Szukaj w dokumentach

v1-25190141371/04/17

Sprawa: 25190141371/04/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: "Wzywam bank do potwierdzenia, że klauzule znajdujące się w umowie identyczne z wpisanymi do Rejestru UOKiK nie wiążą stron. \n\nAktualnie procedowane przez RF.\n\nOpis sprawy znajduje się także tutaj: http://reklamacjembank.blogspot.com/2016/07/rek507674050-oprotestowanie-odpowiedzi.html"

Spis plikow

1. rek507674050-25.05.2016-reklamacja-eliminacja-niedozwolonych-postanowień-z-umowy-public | Skan
2. rek507674050-14.06.2016-odpowiedŹ-public | Skan
3. rek507674050-08.02.2017-odpowiedź-mbank-do-rf-public | Skan


rek507674050-25.05.2016-reklamacja-eliminacja-niedozwolonych-postanowień-z-umowy-public

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) From: Ryszard Styczyński |
...
(3) Subject: REKLAMACJA, eliminacja rredozwotonych postanowień z umowy
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa

...
(4) Date: 25 May 2016 at 18.06
...
(5) To: mBank- Kociaki kociakia mbank.pl
...
(6) Do:
...
(7) mBank S.A. kontakt@mt>gnk,QQm..pl
...
(8) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(9) dot. sposobu realizacji umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF nr (dalej: Umowa)
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | waluta_obca | umowa

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(1.7) | 25195951355-04-17(1.12) | 25200401832-04-17(1.7) | 25202021176-04-17(1.12) |

...
(10) Działając na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w imieniu własnym składam zastrzeżenie co do:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(11) 1. Brzmienie Umowy niezgodnie z prawem
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(12) W związku poniższymi zapisami w Rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez UOKiK dotyczących Umowy lub mających brzmienie identyczne z zapisami Umowy:
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | umowa

...
(13) a) 6069 24 sie 12 12 cze 15 BRE Bank XVII AmC 2600/11
...
(14) "(...) dostarczania na żądanie mBanku, lecz nie częściej niż raz na 36 miesiące aktualnej wyceny nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, o której/ym mowa w § 2, określającej wartość rynkową nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, dokonanej zgodnie z wymogami mBanku przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez mBank lub do pokrycia kosztów sporządzania takiej wyceny zleconej przez mBank"
...
(15) b) 6070 24 sie 12 12 cze 15 BRE Bank XVII AmC 2600/11
...
(16) "mBank może wypowiedzieć Umowę również w przypadku: (...)
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(17) 2) zagrożenia terminowej spłaty Kredytu z powodu złego stanu majątkowego Kredytobiorcy, 3) znacznego obniżenia realnej wartości złożonego zabezpieczenia o ile Kredytobiorca nie ustanowi dodatkowego zabezpieczenia Kredytu,
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredytoborca | zabezpieczenie | kredytoborca | zabezpieczenie | kredyt

--- Podobne akapity: 05075438951-05-17(1.25) |

...
(18) 4) ustanawiania na nieruchomości/ograniczonym prawie rzeczowym, o której/ym mowa w § 2 jakiegokolwiek ograniczonego prawa rzeczowego ani innych obciążeń na rzecz osób trzecich; jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu,
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | kredyt

...
(19) 5) zbycia przez Kredytobiorcę nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, o której/ym mowa w § 2; jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu,
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | zabezpieczenie | kredyt

...
(20) 6) wypowiedzenia Umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto,
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(21) 7) naruszenia przez Kredytobiorcę innych warunków i obowiązków określonych w Umowie"
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | umowa

...
(22) W związku z powyższym - w trybie reklamacyjnym - wzywam Bank do:
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(23) 1. Pisemne potwierdzenie nieważności punktów umowy odpowiadającym powyższym klauzulom
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(24) --- Page 1 ---
...
(25) --- Page 2 ---
...
(26) niedozwolonym
...
(27) Zaznaczam, istotność w w/w sprawie uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 roku, sygnatura: III CZP 17/15. Dla uwagi urzędnika odpowiadającego na reklamację, podkreślę, że SN orzekł w tej uchwale . że tzw. rozszerzona prawomocność wyroków uznających niedozwolony charakter postanowień umownych zawartych we wzorcach umownych odnosi się również do indywidualnych umów. Co oznacza, że dotyczy to Umowy.
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy | reklamacja | umowa | wzorzec_umowy | umowa

--- Podobne akapity: 25195951355-04-17(1.26) | 25200401832-04-17(1.30) |

...
(28) W przypadku rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z moją wolą. wnoszę o precyzyjne poinformowanie o podstawach prawnych decyzji Banku. Wnoszę także o przedstawienie podstaw prawnych związanych ze stosowaniem zapisów Umowy, związanych z wymienionymi powyżej nielegalnymi zapisami.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | stosowanie_postanowien | umowa

--- Podobne akapity: 25195951355-04-17(1.27) | 25200401832-04-17(1.31) |

...
(29) W przypadku rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z moją wolą lub udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(30) 1. skieruję skargę do Rzecznika Finansowego,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(31) 2. powiadomię Komisję Nadzoru Finansowego, że Bank prowadzi działalność z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
...
(32) Zwracam uwagę na fakt. że odpowiedź wprowadzająca w błąd konsumenta może zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i/lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu Karnego.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(33) Z poważaniem, Ryszard Styczyński
...
(34) --- Page 2 ---


rek507674050-14.06.2016-odpowiedŹ-public

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) Sygnatura: WRN/mB/BaFurm/326/2016 Łódź, 14.06.2016
...
(4) Dzień dobry,
...
(5) przykro nam jednak Pana reklamację REK507674050 rozpatrzyliśmy negatywnie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(6) mBank S.A. nie podziela Pana stanowiska, co do abuzywnośct, czy też nieważności kwestionowanych przez nich postanowień umowy kredytu.
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt

...
(7) Uznanie określonego postanowienia wzorca umownego w ramach kontroli abstrakcyjnej sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za niedozwolone postanowienie umowne nie oznacza, że postanowienie to automatycznie upada czy winno być traktowane Jako nieskuteczne, na gruncie każdej Już zawartej umowy kredytowej, zawierającej w swej treści tożsame lub podobne postanowienie.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_wzorca_umowy | kontrola_abstrakcyjna | SOKiK | niedozwolone_postanowienie_umowne | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 05075438951-05-17(2.7) | 05075934266-05-17(2.6) | 05080144959-05-17(2.7) | 25195951355-04-17(2.5) | 26141910971-04-17(2.8) |

...
(8) Wpis klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skutkuje w stosunku do przedsiębiorców tylko zakazem stosowania określonego postanowienia w umowach i wzorcach umów, tj. umieszczania ww. postanowienia w treści wzorców służących zawieraniu nowych umów z konsumentami.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | prezes_UOKiK | stosowanie_postanowien | umowa | konsument

--- Podobne akapity: 05075438951-05-17(2.8) | 05075934266-05-17(2.7) | 05080144959-05-17(2.8) | 25195951355-04-17(2.6) | 26141910971-04-17(2.10) |

...
(9) Na gruncie umów już zawartych (umów kredytu w toku) to, czy powyższe postanowienie może zostać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające interesy konsumentów, w kwalifikowanym, rażącym stopniu, podlega indywidualnej ocenie, odrębnie na gruncie każdego przypadku, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności towarzyszących zawieraniu umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | konsument | kontrola_indywidualna | okolicznosci_towarzyszace | umowa

--- Podobne akapity: 05075438951-05-17(2.9) | 05075934266-05-17(2.8) | 05080144959-05-17(2.9) | 25195951355-04-17(2.7) | 26141910971-04-17(2.11) |

...
(10) Skutek orzeczenia SOKiK, w postaci zakazu stosowania określonego postanowienia we wzorcach umownych, dotyczy przy tym zakazu ich stosowania przy zawieraniu nowych umów, nie stanowi zaś o ich eliminacji z treści umów Już zawartych.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien

--- Podobne akapity: 05074827632-05-17(2.11) | 05075438951-05-17(2.10) | 05075934266-05-17(2.9) | 05080144959-05-17(2.10) | 25200401832-04-17(2.10) |

...
(11) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który Jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(12) Mam nadzieję, iż powyższe wyjaśnienie okaże się wystarczające.
...
(13) mBank.pl
...
(14) •rAvtIAiUKiritoaWvuMW.iJWwonUU W9Mwmiw z*nnM-ei,[r*rt*dWyro.,* u w u .,ulwrtfnlCMcaWtr, ./**«*■* toi nn OOOOCI7U)7CdUOalWr^rr— polateM) wUMU kJC**x n n ć a m r\ niKłoW1 '••W*'M01JOIł■ I W «*
...
(15) W imieniu zespołu mBanku
...
(16) --- Page 1 ---
...
(17) --- Page 2 ---
...
(18) mBank
...
(19) Informacje dotyczące możliwości odwołania się od decyzji banku w sprawie reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(20) Jeśli nie zgadza się Pan z naszą decyzją, może Pan:
...
(21) 1. odwołać się od naszego stanowiska w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi. Odwołanie może Pan złożyć za pośrednictwem infolinii banku, osobiście lub korespondencyjnie na adres:
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(22) mBank S.A.
...
(23) Wydział Obsługi Klientów Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź,
...
(24) 2. zwrócić się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, 0 ile posiada Pan status konsumenta.
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument

...
(25) 3. skorzystać z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w przypadkach roszczeń określonych w regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Związku Banków Polskich,
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(26) 4. wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 1o Rzeczniku Finansowym,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(27) 5. wystąpić z powództwem do sądu powszechnego, ze wskazaniem mBanku jako pozwanego. Sądy właściwe do rozpoznania sprawy są określone w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego:
...
(28) Art. 30. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby.
...
(29) Art. 33. Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.
...
(30) Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie Jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie Istnienia umowy, o Jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca Jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | umowa | umowa | umowa

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.76) | 09070541345-05-17(2.35) | 18162405305-05-17(2.61) | 21111111971-05-17(1.14) | 25195624286-04-17(2.35) | 25195951355-04-17(2.52) | 25200118511-04-17(2.31) | 25200401832-04-17(2.50) | 25200401832-04-17(3.35) | 25200720926-04-17(2.31) | 25200720926-04-17(3.26) | 26154015386-04-17(1.6) | 26154015386-04-17(1.6) | 26154015386-04-17(1.7) | 26154015386-04-17(1.8) | 28193104827-04-17(2.25) |

...
(31) Art. 34.
...
(32) Art. 35.
...
(33) Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
...
(34) Art. 371. § 1. Powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku można wytoczyć przed sąd miejsca płatności.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(35) § 2. Kilku zobowiązanych z weksla lub czeku można łącznie pozwać przed sąd miejsca płatności lub sąd właściwości ogólnej dla akceptanta albo wystawcy weksla własnego lub czeku.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(36) Art. 38. § 1. Powództwo o własność lub o Inne prawa rzeczowe na nieruchomości, jak również powództwo o posiadanie nieruchomości można wytoczyć wyłącznie przed sąd miejsca jej położenia. Jeżeli przedmiotem sporu jest służebność gruntowa, właściwość oznacza się według położenia nieruchomości obciążonej.
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc | nieruchomosc | nieruchomosc

...
(37) Art. 43.
...
(38) § 2. Właściwość powyższa rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu.
...
(39) § 1. Jeżeli uzasadniona Jest właściwość kilku sądów albo jeżeli powództwo wytacza się przeciwko kilku osobom, dla których według przepisów o właściwości ogólnej właściwe
...
(40) są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda.
...
(41) § 2. To samo dotyczy wypadku, gdy nieruchomość, której położenie Jest podstawą oznaczenia właściwości sądu, jest położona w kilku okręgach sądowych.
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(42) mBank.pl
...
(43) Tfcr*$*i jSmunlukwhowum uwmin,[<•>;S*1 *,««w«u«-v■■■ Cowoiwov •J*.ow» IM w ))pal-k tw «*SCOM0JVV poucli«v run» poCtftMiMCV4CJ1X'W o av*»uWo UcrMuM«diavnkl»«}9«^K*oV»ętUruTM£»«010l?01»r lił»M tteifct*
...
(44) --- Page 2 ---


rek507674050-08.02.2017-odpowiedź-mbank-do-rf-public

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Sygnatura: DRB/WZK/KK/59/2017 Łódź, 08-02-2017 Numer reklamacji: REK266717934
...
(3) Pan
...
(4) Dzień dobry,
...
(5) w nawiązaniu do otrzymanego przez mBank S.A. pisma o sygnaturze RF/WBK/ZBK/2412/PP/16 dotyczącego Pana sprawy, należy wskazać, że nie uznaliśmy Pana zarzutów.
...
(6) Poniżej przysyłam stanowisko banku.
...
(7) W ocenie banku przepis art. 385* k.c. definitywnie wyklucza możliwość dokonania oceny abuzywności postanowień umowy bez uwzględnienia stanu z chwili jej zawarcia i w oderwaniu od okoliczności temu towarzyszących, co nie może być zastąpione powołaniem się na orzecznictwo sądowe. Tym samym w ocenie Banku, biorąc pod uwagę przesłanki oceny zakreślone w przepisach art. 3851k.c. oraz 385* k.c., nie sposób uznać jakoby kwestionowane przez Pana postanowienia Umowy kredytowej numer 00159095/2006 były abuzywne
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | postanowienie_umowne | kredyt | klauzula_niedozwolona

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.47) | 08102551438-05-17(1.156) |

...
(8) Ponadto ustosunkowując się do argumentacji bazującej na analizie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r., sygn. akt lii CZP 17/15, bank podnosi, że w jego ocenie pogląd odmawiający możliwości automatycznego przeniesienia wyników postępowania dokonanego w trybie abstrakcyjnej kontroli wzorca umowy na postępowanie incydentalne, w którym badany jest indywidualny stosunek zobowiązaniowy w pełni koresponduje z sentencją ww. Uchwały Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy w istocie stwierdził, że „prawomocność materialna wyroku uznającego postanowienie wzorca umownego za niedozwolone wyłącza powództwo o uznanie za niedozwolone postanowienie tej samej treści normatywnej (...)" . Uwzględniając treść przepisu art. 4 7 9 )6 k.p.c., który stanowi, że „sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone należą do właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu ochrony konkurencji i konsumentów", a także tytuł Księgi Pierwszej Tytułu V II Działu IVb kodeksu postępowania cywilnego: „Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone" oczywistym jest, że sentencja uchwały Sądu Najwyższego dotyczy tylko i wyłącznie postępowań w ramach abstrakcyjnej kontroli wzorca umowy. Powyższe jest jeszcze bardziej klarownie, Jeśli uwzględni się treść pytania prawnego skierowanego do rozszerzonego składu Sądu Najwyższego: „Czy wpis uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, o którym mowa w art. 4 7945 § 2 k.p.c., powoduje, że przewidziana w art. 4794J k.p.c. rozszerzona skuteczność prawomocnego wyroku będącego podstawą tego wpisu stoi na przeszkodzie postępowaniu w przedmiocie kontroli postanowienia tej samej treści, zawartego w innym wzorcu umowy, stosowanym przez przedsiębiorcę, przeciwko któremu został wydany ten wyrok, bądź przez innego przedsiębiorcę"
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy | kontrola_abstrakcyjna_wzorca_umowy | zobowiazanie | sad_najwyzszy | postanowienie_wzorca_umowy | wzorzec_umowy | SOKiK | wzorzec_umowy | oczywistym_jest,ERYSTYKA | sad_najwyzszy | kontrola_abstrakcyjna_wzorca_umowy | postanowienie_wzorca_umowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rozszerzona_skutecznosc | wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien

...
(9) Powyższy sposób rozumienia konsekwencji prawnych orzeczenia sądowego zapadłego w wyniku tzw. abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umów mieści się także w ramach tzw. wykładni przepisów prawa wspólnotowego. Z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2012 r. sygn. akt C-472/10 ws. Invitel wynika, że przyjęcie skutku niewiązania postanowień uznanych za niedozwolone w ramach tzw. abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych w odniesieniu do indywidualnych kontraktów zawartych z wykorzystaniem wzorca umowy zawierającego takie
--- Słowa kluczowe: kontrola_abstrakcyjna | kontrola_abstrakcyjna_wzorca_umowy | wzorzec_umowy

...
(10) mBank.pl
...
(11) ki o#
...
(12) MCI
...
(13) --- Page 1 ---
...
(14) --- Page 2 ---
...
(15) postanowienie, wymaga wyraźnej regulacji prawa krajowego. W obowiązujących w Polsce przepisach zarówno materialnoprawnych jak i procesowych nie przewidziano takiego skutku."
...
(16) Należy więc podkreślić, iż uznanie określonego postanowienia wzorca umownego w ramach kontroli abstrakcyjnej sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji I Konsumentów, za niedozwolone postanowienie w treści wzorców umownych, nie oznacza, aby postanowienie to automatycznie upadało czy winno być traktowane jako nieskuteczne, na gruncie każdej już zawartej umowy kredytowej, zawierającej w swej treści tożsame lub podobne postanowienie, jako że postanowienie to podlega indywidualnej ocenie na płaszczyźnie każdej sprawy, z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w art. 385ł k.c., podlegających każdorazowo indywidualnej ocenie. Na gruncie kontroli incydentalnej istotne znaczenie ma nie tylko sama wyodrębniona z całości treści Umowy klauzula umowna, oceniana pod kątem abuzywnego charakteru, ale należy podkreślić, iż w tejże kontroli priorytetowe znaczenie odgrywa całokształt okoliczności towarzyszących zawarciu Umowy. Wobec tego aby stwierdzić abuzywność danego postanowienia umownego - należy w kontroli incydentalnej odnieść się do indywidualnego stanu faktycznego w konkretnej sprawie, aniżeli bezpośrednio odnosić orzeczenia SOKiK w zakresie abuzywności klauzul umownych stosowanych przez przedsiębiorcę w stosunku do konsumentów Jako wywierające bezpośrednio swój skutek na gruncie skonkretyzowanej danym stanem faktycznym sprawy bez analizy tychże indywidualnych okoliczności towarzyszących tejże sprawie.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_wzorca_umowy | kontrola_abstrakcyjna | SOKiK | wzorzec_umowy | umowa | kredyt | kontrola_indywidualna | kontrola_indywidualna | kontrola_indywidualna | postanowienie_umowne | umowa | klauzula_niedozwolona | okolicznosci_towarzyszace | umowa | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | kontrola_indywidualna | SOKiK | klauzula_niedozwolona | stosowanie_postanowien | konsument | okolicznosci_towarzyszace

...
(17) Należy zatem skonkludować, iż orzeczenia SOKiK skutkują w stosunku do przedsiębiorców zakazem stosowania określonego postanowienia w umowach i wzorcach umów, tj. umieszczania ww. postanowienia w treści wzorców, służących zawieraniu nowych umów z konsumentami ale już na gruncie umów Już zawartych (umów kredytowych w toku), to, czy ww. postanowienia mogą zostać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami czy naruszające interesy konsumentów, w kwalifikowanym, rażącym stopniu, podlega indywidualnej ocenie sądu, na gruncie każdego przypadku odrębnie, z uwzględnieniem całokształtu elementów towarzyszących zawieraniu indywidualnej umowy (tzw. kontrola incydentalna).
--- Słowa kluczowe: SOKiK | stosowanie_postanowien | umowa | konsument | kredyt | konsument | kontrola_indywidualna | umowa | kontrola_indywidualna

--- Podobne akapity: 25195624286-04-17(3.21) | 25195951355-04-17(3.19) | 25200720926-04-17(4.19) |

...
(18) W załączeniu do odpowiedzi przysyłam kopię umowy kredytowej numer 00159095/2006 wraz aktualnym Regulaminy udzielania kredytów i po yczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A oraz aktualną Taryfę prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | regulamin | kredyt | pozyczka

--- Podobne akapity: 05074827632-05-17(2.18) | 09070541345-05-17(2.8) | 25200401832-04-17(2.21) | 25200401832-04-17(3.8) |

...
(19) Biorąc na uwagę powyższe nie znajduję podstaw do uznania Pana roszczeń za zasadne.
...
(20) W imieniu zespołu mBanku
...
(21) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz