Szukaj w dokumentach

v1-05074827632/05/17

Sprawa: 05074827632/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi:

Spis plikow

1. rekl_unww | Skan
2. odp_unww | Skan


rekl_unww

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Odp.: Reklamacja - Poczta o2 Strona 1 z 2
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(3) Odp.: Reklamacja
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(4) mBank - Kontakt 7 Cze 2016 23:18 do mnie
...
(5) Dzień dobry.
...
(6) Pana zgłoszenie zarejestrowałem pod numerem REK567481724, potwierdzenie otrzyma Pan w osobnym e-mailu.
...
(7) Reklamację rozpatrzymy standardowo w ciągu 30 dni, jednak nie później niż w ciągu 60 dni od dnia otrzymania.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(8) Odpowiedź otrzyma Pan w formie pisemnej. Jednocześnie informuję, że w każdym momencie trwania procesu reklamacyjnego, telefonicznie lub mailowo, może Pan dokonać zmiany formy wysyłki odpowiedzi na formę wiadomości e-mail.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(9) Jeżeli będzie miał Pan dodatkowe pytania związane ze złożoną reklamacją, zachęcam do kontaktu z ekspertem online lub konsultantem mLinii.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(10) lE ic lE
...
(11) Do połączenia z ekspertem online proszę przygotować identyfikator klienta i hasło do serwisu transakcyjnego
...
(12) Proszę przygotować identyfikator klienta i telekod
...
(13) * Opłata za połączenie z mLinią zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika.
...
(14) Pozdrawiam
...
(15) Dawid W rzesiński Biuro Obsługi Klientów
...
(16) IS
...
(17) Napisz, zadzwoń, przyjdź do nas. Znajdziesz nas na stronie
...
(18) Oceń naszą odpowiedź na Twojego e-maila wypełniając krótka ankietę.
...
(19) ------ Oryginalna wiadomość------- Od^
...
(20) W ysłano: 7 czerwca 2016 20:19:38 Do: mBank - Kontakt
...
(21) Temat: Reklamacja
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(22) Niniejszym składam reklamację na postanowienie §3 ust. 3 umowy kredytu hipotecznego nr BHL085739690/2010 zawartej w dniu 05.01.2010 r. dotyczące tzw. "ubezpieczenia niskiego wkładu własnego".
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

...
(23) 1 Podstawą niniejszej reklamacji jest zarzut nielegalności tego typu postanowienia umowy, gdyż - w myśl art. 385 § 1 k.c. -
--- Słowa kluczowe: reklamacja | postanowienie_umowne

...
(24) kształtuje on prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(25) Kwestionowane postanowienie nie zawiera dostatecznych informacji pozwalających uzyskać konsumentowi wiedzę, co do tego - jak faktycznie kształtują się koszty ubezpieczenia, które w ostatecznym wyniku musi ponieść kredytobiorca oraz jak długo będzie on zobowiązany je finansować, jeżeli w ciągu 36 miesięcy nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem. Kredytobiorca nie jest w stanie skontrolować prawidłowości podejmowanych przez bank czynności związanych z zawieraniem umowy ubezpieczenia z podmiotem trzecim na dalsze okresy czasu mimo, że to klient banku ponosi z powyższego tytułu koszty.
--- Słowa kluczowe: konsument | ubezpieczenie | kredytoborca | zobowiazanie | ubezpieczenie | kredytoborca | umowa | ubezpieczenie

...
(26) Powyższe twierdzenia opieram m.in. na wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 sierpnia 2012 r. sygn. akt XVII AmC 2600/11 stwierdzającego abuzywność przedmiotowego postanowienia umowy. Na skutek apelacji wniesionej przez mBank SA od ww. wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 listopada 2013 r. sygn. akt 1521/12 oddalił apelację.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne

...
(27) Mając powyższe na uwadze wnoszę o potwierdzenie, że §3 ust. 3 przedmiotowej umowy kredytu hipotecznego jest nieważny, względnie nie wiąże mnie jako konsumenta.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | konsument

...
(28) Odpowiedź na niniejszą reklamację proszę przesłać na adres korespondencyjny, tj.:
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(29) https://nowy.tlen.p1/d/ 2017-05-05
...
(30) --- Page 1 ---


odp_unww

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) Sygnatura: WRN/mB/BaFurm/271/2016 Łódź, 10.06.2016
...
(4) Dzień dobry,
...
(5) przykro mi, jednak Pana reklamacja nr REK567481724 rozpatrzyliśmy negatywnie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(6) Ubezpieczenia niskiego wkładu własnego kredytu hipotecznego jest jednym z prawnych zabezpieczeń udzielonego kredytu hipotecznego ustanawianym na wniosek Klienta i wedle jego wyboru.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredyt | zabezpieczenie | kredyt

--- Podobne akapity: 25200401832-04-17(2.6) |

...
(7) Korzyść Klienta przy wyborze ubezpieczenia niskiego wkładu jako formy zabezpieczenia kredytu hipotecznego polega na możliwości uzyskania pozytywnej decyzji banku o udzieleniu kredytu pomimo braku posiadania przez niego wymaganych przez Bank środków własnych. Forma zabezpieczenia nie ma charakteru obligatoryjnego - Klient zawsze może wybrać wariant umowy kredytowej bez opcji ubezpieczenia niskiego wkładu - może wnieść środki własne w wymaganej wysokości czy ustanowić inne akceptowane przez Bank zabezpieczenie.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | zabezpieczenie | kredyt | kredyt | wklad_wniesiony | zabezpieczenie | obowiazkowe | umowa | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | wklad_wlasny | zabezpieczenie

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.10) | 21125518156-05-17(1.9) | 25200401832-04-17(2.7) | 25200401832-04-17(4.10) |

...
(8) Uznanie określonego postanowienia wzorca umownego, w ramach kontroli abstrakcyjnej sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za niedozwolone postanowienie w treści wzorców umownych, nie oznacza, aby postanowienie to automatycznie upadało czy winno być traktowane jako nieskuteczne, na gruncie każdej już zawartej Umowy kredytowej zawierającej w swej treści tożsame lub podobne postanowienie.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_wzorca_umowy | kontrola_abstrakcyjna | SOKiK | wzorzec_umowy | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 08140738183-05-17(1.115) | 21125518156-05-17(1.7) | 25190141371-04-17(3.16) | 25195624286-04-17(3.20) | 25195951355-04-17(3.11) | 25200401832-04-17(2.8) | 25200401832-04-17(4.7) | 25200720926-04-17(4.18) | 26143016842-04-17(2.6) |

...
(9) Przytoczone orzeczenia skutkują w stosunku do przedsiębiorców zakazem stosowania określonego postanowienia w umowach i wzorcach umów, tj. umieszczania ww. postanowienia w treści wzorców, służących zawieraniu nowych umów z konsumentami.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | umowa | konsument

...
(10) Na gruncie umów już zawartych (umów kredytowych w toku) to, czy powyższe postanowienie może zostać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami czy naruszające interesy konsumentów, w kwalifikowanym, rażącym stopniu, podlega indywidualnej ocenie na gruncie każdego przypadku odrębnie, z uwzględnieniem całokształtu elementów towarzyszących zawieraniu umowy, a zatem kryteriów przewidzianych w art. 3852k.c.
--- Słowa kluczowe: kredyt | konsument | kontrola_indywidualna | umowa

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.33) | 08140738183-05-17(1.121) | 25190141371-04-17(3.17) | 25195624286-04-17(3.21) | 25195951355-04-17(3.19) | 25200401832-04-17(2.9) | 25200401832-04-17(4.8) | 25200720926-04-17(4.19) | 26143016842-04-17(2.7) |

...
(11) Skutek orzeczenia SOKiK, w postaci zakazu stosowania określonego postanowienia we wzorcach umownych, dotyczy przy tym zakazu ich stosowania przy zawieraniu nowych umów, nie stanowi zaś o ich eliminacji z treści umów już zawartych.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien

--- Podobne akapity: 05075438951-05-17(2.10) | 05075934266-05-17(2.9) | 05080144959-05-17(2.10) | 25190141371-04-17(2.10) | 25200401832-04-17(2.10) |

...
(12) Bank, w ramach czynności prowadzących do zawarcia umowy, udzielał informacji dotyczących wysokości wkładu własnego Kredytobiorcy, który jest wymagany przez bank do udzielenia danego kredytu, w kwocie wnioskowanej przez Kredytobiorcę, stosownie do jego rodzaju i szczegółowych parametrów. O ile środki własne Kredytobiorcy zaangażowane w transakcję zakupu nieruchomości były niższe od kwoty wymaganej przez Bank dla udzielenia kredytu jako wkład własny Kredytobiorcy, możliwym było ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń, o czym był Pan informowany, względnie, możliwe było objęcie brakującej kwoty wkładu własnego
--- Słowa kluczowe: umowa | wklad_wlasny | kredytoborca | kredyt | kredytoborca | wklad_wniesiony | kredytoborca | nieruchomosc | minimalny_wklad_wlasny | kredyt | wklad_wlasny | kredytoborca | zabezpieczenie | wklad_wlasny

--- Podobne akapity: 21125518156-05-17(1.11) |

...
(13) mBank.pl
...
(14) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2016 r. wynosi 168.955.696 złote.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(15) --- Page 1 ---
...
(16) --- Page 2 ---
...
(17) przedmiotowym ubezpieczeniem, jako formą dodatkowego zabezpieczenia ryzyka braku spłaty kwoty kredytu odpowiadającej różnicy między wymaganym wkładem własnym a wkładem wniesionym. Wobec niewypełniania przy zawarciu umowy kredytu warunków dotyczących minimalnego wymaganego przez bank wkładu własnego - tj. w sytuacji, w której bez ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia obejmującego ryzyko niespłacenia tej części kredytu, która odpowiada kwocie brakującego wymaganego przez bank wkładu własnego - kredyt nie mógłby zostać udzielony w kwocie objętej wnioskiem (nie doszłoby do zawarcia umowy kredytu na kwotę wnioskowaną przez Kredytobiorcę).
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | zabezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | umowa | kredyt | wklad_wlasny | zabezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | kredyt | umowa | kredyt | kredytoborca

--- Podobne akapity: 25200401832-04-17(4.17) |

...
(18) Informacje dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu zawarte są w podpisanej umowie kredytowej (zapis 3 ust. 3 umowy kredytowej) oraz w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., który stanowi integralną część Umowy zawartej z Klientem. Zakres tych informacji spełnia wymogi Rekomendacji Związku Banków Polskich i Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie z dnia 22.12.2010 roku, która w całości jest przez Bank respektowana.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | umowa | kredyt | umowa | kredyt | regulamin | kredyt | pozyczka | umowa | ubezpieczenie | ubezpieczenie | zabezpieczenie

--- Podobne akapity: 25200401832-04-17(3.8) |

...
(19) Zgodnie z treścią powołanego regulaminu, okres ubezpieczenia NWW rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata kredytu i kończy się:
--- Słowa kluczowe: regulamin | ubezpieczenie | kredyt

...
(20) a) z upływem łącznego okresu ubezpieczenia wskazanego w Umowie kredytu lub
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | umowa | kredyt

...
(21) b) w dniu całkowitej spłaty zadłużenia objętego ubezpieczeniem NWW lub
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(22) c) w dniu wypłaty odszkodowania
...
(23) w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze
...
(24) Ponieważ w Pana przypadku nie nastąpiły powyższe przesłanki odnowienie ubezpieczenia niskiego wkładu nastąpiło zgodnie z treścią zawartej z Panem Umowy kredytowej oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Brak spłaty zadłużenia objętego ubezpieczeniem niskiego wkładu
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | umowa | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

--- Podobne akapity: 25200401832-04-17(2.27) |

...
(25) pierwotnym okresie ubezpieczenia, powoduje konieczność przedłużenia przedmiotowego ubezpieczenia na kolejny 36 - miesięczny okres.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(26) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(27) Mam nadzieję, iż moje wyjaśnienia są wystarczające
...
(28) mBank.pl
...
(29) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18,00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2016 r. wynosi 168.955.696 złote.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(30) W imieniu zespołu mBanku
...
(31) SC
...
(32) A-0512
...
(33) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz