Szukaj w dokumentach

v1-27195748384/04/17

Sprawa: 27195748384/04/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: Reklamacja niedostępności wyciągów historycznych

Spis plikow

1. 20160919_reklamacja_niedostepnoscwyciagow | Skan
2. 20160919_odpowiedz_niedostepnoscwyciagow | Skan


20160919_reklamacja_niedostepnoscwyciagow

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) 19.09.2016
...
(3) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(4) W skutek migracji danych bankowości elektronicznej najpierw z Polbank do Raiffeisen Polbank a teraz do nowego systemu R-online utraciliśmy dostęp do historii spłaty kredytu "KREDYT MIESZKANIOWY Proszę o bezpłatne udostępnienie historii spłaty kredytu w formie elektronicznej w R-Online lub przesłanie na adres korespondencyjny wydruku historii spłaty kredytu w obu przypadkach za okres od momentu uruchomienia kredytu do daty 19.09.2016. Proszę uwzględnić faktyczną walutę spłaty kredytu przed i po wejściu w ycie aneksu o spłacie w CHF.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | kredyt | kredyt | kredyt | waluta_obca

...
(5) *
...
(6) Zwracam uwagę na fakt,- e odpowiedź na reklamację wprowadzająca w błąd mo e zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu karnego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(7) W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą i udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(8) 1) skieruję skargę do Rzecznika Finansowego,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(9) 2) skieruję skargę do Komisję Nadzoru Finansowego, wskazując e Bank prowadzi działalność z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. ww. Ustawy,
...
(10) 3) skieruję skargę do Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wskazując e Bank nie
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(11) przestrzega kodeksu dobrych praktyk (KóSdeksu Etjrki BankoVej), do którego dobrowolnie przystąpiłizobowiązałsięjgo■• : '*
...
(12) 4) skieruję skargę^o Związku Banków Polskich (Komisję Etyki Bankowej), wskazując e Bank działa z naruszeniem Kodeksu Etyki Bankowej, którego jest sygnatariuszem.
--- Słowa kluczowe: kodeks_etyki_bankowej

...
(13) DO
...
(14) Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna ul. Grzybowskiej 78 00-844 Warszawa
...
(15) Scanned by CamScanner
...
(16) --- Page 1 ---


20160919_odpowiedz_niedostepnoscwyciagow

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Sygn. 1579982MSH
...
(3) Raiffeisen
...
(4) POLBANK
...
(5) Warszawa, 22.09.2016 r.
...
(6) F oooqib
...
(7) 14B Nadano w PP Piolrków Tryb. E 301 w dniu : 23.09.2016
...
(8) Sz. Państwo
...
(9) Szanowni Państwo
...
(10) W odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne zarejestrowane pod numerem 1579982, dotyczące kredytu
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt

...
(11) hipotecznego nr poniżej wskazujemy, co następuje.
...
(12) Zawiadamiamy, ie przeprowadzona analiza sprawy nie wykazała żadnych nieprawidłowości po stronie Banku w zgłoszonym zakresie. Bieżące wyciągi z rachunków oraz harmonogramy spłat kredytu udostępniane są przez Bank w wybranej przez Państwa formie.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(13) Wskazujemy, że na Państwa wniosek Bank może przygotować zaświadczenie na temat historii spłat kredytu. Za sporządzenie dokumentu pobrana zostanie opłata zgodna z aktualnie obowiązującą Taryfą Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla kredytów hipotecznych udzielanych przez Polbank EFG
--- Słowa kluczowe: kredyt | oprocentowanie | kredyt

...
(14) Dyspozycja zamówienia zaświadczenia może zostać złożona w Centrum Telefonicznym (dostępnym pod numerami: 22 549 99 99 oraz 801 180 801) lub w dowolnym oddziale Banku.
...
(15) Wyrażamy nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia okażą się wystarczające.
...
(16) Z poważaniem
...
(17) Maciej Siuda
...
(18) Specjalista ds. Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(19) Zespół Obsługi Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(20) Informujemy, ie jeśli wyrażone powyżej stanowisko Banku nie spotka się z Pani/Pona akceptacją, ma Pani/Pan możliwość:
...
(21) a) skierowania odwołania bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany dla składania reklamacji; b) skorzystania z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (dla roszczeń do 8.000 PLN); c) wystąpienia do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów; d) wystąpienia przeciwko Raiffeisen Bank Polska S A z powództwem do właściwego sądu powszechnego (sądem właściwości ogólnej dla siedziby Banku dla roszczeń majątkowych do kwoty 75.000 PLN jest Sąd Rejonowy dla Worszawy-Woli, natomiast dla roszczeń majątkowych powyżej kwoty 75.000 PLN oraz roszczeń niemajątkowych i dochodzonych łącznie z nimi roszczeń majątkowych Sąd Okręgowy w Warszawie); e) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego; f) wystąpienia z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu przed Rzecznikiem Finansowym.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | waluta_krajowa | konsument | waluta_krajowa | waluta_krajowa | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.26) | 01092811794-05-17(2.23) | 09105829922-05-17(2.52) | 09110429944-05-17(3.50) | 09110429944-05-17(3.91) | 09110949313-05-17(2.27) | 10133232481-05-17(2.38) | 10133232481-05-17(4.49) |

...
(22) Rc*fVsc*'Bani.Pos*aSA/v<*dńlx}wW ars/o*«,•! 00?44v/nf\nwd tJo*io Jow't'yoyoi.1nr 0005034540 Rc cnowy dh •n.GtfO ł*o*»'C2 Wourcrwy. XII V/fdliO* C * c K t o v j « **• o StKto~<^so o nr NP • 5?Ó-020-5S-71 o rr »EGON QU>C0035t. o rctUadow, m w *)t?Vo>o PIN ? ?>© 6S3 IGO
...
(23) Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Grzybowska 78 • 00-844 Warszawo • Tel. 801 180 801‘ • 22 549 99 99 raiffeisenpolbank.com
...
(24) Scanned by CamScanner
...
(25) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz