Szukaj w dokumentach

v1-26143016842/04/17

Sprawa: 26143016842/04/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2015

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: "mBank oczywiście nadpłaconych części rat nie zwrócił, w wyniku czego sprawę kontynuowałem w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia, uzyskując w grudniu 2016 r. korzystny dla mnie wyrok, sygn. akt VIII C 1698/15 (niepublikowany) o zapłatę kwoty (skorygowanej w wyniku błędu obliczeniowego do) 15.832,91 zł. z odsetkami ustawowymi.\nmBank złożył apelację, która wraz z moją odpowiedzią lada dzień trafi do Sądu Okręgowego.\nJW"

Spis plikow

1. repl5348 | Skan
2. odp5408 | Skan
3. nadanie_numeru_reklamacja_5408 | Skan


repl5348

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Sygn.DRY/BaFurm/PSR002572189/2015
...
(3) o
...
(4) <
...
(5) mBank JZ.A. Bankowość Detaliczna sl^poczt. 2108
...
(6) 90-959ŁÓDŹ 2
...
(7) Nawiązując do Państwa listu z 20 czerwca b.r. w sprawie reklamacji REK861435348 pozwolę sobie krótko skomentować zawarte w nim wyjaśnienia:
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(8) 1/ Kwestia klauzul abuzywnych: Stanowisko mBanku jest niezgodne z obowiązującym prawem, narzucającym podmiotom profesjonalnym szczególną staranność przy sporządzaniu umów z kon sumentami. W mojej (i nie tylko mojej) opinii, ta staranność była widoczna wyłącznie przy reali zowaniu woli sprzedania toksycznego produktu, którym okazał się kredyt hipoteczny waloryzo wany (a nie denominowany czy indeksowany) kursem waluty obcej. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem klauzule niedozwolone są nieważne od dnia ich umieszczenia w umowie. Jest to wyjątek od zasady „lex retro non agit”, usankcjonowany prawem europejskim dla szczególnej ochrony konsumentów.
--- Słowa kluczowe: profesjonalista | kredyt | waloryzacja_umowna | indeksacja | kurs_waluty | klauzula_niedozwolona | umowa | konsument

...
(9) 2/ Reprezentujący mBank tzw.”doradcy klienta” poświęcili wiele czasu na przekonywanie nas, potencjalnych kredytobiorców, że kredyt waloryzowany walutą obcą będzie dla nas korzystniej szy niż kredyt w walucie krajowej. Cóż z tego, że w ofercie wielu banków równolegle występo wał kredyt zlotowy niewaloryzowany, skoro Państwa przedstawiciele wprost zniechęcali do ko rzystania z niego. Dowody na takie podejście są powszechnie znane. Na dodatek prawo bankowe w wersji obowiązującej w dniu zawarcia przeze mnie z mBankiem umowy w ogóle nie przewi dywało czegoś takiego jak kredyt waloryzowany, o czym wówczas zresztą nie miałem pojęcia. Wykorzystaliście więc Państwo mój brak tej wiedzy dla zmaksymalizowania swojego zysku, a to jest co najmniej naruszeniem dobrych obyczajów, jeśli nie naruszeniem prawa karnego.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt_waloryzowany | waluta_obca | kredyt | kredyt_złotówkowy | prawo_bankowe | moment_zawarcia_umowy | kredyt_waloryzowany

...
(10) 3/ Wbrew Państwa twierdzeniu warunki umowy kredytowej w sposób oczywisty zostały mi na rzucone. Po zapoznaniu się z jej treścią bowiem wyraźnie zapytałem doradcę, czy mogę nego cjować szczegóły. W odpowiedzi usłyszałem, że jest to szablon który obowiązuje wszystkich klientów a jeśli komuś nie odpowiada, może iść do innego banku. Próbowałem. W innych ban kach szablony były prawie identyczne. Dziwne, prawda ?
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(11) 4/ Sprawa kursów wskazanych w tabeli kursowej mBanku: Skoro zapis wzorca umowy (iden tyczny jest w mojej umowie) został prawomocnie uznany za abuzywny, a kursy waluty walory zacji w mBanku zawsze były wyższe od rynkowych (za które w Polsce uznawane są kursy NBP), mBank ma obowiązek zwrócić mi nadpłatę. Dyskusja o tym, czy orzeczenia (...) dotyczą wzor ców czy konkretnych umów w tej sytuacji (vide p .l) jest bezprzedmiotowa, a mBank jako winny umieszczenia zabronionych zapisów, z własnej inicjatywy powinien zaproponować mi aneks rozwiązujący problem tych zapisów i to w sposób, uwględniający mój interes jako nie do końca świadomego rzeczy konsumenta, w tym rekompensatę poniesionej przeze mnie bezprawnym działaniem mBanku - szkody. Ale mBank woli działania pozorowane i Sądy, jak widać. Szkoda... 5/ Nie wiem, jaki interes miało lobby bankowe oraz Państwo Polskie w przekazaniu części spre- adu właścicielom kantorów i wolę się nie domyślać. Oczywiście świadomie wybrałem spłatę rat w złotówkach (bo złotówki od mBanku pożyczyłem, a nie franki) zakładając, iż mBank jako in stytucja zaufania publicznego będzie działał uczciwie i zechce naprawić swoje błędy. Już wiem, że dobrowolnie nie zechce, a moim poważnym błędem było zaufanie mBankowi, któremu powie rzałem swoje pieniądze od 2000 roku. Ale to się już kończy. Przykro mi to stwierdzić, ale Pań stwa odpowiedź nie jest warta papieru, na którym została wydrukowana. I potwierdza tylko, że prawo mBanku nie dotyczy a klient „służy” wyłącznie „do dojenia” . Ot, taki znak czasu.
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | umowa | klauzula_niedozwolona | kurs_waluty | waloryzacja_umowna | konsument | waluta_krajowa | waluta_krajowa | pozyczka

...
(12) Wroclaw, 26.06.2015 r.
...
(13) --- Page 1 ---


odp5408

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Sygnatura: DRY/BaFurm/ PSR038406690/2015 Łódź, 26.08.2015
...
(3) Szanowny Panie,
...
(4) odpowiadając na Pana reklamację nr REK254955408 dotyczącą abuzywnego charakteru zapisów Umowy kredytowej, poniżej przedstawiam stanowisko banku w przedmiotowej sprawie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 05075438951-05-17(2.6) | 05075934266-05-17(2.5) | 05080144959-05-17(2.6) | 25190141371-04-17(2.6) |

...
(5) Na wstępie serdecznie przepraszam za wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź.
...
(6) Nawiązując do treści reklamacji wskazać należy, wobec orzecznictwa Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie, iż uznanie określonego postanowienia wzorca umownego, w ramach kontroli abstrakcyjnej sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za niedozwolone postanowienie w treści wzorców umownych, nie oznacza, aby postanowienie to automatycznie upadało czy winno być traktowane jako nieskuteczne czy nie zastrzeżone, na gruncie każdej już zawartej umowy kredytowej zawierającej w swej treści tożsame lub podobne postanowienie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | sad_apelacyjny | postanowienie_wzorca_umowy | kontrola_abstrakcyjna | SOKiK | wzorzec_umowy | umowa | kredyt

...
(7) Przytoczone orzeczenia skutkują w stosunku do przedsiębiorców zakazem stosowania określonego postanowienia w umowach i wzorcach umów, tj. umieszczania w/w postanowienia w treści wzorców, służących zawieraniu nowych umów z konsumentami. Na gruncie umów już zawartych (umów kredytowych w toku), to, czy w/w postanowienia mogą zostać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami czy naruszające interesy konsumentów, w kwalifikowanym, rażącym stopniu, podlega indywidualnej ocenie, na gruncie każdego przypadku odrębnie, z uwzględnieniem całokształtu elementów towarzyszących zawieraniu umowy.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | umowa | konsument | kredyt | konsument | kontrola_indywidualna | umowa

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.33) | 05074827632-05-17(2.9) | 08140738183-05-17(1.120) | 25190141371-04-17(3.17) | 25195624286-04-17(3.21) | 25195951355-04-17(3.19) | 25200401832-04-17(2.8) | 25200401832-04-17(4.8) | 25200720926-04-17(4.19) |

...
(8) W okresie, w którym Pan wnioskował o kredyt hipoteczny, Bank oferował kredyty stricte Złotowe, nie odnoszone na żadnym etapie kredytowania (udzielania, wypłaty i spłaty kredytu) do kursu waluty obcej, zaś kredytów waloryzowanych kursem CHF bank udzielał wyłącznie na wyraźne żądanie kredytobiorców, wnioskujących o udzielenie takiego rodzaju kredytu zawarte we wniosku kredytowym. Przedmiotowe umowy zawierały daleko idące różnice, m.in. co do wysokości oprocentowania, które w przypadku kredytów waloryzowanych kursem CHF było znacząco niższe, aniżeli oprocentowanie dla kredytów stricte Złotowych.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | waluta_krajowa | kredyt | kredyt | kurs_waluty | kredyt_waloryzowany | waluta_obca | kredytoborca | kredyt | kredyt | umowa | oprocentowanie | kredyt_waloryzowany | waluta_obca | oprocentowanie | kredyt | waluta_krajowa

...
(9) Dodam, iż wnioskując o kredyt waloryzowany kursem waluty obcej doradca przedstawia w pierwszej kolejności ofertę kredytu w polskim złotym. Po zapoznaniu się z tą ofertą zdecydował się Pan wraz ze Współkredytobiorcą, iż dokonuje wyboru oferty kredytu waloryzowanego w walucie obcej, mając pełną świadomość ryzyka związanego z tym produktem w tym tego, że niekorzystna zmiana kursu waluty lub spreadu walutowego spowoduje wzrost comiesięcznych rat spłaty kredytu oraz wzrost całego zadłużenia. Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie w treści zapisu § 29 zawartej umowy kredytowej. Zgodnie z treścią, którego Kredytobiorca oświadczył, że został dokładnie zapoznany z warunkami kredytu Złotowego waloryzowanego kursem waluty
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | kredyt | waluta_krajowa | kredyt_waloryzowany | waluta_obca | kurs_waluty | spread | kredyt | umowa | kredyt | kredytoborca | kredyt_złotówkowy | waloryzacja_umowna | kurs_waluty

...
(10) obcej, w tym w zakresie zasad dotyczących spłaty kredytu i w pełni je akceptuje.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(11) mBank S A z siedzibą w Warszawie. u! Senatorska 18. 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP S26-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokoSć wg stanu na dzień 01 01 2015 r wynosi 168 800 228 ztote
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(12) --- Page 1 ---


nadanie_numeru_reklamacja_5408

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) ---- Original Message-----
...
(3) From: /mBank/-Reklamacie
...
(4) To: ‘J...’
...
(5) Sent: Monday, July 06, 2015 9:08 AM Subject: Zarejestrowanie reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(6) Szanowny Panie,
...
(7) informujemy, e Pana reklamacja: dot. REK861435348 została zarejestrowana pod numerem REK254955408. Prosimy u ywać tego numeru podczas kontaktu z Bankiem w powy szej sprawie.
...
(8) Z powa aniem, Zespół mBanku
...
(9) Wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.
...
(10) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz