Szukaj w dokumentach

v1-27194639648/04/17

Sprawa: 27194639648/04/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2015

Kategoria: Inne

Uwagi:

Spis plikow

2. 20151230_odpowiedz_podwyzszoneoprocentowanie | Skan


20151230_odpowiedz_podwyzszoneoprocentowanie

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) X Raiffeisen
...
(3) ___ POLBANK Warszawa, 30.12.2015 r.
...
(4) F 000014
...
(5) I4 B f& S N:ut.ino w I*P Piotrków Try b. E 301 vv dniu : 30.12.2013 ' ~ * *
...
(6) Sz. Państwo
...
(7) ■ •’jaagaets-ara • ^.'vf .
...
(8) W odpowiedzi no reklamację zarejestrowaną pod numerem 1283314, dotyczącą kredytu hipotecznego poniżej przedstawiamy stosowne wyjaśnienia.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt

...
(9) Przeprowadzona przez Bank analiza sprawy wykazała, iż po dostarczeniu do Banku odpisu z księgi zktórego'wynika,iżdoksięgiwieczystejnr^BHMMHHI^^zosfała wpisananapierwszymmiejscu
...
(10) hipoteka kaucyjna ustanowiona na rzecz Banku, marżo Poństwa kredytu została obniżona od dnia 12.11.2007.
--- Słowa kluczowe: hipoteka | marza | kredyt

...
(11) Sygn. 12S3314MSH
...
(12) Szanowni Państwo
...
(13) Uprzejmie informujemy, ie w obliczu przestawionych okoliczności sprawy, jo k ró w n ie ż m a ją c n a u w a d z e fa k t, że wraz z wpisem hipoteki na rzecz Banku ustało ryzyko, którego dotyczyło naliczanie m arży kredytow ej
--- Słowa kluczowe: hipoteka | kredyt

...
(14) wpodwyższonejwysokości,BankprzychyliłsiędoPaństwawnioskudotyczącego zwrotu nadpłaconych odsetek kredytowych.
--- Słowa kluczowe: odsetki | kredyt

...
(15) Pragniemy poinformować, ii Bank podjął decyzję o zwrocie odsetek od podwyższonej m arży Bonku dla odsetek zapłaconych w okresie od dnia dokonania wpisu hipoteki do księgi w ieczystej, tj. 2 5 .0 7 .2 0 0 7
--- Słowa kluczowe: odsetki | odsetki | hipoteka

...
(16) do dnia poprzedzającego obniżenie marży, łj. 11.1 1.2007.
--- Słowa kluczowe: marza

...
(17) W dniu 30.12.2015 Państwa konto osobiste o numerze i z o s ta ło uznane kwotą 1555,08 PLN.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(18) :vr
...
(19) JL".
...
(20) Oprocentowanie
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(21) korygowany okres
...
(22) Zgodnie z Poństwa życzeniom poniżej przestawiamy sposób wyliczenia ww. z w ro tu : ..
...
(23) »-———*—— I oprocentowania
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(24) po korekcie
...
(25) Wypłata nastąpiło według kursu waluty, po jakim zostały pobrane raty kredytu:
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty

...
(26) 1------■ i—r.“,l;.1-"•
...
(27) . dato ra ty ^ czę&róty dlo roty
...
(28) I< j.r».——■ r’ ■“ *• ■ -
...
(29) w CHF 12.03.2007 8S9.52 4,67583% 3,67583% 25.07.2007-11.08.2007 110,45 12.09.2007" 888.43 4,67583% 3,67583% 12.08.2007-11.09.2007 190,01 12.10.2007 936,61 5,10000% 4,10ÓÓ0%" 12.09.2007-11.10.2007 183,65 12.11.2007 966,59 5,10000% 4,10000% 12.10.2007-11.11.2007 189,53
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(30) ~
...
(31) różnica odsetek w CHF 110,45
--- Słowa kluczowe: odsetki | waluta_obca

...
(32) 190,01
...
(33) 183,65
...
(34) 189.53
...
(35) on c;jq Warszawo * Tet. 801 180 801 * • 22 549 99 99 Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Piękno 20 • 00-549 Wo.s-awa
...
(36) data raty 12.03.2007 12.09.2007 12.10.2007 12.11.2007
...
(37) kwota do zwrotu w PLN 260,56
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(38) 448,90
...
(39) 419,03
...
(40) 426,59
...
(41) • **-+*-*^ SA:»*&&*
...
(42) » wytopcie PIN 2.?56 eS3
...
(43) raiffeisenpolbonk.com .
...
(44) ■•*
...
(45) Scanned by CamScanner
...
(46) kurs CHF 2,3591 2,3625 2,2817 2,2508
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(47) 20. 00 545 Wn-tza^M. -twono do
...
(48) Wi-^Cv^vvf».«.-> K>oro*«0« o « NtP :576-020-58.7). o tu REGON 010000854 OplotomTM UptaW**
...
(49) Wferua*;* przy u*?. P'*>
...
(50) *>i#tlru Sądowo ^
...
(51) ol KRc
...
(52) 01 ,r
...
(53) & .
...
(54) ft * "
...
(55) mm
...
(56) --- Page 1 ---
...
(57) --- Page 2 ---
...
(58) X Raiffeisen .. P O L B A N K
...
(59) Odnosząc się do kwestii odsetek ustawowych informujemy, że na powyższy rachunek w dniu 30.12.2015 zostały również wypłacono odsetki ustawowe w kwocie 5,1 1 PLN za okres od dnia zgłoszenia roszczenia (złożenia niniejszej reklamacji), tj. 15.12.2015 do dnia wypłaty, tj. 30.12.2015,
--- Słowa kluczowe: odsetki | odsetki | waluta_krajowa | reklamacja

...
(60) Wyrażamy nadzieję, że podjęto decyzja oraz dalsza współpraca z Bankiem będą dla Państwa satysfakcjonujące.
...
(61) Z poważaniem
...
(62) Maciej Siuda
...
(63) Specjalista ds. Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(64) !espół Obsługi Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(65) .i•
...
(66) ^ ' W; '« *•
...
(67) v* Informujemy, żo jefli wyrożone powyżej stanowisko Danku nie spotka się i
...
(68) Pani/Pona akceptacją, ma Pani/Pon możliwość a) skierowania odwołania bezpośredrfio^o.Bgnku w sposób przewidziony dla składania reklamacji; b) skorzystania z modiacii Arbitra Bankowego
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(69) i r j *-^djqcejgo pr^yXj^qik^pQypw Polskich (dla roszczeń do 8.000 złotych); c) v/ystqpienia do Powiatowego/Miojskiego Rzecznika
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(70) ^fjj£ g(zeciwko Raiffeisen Dank Polska S.A. z powództwem do właściwego sqdu powszechnego; e) wystąpienia eanika Finansowego
...
(71) +'
...
(72) ['.r&h..*•’'•
...
(73) , 0Q?5*19 Wgr;iov.o, wpiiftnn do Krojo^f/go Repvtru Sądowego pod nr kRS OOOO^l
...
(74) ?£&' .
...
(75)
...
(76) (Uionęr»v7 io flojftftru Sqdowtfflo. o nr HIP : 5ZĆ-020 SB-71, o n» REGON: 010000854, o opłcfconymkcipila)*
...
(77) 00-549:Warszawo,* Tel. 80V 180 80'1 św**.• .. ' " “ r .
...
(78) p a ii
...
(79) Scanned by CamScanner
...
(80) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz