Szukaj w dokumentach

v1-27195309659/04/17

Sprawa: 27195309659/04/17

Bank: BZ WBK

Rok reklamacji: 2015

Kategoria: Nieprawidłowe zaświadczenie

Uwagi: "Witam, \nwe wniosku m.in. poprosilam Bank o:\n\n1.\tPotwierdzenie wysokosci i daty wyplaty kredytu (kazdej transzy) w walucie polskiej\n\nOtrzymalam nastepujaca odpowiedz z Banku, ze: uruchomienie kredytu nastapilo po przeliczeniu wedlug zasad okreslonych w umowie w dn. 10.10.2008 w kwocie 95.051,63 PLN”\n\nBrakuje informacji o dacie wyplaty kredytu ( kazdej transzy o ktora zlozylam wniosek \nKiedy i jaka kwota ? – brak odpowiedzi !\n\n2.\tPotwierdzenie wysokosci w (PLN) i daty naliczenia innych naleznosci zwiazanych z kredytem niewliczonych do transz, ale skladajacych sie na zadluzenie kredytobiorcy (tj. wliczonych do salda kredytu).\n\nOtrzymalam nastepujaca odpowiedz z Banku, ze: “Bank nie stosowal podwyzszonej marzy kredytu, zastosowanej w zwiazku z uruchomieniem przed Bank kredytu przed jego uprawomocnieniem sie wpisu hipoteki do ksiegi wieczystej nieruchomosci (ograniczonego prawa rzeczowego stanowiacego przedmiot zabezpieczenia kredytu”.\n\nW osobnym pismie w zupelnie innej korespondencji na moja reklamacje o \\"nieoznaczona kwote kredytu\\" Bank w Reklamacji BZWBK/014713/16 z dnia 11 lutego 2016 odpisal, ze zabezpieczenie roszczen Banu stanowi:\n-\tHipoteka zwykla w kwocie 41.682,00 CHF\n-\tHipoteka kaucyjna do kwoty 2.952,54 CHF obejmujacej odsetki obliczone za okres dwoch lat od kwoty udzielonego kredytu na zabezpieczenie splaty odsetek.\n----------------------------------------------------------------------------------------\n\nBank w odpowiedzi na moj wniosek o \\"wydanie dokumentow i udzielenie informacji\\" z dnia 28.05.2015\n – nie wykazal kwoty hipoteki kaucyjnej ! to informacja klamliwa, ze kwota nie byla wliczona do salda inne naleznosci\n- nie przekazal informacji o 2 transzach z datami ich wykonania\n\nZa wniosek zaplacilam 50 zl.\nPozdrawiam\nBozena Golz\nbozenagolz /at/ wp.pl"

Spis plikow

1. wniosek-o-wydanie-dokumentow | Skan
2. 1_odpowiedz-bz-wbk | Skan
3. 3_odpowiedz-bz-wbk | Skan
4. odp.-wbk-na-reklamacje_nieoznaczona-kwota-kredytu | Skan


wniosek-o-wydanie-dokumentow

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) MIEJSCE NA STEMPEL I PODPIS PRACOWNIKA BANKU - POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA PISMA
...
(3) Kredytobiorca:
...
(4) adres korespondencyjny:
...
(5) Warszawa 11.05. 2015 r. miejscowość data
...
(6) Bank Zachodni WBK Al.Piłsudskiego 3 90-368 Lodź
...
(7) WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTÓW I UDZIELENIE INFORMACJI
...
(8) Jako konsument będący stroną umowy o kredyt hipoteczny nr umowy: E0071987 z 30 września 2008 (kwota 41.628 CHF kaucja 2.954.54 CHF), niniejszym wnoszę o wydanie i dostarczenie mi następujących dokumentów:
--- Słowa kluczowe: konsument | umowa | kredyt | waluta_obca | waluta_obca

...
(9)
...
(10) Zestawienie obejmujące wykaz wszystkich rat, wraz z podaniem następujących elementów przyporządkowanych danej (każdej) racie:
...
(11) 1) numer raty:
...
(12) 2) data wymagalności raty (dzień, miesiąc, rok) zgodna z umową;
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(13) 3) zastosowane przez bank oprocentowanie kredytu przyjęte przez bank do wyliczenia wysokości danej raty (poprzez wskazanie konkretnej wartości liczbowej);
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie_dlugu

...
(14) 4) wskazanie raty, od której bank zaprzestał stosowania podwyższonego oprocentowania tytułem ubezpieczenia do czasu przedstawienia odpisu z księgi wieczystej z wpisem hipoteki (tj. wskazanie raty, której oprocentowanie nie zawiera już podwyższonego
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | oprocentowanie | ubezpieczenie | hipoteka | oprocentowanie

...
(15) oprocentowania);
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(16) 5) pobrana przez bank suma pieniężna tytułem spłaty danej raty, wyrażona w walucie, w której prowadzony był (w czasie pobrania raty) rachunek bankowy, z którego ta suma pieniężna została pobrana;
...
(17) Proszę o przygotowanie powyższych informacji w sposób przejrzysty i rzetelny, umożliwiający mi - jako konsumentowi - weryfikację i zrozumienie okoliczności składających się na realizację umowy kredytu.
--- Słowa kluczowe: konsument | umowa | kredyt

...
(18) Potwierdzenie wysokości i daty wypłaty kredytu (każdej transzy) w walucie polskiej (w PLN).
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa

...
(19) Potwierdzenie wysokości (w PLN) i daty naliczenia innych należności związanych z kredytem niewliczonych do transz, ale składających się na zadłużenie kredytobiorcy (tj. wliczanych do salda kredytu).
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | kredyt | kredytoborca | kredyt

--- Podobne akapity: 01192924652-05-17(1.18) |

...
(20) • •
...
(21) Jeżeli nie wydadzą Państwo wskazanych powyżej dokumentów w oryginale, proszę o poświadczenie ich autentyczności przez pracownika Banku.
...
(22) A) Dokumenty proszę wysłać do mnie listem poleconym na mój adres wskazany powyżej oraz mailem:
...
(23) podpis CZYTELNY
...
(24) --- Page 1 ---


1_odpowiedz-bz-wbk

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank Zachodni WBK
...
(3) Grupa Santander___
...
(4) Centrum Obsługi Kredytów Hipotecznych ul. T. Zana 38D
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(5) 20-601 Lublin
...
(6) Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, Regon 930041341, NIP 896-000-56-73, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008723, niniejszym zaświadcza, że na podstawie umowy kredytu nr E0071987 z dnia 30/09/2008 zmienionej aneksami: Aneks nr 1 z dnia 31/05/2011, został udzielony Panu/Pani:
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 06071814982-05-17(4.24) | 07181012275-05-17(1.27) | 07181012275-05-17(2.27) | 08170940832-05-17(2.12) | 08173701175-05-17(2.12) | 28195951574-04-17(2.15) |

...
(7) Dewizowy kredyt mieszkaniowy/inwestorski w kwocie 41 682,00 CHF, przeznaczony na finansowanie zakupu lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym położonego: Łódź, Teodora 3/32 - dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczyst^LDIM/00128796/3
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca

...
(8) Uruchomienie kredytu nastąpiło po przeliczeniu według zasad określonych w umowie, w dn. 10/10/2008 r., w kwocie 95 051,63 PLN.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | waluta_krajowa

...
(9) Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu w 240 ratach miesięcznych wraz z odsetkami. Okres kredytowania zaczyna się w dniu uruchomienia kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | zobowiazanie | kredyt | odsetki | kredyt | kredyt

...
(10) Oprocentowanie kredytu (stopa procentowa) w całym okresie kredytowania jest zmienne i stanowi sumę zmiennej stawki odniesienia LIBOR 3 - m i e s i ę c z n y publikowanej na stronie LIBOR01 serwisu Reuters lub też jakimkolwiek innym ekranie zastępczym, o godzinie 11 czasu'londyńskiego z 2 dni roboczych poprzedzających dzień dokonania zmiany, oraz stałej marży Banku w wysokości 1,00. Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego jest zmienne i ustalone jako 2,5-krotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie_dlugu | kredyt | marza | oprocentowanie | kredyt

...
(11) Bank nie stosował podwyższonej marży kredytu, zastosowanej w związku z uruchomieniem przez Bank kredytu przed uprawomocnieniem się wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości /ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącej /stanowiącego przedmiot zabezpieczenia kredytu.
--- Słowa kluczowe: marza | kredyt | kredyt | hipoteka | nieruchomosc | zabezpieczenie | kredyt

...
(12) W okresie 30/09/2008 r. do 28/05/2015 r. dokonano następujących płatności rat kapitałowo-odsetkowych :
...
(13) Data 5/11/2008 5/12/2008 5/01/2009 5/02/2009
...
(14) 5/03/2009 6/04/2009 5/05/2009 5/06/2009
...
(15) 6/07/2009
...
(16) Odsetki w CHF
--- Słowa kluczowe: odsetki | waluta_obca

...
(17) 123,02 141,36 145,47
...
(18) 71,22 51,32 56,59 48,60 48,78 47,01
...
(19) Odsetki w PLN
--- Słowa kluczowe: odsetki | waluta_krajowa

...
(20) 293,15 362,80 410,32 227,52 168,40 169,38 143,61 148,91 139,43
...
(21) Kapitał w CHF
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(22) 173,68 173,68 173,68 173,68 173,68 173,68 173,68 173,68 173,68
...
(23) Kapitał w PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(24) 413,88 445,75 489,89 554,85 569,91 519,85 513,24 530,21 515,15
...
(25) spłaty w CHF PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_krajowa

...
(26) Bank Zachodni WBK SA . z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 896 000 56 73 Wysokość kapitału zakładowego. 992 345 340 zł Wysokość kapitału wpłaconego. 992 345 340 zl
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(27) Bank Zachodni WBK S.A
...
(28) W artość spłaty w
...
(29) W artość
...
(30) Stopa procentowa %
...
(31) 4,0867 4,0867 4,0867 1,6100 1,6100 1,6100 1,4000 1,4000 1,4000
...
(32) 296,70 707,03 315,04 808,55 319,15 900,21 244,90 782,37 225,00 738,31
...
(33) 230,27 689,23 222,28 656,85 222,46 679,12 220,69 654,58
--- Słowa kluczowe: art.69

...
(34) Sz.P.
...
(35) Lublin, 28/05/2015
...
(36) --- Page 1 ---


3_odpowiedz-bz-wbk

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) *
...
(3) Bank Zachodni WBK
...
(4) A GrupaSantander
...
(5) 12/09/2012
...
(6) 12/10/2012 12/11/2012 12/12/2012 12/01/2013 12/02/2013 12/03/2013 12/04/2013 13/05/2013 12/06/2013 12/07/2013 26/08/2013 25/09/2013
...
(7) 25/10/2013 25/11/2013 27/12/2013 25/01/2014 25/02/2014 25/03/2014 25/04/2014
...
(8) 26/05/2014 25/06/2014 25/07/2014 25/08/2014 25/09/2014 25/10/2014 25/11/2014 27/12/2014 26/01/2015 25/02/2015 25/03/2015 27/04/2015 25/05/2015
...
(9) 31,33 0,00 30,17 0,00 29,78 0,00 28,75 0,00 29,56 0,00 28,55 0,00 25,70 0,00 28,30 0,00 27,53 0,00 28,27 0,00 27,22 0,00 39,58 0,00 27,73 0,00 26,72 0,00 27,49 0,00 26,45 0,00 27.20 0,00 27,08 0,00 24,32 0,00
...
(10) 26,71 0,00
...
(11) 25,64 0,00
...
(12) 26,34 0,0C
...
(13) 25,26 0,00
...
(14) 25,88 0,00 173,68 0,00 25,73 0,00 173,68 0.00 24,67 0,00 173,68 0,00
...
(15) 25,25 0,00 24,29 0,00 23,57 0,00 21,96 0,00 19,71 0,00 13,45 0,00
...
(16) 4,48 0,00
...
(17) 173,68 0,00 198,93 0.00 1.0050
...
(18) 173,68 0,00
...
(19) 205,01 0.00 203.85 0.00 203,46 0.00 202,43 0.00
...
(20) 203,24 0.00 202,23 0.00 199,38 0.00
...
(21) 201.98 0.00 201,21 0.00 201,95 0.00 2 0 0 ,9 0 0.00 213,26 0.00
...
(22) 201.41 0.00 200.40 0.00 201,17 0.00
...
(23) 4. 200,13 0.00 200,88 0.00 200,76 0.00 198,00 0.00
...
(24) 200,39 0.00 199,32 0.00 203,02 0,00
...
(25) 1.0800] 1 0800 I 1.0400 I
...
(26) 1.0400 1.0400 1.0120 1,0120 I
...
(27) 1.0120 1.0220 1,0220 1,0220
...
(28) 1.0190 1,0190 1.0190
...
(29) 1.0210 1.0210 1.0210
...
(30) 1.0230 1.0230 1.0230 I
...
(31) 173,68 173,68 173,68 173,68 173,68 173,68 173,68 173,68
...
(32) 173,68
...
(33) 173,68
...
(34) 173,68
...
(35) 173,68
...
(36) 173,68
...
(37) 173,68
...
(38) 173,68
...
(39) 173,68
...
(40) 173,68
...
(41) 173.68
...
(42) 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
...
(43) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
...
(44) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
...
(45) f
...
(46) Jr
...
(47) 173.68
...
(48) 0,00 0,00
...
(49) 173,68
...
(50) 173,68
...
(51) 173,68 0.00 198,94 0.00 1.0180
...
(52) 173.68 0,00 173,68 0,00 173,68 0,00 173,68 0,00 173,68 0,00 173,68 0,00
...
(53) 197.97 0.00 197,25 0,00 195,64 0.00 193.39 0.00 187.13 0,00
...
(54) 178,16 0,00
...
(55) 1.0050 1,0050 0.8900
...
(56) 0,8900 0.8900 0,1910 1
...
(57) 0.00 \
...
(58) Niniejsze zaświadczenie potwierdza jedynie fakty, które zostały w nim wskazane. Bank nie ponosi odpowiedzialności z działania lub zaniechania innych uczestników obrotu, dokonanych w związku lub na podstawie informi w niniejszym zaświadczeniu, a dotyczących Klienta Pan/Panl: Bożena Bogumiła Golz
...
(59) Bank Zachodni WBK S.A.
...
(60) 1 Oddział w Słubicach 69*100 fciG3 uf
...
(61) ............................................^46 90!?59?903 Dorsdca Klient. / pieczęć i podpisy za Bank
...
(62) Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Rynek 9/11. 50-950 Wroclaw zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000006723, NIP 896 000 56 73 Wysokość kapitału zakładowego 992 345 340 zl Wysokość kapitału wpłaconego 992 345 340 zi
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(63) Bank Zachodni WBK S A
...
(64) 199,56 0.00 199,41 0,00 198,35 0.00
...
(65) 1.0120 1.0120 1.0120
...
(66) 1.0180 1 1,0180
...
(67) --- Page 1 ---


odp.-wbk-na-reklamacje_nieoznaczona-kwota-kredytu

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank Zachodni WBK dbiJfttp* Sinufidff
...
(3) Centrum Obsługi RcM*m*c|! I ZipyWrt ul T. Zmnm 39, 20-601 Lublin
...
(4) Lubttn, 11 IiIsqo 2016 r
...
(5) Reklamacja nr B2WW/01471J/11 Data zgloszanla: 10 lutego 201 € r.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(6) Szanowna Pani,
...
(7) nawiązując do zgłoszonej rekJamaqi uprzejmie informuję, że została ona rozpatrzona.
...
(8) Informujemy, że zgodne z umową kredytową E0071987 A r t 3 01. pkt. 1 bank udzielił Pani na podstawie decyzji kredytowej z dnia 23 09.2000 r kredytu mieszkaniowego w wysokości 41.682,00 CHF.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | kredyt | waluta_obca

--- Podobne akapity: 11185816458-05-17(1.44) | 28183428137-04-17(1.14) | 28183428137-04-17(2.172) |

...
(9) Uruchomienie kredytu (Art 3 07 pkt. 3) nastąpiło na rachunek wskazany w umowie
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(10) w z a le ż n o ś c i od waluty rachunku: w złotych polskich przy wykorzystaniu bieżącego/negocjowanego kursu kupna dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu płatności lub w walucie kredytu.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waluta_obca | kredyt

...
(11) Nadmieniam, że zgodnie z Art. 4 01 pkt 1 zabezpieczenie roszczeń banku stanowi - hipoteka zwykła w kwocie 41.682,00 CHF na zabezpieczenie spłaty kapitału
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | hipoteka | waluta_obca | zabezpieczenie

...
(12) - hipoteka kaucyjna do kwoty 2.952.54 CHF obejmującej odsetki obliczone za okres dwóch łat od kwoty udzielonego kredytu na zabezpieczenie spłaty odsetek
--- Słowa kluczowe: hipoteka | waluta_obca | odsetki | kredyt | zabezpieczenie | odsetki

...
(13) W yrażam nadzieję, źe przekazane wyjaśnienia okażą się wystarczające
...
(14) Wypełniając ustawowy obowiązek informujemy, rż przysługuje Pant prawo do pisemnego odwołania się od niniejszejdecyzjido Dyrektora Centrum Obsługi Reklamacji <Zapytań.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(15) W przypadku dalszego niezadowolenia istnieje możliwość zwrócenia się do Arbitra Bankowego dis roszczeń do kwoty 8000 zł, a także do Rzecznika Finansowego łab o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów oraz możliwość wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Banku tub oddziału Banku (jatek zgłoszenie dotyczy jego działalności) lub miejsca wykonania umowy. Usta adresów sądów powszechnychjest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości tj www.ms.gov.pl w zakładce rejestry i ewidencje
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych

--- Podobne akapity: 04104908176-05-17(2.47) | 26132319311-04-17(2.27) | 26135254922-04-17(2.24) |

...
(16) Z wyrazamiszacunku
...
(17) młodszy specjalista ds. obsługi kredytów
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(18) Centrum Obsługi Reklamacji I Zapytań
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(19) 0*f*ZadiodroWBKSA,zsiedzib*weWroctariu,Ul Rynek9111.$0-950Wrodbw,
...
(20) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym die Wrocław,a-Fabr/cznej we Wrodewłu,
...
(21) VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000006723
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(22) MIR 690 000 56 73. Wytofcott kapfafc zajadowego 992 34$ 340 zł Wysokość kapitały wpleoenefo 962 34S 340 zl
...
(23) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz