzeczenia dotyczqcych przepisów przedmiotowej Umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | umowa

...
(26) Umowa zawarta pomiędzy Panem i Bankiem jest zatem ważna, i co należy podkreślić - została zawarta na warunkach przez Pana wnioskowanych między innymi w zakresie określenia waluty CHF jako przelicznika udzielonego kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | waluta_obca | kredyt

...
(27) Wyrażam nadzieję, że powyższe informacje pozwoliły rozstrzygngć zgłoszone przez Pana wątpliwości.
...
(28) Ponadto informuję, że istnieje również możliwość:
...
(29) • zwrócenia się o rozstrzygnięcie sprawy do Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich i w przypadku roszczeń do kwoty "000 zł) na adres: Bankowy Arbitraż Konsumencki, ul. Kruczkowskiego 8, 0 0 -3 8 0 Warszawa. Arbiter Bankowy działa
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(30) zgodnie z Regulaminem działania BAK (dostępnym na stronie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego www.zbp.pl,
--- Słowa kluczowe: regulamin | konsument

...
(31) • wystąpienie z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (w zakresie reklamacji złożonej przez klienta będącego osobą fizyczną),
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja

...
(32) • •
...
(33) zwrócenia się do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta,
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(34) przysługuje Panu również prawo wystąpienia z powództwem przeciwko PKO Bankowi Polskiemu SA do sądu powszechnego:
...
(35) — właściwości ogólnej siedziby Banku 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15 lub
...
(36) — właściwości przemiennej sądu, w którego okręgu znajduje się oddział w przypadku, gdy roszczenie pozostaje w związku z działalnością oddziału, lub
...
(37) — właściwości sądu miejsca wykonania umowy,
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(38) no podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
...
(39) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz