Szukaj w dokumentach

v1-27155758175/04/17

Sprawa: 27155758175/04/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Wartość długu

Uwagi: Ponownie przesyłam - pliki odpowiedzi banku zostały scalone w jeden.

Spis plikow

1. 2016-11-reklamacja-unieważnienie-denominowanego-pko | Skan
2. 2016-11-odp-unieważnienie-pko | Skan


2016-11-reklamacja-unieważnienie-denominowanego-pko

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) x x x x x x x x x x x x x x x Poznań, dn.31.10. 2016r xxxxxxxxxxxxxx
...
(3) xxxxxxxxxxxxxxx
...
(4) PKO Bank Polski
...
(5) Reklamacja podstawy prawnej udzielenia kredytu.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | kredyt

...
(6) Dotyczy umowy kredytu hipotecznego WŁASNY KĄT xxxxxxxxxxxxxxxz dnia xxx 2 0 0 7 roku. (zwanej dalej “Umową”).
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa

...
(7) Niniejszym kwestionuję podstawę prawną udzielenia mi przez Bank kredytu na podstawie Umowy z tego powodu, e nie doszło do udostępnienia mi wymienionej w § 2 ust. 1Umowy kwoty kredytu w walucie CHF, a w to miejsce udostępniono mi kwotę kredytu w walucie polskiej powstałą w wyniku przeliczenia kwoty kredytu wyra onej w walucie CHF wg kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia uruchom ienia kredytu.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | kredyt | umowa | kredyt | waluta_obca | kredyt | kredyt | waluta_obca | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | kredyt

...
(8) Umowa kredytu w takiej postaci, w jakiej została zawarta między mną a Bankiem, nie przewidywała w ogóle mo liwości uruchomienia kredytu w walucie CHF (kwota kredytu domyślnie miała być oddana do mojej dyspozycji w walucie polskiej), co przy
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | waluta_obca | kredyt

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.6) | 06114323264-05-17(1.5) | 13144135262-05-17(1.75) | 15181857688-05-17(3.13) | 27195309659-04-17(2.6) | 28183428137-04-17(1.66) | 28183428137-04-17(1.119) | 28183428137-04-17(2.116) | 28183428137-04-17(2.128) |

...
(9) jednoczesnym wyra eniu kwoty kredytu w umowie w walucie CHF oznacza złamanie przez Bank zasady walutowości obowiązującej w Kodeksie Cywilnym do 2 0 stycznia roku 2009.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | waluta_obca | zasada_walutowosci | kodeks_cywilny

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.6) | 06114323264-05-17(1.5) | 13125332891-05-17(1.40) | 28183428137-04-17(1.66) |

...
(10) Art. 3 5 8 Kodeksu Cywilnego w brzmieniu z dnia zawarcia mojej umowy stwierdza:
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | umowa

...
(11) “§ 1.Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, zobowiązania pieniężne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wyrażone tylko w pieniądzu
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(12) polskim.”
...
(13) Wyjątkiem wspomnianym w w/w paragrafie KCjest prawo dewizowe, które zezwala na obrót dewizowy, jednak e tylko po spełnieniu odpowiednich warunków.
...
(14) Umowę mo na uznać za wchodzącą w zakres prawa dewizowego, o ile spełnia ona wymogi definicji obrotu dewizowego.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(15) Ustawa Prawo Dewizowe definiuje obrót dewizowy w art.2 pkt.18 w następujący sposób:
...
(16) “18) obrotem wartościami dewizowymi w kraju jest zawarcie umowy lub dokonanie innej czynnościprawnejpowodującej lub mogącejpowodować dokonywanie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami rozliczeń w walutach obcych albo przeniesienie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami własności wartości dewizowych, a także wykonywanie takich umów lub czynności.” W mojej ocenie moja Umowa nie jest umową dewizową z klauzulą usługi kantorowej, a ze względu na brak w niej rzeczywistego obrotu dewizowego, polegającego chocia by na udostępnieniu mi kwoty kredytu, zawartej w § 2 ust.i Umowy i wyra onej w walucie obcej, na rachunek walutowy stanowiący moją własność, umowa
--- Słowa kluczowe: umowa | waluta_obca | umowa | umowa | kredyt | umowa | waluta_obca | umowa

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.12) | 06114323264-05-17(1.12) |

...
(17) Str. 1z4
...
(18) --- Page 1 ---
...
(19) --- Page 2 ---
...
(20) 1 . 2 .
...
(21) • •
...
(22)
...
(23) ta nie podlega pod prawo dewizowe, które uzale nia swoją jurysdykcję właśnie od wymogu wystąpienia faktycznego obrotu walutami obcymi.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(24) Jednocześnie pozwolę sobie zauwa yć, e pozorne operacje dewizowe są obejściem prawa w zakresie zasady walutowości, natomiast zignorowanie lub próba obejścia zasady walutowości stanowi powa ne złamanie prawa.
--- Słowa kluczowe: zasada_walutowosci | zasada_walutowosci

...
(25) W związku z powy szym nale y więc stwierdzić, e moja Umowa jest konstrukcją niezgodną z prawem Rzeczypospolitej Polskiej sprzed stycznia 2 0 0 9 roku i jako taka podlega pod bezwzględne sankcje art.58 §1 KC, czyniąc całą moją Umowę na mocy prawa niewa ną.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(26) Jednocześnie wskazuję, i moja umowa zawiera zapisy, które, odwołując się do kursów walut ustalanych przez Bank na nieznanych mi zasadach, ra ąco naruszają moje interesy jako konsumenta oraz są sprzeczne z dobrymi obyczajami:
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | konsument

...
(27) Zapis § 5 ust. 4 Umowy stanowiący, i kwota udzielonego w walucie CHF zostanie przeliczona na walutę PLN w dniu uruchomienia kredytu za pomocą kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku PKO BP z dnia wypłaty,
--- Słowa kluczowe: umowa | waluta_obca | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.20) |

...
(28) Zapis § 13 ust. 7 Umowy stanowiący, i raty kredytu (potrącenia z rachunku) spłacane są „w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności, kursu sprzeda y dla dewiz (aktualna tabela kursów).”
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(2.32) | 04130041707-05-17(4.12) | 04142051693-05-17(2.16) | 05071818381-05-17(4.27) | 05124510547-05-17(1.12) | 05124510547-05-17(2.15) | 05154616827-05-17(1.7) | 06071814982-05-17(4.23) | 06114208831-05-17(1.33) | 06114323264-05-17(1.78) | 08112733401-05-17(2.13) | 08161138858-05-17(2.9) | 08170940832-05-17(2.32) | 08173701175-05-17(2.32) | 09105829922-05-17(2.24) | 11185816458-05-17(1.16) | 11185816458-05-17(1.18) | 11185816458-05-17(1.44) | 11185816458-05-17(1.48) | 11185816458-05-17(1.63) | 12091351162-05-17(1.111) | 13125332891-05-17(1.40) | 15181857688-05-17(3.16) | 18162405305-05-17(2.19) | 21125237148-05-17(1.34) | 21125237148-05-17(1.63) | 25200118511-04-17(2.6) | 25200720926-04-17(2.8) | 26132319311-04-17(2.23) | 27195309659-04-17(4.8) | 28084018994-04-17(2.35) | 28084018994-04-17(2.41) | 28130214661-04-17(3.11) | 28150528188-04-17(1.19) | 28183428137-04-17(1.14) | 28183428137-04-17(1.181) | 28183428137-04-17(2.172) |

...
(29) Powy ej przywołane zapisy umowne:
...
(30) nie stanowią głównego świadczenia stron umowy,
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(31) nie były ze mną indywidualnie uzgadniane, poniewa są częścią wzorca umownego stosowanego przez Bank do zawierania tak e z innymi klientami identycznych pod względem stosowanego wzorca umownego umów o kredyty “denominowane”
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien | stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy | kredyt

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.25) | 06114323264-05-17(1.25) | 13125332891-05-17(1.60) | 13125332891-05-17(1.91) |

...
(32) ra ąco naruszają moje interesy jako konsumenta z tego powodu, e Bank nie zapoznał mnie w dniu zawierania Umowy z zasadami, na których ustalane są kursy waluty denominacji publikowane przez Bank w tabeli kursów walut, co oznacza, i Bank przyznał sam sobie, na mocy Umowy, nieodwołalne prawo do dowolnego decydowania o ostatecznej i nieznanej w dniu zawarcia Umowy wysokości udostępnionego mi kredytu oraz o wysokości rat kredytowych, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz co jednocześnie jest ra ącym naruszeniem równowagi między stronami Umowy.
--- Słowa kluczowe: konsument | umowa | kurs_waluty | kurs_waluty | umowa | moment_zawarcia_umowy | kredyt | kredyt | strony_sporu | umowa

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.28) | 06114323264-05-17(1.29) |

...
(33) Jako e przywołane powy ej zapisy umowne odwołujące się kursów walut z tabeli kursowej Banku (ustalanych na nieznanych mi zasadach) jako abuzywne nie są dla mnie wią ące w myśl art. 3 8 5 (1] Kodeksu Cywilnego, fakt ten czyni całą moją umowę niewa ną z tego względu, e po usunięciu wy . wym. abuzywnych zapisów z treści Umowy staje się ona niewykonalna, poniewa nie opisuje sposobu przeliczenia kwoty kredytu na walutę PLN w dniu wypłaty, stanowiąc jednocześnie, zgodnie z § 5 ust.4 Umowy, e kredyt zostanie uruchomiony w walucie polskiej oraz nie opisuje sposobu przeliczenia rat kredytu wyra onych w walucie CHF na walutę PLN stanowiąc
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | klauzula_niedozwolona | kodeks_cywilny | umowa | klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt | waluta_krajowa | umowa | kredyt | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa

--- Podobne akapity: 06114323264-05-17(1.30) |

...
(34) jednocześnie, e raty kredytu zgodnie z § 13 ust. 7 Umowy są spłacane w złotych. Jednocześnie przypominam, i Kodeks Cywilny nakazuje ocenę abuzywności danego postanowienia umownego dokonywać wg stanu prawnego na dzień zawarcia umowy (art. 3 8 5 (2 ] KC), a w razie chęci podniesienia przez Bank argumentu, i kwestionowane przeze mnie powy ej postanowienia umowne stanowiły przedmiot indywidualnych uzgodnień z Kredytobiorcą, cię ar dowodu spoczywa na tym, kto się na tą okoliczność powołuje (art. 3 8 5 (1] § 4 kc).
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | waluta_krajowa | kodeks_cywilny | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | moment_zawarcia_umowy | postanowienie_umowne | indywidualne_uzgodnienia | kredytoborca

...
(35) Wskazuję równie , i konstrukcja mojej Umowy, nakazująca Bankowi wypłacić kredyt wg kursu kupna z tabeli kursowej Banku, oraz nakazująca Kredytobiorcy spłacać raty
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | tabela_kursowa_banku | kredytoborca

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.34) | 06114323264-05-17(1.32) |

...
(36) Str. 2 z 4
...
(37) --- Page 2 ---
...
(38) --- Page 3 ---
...
(39) kredytu wg kursów sprzeda y z tej samej tabeli kursowej Banku (przy czym kurs kupna jest w danej tabeli z danego dnia zawsze ni szy, ni kurs sprzeda y) jest sprzeczna z definicją kredytu opisaną w art. 6 9 ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe, poniewa zakładając nawet hipotetycznie niezmienność kursów walut z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu przez cały przewidziany w Umowie okres spłaty kredytu, Kredytobiorca będzie zmuszony na mocy Umowy zwrócić do Banku udostępniony kapitał (który stanowi wyra ona w PLN kwota wypłaty kredytu w dniu jego uruchomienia), odsetki, prowizję od udzielenia kredytu, oraz dodatkowy koszt kredytu wynikający z istnienia ró nicy między kursem sprzeda y, a kursem kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu. Tak więc zastosowana przez Bank konstrukcja mojej Umowy powoduje, e Kredytobiorca - nawet przy zało eniu niezmienności kursów walut z dnia wypłaty kredytu przez cały okres spłaty kredytu - będzie zmuszony zwrócić do Banku ZAWSZE kwotę większą, ni udostępniony kapitał, prowizja za udzielenie kredytu oraz odsetki.
--- Słowa kluczowe: kredyt | tabela_kursowa_banku | kredyt | prawo_bankowe | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | kredyt | umowa | kredyt | kredytoborca | umowa | waluta_krajowa | kredyt | odsetki | kredyt | kredyt | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | kredyt | umowa | kredytoborca | kurs_waluty | kredyt | kredyt | kredyt | odsetki

...
(40) Taki mechanizm denominacji jest więc w oczywisty sposób sprzeczny z ustawą Prawo Bankowe, co na mocy art. 5 8 §1 i § 2 Kodeksu Cywilnego pozwala mi stwierdzić niewa ność tych zapisów mojej Umowy, które odwołują się do kursów kupna i sprzeda y waluty CHF z tabeli kursowej Banku, co z kolei prowadzi do uznania całej Umowy za niewa ną - jako w tej sytuacji niewykonalną.
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe | kodeks_cywilny | umowa | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | umowa

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.35) | 06114323264-05-17(1.33) | 28183428137-04-17(1.94) |

...
(41) Z uwagi na to, i moja Umowa jest ze względów wy ej wymienionych niewa na, w ramach niniejszej reklamacji wnoszę o przedstawienie przez Bank propozycji rozliczenia świadczeń wzajemnych wynikającego z faktu, e moja Umowa jest na mocy prawa niewa na.
--- Słowa kluczowe: umowa | reklamacja | umowa

...
(42) Wnoszę tak e, aby Bank dokonał wyliczenia sumy wszystkich dotychczas wpłaconych przeze mnie do Banku środków zaksięgowanych przez Bank w ramach spłaty kredytu z tytułu Umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(43) Zwracam przy tym uwagę, i Bank w ramach rozliczenia świadczeń wzajemnych jest zobowiązany do zwrócenia mi prowizji w wysokości 275,51 CHF pobranej z udzielonego mi kredytu w dniu 2 1 .0 5 . 2 0 0 7 r., zwracając mi te środki w walucie polskiej wg średniego kursu NBP waluty CHF z dnia dokonania zwrotu. Jednocześnie zwracam uwagę Banku na fakt, e odpowiedź na reklamację wprowadzająca w błąd, mo e zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniuUstawyzdnia23 sierpnia2007 r.oprzeciwdziałaniunieuczciwym praktykom rynkowym lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu Karnego.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | reklamacja

...
(44) Przypominam, e prezentowane przez Bank w odpowiedzi uzasadnienie faktyczne i prawne powinno odnosić się do konkretnych zapisów w Umowie oraz przepisów prawa, obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, jak równie uwzględniać:
--- Słowa kluczowe: umowa | moment_zawarcia_umowy

...
(45) a) zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) przed prawem krajowym, która obowiązuje w Polsce od 2 0 0 4 r., np. Dyrektywa Rady 9 3 / 13/EWG i Kodeks Cywilny (KC)
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny

...
(46) b) zasadę Lex specialis derogat legi generali, czyli prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) nale y stosować przed prawem ogólniejszym, np. Prawo Bankowe i KC,
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(47) c) zasadę Lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz,
...
(48) d) zało enie o racjonalności prawodawcy, który tworzy prawo stanowiące ramy obrotu gospodarczego, lecz nie akceptuje bezprawnych praktyk rynkowych z mocą wsteczną (fakt nowelizacji prawa w 2 0 lir. jest bez znaczenia dla umów zawartych w
...
(49) 2 0 0 8 r.)
...
(50) W przypadku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą i udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2 0 i 5 r. o rozpatrywaniu
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(51) Str. 3 z 4
...
(52) --- Page 3 ---
...
(53) --- Page 4 ---
...
(54) reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9 , skieruję skargę do Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

...
(55) Z powa aniem,
...
(56) Str. 4 z4
...
(57) --- Page 4 ---


2016-11-odp-unieważnienie-pko

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Centrum Obsiuqi KWnw LKtoUuittęo
...
(3) RiiriOB«*K>/ Klientom! u</ano 32A
...
(4) 20-601 Lubin
...
(5)
...
(6) Bonk Polski Unm<Ax«0»rte$ANrlO??06?VW<<kull.l??OUt 183176*718
...
(7) Lublin, dnio nr
...
(8) Dotyczy: /głoszeniu nr I
...
(9) Szanowni Poństwo.
...
(10) W odpowiedzi na Państwa re ^Juniipootteeczjny. umowa numer _______
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(11) ?007r„ dziękuję za przekazane u ■
...
(12) Przeprowadzona analizo potwierdziło, że zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 umc
...
(13) warunkach określom^^^yimawi^BuiK udzielił Państwu kredytu w H
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(14) przeznaczeniem
...
(15) 2 uwagi no powyższe /opisy przedmiotowa umowo jest umowq kredytu wolutowego w odróżnieniu od umowy kredytu indeksowanego kursem waluty obcej
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | kredyt | umowa | kredyt_indeksowany | kurs_waluty

...
(16) Uprzejmie wyjośniom, że nowelizacja ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw z dnio 29.07.2011r. (Oz. U. Nr 165 poz. 984 z 201lr.) w ort. 69 ust. 2 pkt 4a wprowadziła pojęcie umów o kredyt denominowany do waluty innej niż polska, u tym samym potwierdziła możliwość ich zowieronia. Z postanowień ustawy nowelizującej Prawo bonkowe wynika, ii dotyczy ono również tego typu umów. które zostoły zawarte przed dniem jej wejścio w życie, co jednoznacznie wskazuje, iż ustawodawca uznał tego typu umowy za legalne i prawnie wiążące.
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe | art.69 | kredyt_denominowany | prawo_bankowe | umowa

...
(17) Zgodnie z zapisami § 5 ust. 4 umowy, w przypadku wypłaty kredytu w walucie polskiej, stosuje się kurs kupna dla dewiz (aktualna Tabelo kursów) obowiązujący w PKO Banku Polskim w dniu reolizacji zlecenia płatniczego. Notomiost. na podstawie § 13 ust 7 umowy, potrącanie środków z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, według obowiązującego w PKO Banku Polskim w dniu wymagalności, kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna lubela kursów).
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 01192924652-05-17(1.8) | 01192924652-05-17(1.10) | 04130041707-05-17(2.13) | 04142051693-05-17(2.15) | 04143103559-05-17(2.10) | 06114208831-05-17(1.26) | 06114208831-05-17(1.32) | 08101326918-05-17(1.5) | 08103518271-05-17(1.5) | 11185816458-05-17(1.47) | 11185816458-05-17(1.62) | 12091351162-05-17(1.109) | 18162405305-05-17(2.18) | 26072420973-04-17(2.23) | 28183428137-04-17(1.193) | 28183428137-04-17(2.186) | 28183428137-04-17(2.187) | 28183428137-04-17(2.201) |

...
(18) Uprzejmie informuję, że Bank nie stwierdzo, iż wyżej wymienione /opisy przedmiotowej umowy kredytu mają chorakter klauzul niedozwolonych. Jako Kredytobiorcy mieli Państwo możliwość zapoznania się z zapisami umowy kredytu przed jej zawarciem. Zawarcie w danym brzmieniu umowy kredytu stonowiło akceptację jej postanowień. Pomiędzy Państwem a Bankiem istnieje stosunek zobowiązaniowy, nawiązany na podstowie zawartej umowy kredytu z dnia 1805 2007r. Umowę tę należy uznać za ważną i wiążącą obie strony, o więc
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | klauzula_niedozwolona | kredytoborca | umowa | kredyt | umowa | kredyt | zobowiazanie | umowa | kredyt | umowa

...
(19) iYnvsmlaioton OkttMAioMif.Cfl(VhllSpóto 0M15 iVinijK,ulftrf;wiła li
...
(20) S.J dkj.« U WMtnw.',ttW m nw . Kill*\iłurt Conok*..•*Krdfcv.rgotłłaliu So.ł»v.|0 our«r ttS OCOOWWU. Slft SJVOOOTM8 «G©»<.OU.IWM bfrtal n IU-aMmAocoojt) 17VUXOCOC:\
...
(21) ilrjosItl
...
(22) KotauwW <*<«••W
...
(23) Oolo nodonia: 2016-11-17 NfMO
...
(24) 11iiiihiimiiuniii muni
...
(25) --- Page 1 ---
...
(26) --- Page 2 ---
...
(27) zarówno Bank. jak i Państwo. Nadmieniam, iż zawieranie z konsumentami umów oportych no wzorcoch umownych stanowi praktykę w obrocie bankowym.
--- Słowa kluczowe: konsument | wzorzec_umowy

...
(28) Dodatkowo informuję, iż z dniem 26 sierpnia 201Ir. weszła w życie ustawo z dnia 29.07.2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oroz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 165 poz. 984 z 2011 r.), która umożliwia Kredytobiorcom spłotę kredytu, bezpośrednio w walucie, w której kredyt zostoł udzielony, bez dodotkowych opłat oraz reguluje w umowie kredytu szczegółowe zosody określania sposobów i terminów ustolonia kursu wymiony wolut.
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe | kredytoborca | kredyt | kredyt | umowa | kredyt

...
(29) W związku z powyższym, możliwe jest zawarcie bezpłatnego oneksu do wyżej wymienionej umowy kredyt, który będzie umożliwioł spłatę rat kredytu w pierwszej kolejności z rachunku walutowego/technicznego w walucie CHF (priorytet 1). o w przypadku niezapewnienio lub niewystarczającego zopewnienia środków no spłotę roty kredytu no rachunku wolutowym/technicznyn) w wolucie CHF (priorytet -1) środki będq pobierane z rochunku w wolucie PLN/technicznego w wolucie PLN (priorytet 2).
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa

...
(30) jeżeli sq Państwo zainteresowani zowarciem powyższego aneksu, uprzejmie zoproszom Państwa do nojblilszego Oddziału PKO Bonku w celu złożenio stosownego wniosku.
...
(31) jednocześnie informuję, że zgodnie z zopisomi 10 ust. 2 umowy, prowizjo od udzielonego kredytu nie podlega zwrotowi.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(32) Przedstowiojqc powyższe wyjośniom. że Bonk nie stwierdzo nieprawidłowości w realizowanej obsłudze bonkowej. W zwiqzku z tym brak jest podstaw do uznanio Państwo reklamacji zo zasadną.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(33) Uprzejmie informuję, że w związku z przedstawionym stanowiskiem Bonku, mogą Poństwo złożyć odwołonie do Rzecznika Klienta PKO Banjęy Polskiego w formie pisemnej no adres ul. Puławsko 15, 02-515 Warszawo, w dowolnym oddziole Bonku bądź zo pośrednictwem formulorzo kontoktu *Nopisz do Rzeczniko Kliento" no stroniewww.pkobp.pl. , .
...
(34) Ponodto informuję, że istnieje również możliwość:
...
(35) - zwrócenia się o rozstrzygnięcie sprawy do Arbitra Bankowego przy Związku Bonków Polskich (w przypadku roszczeń do kwoty 8.000 zł) no adres: 8onkowy Arbitroź Konsumencki, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawo. Arbiter 8onkowy działo zgodnie z Regulominem dziołonio BAK (dostępnym no stronie Bonkowego Arbitrożu Konsumenckiego www.zbp.pl).
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(36) • - wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(37) - zwrócenia się do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzeczniko Konsumento.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(38) - na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, wystąpienia z powództwem przeciwko PKO Bonkowi Polskiemu SA do sądu powszechnego: właściwości ogólnej siedziby Banku: ul. Puławsko 15. 02-515 Worszowt^ włościwości przemiennej sądu, w którego okręgu znojduje się oddzioł w przypodku. gdy roszczenie pozostaje w związku z dziołofilością oddziału, lub właściwości sądu miejsce wgkonywfnio umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(39) Z powożoniem.
...
(40) KIER
...
(41) 4-
...
(42) Aneto Stępniok
...
(43) (VvwvtiHi Ouc.viU)U>Co.1 5l>WK«o..aaH«Mks !5
...
(44) StdRnuxMiiAitK V A o *v<rvov»T.XlkWptdtftoepofe MObvJvA'.vrqo<1Xi»VKUSCOCOC.tJii.
...
(45) woow Mtv-Jo-4(w ** ^p*****) ooorv. «ror>»I f l
...
(46) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz