Szukaj w dokumentach

v1-12091351162/05/17

Sprawa: 12091351162/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: Bank pomimo przedstawieniu mu szeregu argumentów na bezprawność zastosowanej klauzuli tożsamej do klauzuli 5622 Rejestru UOKiK ignoruje rolę Rejestru oraz prawa wyrażonego ustawami (k.c, uokk)

Spis plikow

1. 2016.12.15-reklamacja | Skan
2. 2016.12.30-odpowiedź-banku | Skan


2016.12.15-reklamacja

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) dotyczy rachunku nr 620075241700
...
(3) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(4) W związku z przesłaniem mi przez Bank Wezwania do zapłaty z dnia 02.12.2016 na kwotę 1519.84 CHF niniejszym wnoszę o przesłanie zestawienia wszystkich rat kredytu - od raty pierwszej do dzisiejszej, z rozbiciem, w kolejnych kolumnach, na:
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | kredyt

...
(5) - datę zapadalności raty,
...
(6) - kapitał,
...
(7) - odsetki,
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(8) - ratę łączną zgodnie z harmonogramem banku,
...
(9) - obowiązujące dla tej raty oprocentowanie,
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(10) - kurs waluty po której "spłacono" ratę,
...
(11) - wysokość raty w walucie PLN,
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(12) - ratę zaksięgowaną (faktycznie zapłaconą) w walucie PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(13) - ratę zaksięgowaną (faktycznie zapłaconą) w walucie CHF
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(14) w taki sposób, aby z tego zestawienia wynikało jednoznacznie, iż wg wyliczeń Banku na dzień sporządzenia w/w wezwania, czyli 07.10.2016, "zaległość" w spłacie kredytu rzekomo wynosi
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(15) 1519.84 CHF.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(16) Wnoszę również o szczegółowe - opisowe, sporządzone językiem zrozumiałym dla konsumenta będącego laikiem w zagadnieniach finansów i bankowości - przedstawienie metody oraz wszystkich wzorów matematycznych (wraz ze zrozumiałym opisem, pozwalającym mi na wykorzystanie tej metody i tych wzorów przeze mnie w celu dokonania sprawdzenia, czy Bank liczy to zgodnie z prawem, czy też może próbuje mnie oszukać), którymi posługuje się Bank, umożliwiających mi samodzielnie przeprowadzenie wyliczeń wysokości raty odsetkowej oraz raty kapitałowej od raty nr 1 do raty aktualnej w taki sposób, w jaki liczy to Bank, aby uzyskany przeze mnie wynik obliczeń rzekomej "zaległości" na kwotę 1519.84 CHF był identyczny co do drugiego miejsca po przecinku z wynikiem wyliczeń przeprowadzonych przez Bank.
--- Słowa kluczowe: konsument | odsetki | waluta_obca

...
(17) Wnoszę również o wskazanie podstawy prawnej, która uprawnia Bank do korzystania ze wzorów matematycznych i metody wyliczenia "zaległości", które Bank opisze i wskaże w odpowiedzi na niniejszą reklamację.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | reklamacja

...
(18) Bez przedstawienia przez Bank powyższego nie jestem w stanie ustosunkować się w żaden sposób do wezwania do zapłaty, w tym także nie jestem w stanie skorzystać z przysługującego mi prawa do złożenia wniosku o restrukturyzację kredytu na podstawie art. 75c ustawy prawo bankowe, jako że na podstawie dotychczasowej współpracy z Bankiem nie mam żadnych podstaw ku temu, aby uznać wyliczenie przez Bank "zaległości" w spłacie kredytu za rzetelne, wiarygodne i przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.
--- Słowa kluczowe: kredyt | prawo_bankowe | kredyt

...
(19) Wspomnę, iż odpowiedź Banku no moje poprzednia reklamacja o podobnej treści nie zawierała pełnej odpowiedzi.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(20) Przypomnę iż Bank w Umowie Kredytu umieścił zapis § 17 ust. 4 Umowy o treści werbalnie analogicznej, a jurydycznie tożsamej z klauzulą abuzywną nr 5622 z Rejestru UOKiK, a przedsiębiorcą którego dotyczyła kontrola abstrakcyjna umowy był Bank BPH S.A.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | klauzula_niedozwolona | rejestr_klauzul_niedozwolonych | kontrola_abstrakcyjna | umowa

...
(21) Klauzule abuzywne nie wiążą konsumenta w świetle art. 3851§ 1 k.c. Zgodnie z tym przepisem, postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Wyżej wymieniony zapis § 17 ust. 4 Umowy zawierający klauzulę niedozwoloną został zaczerpnięty z wzorca opracowanego i stosownego przez bank w kontaktach z konsumentami w 2006 roku i latach późniejszych oraz nie był przedmiotem indywidulanych uzgodnień stron umowy.
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | konsument | postanowienie_umowne | konsument | niedozwolone_postanowienie_umowne | umowa | klauzula_niedozwolona | konsument | umowa

...
(22) Definicja niedozwolonych klauzul umownych (klauzule abuzywne) wynika z art. 3581KC:
--- Słowa kluczowe: umowa | klauzula_niedozwolona

...
(23) a. postanowienia umowy konsumenckiej nie dotyczące głównych świadczeń
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | konsument

...
(24) Klauzule abuzywne mogą stanowić wyłącznie postanowienia umów konsumenckich, które nie dotyczą głównych świadczeń stron. Umowami konsumenckimi są wszelkiego rodzaju kontrakty, gdy po jednej ze stron występuje konsument (zob. art. 221 KC) zaś po drugiej - przedsiębiorca (art. 431 KC).
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | konsument | umowa | konsument | konsument

...
(25) Klauzul niedozwolonych nie mogą stanowić zapisy umowy mówiące o głównych świadczeniach stron. Oznacza to, iż w zakresie essentialia negotii kontraktu stosowanie przepisów o klauzulach umownych
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | stosowanie_postanowien | umowa

...
(26) jest niemożliwe, chyba że zapisy te zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny.
...
(27) b. brak indywidualnych uzgodnień
--- Słowa kluczowe: indywidualne_uzgodnienia

...
(28) Klauzulami umownymi nie mogą być zapisy, na których treść konsument miał rzeczywisty wpływ (art. 3531 § 3 KC). Ustawa wskazuje jednak w § 3 zd. 2, że z reguły nie można uważać za uzgodnione klauzule, które przedstawione zostały w formie wzorca umowy. Nie będą także umowami
--- Słowa kluczowe: umowa | konsument | art.353art. | wzorzec_umowy | umowa

...
(29) Gdańsk 15.12.2016
...
(30) Bank BPH S.A. ul. Płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(31) --- Page 1 ---
...
(32) --- Page 2 ---
...
(33) uzgodnionymi umowy adhezyjne. Ich istotą jest bowiem to, że jedna ze stron (słabsza strona) nie ma praktycznie żadnego wpływu na treść. Natomiast indywidualne uzgodnienie postanowień nie wyłącza kontroli w zakresie art. 58 KC, art. 3531KC czy art. 388 KC.
--- Słowa kluczowe: umowa | indywidualne_uzgodnienia

...
(34) c. sprzeczność z dobrymi obyczajami
...
(35) Za dobre obyczaje uważa się pozaprawne reguły zachowania, które wyznaczają etyczny sposób postępowania w obrocie. Chodzi więc o normy przyzwoitości, uczciwości, lojalności itp. Sprzeczne z dobrymi obyczajami są działania, które mają na celu wykorzystanie niedoinformowania, dezorientacji, niewiedzy lub naiwności konsumenta. Miarodajny dla tej oceny punkt stanowi moment zawarcia umowy (art. 3852 KC).
--- Słowa kluczowe: konsument | umowa | art.385art.

...
(36) d. rażące naruszenie interesów konsumenta
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(37) Sprzeczna z dobrymi obyczajami klauzula będzie niedozwolona, jeżeli dodatkowo powoduje rażące naruszenie interesów konsumenta. Zauważyć należy, iż ochronie mogą podlegać wyłącznie interesy zasługujące na ochronę prawną (prywatność, równorzędne traktowanie). Ponadto ingerencja w te interesy musi mieć charakter rażący, a więc wyraźny i dobitny.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(38) W odniesieniu do Umowy Kredytowej zawartej przeze mnie z Bankiem zgodnie z art. 3581 stwierdzam iż:
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | art.358art.

...
(39) 1. Klauzula indeksacyjna dotycząca przeliczania kwoty kredytu (transzy) lub rat jego spłaty w odniesieniu do waluty CHF według reguł określonych przez Bank nie dotyczy głównych świadczeń stron Umowy.
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kredyt | waluta_obca | umowa

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(2.10) | 07181012275-05-17(1.38) | 07181012275-05-17(2.38) | 08162613612-05-17(2.60) | 08163036736-05-17(2.59) |

...
(40) Identyczny pogląd zaprezentował Sąd Okręgowy w Białymstoku w wyroku z dnia 20 listopada 2012 r., sygn. akt I ACa 499/12 wskazując, iż:
...
(41) „W ocenie Sądu Okręgowego z całą pewnością nie należą do głównych świadczeń stron dodatkowe opłaty pobierane przez bank, a będące pochodną dokonania pewnych operacji bankowych, a dotyczących sposobu przeliczania kwoty kredytu (jego transzy) lub kwoty raty do spłaty w odniesieniu do waluty według reguł określonych przez dany bank - zwykle - tak jak w tym przypadku w „Tabeli kursów”. Świadczeniem głównym powodów jest zatem świadczenie w walucie polskiej, zgodnie z treścią zawartej umowy (...). Zaskarżone w niniejszym postępowaniu klauzule umowne zawierają więc postanowienia określające sposób wykonania umowy, a nie główne świadczenia stron. Ponadto - co jest równie istotne - gdyby nawet przyjąć, iż przedmiotowe postanowienia umowne dotyczą głównych świadczeń stron (choć w ocenie Sądu w istocie tak nie jest, podobnie wypowiedziały się zresztą oba Sądy w przytoczonej przez powodów sprawie dotyczącej Banku (...) w zgoła takiej samej sytuacji) - to jednak dalej ustawodawca wskazał, iż muszą być one sformułowane w umowie jednoznacznie, co na tle rozpatrywanej umowy nie ma miejsca, albowiem w umowie stron poza ogólnikowym odesłaniem do „Tabeli kursów” przy przeliczania kwoty kredytu (jego transzy) lub kwoty raty do spłaty w odniesieniu do waluty, pozwany nie zawarł jasnych i sprawdzalnych kryteriów, czy sposobu przeliczania kredytu i jego spłaty, tj. nie zawarł zasad indeksacji kredytu i obliczania rat jego spłaty.”
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | umowa | umowa | postanowienie_umowne | umowa | umowa | umowa | kredyt | kredyt | indeksacja | kredyt

...
(42) Według Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu w wyroku z dnia 20.7.2016 r. (sygn. akt XIV 2126/15) czytamy:
...
(43) „Nie można się zgodzić z twierdzeniem strony pozwanej, jakoby § 2 ust. 1 umowy nie mógł podlegać kontroli ze względu na to, że postanowienie to, określające w istocie rodzaj umowy, nie stanowi zapisu nieuzgodnionego indywidualnie z powódką oraz że przepis ten dotyczy głównych świadczeń stron a przy tym został sformułowany jednoznacznie. W ocenie Sądu klauzula waloryzacyjna nie należy do głównych świadczeń stron. W tym zakresie należy podzielić pogląd SN wyrażony w wyroku z dnia 13 maja 2005 r. sygn. I CK 690/04, gdzie uznano, iż umowna klauzula waloryzacyjna może być poddana kontroli z punktu widzenia jej rzetelności kontraktowej (art. 3851 do (...) k.c.). Jak podniósł SN, umowna klauzula waloryzacyjna nie jest objęta wyłączeniem zawartym w art. 3851 § 1 zd. 2 k.c. Klauzula waloryzacyjna nie określa bowiem bezpośrednio świadczenia głównego, ale wprowadza umowny reżim jego podwyższania. Cel przepisu art. 3851 k.c. nie pozwala na ograniczanie ochrony partnera umowy w wyniku szerokiej interpretacji formuły postanowień określających główne świadczenia stron. Stanowisko przedstawione przez SN jest powszechnie akceptowane przez orzecznictwo i doktrynę i nie budzi żadnych kontrowersji.”
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | kaluzula_waloryzacyjna | umowa | kaluzula_waloryzacyjna | art.385art. | umowa | kaluzula_waloryzacyjna | art.385art. | kaluzula_waloryzacyjna | umowa | art.385art. | umowa

...
(44) Natomiast Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w treści wyroku z dnia 14 maja 2015 roku Sygn. akt I ACa 16/15 stwierdził:
...
(45) „Zdaniem Sądu jednak należało w niniejszej sprawie stwierdzić abuzywność klauzul zawartych w § 7 ust. 1 i § 11 ust. 4 umowy, postanowienia te bowiem kształtują prawa i obowiązki konsumenta - kredytobiorcy - w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszając jego interesy. Z pierwszego z przywołanych postanowienia wynika, że kwota kredytu udzielonego powódce w złotych polskich jest przeliczona na franki szwajcarskie według kursu kupna tej waluty określonego na podstawie jej kursu z tabeli kursowej (...) Banku z dnia i godziny uruchomienia kredytu. Z kolei z drugiego z postanowień wynika, że rata kredytu spłacana jest przez klienta w złotych polskich, po uprzednim przeliczeniu raty według kursu sprzedaży franków obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50 w tabeli banku. Sąd dodał, iż zgodnie z umową harmonogram spłaty rat kredytu był sporządzony we frankach szwajcarskich, zatem spłata konkretnej raty w danym dniu wymagała wykonania operacji przeliczenia wyrażonej we frankach raty na złote polskie, zgodnie z postanowieniem z § 11 ust. 4 umowy. W ten sposób zatem pozwany przyznał sobie prawo do
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | konsument | kredytoborca | kredyt | waluta_krajowa | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | umowa | kredyt | waluta_krajowa | umowa

...
(46) jednostronnego regulowania wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego poprzez wyznaczanie w tabelach kursowych kursu sprzedaży franka szwajcarskiego. Jednocześnie prawo banku do ustalania - kursu waluty w świetle zawartej przez strony umowy nie doznawało żadnych formalnych- ograniczeń. W umowie nie wskazano bowiem kryteriów kształtowania kursu. W szczególności postanowienia umowy nie przewidywały aby aktualny kurs franka szwajcarskiego
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | umowa | umowa | postanowienie_umowne

...
(47) --- Page 2 ---
...
(48) --- Page 3 ---
...
(49) ustalony przez bank pozostawał w określonej relacji do aktualnego kursu tej waluty ukształtowanego przez rynek walutowy, lub np. w określonej relacji do kursu, średniego waluty publikowanego przez NBP. Sąd zwrócił uwagę, iż analogiczna klauzula do tej wyrażonej w § 11 ust. 4 umowy zawartej przez strony, była przedmiotem kontroli pod kątem uznania jej za niedozwolone postanowienie wzorca umowy, w postępowaniu toczącym się przed Sądem Okręgowym w Warszawie - Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawie o sygn. akt: XVII AmC 1531/09. W przedmiotowej sprawie za niedozwolone uznano postanowienie o treści: Raty kapitałowo odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg. kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej (...) Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50, stosowane przez pozwanego (...) Bank S.A we wzorcach umów. W dniu 8 maja 2014 roku przedmiotowa klauzula została wpisana do prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta rejestru klauzul niedozwolonych, a zatem od tego momentu, zgodnie z art. 479 [43] k.p.c. przedmiotowy wyrok stał się skuteczny wobec osób trzecich. Jakkolwiek sporna pozostaje kwesta związania takim wyrokiem to zdaniem Sądu z pola widzenia nie można tracić tego, iż w ww. postępowaniu zapadł wyrok w sprawie przeciwko temu samemu pozwanemu, który jest pozwanym w niniejszej sprawie i w stosunku do klauzuli umownej o tej samej treści. W przypadku istnienia prawomocnego wyroku uznającego postanowienia wzorca umownego za niedozwolone, które zostały wpisane do rejestru klauzul abuzywnych, sąd dokonując kontroli incydentalnej wzorca umownego, nie może samodzielnie rozstrzygać co do tych samych postanowień wzorca. Stanowisko takie wynika z faktu, iż przepisy art, 3851 k.c. stanowią materialnoprawną podstawę oceny kontrolowanych postanowień, zarówno w toku procedury kontroli abstrakcyjnej, wyznaczonej przez przepisy art. 479[36] - 479[46] k.p.c. , jak i w toku kontroli incydentalnej. Zatem również ten przepis musi być traktowany jako wyznaczający jedną, adekwatną dla obu trybów kontroli, sankcję za zastosowanie niedozwolonego postanowienia umownego. Sankcja ta natomiast, określona w art. 3851 § 1 k.c. i wyrażającą się w niezwiązaniu kontrahenta niedozwolonymi postanowieniami umownymi, powstaje z mocy prawa i z tego powodu wywiera skutki ex tunc. Zatem stwierdzenie uznania wzorca umownego za niedozwolony w ramach kontroli abstrakcyjnej musi stanowić prejudykat dla analogicznego rozstrzygnięcia przeprowadzanego w ramach kontroli incydentalnej.”
--- Słowa kluczowe: umowa | postanowienie_wzorca_umowy | SOKiK | odsetki | odsetki | waluta_krajowa | waluta_obca | stosowanie_postanowien | konsument | rejestr_klauzul_niedozwolonych | umowa | postanowienie_wzorca_umowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | klauzula_niedozwolona | kontrola_indywidualna | wzorzec_umowy | art.385 | kontrola_abstrakcyjna | kontrola_indywidualna | niedozwolone_postanowienie_umowne | art.385art. | niedozwolone_postanowienie_umowne | wzorzec_umowy | kontrola_abstrakcyjna | kontrola_indywidualna

...
(50) Jak nadmieniłem wcześniej w stosunku do Banku BPH w dniu 03.08.2012 w Sądzie Okręgowym w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sygnatura akt XVII AmC 5344/11, numer wpisu Rejestru UOKIK 5622) zapadł wyrok w wyniku kontroli abstrakcyjnej wzorca umowy, w skutek czego uznano za niedozwolony zapis o treści:
--- Słowa kluczowe: SOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych | kontrola_abstrakcyjna_wzorca_umowy

...
(51) „Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy - kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: 38 1710 0007 0000 0098 8086 7103 (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu GE Money Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym.”
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | umowa | odsetki | umowa | kredyt | odsetki | kredyt | kredytoborca | waluta_krajowa | kurs_waluty_banku | waluta_krajowa | kredyt | marza | kurs_waluty_banku | kredyt | marza | kredyt

...
(52) W stanowisku Prezesa UOKiK zawartym w Decyzji nr RBG - 21/2014 czytamy: „Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego „Rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o których mowa w art. 479 45 k.p.c. zawiera akty zastosowania prawa materialnego do określonych stanów faktycznych”. Oznacza to, że wpis dokonany w rejestrze ma charakter tzw. normy obyczajowej. Klauzule zawarte w tymże rejestrze precyzują negatywne praktyki stosowane przez przedsiębiorców względem konsumentów, które przyjmują formę postanowień umownych zamieszczonych we wzorcach umownych. Klauzula zamieszczona w rejestrze stanowi tym samym skonkretyzowany dobry obyczaj, który był naruszony przez przedsiębiorcę, a któremu należy się ochrona z mocy prawa. Przedsiębiorca dopuszczając się stosowania klauzul, które są tożsame z wpisanymi postanowieniami umownymi do rejestru, narusza takie same dobre obyczaje, które były przedmiotem ochrony w ramach orzeczeń, będących podstawą do wpisania określonych postanowień do rejestru. Powyższe oznacza, że naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 1 U.O.KJ.K. polega na zarzuceniu przedsiębiorcy naruszenia określonych dobrych obyczajów, które - poprzez skonkretyzowanie ich za pomocą postanowienia umownego zamieszczonego w rejestrze - podlegają ochronie prawnej. Nie jest zatem konieczna dokładna literalna identyczność klauzuli wpisanej do rejestru i klauzuli z nią porównywanej, stąd niedozwolone będą także takie postanowienia umów, które mieszczą się w hipotezie klauzuli wpisanej do rejestru, której treść zostanie ustalona w oparciu o dokonaną jej wykładnię. Dla wykazania tożsamości stosowanej przez stronę postępowania administracyjnego klauzuli istotne jest przede wszystkim udowodnienie identycznego celu oraz skutku, jakie wywołują kwestionowane w niniejszym postępowaniu zapisy umowne, w porównaniu do tych postanowień umownych, które zamieszczone zostały w rejestrze. Jeżeli skutek oraz cel jest identyczny oznacza to, że doszło do naruszenia tych samych dobrych obyczajów, które stanowiły podstawę do wpisania określonych klauzul do rejestru.” Także Sąd Najwyższy wyznaczył granice abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych. Uchwała sądu rozstrzyga istniejące rozbieżności w tej sprawie.
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | wzorzec_umowy | art.479art. | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | stosowanie_postanowien | konsument | umowa | wzorzec_umowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | skonkretyzowany | stosowanie_postanowien | postanowienie_umowne | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | postanowienie_umowne | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | stosowanie_postanowien | umowa | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | kontrola_abstrakcyjna_wzorca_umowy

...
(53) Klauzule niedozwolone są to postanowienia, które zostały uznane wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) za niedozwolone i następnie wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Ich stosowanie w umowach z konsumentami jest zabronione. Wśród praktyków prawa istniały rozbieżności, czy uznanie za niedozwoloną klauzuli stosowanej przez jednego
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | SOKiK | SOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych | stosowanie_postanowien | umowa | konsument | stosowanie_postanowien

...
(54) --- Page 3 ---
...
(55) --- Page 4 ---
...
(56) przedsiębiorcę oznacza, że nie może być ona stosowana w innych wzorcach umownych przez tego samego lub innego przedsiębiorcę.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy

...
(57) Na ten temat wypowiedział się więc Sąd Najwyższy, który rozpatrywał wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Uchwała w tej sprawie została wydana 20 listopada 2015r..
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy

...
(58) 1. Jeżeli SOKiK wydał wyrok, w którym uznał postanowienie stosowane przez danego przedsiębiorcę za niedozwolone, to nie jest konieczne wielokrotne pozywanie tego przedsiębiorcy za tę samą klauzulę. Dotyczy to również przypadków jeżeli zmieniła się jedynie forma językowa postanowienia. Klauzula nadal będzie abuzywna jeżeli zachowana została jej treść normatywna. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził: „Przedmiotem uznania za niedozwolone i zakazu wykorzystywania jest więc postanowienie w ujęciu materialnym, a nie formalnym. Nie chodzi postanowienie o określonym brzmieniu, łącznie z językowym kontekstem wzorca, ale o wysłowioną w nim, przy uwzględnieniu normatywnego kontekstu wzorca umowy, skonkretyzowaną treść normatywną, tj. normę lub jej element, określające prawa lub obowiązki stron. Oznacza to, że pod względem przedmiotowym sąd rozstrzyga o niedozwolonym charakterze postanowienia, które ma daną treść normatywną, wynikającą z przytoczonego jego brzmienia i językowego kontekstu wzorca, w związku z czym ewentualne zmiany tego brzmienia i kontekstu nie wymykają się spod zakresu działania wyroku dopóty, dopóki nie mają wpływu na tę normatywną treść, gdyż zachowuje ona swoją tożsamość. Tożsamość ta jest zachowana, gdy zmiany językowe brzmienia postanowienia nie mają znaczenia normatywnego albo jest ono pomijalne.”
--- Słowa kluczowe: SOKiK | stosowanie_postanowien | klauzula_niedozwolona | wzorzec_umowy

...
(59) 2. Jeżeli sąd wydał wyrok, w którym stwierdził, że postanowienie stosowane przez konkretnego przedsiębiorcę jest niedozwolone i zostało ono wpisane do rejestru, to dotyczy ono tylko tego przedsiębiorcy i nieograniczonej liczby konsumentów. Nie dotyczy natomiast innych przedsiębiorców, ponieważ nie brali udziału w postępowaniu sądowym i tym samym nie mieli zagwarantowanego prawa do wysłuchania, które jest podstawą prawa do rzetelnego procesu. Nie wyklucza to jednak wystąpienia z pozwem przeciwko nim, jeżeli stosują takie samo postanowienie, jak wpisane do rejestru. Sąd stwierdził: „Stanowisko, że wyrok uwzględniający powództwo o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone działa na rzecz wszystkich, ale wyłącznie przeciwko pozwanemu przedsiębiorcy, harmonizuje z postulatem zagwarantowania prawa do wysłuchania. Działanie prawomocności materialnej przedmiotowego wyroku na rzecz wszystkich nie prowadzi do naruszenia prawa do wysłuchania osób trzecich, które nie uczestniczyły w postępowaniu po stronie powodowej, gdyż chodzi o wyrok, który jest dla nich korzystny. Nie ma potrzeby, aby inne osoby mogły wszczynać na nowo postępowanie o uznanie za niedozwolone postanowienia wzorca umowy o tej samej treści normatywnej przeciwko temu samemu pozwanemu przedsiębiorcy, gdyż skutki wyroku działają na ich rzecz w indywidualnych sporach z tym przedsiębiorcą. Z kolei ograniczenie działania prawomocności wyroku uwzględniającego powództwo o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone wyłącznie do pozwanego przedsiębiorcy oznacza, że niekorzystne skutki tego wyroku kierowane są
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument | podstawa_prawna | rejestr_klauzul_niedozwolonych | postanowienie_wzorca_umowy | postanowienie_wzorca_umowy | postanowienie_wzorca_umowy

...
(60) jedynie do tego podmiotu, który miał zapewnione prawo do wysłuchania w postępowaniu.”
...
(61) Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich stanowi, że nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez przedsiębiorców z konsumentami nie są dla tych ostatnich wiążące. Niemniej jednak, w przypadku warunków, które określają główny przedmiot umowy oraz relację ceny i wynagrodzenia do dostarczonych w zamian towarów lub usług, dyrektywa zezwala, by państwa członkowskie przewidziały w przepisach krajowych stanowiących transpozycję tej dyrektywy, że tego rodzaju warunki będą zwolnione z oceny ich nieuczciwego charakteru, o ile będą wyrażone prostym i zrozumiałym językiem.
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | umowa | konsument | umowa | konsument | umowa

...
(62) Natomiast w uchwale SN z dnia 29 czerwca 2007 r. (III CZP 62/07) czytamy:
...
(63) „Nawet po przyjęciu odmiennego poglądu, że omawiana klauzula określała główne świadczenia stron, i tak podlega art. 3851 § 1 k.p.c., gdyż nie była sformułowana w sposób jednoznaczny.
--- Słowa kluczowe: art.385art.

...
(64) Pogląd wskazujący, że nie chodzi o postanowienie określające główne świadczenia stron, potwierdza uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2005 r., III CZP 76/04 ("Monitor Prawniczy" 2006, nr 10, s. 542), w którym uznano - odnośnie do umieszczonej w umowie ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci klauzuli przewidującej waloryzowanie świadczenia ubezpieczyciela - że klauzule waloryzacyjne, jak każde inne postanowienia, mogą być poddane weryfikacji z punktu widzenia ich rzetelności kontraktowej (art. 3851-3853 k.c.). Klauzula waloryzacyjna nie określa bowiem bezpośrednio świadczenia głównego (np. świadczenia ubezpieczeniowego), ale wprowadza umowny reżim jego podwyższania. Sąd Najwyższy stwierdził, że cel art. 3851 k.c. nie pozwala na ograniczenie ochrony partnera umowy w wyniku szerokiej interpretacji formuły „postanowień określających główne świadczenia stron". W piśmiennictwie postuluje się, by pojęcie postanowień określających główne świadczenia stron rozumieć wąsko jako obejmujący jedynie klauzule odnoszące się wprost do obowiązku głównego, realizowanego w ramach umowy, przez określenie jego zakresu, a wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na rzecz objęcia klauzuli kontrolą merytoryczną. Sądy pierwszej i drugiej instancji trafnie podkreśliły, że gdyby nawet uznać, iż głównym świadczeniem zakładu ubezpieczeń jest obowiązek wypłaty odszkodowania ubezpieczenieniowego i przedmiotowe postanowienie współokreśla (wraz z postanowieniem określającym sumę ubezpieczenia) główne świadczenie stron, to nie budzi wątpliwości, jak to już podkreślano, że nie spełnia ono wymagania
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy | umowa | ubezpieczenie | waloryzacja_umowna | ubezpieczenie | kaluzula_waloryzacyjna | kaluzula_waloryzacyjna | ubezpieczenie | umowa | art.385art. | umowa | umowa | ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(65) jednoznaczności. O jednoznaczności można mówić tylko wówczas, gdy postanowienie określające świadczenie główne pozwala konsumentowi na prostą ocenę wysokości świadczenia drugiej strony lub świadczenia własnego. Tylko gdy postanowienie jest zrozumiałe dla konsumenta, można zakładać, że miał on swobodę decyzyjną i świadomość oferowanych mu wartości, co stwarza możliwość porównania warunków zawieranej umowy z warunkami oferowanymi przez innych przedsiębiorców. Przedmiotowe postanowienie, ze względu na jego nieprzejrzystość i niezrozumiałość z punktu
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | umowa

...
(66) --- Page 4 ---
...
(67) --- Page 5 ---
...
(68) widzenia przeciętnego konsumenta, kształtowało prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Działanie odbiegające od przyjętych standardów postępowania przez ukształtowanie stosunku zobowiązaniowego w stanie niewiedzy klienta co do istotnych elementów tego stosunku pozostaje w sprzeczności z dobrymi obyczajami. W doktrynie trafnie akcentowane jest kryterium lojalności kontraktowej; pojęcie rażącego naruszenia interesów konsumenta nie jest ograniczone tylko do wymiaru czysto ekonomicznego, ale obejmuje także naruszenie zasad rzetelności i uczciwości oraz równowagi, zwłaszcza na niekorzyść strony słabszej, która nie potrafi skorzystać z przysługujących jej uprawnień.”
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | zobowiazanie | konsument

...
(69) Analizując kwestionowany zapis należy uznać, iż klauzula indeksacyjna (waloryzacyjna) dotycząca przeliczania kwoty kredytu (transzy) lub rat jego spłaty w odniesieniu do waluty CHF według reguł określonych przez Bank nie dotyczy głównych świadczeniem stron.
--- Słowa kluczowe: indeksacja | waloryzacja_umowna | kredyt | waluta_obca

...
(70) Ponadto samo stwierdzenie uznania wzorca umownego za niedozwolony w ramach kontroli abstrakcyjnej (klauzula nr 5622 z rejestru UOKiK) musi stanowić prejudykat dla analogicznego rozstrzygnięcia przeprowadzanego w ramach kontroli incydentalnej.
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | kontrola_abstrakcyjna | rejestr_klauzul_niedozwolonych | kontrola_indywidualna

...
(71) Jeżeliby zaś przyjąć, iż kwestionowany zapis dotyczy głównych świadczeń stron, to i tak podlega art. 3851 § 1 k.p.c., gdyż nie jest sformułowany w sposób jednoznaczny, tzn. konsument nie ma możliwości samodzielnego ustalenia wysokości świadczenia własnego bez pomocy Banku.
--- Słowa kluczowe: art.385art. | konsument

...
(72) 2. Klauzula indeksacyjna dotycząca przeliczania kwoty kredytu (transzy) lub rat jego spłaty w odniesieniu do waluty CHF według reguł określonych przez Bank nie była przedmiotem indywidualnych negocjacji.
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kredyt | waluta_obca

...
(73) Klauzulami umownymi nie mogą być zapisy, na których treść konsument miał rzeczywisty wpływ (art. 3581 § 3 KC). Ustawa wskazuje jednak w § 3 zd. 2, że z reguły nie można uważać za uzgodnione klauzule, które przedstawione zostały w formie wzorca umowy. Nie będą także umowami uzgodnionymi umowy adhezyjne. Ich istotą jest bowiem to, że jedna ze stron (słabsza strona) nie ma praktycznie żadnego wpływu na treść tak jak było w przypadku mojej Umowy a także umów zawieranych przez bank w 2006r i latach późniejszych.
--- Słowa kluczowe: umowa | konsument | art.358art. | wzorzec_umowy | umowa | umowa | umowa

...
(74) Pomimo zastosowania zapisu §11 ust. 4 Umowy Kredytu o treści „Kredytobiorca oświadcza, że postanowienia niniejszej Umowy zostały z nim indywidulanie uzgodnione” nie jest dowodem wpływu konsumenta na treść kwestionowanego postanowienia, oba zapisy tj. § 17 ust. 4 i § 11 ust. 4 pochodzą przecież z wzorca umowy stosowanej przez Bank w 2006r i latach późniejszych.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredytoborca | umowa | konsument | wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien

...
(75) Stosowanie przez Bank wspomnianego zapisu § 11 ust. 4 może zostać uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | konsument

...
(76) W decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącej poznańskiej spółki Family House (Decyzja nr RPZ-61/16/12/JM z dnia 13 listopada 2012 r.) kwestionuje się zastosowanie we wzorcu postanowienia:
--- Słowa kluczowe: prezes_UOKiK

...
(77) „Zainteresowany oświadcza że wszystkie postanowienia zawarte w umowie rezerwacji zostały przez niego indywidualnie uzgodnione z FAMILY HOUSE Sp. z o.o.”
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(78) Prezes Urzędu odnajduje w ww. postanowieniu analogię do klauzuli niedozwolonej wpisanej w pozycji 461 Rejestru tj.:
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(79) „Korzystając z prawa do indywidualnego uzgodnienia warunków umowy wnoszę o zmianę następujących elementów umowy:.................poprzez nadanie im brzmienia jak w załączniku do umowy. Pozostałe nie wymienione wyżej postanowienia umowy uważam za indywidualnie uzgodnione, akceptując je bez zastrzeżeń co potwierdzam własnoręcznym podpisem, znając skutki prawne postanowień umowy”
--- Słowa kluczowe: indywidualne_uzgodnienia | umowa | umowa | postanowienie_umowne | umowa

--- Podobne akapity: 08163036736-05-17(1.9) |

...
(80) W wyroku z dnia 11 stycznia 2005 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sygn. akt XVII AmC 70/04) uznał za niedozwolone postanowienie o ww. treści, które zostało w dn. 5 maja 2005r. wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych | wzorzec_umowy

...
(81) Sąd podzielił argumentację Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w pozwie podnosił, że ww. postanowienie w swej istocie zmierza do wyłączenia regulacji art. 3851 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego, gdyż zmusza konsumenta do oświadczenia, że zapisy zawarte w umowie (poza ewentualnie wskazanymi w ww. zapisie, które podlegać mają dalszym negocjacjom) zostały uzgodnione indywidualnie. Postanowienie wzorca umowy przekreśla zatem domniemanie ustanowione w ww. przepisach Kodeksu cywilnego, gdyż trudno przyjąć, że w istocie doszło do negocjacji dotyczących wszystkich postanowień umownych, ponieważ negocjacjom, co najwyżej, podlegać mogły te z zapisów, o których zmianę wnioskował konsument. Przytoczone postanowienie stwarza pozory indywidualnego uzgodnienia wszystkich postanowień umowy.
--- Słowa kluczowe: prezes_UOKiK | art.385art. | kodeks_cywilny | konsument | oswiadczenie | umowa | postanowienie_wzorca_umowy | kodeks_cywilny | umowa | konsument | indywidualne_uzgodnienia | umowa

--- Podobne akapity: 08163036736-05-17(1.11) |

...
(82) Ponadto w wyroku z dn. 3 marca 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sygn. akt XVII AmC 874/09) uznał za niedozwolone postanowienie o treści: „Umowę sporządzono i podpisano, po zapoznaniu się z jej treścią i indywidualnym uzgodnieniu jej postanowień z Kupującym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Integralną część Umowy stanowi załącznik nr 1 i 2” które zostało w dn. 5 lipca 2011 r. wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, pod pozycją nr 2409.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | umowa | indywidualne_uzgodnienia | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych | wzorzec_umowy

--- Podobne akapity: 08163036736-05-17(1.12) |

...
(83) Na podstawie art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Zgodnie z art. 3851 § 3 Kodeksu cywilnego nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca
--- Słowa kluczowe: art.385art. | kodeks_cywilny | postanowienie_umowne | konsument | niedozwolone_postanowienie_umowne | art.385art. | kodeks_cywilny | postanowienie_umowne | konsument | umowa

--- Podobne akapity: 08163036736-05-17(1.13) |

...
(84) --- Page 5 ---
...
(85) --- Page 6 ---
...
(86) umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. Ponadto, na podstawie art. 3851 § 4 Kodeksu cywilnego ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje.
--- Słowa kluczowe: umowa | konsument | art.385art. | kodeks_cywilny

...
(87) Postanowienie stosowane przez Bank i ww. klauzule wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone należy uznać za tożsame, pomimo istniejących różnic w sformułowaniu postanowień. Różnice te nie mają znaczenia dla treści przedmiotowych klauzul, nie wpływają bowiem na cel, jakiemu mają służyć przedmiotowe klauzule, polegający na wyłączeniu regulacji art. 3851 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego. Postanowienia kwestionowane w niniejszej Umowie są tożsame z wyżej przytoczonymi klauzulami wpisanymi do rejestru z uwagi na tożsamość skutków, jakie wywołują w stosunku do konsumenta
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | rejestr_klauzul_niedozwolonych | wzorzec_umowy | art.385art. | kodeks_cywilny | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument

...
(88) W uzasadnieniu wyroku ustalającego klauzulę nr 5622 Rejestru UOKiK za sprzeczną z dobrymi obyczajami (XVII AmC 5344/11) Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(89) Konkurencji i Konsumentów zauważył:
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(90) „ Za nieuzgodnione indywidualnie uważa się takie postanowienia umowy, na treść których konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta (art. 3851 § 3 k.c.). Postanowienia, których uznania za niedozwolone żąda powód stanowią część wzorca umowy - udzielenia kredytu denominowanego na zakup pojazdu i kredytu gotówkowego, bowiem stanowią jej integralną część i konsument podpisując umowę akceptuje regulamin oraz zobowiązuje się go przestrzegać (k. 9-13). Postanowienia te jako pochodzące z wzorca umowy, nie stanowią przedmiotu indywidualnego uzgodnienia stron, ani nie podlegają negocjacjom. Przejawem zasady swobody umów jest możliwość kreowania stosunków prawnych przy użyciu wzorców umownych, to znaczy w taki sposób, że określony przez jedną stronę wzorzec umowy wiąże drugą stronę, o ile tylko został jej skutecznie doręczony albo mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści, co nie dotyczy jednak umów z udziałem konsumentów, z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego (art. 384 k.c.).
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | konsument | umowa | wzorzec_umowy | konsument | art.385art. | wzorzec_umowy | kredyt_denominowany | kredyt | konsument | umowa | wzorzec_umowy | indywidualne_uzgodnienia | zasada_swobody_zawierania_umow | wzorzec_umowy | wzorzec_umowy | konsument | art.384

...
(91) Wzorzec umowy to jednostronnie przygotowane z góry przed zawarciem umowy postanowienia (klauzule umowne) w postaci wzorów, regulaminów, ogólnych warunków, tabele opłat o cechach, które określają prawa i obowiązki stron, zwłaszcza wtedy, gdy znajduje się do nich odniesienie. Pojęcie wzorca umowy jest integralnie związane ze sposobem zawierania umów przez adhezję, czyli przez przystąpienie. O umowach takich mówi się jako o umowach adhezyjnych. Wzorzec umowy zakłada degenerację konsensusu pojmowanego jako zgodę na treść konkretnych postanowień umownych. W kontekście stosowania wzorców umowy dochodzi do narzucenia woli silniejszego - profesjonalisty, co prowadzi do asymetrii w rozkładzie praw i obowiązków. Konsument nie jest pytany o zgodę na treść wzorca; jeśli się nie zgodzi, jego potrzeba gospodarcza związana z zawarciem umowy nie znajdzie zaspokojenia. W umowie zawieranej na podstawie wzorca umownego trudno jest mówić o konsensusie w takim rozumieniu, w jakim występuje on w umowach indywidualnie negocjowanych (E. Łętowska, Europejskie prawo umów konsumenckim, Warszawa 2004, s. 255).
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | umowa | umowa | regulamin | wzorzec_umowy | umowa | umowa | wzorzec_umowy | umowa | stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy | konsument | umowa | umowa | wzorzec_umowy | umowa | konsument

...
(92) W przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z uzgodnieniem indywidualnym. Ustawa wprost uznaje postanowienia przejęte z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi za nie uzgodnione indywidualnie - art.3851 § 3 zdanie 2 k.c. W razie wątpliwości ciężar dowodu, że dane postanowienia nie spełniają przesłanek klauzuli generalnej spoczywa na przedsiębiorcy - art. 3851 § 4 k.c.”
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | konsument | art.385art. | art.385art.

--- Podobne akapity: 05071818381-05-17(3.10) | 06071814982-05-17(3.10) |

...
(93) Zawarta w Umowie klauzula indeksacyjna nie poddająca się indywidualnej modyfikacji oznacza, że zawarte w niej postanowienia nie były uzgadniane indywidualnie, lecz były elementem wzorca stąd też ma do niej zastosowanie art. 3851 § 1 i § 2. Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż klauzula indeksacyjna dotycząca przeliczania kwoty kredytu (transzy) lub rat jego spłaty w odniesieniu do waluty CHF według reguł określonych przez Bank nie była przedmiotem indywidualnych negocjacji i nie była uzgadniana indywidualnie.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | indeksacja | art.385art. | indeksacja | kredyt | waluta_obca

...
(94) Zgodnie z art. 3851 § 4. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje. Dlatego też w przypadku odmiennego poglądu Banku oczekuję, iż Bank przedstawi stosowne dowody - dowód ze świadków, którzy byli obecni w chwili zawarcia umowy, albowiem zgodnie z art 74 § 2 kodeksu cywilnego, mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych, dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron
--- Słowa kluczowe: art.385art. | moment_zawarcia_umowy | kodeks_cywilny

...
(95) jest dopuszczalny, jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą. Oznacza to, że mimo podpisania wzorca czy też odrębnego oświadczenia konsument w sporze sądowym może zawsze korzystać z szerokiego zakresu środków dowodowych, by wykazać, że w rzeczywistości (mimo podpisania stosownego oświadczenia) postanowienia nie zostały indywidualnie uzgodnione.
--- Słowa kluczowe: konsument | oswiadczenie | konsument | oswiadczenie

...
(96) Dodać też należy, że postanowienia uzgodnione indywidualnie podlegają ocenie w świetle art. 5, 58 i 3531 kodeksu cywilnego (przykładowo wyrok Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2003 r., II CKN 1097/00). Warto zaznaczyć również że „sprzeczność z zasadami współżycia społecznego” z art. 58 § 2 jest pojęciem analogicznym do „sprzeczności z dobrymi obyczajami” z art. 3851. Oznacza to, że również postanowienia uzgodnione indywidualnie można badać pod kątem tego czy rażąco naruszają interes konsumenta, a rezultatem takiego badania może być uznanie ich za nieważne.
--- Słowa kluczowe: art.353 | kodeks_cywilny | sad_najwyzszy | art.385art. | konsument

...
(97) 3. Klauzula indeksacyjna dotycząca przeliczania kwoty kredytu (transzy) lub rat jego spłaty w odniesieniu do waluty CHF według reguł określonych przez Bank jest sprzeczna z dobrymi obyczajami oraz rażąco narusza interesy konsumenta
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kredyt | waluta_obca | konsument

...
(98) W wyroku SA w Warszawie z 7.05.2013 (sygn. akt VI ACa 441/13) dotyczącego zapisu (tożsamego z zapisem w Umowie z Bankiem): „Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej (...) Banku, obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50” Sąd stwierdził naruszenie interesów konsumenta
--- Słowa kluczowe: umowa | odsetki | waluta_krajowa | waluta_obca | konsument

...
(99) --- Page 6 ---
...
(100) --- Page 7 ---
...
(101) oraz sprzeczność identycznych zapisów z dobrymi obyczajami: „Zdaniem pozwanego określenie w zakwestionowanym postanowieniu, iż do rozliczeń stosowana jest tabela kursów (...) Banku S.A. obowiązująca na dzień spłaty z godziny 14.50, spełnia wskazane wyżej zalecenia Rekomendacji KNB zawarte w punkcie 5.2.2. Tymczasem trafnie Sąd pierwszej instancji zauważył, iż w postanowieniu tym wskazano jedynie termin ustalania kursu waluty, przyjętego do rozliczeń spłaty rat kapitałowo- odsetkowych. Nie został natomiast wskazany sposób ustalania tego kursu. Kwestia ta pozostaje nie tylko poza kontrolą, ale przede wszystkim poza wiedzą klienta, który do ostatniej chwili nie ma możliwości oceny wysokości Złotowej swojego zobowiązania na dzień spłaty raty. Taki sposób traktowania klienta jest nie tylko sprzeczny z dobrymi obyczajami, ale także narusza jego interesy w sposób rażący, uzależniając jego sytuację wyłącznie od arbitralnych decyzji banku.”
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | kurs_waluty | odsetki | waluta_krajowa | zobowiazanie

...
(102) Sąd Apelacyjny ocenił mechanizm indeksacji jako sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający interesy konsumentów „Trzeba przy tym pamiętać, iż w przypadku umowy, której wzorzec
--- Słowa kluczowe: indeksacja | konsument | umowa

...
(103) jest badany w sprawie niniejszej, nie dochodzi do faktycznego zakupu przez bank waluty i jej sprzedaży klientowi dokonującemu spłaty raty - tak jak twierdzi to pozwany. Kwota kredytu udzielana
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(104) jest bowiem w złotych polskich i spłata następuje również w tej walucie. Natomiast wartość franka szwajcarskiego przyjęta jest jedynie jako wskaźnik waloryzacji poszczególnych rat podlegających spłacie. Oznacza to, iż wszelkie operacje wykonywane są jedynie „na papierze”, dla celów księgowych, natomiast do faktycznego transferu wartości dewizowych w którąkolwiek stronę nie dochodzi. W efekcie różnica pomiędzy kursem zakupu danej waluty a kursem sprzedaży tej waluty przez bank, ustalanych wyłącznie przez pozwanego, stanowi jego czysty dochód, zwiększający dodatkowo koszty kredytu dla klienta. W tym mechanizmie należy więc dostrzec sprzeczność postanowienia z dobrymi obyczajami i rażące naruszenie interesów konsumenta, który nie ma nawet możliwości uprzedniej oceny własnej sytuacji - w tym wysokości wymagalnych rat kredytu - i jest zdany wyłącznie na arbitralne decyzje banku. Dlatego też - zdaniem Sądu Apelacyjnego - uznanie przez Sąd pierwszej instancji zakwestionowanego przez powoda postanowienia, jako niedozwolonej klauzuli umownej w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c., było trafne.”
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waloryzacja_umowna | kredyt | konsument | kredyt | sad_apelacyjny | niedozwolone_postanowienie_umowne | art.385art.

...
(105) Sąd zauważył dalej „Oceny tej nie zmienia nowelizacja prawa bankowego dokonana ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy -Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 165, poz. 984). Ustawą powyższą zostały dodane do prawa bankowego przepisy art. 69 ust. 2 pkt 4a oraz ust. 3, a także art. 75b.
--- Słowa kluczowe: nowelizacja_prawo_bankowe | prawo_bankowe | art.69

...
(106) Obecnie zatem przepis art. 69 ma następujące brzmienie: „Art. 69.
--- Słowa kluczowe: art.69 | art.69

...
(107) 1. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredytoborca

...
(108) w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredytoborca | umowa | kredyt | odsetki | kredyt

--- Podobne akapity: 10133232481-05-17(3.14) | 18162405305-05-17(2.17) |

...
(109) 2. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(110) 1) strony umowy;
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(111) 2) kwotę i walutę kredytu;
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(112) 3) cel, na który kredyt został udzielony;
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(113) 4) zasady i termin spłaty kredytu;
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(114) 4a) w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowoodsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu;
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt_denominowany | indeksacja | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(2.27) | 10153011984-05-17(2.41) |

...
(115) 5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie_dlugu

...
(116) 6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | kredyt

...
(117) 7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(118) 8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;
--- Słowa kluczowe: kredytoborca

...
(119) 9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(120) 10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(121) 3. W przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, kredytobiorca może dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oraz dokonać przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w tej walucie. W tym przypadku w umowie o kredyt określa się także zasady otwarcia i prowadzenia rachunku służącego do gromadzenia środków przeznaczonych na spłatę kredytu oraz zasady dokonywania spłaty za pośrednictwem tego rachunku.” Natomiast art. 75b stanowi:
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt_denominowany | indeksacja | kredytoborca | kredyt | umowa | kredyt | kredyt

...
(122) "Art. 75b.
...
(123) 1.Wykonanie uprawnienia, o którym mowa w art. 69 ust. 3, nie może wiązać się z poniesieniem przez kredytobiorcę dodatkowych kosztów.
--- Słowa kluczowe: art.69 | kredytoborca

...
(124) 2. Bank nie może uzależnić wykonania przez kredytobiorcę uprawnienia, o którym mowa w art. 69 ust. 3, od wprowadzenia dodatkowych ograniczeń, w szczególności nie może zobowiązać kredytobiorcy do nabywania waluty przeznaczonej na spłatę rat kredytu, jego całości lub części, od określonego podmiotu.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | art.69 | kredytoborca | kredyt

...
(125) 3. Otwarcie i prowadzenie rachunku, o którym mowa w art. 69 ust. 3, jest wolne od opłat w przypadku, gdy kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
--- Słowa kluczowe: art.69 | kredytoborca | konsument | kodeks_cywilny

...
(126) 4. Przepisy ust. 1-3, art. 69 ust. 2 pkt 4a oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio do umów pożyczek pieniężnych.".
--- Słowa kluczowe: art.69 | pozyczka

...
(127) Z treści obu powyżej przytoczonych przepisów wynika wyraźnie, iż ustawodawca dostrzegł niekorzystne dla konsumentów skutki dotychczas zawieranych przez nich z bankami umów i wprowadził mechanizmy bardziej zabezpieczające interesy klienta, jako słabszej strony tych stosunków
--- Słowa kluczowe: konsument | zabezpieczenie

...
(128) --- Page 7 ---
...
(129) --- Page 8 ---
...
(130) umownych. Kierunek tych zmian potwierdza zatem, iż postanowienie wzorca umowy o kredyt hipoteczny, zakwestionowane w niniejszej sprawie, było sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszało w sposób rażący interesy klientów banku. „
--- Słowa kluczowe: umowa | postanowienie_wzorca_umowy | kredyt

...
(131) I dalej: „Jednakże wbrew twierdzeniom pozwanego - wprowadzenie tych zmian ustawowych nie spowodowało utraty „abuzywności” tegoż postanowienia, pomimo że w art. 69 ust. 3 ustawodawca wprowadził dla klientów możliwość spłaty rat kredytu w walucie, do której kredyt jest denominowany,
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | art.69 | kredyt | kredyt

...
(132) co może poprawić sytuację klienta, który może dokonywać zakupu wartości dewizowych z odpowiednim wyprzedzeniem, na warunkach dla siebie korzystnych. Ustawodawca uznaje więc za dopuszczalne zawieranie umów kredytowych denominowanych do innej waluty, zatem zakwestionowane postanowienie umowne nie jest samo w sobie sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (gdyby było sprzeczne z takimi przepisami wówczas nie podlegałoby kontroli abstrakcyjnej pod kątem spełnienia przesłanek art. 3851 § 1 k.c.,gdyż byłoby nieważne zgodnie z art. 58 § 1 k.c.).
--- Słowa kluczowe: kredyt_denominowany | postanowienie_umowne | kontrola_abstrakcyjna | art.385art.

...
(133) Ustawodawca wymaga jednak - zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 4a prawa bankowego - aby w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, umowa zawierała szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu.”
--- Słowa kluczowe: art.69 | prawo_bankowe | umowa | kredyt_denominowany | indeksacja | umowa | kredyt | kredyt

...
(134) Podobnie jak w mojej Umowie oraz umowach zawieranych przez Bank BPH w 2006 roku i latach późniejszych wg stosowanego przez Bank wzorca umowy: „Zakwestionowane postanowienie, w brzmieniu określonym w § 11 ust. 5 wzorca umowy, takiego sposobu nie określa - na co trafnie zwrócił uwagę Sąd pierwszej instancji.” Dlatego też w trybie reklamacyjnym w związku z umieszczeniem w mojej umowie kredytowej przez Bank będący następcą prawnym Banku GE Money Bank zapisu §17 ust. 4 Umowy o treści werbalnie analogicznej, a jurydycznie tożsamej z klauzulą nr 5622 z Rejestru UOKiK niniejszym w trybie reklamacji wzywam Bank do usunięcia z umowy ww. zapisu oraz do zwrotu w terminie 7 dni na rachunek bankowy wskazany w moim wezwaniu z dnia 09.06.2016r. kwoty 60761 zł, która na dzień dzisiejszy stanowi sumę nadpłaty w wysokości 53630 zł powstałą jako różnica między ratami dotychczas wpłaconymi, a ratami należnymi z tytułu spłaty kredytu wg Umowy po usunięciu z niej wskazanych powyżej zapisów rażąco naruszających moje interesy jako konsumenta oraz sprzecznych z dobrymi obyczajami - a więc niewiążących mnie umową z Bankiem na mocy Art. 3851§1 kodeksu cywilnego oraz odszkodowania za utracone korzyści (odsetki z lokat) w wysokości 7131 zł na dzień 15.12.2016. Wraz z powyższą kwotą całkowitą proszę o wpłacenie odsetek ustawowych od dnia 21.06.2016 tj. 7 dni po doręczeniu wezwania do zapłaty z dnia 09.06.2016
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy | reklamacja | umowa | kredyt | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych | reklamacja | umowa | kredyt | umowa | konsument | umowa | kodeks_cywilny | odsetki | odsetki

...
(135) Wyrok ustalający klauzulę nr 5622 Rejestru UOKiK za sprzeczną z dobrymi obyczajami (XVII AmC 5344/11) przez Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będący prejudykatem dla analogicznego rozstrzygnięcia przeprowadzanego w ramach kontroli incydentalnej uznał tożsamą klauzulę do zawartej w mojej Umowie za rażąco naruszającą interesy konsumenta:
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | SOKiK | kontrola_indywidualna | umowa

...
(136) „Jak słusznie podkreślili powodowie dobre obyczaje nakazują, aby ponoszone przez konsumenta koszty związane z zawarciem umowy, o ile nie wynikają z czynników obiektywnych, były możliwe do przewidzenia. Wykładnia tych postanowień wskazuje na fakt naruszenia przez pozwanego zasady lojalnego kontraktowania i równorzędnego traktowania konsumenta. Brak określenia w umowie sposobu ustalania kursów walutowych na potrzeby przeliczenia salda zadłużenia na walutę obcą oraz przeliczenia na złote kwoty wymaganej do spłat kredytu w rażący sposób narusza interes konsumenta.” Przypominam jednocześnie, iż udzielenie mi odpowiedzi wprowadzającej mnie w błąd może zostać uznane za nieuczciwą praktykę rynkową
--- Słowa kluczowe: konsument | umowa | konsument | umowa | kurs_waluty | waluta_obca | waluta_krajowa | minimalny_wklad_wlasny | kredyt | konsument

...
(137) Przypominam także, że prezentowane przez Bank w odpowiedzi uzasadnienie faktyczne i prawne powinno odnosić się do konkretnych zapisów w Umowie oraz przepisów prawa, obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, jak również uwzględniać:
--- Słowa kluczowe: umowa | moment_zawarcia_umowy

...
(138) a) zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) przed prawem krajowym, która obowiązuje w Polsce od 2004r., np. Dyrektywa Rady 93/13/EWG i Kodeks Cywilny (KC)
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | kodeks_cywilny

...
(139) b) zasadę Lex specialis derogat legi generali, czyli prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym, np. Prawo Bankowe i KC,
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(140) c) zasadę Lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz,
...
(141) d) założenie o racjonalności prawodawcy, który tworzy prawo stanowiące ramy obrotu gospodarczego, lecz nie akceptuje bezprawnych praktyk rynkowych z mocą wsteczną (fakt nowelizacji prawa w 201 Ir.
...
(142) jest bez znaczenia dla umów zawartych w 2008r.)
...
(143) W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą i udzielenia odpowiedzi w sposób
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(144) sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(145) rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9, skieruję skargę do Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

...
(146) Zwracam uwagę na fakt, że odpowiedź na reklamację wprowadzająca w błąd może zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu karnego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(147) Przypominam, że prezentowane przez Bank w odpowiedzi uzasadnienie faktyczne i prawne powinno odnosić się do konkretnych zapisów w Umowie oraz przepisów prawa, obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, jak również uwzględniać:
--- Słowa kluczowe: umowa | moment_zawarcia_umowy

...
(148) a) zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) przed prawem krajowym, która obowiązuje w Polsce od 2004r., np. Dyrektywa Rady 93/13/EWG i Kodeks Cywilny (KC)
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | kodeks_cywilny

...
(149) --- Page 8 ---
...
(150) --- Page 9 ---
...
(151) b) zasadę Lex specialis derogat legi generali, czyli prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym, np. Prawo Bankowe i KC,
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(152) c) zasadę Lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz,
...
(153) d) założenie o racjonalności prawodawcy, który tworzy prawo stanowiące ramy obrotu gospodarczego, lecz nie akceptuje bezprawnych praktyk rynkowych z mocą wsteczną (fakt nowelizacji prawa w 2011 r. jest bez znaczenia dla umów zawartych w 2008r.)
...
(154) --- Page 9 ---


2016.12.30-odpowiedź-banku

Spis Skan

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz