Szukaj w dokumentach

v1-26141910971/04/17

Sprawa: 26141910971/04/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2015

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Do odpowiedzi mB na tę reklamacji jest moja replika, przyjeta przez mB jako kolejna reklamacja nr 5408 (wysyłam oddzielnie)

Spis plikow

1. reklamacja_5348_i_koresp_przedłużająca_od_banku | Skan
2. odp5348 | Skan


reklamacja_5348_i_koresp_przedłużająca_od_banku

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) ---- Original Message-----
...
(3) From: J(...)
...
(4) To: kontakt@mbank.pl
...
(5) Sent: Tuesday, April 14,2015 11:37 PM
...
(6) Subject: REKLAMACJA dotycząca splat kredytu waloryzowanego LIBOR CHF3M nr umowy XXX/2006 (+aneksy)
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt_waloryzowany | umowa

...
(7) Szanowni Państwo,
...
(8) Zauważyliśmy ostatnio, że przy przeliczaniu rat z CHF na PLN nadal stosujecie Państwo kurs waluty ustalany przez mBank wg §11 p.4 umowy kredytowej. Wg obowiązującego w Polsce prawa treść §11 p.4 umowy stanowi zabronioną klauzulę umowną, która została wpisana do rejestru UOKiK (nr 5743) i nie wiąże konsumentów (czyli nas) od dnia zawarcia umowy kredytowej.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_krajowa | umowa | kredyt | umowa | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument | umowa | kredyt

...
(9) Z tytułu stosowania tej klauzuli uzyskaliście Państwo od nas w okresie od dnia wypłaty pierwszej transzy do 11-08-2014 r. nienależne świadczenie wpostaci różnicy między kursem ustalonymprzez mBank a kursem rynkowym (średnim kursem ogłaszanym przez NBP).
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien

...
(10) Ozaprzestanie nielegalnych praktyk i zwrot owego nienależnego świadczenia w kwocie 9.429,44 PLN wystąpiłdoPaństwawnaszymimieniuprawnikp.T(przedstawiającystosownepełnomocnictwo), alenie raczyliście Państwo mu (ani nam) odpowiedzieć, zasłaniając się tajemnicą bankową (nb. dziwny to sposób pojmowania tajemnicy).
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(11) Wtej sytuacji informujemy, że wskutek niezastosowania się Państwa do naszego wezwania, kwota roszczenia (obliczona do 11-04-2015 r.) wzrosła do 16.875,04 PLN (+ odsetki ustawowe) ijej zwrotu będziemy dochodzić z całą stanowczością aż do skutku, o ile dobrowolnie nie zaprzestaniecie Państwo stosowania zabronionych postanowień umownych do 30 kwietnia 2015 r.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | odsetki | stosowanie_postanowien | umowa

...
(12) Do tego dnia też będziemy oczekiwali na załatwienie niniejszej reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(13) ---- Original Message-----
...
(14) From: mBank - Kontakt
...
(15) To: 'SMTP:J....'
...
(16) Sent: Tuesday, April 14, 2015 11:37 PM
...
(17) Subject: Odp: REKLAMACJA dotycząca spłat kredytu waloryzowanego LIBOR CHL3M nr umowy XXX/2006 (+aneksy)
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt_waloryzowany | umowa

...
(18) Szanowni Państwo,
...
(19) dziękujemy za przesłanie wiadomości do mBanku.
...
(20) W najbli szym czasie nasz specjalista udzieli Państwu odpowiedzi.
...
(21) Niniejsza wiadomość jest wyłącznie potwierdzeniem otrzymania zapytania. Prosimy na nią nie odpowiadać.
...
(22) Z powa aniem Zespół mLinii
...
(23) ---- Original Message-----
...
(24) From: /mBank/-Reklamacje
...
(25) To: 'J...'
...
(26) Sent: Wednesday, April 15,2015 5:17 AM Subject: Zarejestrowanie reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(27) Szanowny Panie,
...
(28) informujemy, e Pana reklamacja: reklamacja dotycząca kredytu hipotecznego - kurs waluty została zarejestrowana pod numerem REK861435348. Prosimy u ywać tego numeru podczas kontaktu z Bankiem w powy szej sprawie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt

...
(29) Z powa aniem, Zespół mBanku
...
(30) Wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.
...
(31) ---- Original Message — From: mBank - Kontakt
...
(32) --- Page 1 ---
...
(33) --- Page 2 ---
...
(34) Sent: Wednesday, April 15,2015 5:18 AM
...
(35) Subject: Odpowiedź z mBanku w sprawie reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(36) Szanowni Państwo,
...
(37) dziękuję za kontakt z mBankiem.
...
(38) W nawiązaniu do przesłanej przez Państwa wiadomości pragnę poinformować, i reklamacja została zarejestrowana pod numerem REK861435348.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(39) Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni. O sposobie rozwiązania reklamacji będą Państwo poinformowani przez upowa nionego pracownika. W przypadku pytań, proszę posługiwać się wskazanym numerem reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | reklamacja

...
(40) Mam nadzieję, i dzięki Państwa zgłoszeniu podobna sytuacja nie będzie miała ponownie miejsca.
...
(41) W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu zwrotnego lub w innej wybranej formie: <http://www.mbank.pl/o-nas/kontakt/>
...
(42) Zapraszam do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety dotyczącej obsługi w kanale e-mail. Ankieta dostępna jest pod poni szym linkiem:
...
(43) https://form.mbank.pl/wnioski/ankieta email/index.html
...
(44) Z powa aniem Małgorzata Migda Biuro Obsługi Klientów
...
(45) www.mBank.pl
...
(46) ---- Original Message-----
...
(47) From: /mBank/-Reklamacie
...
(48) To: 'L /
...
(49) Sent: Friday, May 15, 2015 5:18 AM
...
(50) Subject: Informacja dotycząca reklamacji REK861435348 Szanowny Panie,
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(51) nawiązując do Pana reklamacji o numerze REK861435348, na wstępie bardzo przepraszamy za przedłu ający się czas rozpatrywania Pana zgłoszenia. Sformułowanie przez Bank odpowiedzi wymaga podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających, co skutkuje przedłu eniem prac nad reklamacją. Zapewniamy jednak, e dokonamy wnikliwej analizy wszystkich poruszonych przez Pana zagadnień i udzielimy wyczerpującej odpowiedzi, nie później ni w ciągu 30 dni od daty wysłania niniejszej wiadomości.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(52) Z powa aniem Zespół mBanku
...
(53) Wiadomość systemowa. Prosimy na nią nie odpowiadać.
...
(54) --- Page 2 ---


odp5348

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Sygnatura: DRY/BaFurm/PSR002572189/2015 Łódź, 20.06.2015
...
(3) Szanowny Panie,
...
(4) § r
...
(5) *
...
(6) odpowiadając na Pana reklamację nr REK861435348 dotyczącą abuzywnego charakteru zapisów Umowy kredytowej waloryzowanego kursem CHF, poniżej przedstawiam stanowisko banku w przedmiotowej sprawie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt_waloryzowany | waluta_obca

...
(7) Na wstępie serdecznie przepraszam za wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź.
...
(8) Odnosząc się do poruszanych przez Pana w reklamacji kwestii związanych z niedozwolonymi klauzulami wyjaśniam, iż uznanie określonego postanowienia wzorca umownego w ramach kontroli abstrakcyjnej sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji iKonsumentów, za niedozwolone postanowienie umowne nie oznacza, że postanowienie to automatycznie upada czy winno być traktowane jako nieskuteczne, na gruncie każdej
--- Słowa kluczowe: reklamacja | postanowienie_wzorca_umowy | kontrola_abstrakcyjna | SOKiK | niedozwolone_postanowienie_umowne

--- Podobne akapity: 25195951355-04-17(2.5) |

...
(9) już zawartej umowy kredytowej, zawierającej w swej treści tożsame lub podobne postanowienie.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(10) Wpis klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skutkuje w stosunku do przedsiębiorców tylko zakazem stosowania określonego postanowienia w umowach i wzorcach umów, tj. umieszczania ww. postanowienia w treści wzorców służących zawieraniu nowych umów z konsumentami.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | prezes_UOKiK | stosowanie_postanowien | umowa | konsument

--- Podobne akapity: 05075438951-05-17(2.8) | 05075934266-05-17(2.7) | 05080144959-05-17(2.8) | 25190141371-04-17(2.8) | 25195951355-04-17(2.6) |

...
(11) Na gruncie umów już zawartych (umów kredytu w toku) to, czy powyższe postanowienie może zostać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające interesy konsumentów, w kwalifikowanym, rażącym stopniu, podlega indywidualnej ocenie, odrębnie na gruncie każdego przypadku, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności towarzyszących zawieraniu umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | konsument | kontrola_indywidualna | okolicznosci_towarzyszace | umowa

--- Podobne akapity: 05075438951-05-17(2.9) | 05075934266-05-17(2.8) | 05080144959-05-17(2.9) | 25190141371-04-17(2.9) | 25195951355-04-17(2.7) |

...
(12) Podkreślić należy, iż w przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej, kredyty te udzielane były wyłącznie na wniosek Klienta banku ubiegającego się o udzielenie kredytu, i zainteresowanego tego rodzaju kredytem, wówczas znajdującym się w szeroko dostępnej ofercie wielu banków.
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | kredyt | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 05153808111-05-17(2.10) | 25195624286-04-17(3.11) | 25195951355-04-17(2.8) | 25195951355-04-17(3.7) | 25200118511-04-17(2.7) | 25200720926-04-17(2.9) | 25200720926-04-17(4.8) |

...
(13) Dodam, iż równolegle dostępna była w banku oferta kredytów Złotowych niewaloryzowanych, w ogóle nie przewidujących odniesienia się do jakiegokolwiek kursu waluty obcej, którą to ofertą Pan nie był zainteresowany, wnioskując wyłącznie o udzielenie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej.
--- Słowa kluczowe: kredyt_złotówkowy | kurs_waluty | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty

--- Podobne akapity: 05153808111-05-17(2.12) | 25195624286-04-17(3.13) | 25195951355-04-17(2.9) | 25195951355-04-17(3.8) | 25200720926-04-17(4.9) |

...
(14) W powyższych okolicznościach, zawarcie umowy kredytu, przewidującej mechanizm waloryzacji kursem waluty obcej (przeliczenia kwoty kredytu na walutę waloryzacji), nie zostało Panu narzucone, ani nie stanowiło obligatoryjnego elementu umowy kredytu, narzuconego, czy zamieszczonego w umowie, wbrew Pana woli.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | kredyt | waloryzacja_umowna | obowiazkowe | umowa | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 05153808111-05-17(2.14) | 25195624286-04-17(3.15) | 25195951355-04-17(2.10) | 25195951355-04-17(3.9) | 25200720926-04-17(4.10) |

...
(15) Odnosząc się do zastrzeżeń odnoszących się do wpisu w Rejestrze prowadzonym przez Prezesa SOKiK, do klauzul na treść których powołują się Pan w reklamacji , dotyczącej stosowania kursów wskazanych w tabeli kursowej Banku, należy mieć na względzie, iż zapadłe orzeczenia SOKiK dotyczą sytuacji, dla których normatywne podstawy działania banków uległy w ostatnim czasie znaczącej zmianie. Orzeczenia będące podstawą wpisów w Rejestrze dotyczą natomiast stosowania wzorców obejmujących kwestionowane klauzule, przed wejściem w życie dodanych
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | SOKiK | reklamacja | stosowanie_postanowien | tabela_kursowa_banku | SOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych | stosowanie_postanowien

--- Podobne akapity: 25195951355-04-17(2.11) |

...
(16) przecu^w art«69 usfe 3 i art. ^Sbeustawy^rawoibankowe.warszawa, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m st. Warszawy. XII Wydział Gospodarczy Krajowego (łejesliu Sądowego p<<j numerem KRS 0000025237. posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526 021-50-88.
...
(17) o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01 2015 r wynosi 168 840 228 złote.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(18) Pir
...
(19) --- Page 1 ---
...
(20) --- Page 2 ---
...
(21) Na skutek zmian wprowadzonych z dniem 26.08.2011 r. wobec wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 29.07.2011 r. o zmianie ustawy Prawio bankowe i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 165 poz. 984), począwszy od dnia 26.08.2011 r. kredytobiorcy spłacający kredyty denominowane lub indeksowane kursem waluty innej niż polska, nabyli uprawnienie do spłaty kredytów bezpośrednio w tej walucie, zaś banki mają obowiązek przyjmować wpłaty na poczet należności z tytułu rat kredytu denominowanego lub indeksowanego kursem waluty obcej, dokonywane bezpośrednio w walucie, w której kredyt jest denominowany/indeksowany, zaś realizując dyspozycję art. 69 ust. 3 i art. 75b ustawy Prawo bankowe, mBank (poprzednio działający pod firmą BRE Bank S.A.) umożliwia zawarcie stosownych aneksów do umów kredytowych w toku, w których uregulowane
--- Słowa kluczowe: nowelizacja_prawo_bankowe | kredytoborca | kredyt_denominowany | indeksacja | kurs_waluty | kredyt | kredyt_denominowany | indeksacja | kurs_waluty | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kredyt

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(2.39) | 09070541345-05-17(2.11) | 25195951355-04-17(2.18) |

...
(22) zostaje m.in. prowadzenie rachunku walutowego na rzecz klienta.
...
(23) Na skutek zmian stanu prawnego, kredytobiorca jest uprawniony do dokonywania spłaty kredytu bezpośrednio w walucie waloryzacji kredytu, tj. niezależnie od tabel kursowych banku.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(2.40) | 05145013135-05-17(2.22) | 09070541345-05-17(2.51) | 15181857688-05-17(2.19) |

...
(24) Jednocześnie, dla zawartej umowy, sposób ustalania kursów walut i chwila, na którą są one ustalane w oparciu o czynniki wymienione w umowie, nie nosi znamion dowolności, jak i nie jest możliwe dowolne ich kształtowanie przez Bank. W zawartej przez strony umowie została sprecyzowana konkretna tabela kursowa, mająca zastosowanie do spłaty raty, tj. sprecyzowany został moment, dla którego ustalane są kursy walut. Ponadto, we wzorcu umownym (w rozumieniu art. 384 k.c.) są określone również czynniki wpływające na zmiany kursu waluty,
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | umowa | umowa | kurs_waluty | wzorzec_umowy | art.384 | kurs_waluty

--- Podobne akapity: 05145013135-05-17(2.24) | 25195951355-04-17(2.20) |

...
(25) tj. powodujące zmiany kursów walut ujmowanych w tabelach kursowych banku. Zgodnie z Regulaminem udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. stanowiącym integralną część zawartej z Panem Umowy kredytowej (rozdział II, par. 3 ust. 6 Regulaminu):
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | regulamin | kredyt | pozyczka | umowa | kredyt | regulamin

--- Podobne akapity: 05145013135-05-17(2.25) | 25195951355-04-17(2.20) |

...
(26) §3
...
(27) (....) 6. Kursy kupna / sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników:
--- Słowa kluczowe: spread

...
(28) a) , bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym, b) . podaży i popytu na waluty na rynku krajowym
...
(29) c) . różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym,
...
(30) d) . płynności rynku walutowego,
...
(31) e) . stanu bilansu płatniczego i handlowego.
...
(32) Wyjaśniam, że zgodnie z § 40 i 41 Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A, Bank umożliwiał spłatę kredytów waloryzowanych w walucie waloryzacji, zaś aneks wprowadzający do umowy kredytowej taką możliwość jest bezpłatny. Nie bez znaczenia w sprawie jest ponadto fakt, iż Bank umożliwiał spłaty kredytów waloryzowanych w walucie waloryzacji już od lipca 2009. Nadmieniam, iż nie zawarł Pan takiego aneksu mimo posiadania takiej możliwości, dokonując świadomie wyboru spłat rat w złotówkach według zasad określonych w umowie, w tym z uwzględnieniem przesłanek zmiany kursu wskazanych w § 3 ww. Regulaminu.
--- Słowa kluczowe: regulamin | kredyt | pozyczka | kredyt_waloryzowany | waloryzacja_umowna | umowa | kredyt | kredyt_waloryzowany | waloryzacja_umowna | waluta_krajowa | umowa | regulamin

...
(33) Mam nadzieję, iż powyższe wyjaśnienie okaże się wyczerpujące.
...
(34) Z poważaniem
...
(35) Specjalista
...
(36) mBank.pl
...
(37) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz