Szukaj w dokumentach

v1-21125518156/05/17

Sprawa: 21125518156/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi: "Nienależnie pobrane kwoty pieniężne w związku z klauzulą NWW wpisaną do Rejestru UOKiK. \n\nDokument zawiera odpowiedź banku na kolejne pytania RF. \n\nOpis sprawy znajduje się także tutaj: http://reklamacjembank.blogspot.com/2017/02/rek146512650-oprotestowanie-odpowiedzi.html"

Spis plikow

1. rek146512650-8.05.2017-wyjaśnienia-mbank-do-rf | Skan


rek146512650-8.05.2017-wyjaśnienia-mbank-do-rf

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Sygnatura: DPK/1/PSR940437756/2017 Łódź. 08.05.2017 Numer reklamacji: REK604947619
...
(3) Dzień dobry,
...
(4) przesyłam wyjaśnienia do pisma o sygnaturze RF/WBK/ZBK/241l/PP/16 dotyczącego Pana sprawy.
...
(5) Odpowiedź na punkt 1, 2
...
(6) Nie podzielamy stanowiska Rzecznika Finansowego wyrażonego w piśmie, co do abuzywności, czy też nieważności kwestionowanych postanowień umowy kredytowej numer 00159095/2006 (zwanej dalej umową). W przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej udzielaliśmy Je wyłącznie na wniosek klientów zainteresowanych takim produktem i ubiegających się ich udzielenie, wówczas znajdujących się w szeroko dostępnej ofercie większości banków w Polsce.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt | umowa | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty

--- Podobne akapity: 21124926448-05-17(1.6) | 21125237148-05-17(1.23) | 21125341787-05-17(1.19) | 21125436391-05-17(1.5) | 25200720926-04-17(4.8) |

...
(7) Odnosząc się do poruszanych przez Rzecznika Finansowego kwestii abuzywnego charakteru postanowień umowy kredytowej numer 00159095/2006 (zwanej dalej umową) wyjaśniamy, że uznanie określonego postanowienia wzorca umownego, w ramach kontroli abstrakcyjnej sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji I Konsumentów, za niedozwolone postanowienie w treści wzorców umownych, nie oznacza, aby postanowienie to automatycznie upadało czy winno być traktowane jako nieskuteczne, na gruncie każdej Już zawartej umowy kredytowej zawierającej w swej treści tożsame lub podobne postanowienie.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt | umowa | postanowienie_wzorca_umowy | kontrola_abstrakcyjna | SOKiK | wzorzec_umowy | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 25200401832-04-17(4.7) |

...
(8) Ubezpieczenie niskiego wkładu Jest jednym z prawnych zabezpieczeń udzielonego kredytu hipotecznego ustanawianym na wniosek klienta i wedle jego wyboru. Bezpośrednią przyczyną ustanawiania tego typu zabezpieczenia stanowi poziom zaangażowania środków własnych kredytobiorcy w nabycie kredytowanej nieruchomości.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | zabezpieczenie | kredyt | zabezpieczenie | wklad_wniesiony | kredytoborca | kredyt | nieruchomosc

--- Podobne akapity: 25200401832-04-17(4.9) |

...
(9) Korzyść klienta przy wyborze ubezpieczenia niskiego wkładu jako formy zabezpieczenia kredytu hipotecznego polega na możliwości uzyskania pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu mimo braku posiadania przez wymaganych przez bank środków własnych. Ta forma zabezpieczenia nie ma charakteru obligatoryjnego - klient zawsze może wybrać wariant umowy kredytowej bez opcji ubezpieczenia niskiego wkładu - może wnieść środki własne w wymaganej wysokości czy ustanowić inne akceptowane przez nas zabezpieczenie.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | zabezpieczenie | kredyt | kredyt | wklad_wniesiony | zabezpieczenie | obowiazkowe | umowa | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | wklad_wlasny | zabezpieczenie

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.10) | 05074827632-05-17(2.7) | 25200401832-04-17(2.7) | 25200401832-04-17(4.10) |

...
(10) Ubezpieczeniem niskiego wkładu objęte jest podwyższone tymczasowo ryzyko banku związane z brakiem spłaty części kredytu stanowiącej różnicę pomiędzy wymaganym wkładem własnym kredytobiorcy, a wkładem własnym wniesionym faktycznie przez kredytobiorcę oraz jej niedostatecznym zabezpieczeniem.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredyt | wklad_wlasny | kredytoborca | wklad_wlasny | kredytoborca | zabezpieczenie

--- Podobne akapity: 25200401832-04-17(4.12) | 26072420973-04-17(2.4) |

...
(11) W ramach czynności prowadzących do zawarcia umowy, udzielaliśmy informacji dotyczących wysokości wkładu własnego kredytobiorcy, który Jest przez nas wymagany do udzielenia danego kredytu, w kwocie wnioskowanej przez kredytobiorcę, stosownie do jego rodzaju i szczegółowych parametrów. O ile środki własne kredytobiorcy zaangażowane w transakcję zakupu nieruchomości
--- Słowa kluczowe: umowa | wklad_wlasny | kredytoborca | kredyt | kredytoborca | wklad_wniesiony | kredytoborca | nieruchomosc

--- Podobne akapity: 05074827632-05-17(2.12) |

...
(12) mBank.pl
...
(13) --- Page 1 ---
...
(14) --- Page 2 ---
...
(15) były niższe od kwoty wymaganej przez nas dla udzielenia kredytu jako wkład własny kredytobiorcy, możliwym było ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń, o czym klient był Informowany. Możliwe było objęcie brakującej kwoty wkładu własnego tym ubezpieczeniem, jako formą dodatkowego zabezpieczenia ryzyka braku spłaty kwoty kredytu odpowiadającej różnicy między wymaganym wkładem własnym a wkładem wniesionym. Wobec niewypełniania przy zawarciu umowy kredytu warunków dotyczących minimalnego wymaganego przez nas wkładu własnego - tj. w sytuacji, w której bez ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia obejmującego ryzyko niespłacenia tej części kredytu, która odpowiada kwocie brakującego wymaganego przez nas wkładu własnego - kredyt nie mógłby zostać udzielony w kwocie objętej wnioskiem.
--- Słowa kluczowe: minimalny_wklad_wlasny | kredyt | wklad_wlasny | kredytoborca | zabezpieczenie | wklad_wlasny | ubezpieczenie | zabezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | umowa | kredyt | wklad_wlasny | zabezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | kredyt

...
(16) Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku sygn. Akt VI ACa 1S21/12, rozpatrując apelację od wyroku SOKiK w sprawie XVII AmC 2600/11 nie podzielił większości zarzutów stawianych przez SOKiK wobec kwestionowanego postanowienia dotyczącego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Sąd Apelacyjny podniósł między innymi, że: „Wprawdzie ustanowienie hipoteki na nieruchomości oznacza, że zabezpieczenie wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu obciąża całą nieruchomość dłużnika ale stanowi to dla banku znacznie mniej pewne przedsięwzięcie gospodarcze niż w przypadku gdy do pokrycia ceny transakcji zaangażowana zostaje określona pula środków własnych nabywcy (wymagany wkład własny). W razie spadku, w późniejszym okresie czasu wartości rynkowej zakupionej nieruchomości i konieczności dochodzenia przez bank niespłaconej części kredytu wraz z odsetkami) w drodze egzekucji komorniczej istnieje realna obawa, że bank nie odzyskałby całej należnej mu wierzytelności. Tak więc, gdyby nie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego kredytobiorca nie mógłby w ogóle otrzymać kredytu hipotecznego i zrealizować swoich planów. Z tych też względów nie sposób zgodzić się z poglądem Sądu Okręgowego, że kredytobiorca ponosi, z jednej strony koszty ubezpieczenia finansowego (poprzez obowiązek ich zwrotu bankowi) a z drugiej zaś strony nie odnosi żadnych korzyści z takiej umowy, w przeciwieństwie do banku. Nie ma też większego znaczenia okoliczność, że konsument nie jest tu stroną umowy ubezpieczenia ani też uposażonym z tytułu tej umowy."
--- Słowa kluczowe: SOKiK | SOKiK | zabezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | hipoteka | nieruchomosc | zabezpieczenie | kredyt | nieruchomosc | wklad_wniesiony | wklad_wlasny | nieruchomosc | kredyt | odsetki | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredytoborca | kredyt | kredytoborca | ubezpieczenie | umowa | konsument | umowa | ubezpieczenie | umowa

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.34) | 25200401832-04-17(4.18) |

...
(17) Stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie zostało zaaprobowane w judykaturze. W tym zakresie wskazujemy na niedawny prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 lipca 2016 r. w sprawie XXVII Ca 1088/16 oraz na prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 września 2016 r. w sprawie XXVII Ca 2796/16. W sprawach tych roszczenia konsumentów przeciwko bankowi, bazujące na rzekomej abuzywności postanowienia umowy przewidującego zabezpieczenie spłaty w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zostały prawomocnie oddalone.
--- Słowa kluczowe: sad_apelacyjny | konsument | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | zabezpieczenie | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

--- Podobne akapity: 25200401832-04-17(4.19) |

...
(18) Biorąc na uwagę powyższe nie znajdujemy podstaw do uznania roszczeń.
...
(19) W imieniu zespołu mBanku
...
(20) menedter wydziału
...
(21) fjfcJłtW .W i *tó « *» **
...
(22) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz