Szukaj w dokumentach

v1-18162405305/05/17

Sprawa: 18162405305/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

Spis plikow

1. reklamacja_umowa-kredytu_bez-danych | Skan
2. reklamacja_umowa-kredytu_odpowiedz-banku-bez-danych | Skan


reklamacja_umowa-kredytu_bez-danych

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Dotyczy: umowy kredytu nr
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(3) mBank S.A.
...
(4) Bankowość Detaliczna Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź kontakt(a>mbank.pl
...
(5) (zwanej dalej "Umowa") zawartej w dniu 05.02.2008 r.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(6) Niniejszym kwestionuję podstawę prawną udzielenia mi przez Bank kredytu na podstawie Umowy nr 00328690/2008 z tego powodu, że na dzień zawarcia Umowy ustawa prawo bankowe w art. 69 ust. 1 nie przewidywała takiej konstrukcji umowy o kredyt, gdzie wysokość zadłużenia kredytobiorcy wobec Banku już w dniu uruchomienia kredytu wzrasta o dodatkowy koszt kredytu IKK (Indeksacyjny Koszt Kredytu) wyliczany wg wzoru:
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | kredyt | umowa | moment_zawarcia_umowy | prawo_bankowe | art.69 | umowa | kredyt | kredytoborca | kredyt | kredyt | indeksacja | kredyt

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.9) | 13144135262-05-17(1.23) |

...
(7) IKK = (KUK/KK_CHF)*KS_CHF-KUK
...
(8) gdzie:
...
(9) IKK - Indeksacyjny Koszt Kredytu
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kredyt

...
(10) KUK - kwota udostępnionego kapitału
...
(11) KK_CHF - kurs kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia uruchomienia kredytu KS_CHF - kurs sprzedaży waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia spłaty kredytu.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | tabela_kursowa_banku | kredyt | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | kredyt

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.15) | 13144135262-05-17(1.28) | 27184533552-04-17(1.15) |

...
(12) Dodatkowy koszt kredytu IKK, liczony dla dnia uruchomienia kredytu, nie mieści się w definicji art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, albowiem nie stanowi ani udostępnionego kapitału, ani prowizji od udzielenia kredytu, ani odsetek od udostępnionego kapitału, co oznacza, że zastosowany w mojej Umowie mechanizm waloryzacji jest sprzeczny z ustawą prawo bankowe, co na mocy art. 58 §1 i §2 kodeksu cywilnego pozwala mi stwierdzić nieważność tych zapisów mojej Umowy, które odwołują się do kursów kupna i sprzedaży waluty waloryzacji z tabeli kursowej Banku.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kredyt | odsetki | umowa | waloryzacja_umowna | prawo_bankowe | kodeks_cywilny | umowa | waloryzacja_umowna | tabela_kursowa_banku

...
(13) Wnoszę o usunięcie z Umowy tych zapisów, które, odwołując się do kursów walut ustalanych przez Bank na nieznanych mi zasadach, rażąco naruszają moje interesy jako konsumenta oraz są sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz są werbalnie analogiczne i jurydycznie tożsame z klauzulą nr 3178 oraz z klauzulą nr 3179 z Rejestru UOKiK tj:
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | konsument | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(14) 1. Zapis § 7 ust.l Umowy stanowiący, iż w dniu uruchomienia kwota kredytu jest przeliczana na walutę waloryzacji za pomocą kursu kupna z tabeli kursowej Banku z dnia i godziny wypłaty.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | tabela_kursowa_banku

...
(15) Warszawa, dn. 27.04.2017 r.
...
(16) 1
...
(17) --- Page 1 ---
...
(18) --- Page 2 ---
...
(19) I
...
(20) Niniejsza reklamacja nie wyklucza wystąpienia przeze mnie w przyszłości z roszczeniem o uznanie całej Umowy za bezwzględnie nieważną na mocy na art. 58kc. oraz niewiążącej mnie z Bankiem na mocy art. 385 kc.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa

...
(21) Przypominam, że prezentowane przez Bank w odpowiedzi uzasadnienie faktyczne i prawne powinno odnosić się do konkretnych zapisów w Umowie oraz przepisów prawa, obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, jak również uwzględniać:
--- Słowa kluczowe: umowa | moment_zawarcia_umowy

...
(22) a) zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) przed prawem krajowym, która obowiązuje w Polsce od 2004r., np. Dyrektywa Rady 93/13/EWG i Kodeks Cywilny (KC)
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | kodeks_cywilny

...
(23) b) zasadę Lexspecialis derogat legi generali, czyli prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym, np. Prawo Bankowe i KC,
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(24) c) zasadę Lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz,
...
(25) d) założenie o racjonalności prawodawcy, który tworzy prawo stanowiące ramy obrotu gospodarczego, lecz nie akceptuje bezprawnych praktyk rynkowych z mocą wsteczną (fakt nowelizacji prawa w 2011r. jest bez znaczenia dla umów zawartych w 2008r.)
...
(26) W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą i udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9, skieruję skargę do Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 01171436788-05-17(1.32) | 06074142417-05-17(1.13) | 06114323264-05-17(1.45) | 08155716284-05-17(1.50) | 08160500577-05-17(1.51) | 08161138858-05-17(1.8) | 08161138858-05-17(1.15) | 08170940832-05-17(1.17) | 08173701175-05-17(1.41) | 12091351162-05-17(1.144) | 13144135262-05-17(1.61) | 25190141371-04-17(1.29) | 25195624286-04-17(1.30) | 25195951355-04-17(1.28) | 25200118511-04-17(1.19) | 25200401832-04-17(1.32) | 25200720926-04-17(1.21) | 25202021176-04-17(1.33) | 27184533552-04-17(1.44) | 27195241407-04-17(1.10) | 27195748384-04-17(1.7) | 28183428137-04-17(1.103) |

...
(27) Z poważaniem,
...
(28) 3
...
(29) --- Page 2 ---


reklamacja_umowa-kredytu_odpowiedz-banku-bez-danych

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) WRN/BM/1/PSR457349905/2017 Łódź, 08.05.2017 Numer reklamacji REK452910094
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(3) Dzień dobry,
...
(4) przykro mi ale Pani reklamację rozpatrzyliśmy negatywnie ponieważ nie zgadzamy się, ze stwierdzeniem, że postanowienia Umowy kredytowej numer kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan" waloryzowany kursem CHF są abuzywne lub nieważne. Udzielaliśmy kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej dopiero po zapoznaniu klientów z ofertą kredytów złotówkowych. Klienci mieli więc możliwość wyboru odpowiadającej im oferty, a my nie narzucaliśmy konieczności zawierania umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Takie umowy zawieraliśmy wyłącznie na wniosek osób zainteresowanych kredytem waloryzowanym. Podobną ofertę zobowiązań hipotecznych miały również inne banki w Polsce. Podstawą prawną do zawierania takich umów był m.in.: art. 3531 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej k.c.) w zw. z art. 3581 § 2 k.c. w zw. z art. 69 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn. zm).
--- Słowa kluczowe: reklamacja | postanowienie_umowne | kredyt | kredyt | waloryzacja_umowna | waluta_obca | klauzula_niedozwolona | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | kredyt_złotówkowy | umowa | kredyt_indeksowany | umowa | kredyt_waloryzowany | podstawa_prawna | art.353art. | kodeks_cywilny | art.358art. | art.69 | prawo_bankowe

...
(5) Zgodnie z art. 47942 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (daiej k.p.c.) w razie uwzględnienia powództwa sąd w sentencji wyroku przytacza treść postanowień wzorca umowy uznanych za niedozwolone i zakazuje ich stosowania. Stosowanie wzorców umów, wpisanych do rejestru postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone (art. 47945 k.p.c.), jest praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Stanowi o tym art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów.
--- Słowa kluczowe: art.479art. | wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien | rejestr_klauzul_niedozwolonych | art.479art. | konsument | konsument

...
(6) Z tych regulacji wynika, że skutkiem prawomocnego wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest stwierdzenie niedozwolonego charakteru określonych postanowień wzorców umów i zakazanie ich stosowania. Konsekwencją takiego wyroku nie jest usunięcie, wykreślenie czy potwierdzenie braku mocy obowiązującej danej klauzuli w konkretnej umowie zawartej z konsumentem. Przedmiotem badania w ramach tzw. abstrakcyjnej kontroli wzorca umowy jest postanowienie zawarte we wzorcu umowy a nie konkretnej umowie. „Postępowanie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone ma na celu dokonanie abstrakcyjnej, to jest oderwanej od konkretnej umowy iwynikającego z niej rozkładu prawa i obowiązków stron, oceny abuzywnego charakteru postanowień wzorca umownego używanego w obrocie konsumenckim przez przedsiębiorcę. Kontrola abstrakcyjna polega na kontroli wzorca jako takiego, w oderwaniu od konkretnej umowy, której wzorzec dotyczy" (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2012 r., sygn. akt VI ACa 391/12).
--- Słowa kluczowe: SOKiK | stosowanie_postanowien | umowa | konsument | kontrola_abstrakcyjna_wzorca_umowy | wzorzec_umowy | umowa | wzorzec_umowy | umowa | klauzula_niedozwolona | wzorzec_umowy | konsument | kontrola_abstrakcyjna | umowa | sad_apelacyjny

...
(7) Po zapadnięciu prawomocnych wyroków, wskazanych m.in. w dotychczasowej korespondencji z klientami, zaprzestaliśmy stosowania w obrocie z konsumentami zakwestionowanych postanowień. Nie zamieszczamy ich we wzorcach umów wykorzystywanych w celu zawierania umów z konsumentami. Taki sposób wykonania wyroków, uznających postanowienia wzorca umowy za niedozwolone, jest zgodny z poglądem prezentowanym w jednolitej linii orzecznictwa sądów powszechnych. Chodzi przede wszystkim o Sąd Apelacyjny w Warszawie, który wydał
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | konsument | postanowienie_wzorca_umowy

...
(8) mBank.pl
...
(9) mBank S.A. z siedzibą wWarszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 złotych.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(10) --- Page 1 ---
...
(11) --- Page 2 ---
...
(12) mBank
...
(13) wyrok z dnia 10 lutego 2012 r. Zgodnie z przywołanym poglądem: „stosowanie postanowień zamieszczonych we wzorcu umowy polega w istocie na wprowadzaniu wzorca do obrotu prawnego poprzez oferowanie go konsumentom i proponowanie zawierania umów na warunkach w nim określonych. Pojęcie to jest zatem związane z momentem, od którego możliwe jest zawarcie umowy z użyciem tego wzorca, nie zaś z wykonaniem konkretnej umowy zawartej przy jego wykorzystaniu. Z chwilą zawarcia umowy przy użyciu wzorca stosowanego przez przedsiębiorcę, wzorzec ten traci charakter wzorca, a staje się częścią konkretnej umowy. Zatem, z chwilą wyeliminowania z treści stosowanego wzorca zakwestionowanych postanowień umownych i zastosowania w obrocie z konsumentami nowego wzorca umownego, ustały przesłanki pozwalające na ustalenie, iż w dalszym ciągu stosowana jest praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów." (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2009, XVI A ma 99/2008, Dz. Urz. UOKiK 2009.2.14; podobnie w wyroku z dnia 25 listopada 2005, VI A Ca 547/2005). Natomiast w wyroku z dnia 15 czerwca 2007 r., VI A Ca 230/2007, Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że „stosowanie danej umowy z użyciem wzorca umownego rozpoczyna się z momentem zawarcia takiej umowy, nie zaś z chwilą je j realizacji".
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy | konsument | umowa | umowa | moment_zawarcia_umowy | stosowanie_postanowien | umowa | stosowanie_postanowien | umowa | konsument | wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien | konsument | sad_apelacyjny | stosowanie_postanowien | umowa | wzorzec_umowy | umowa

...
(14) Wskazujemy nadto, że najnowsze orzecznictwo sądowe potwierdza prawidłowość wykładni przepisu art. 47943 § 1 k.p.c. przyjętą przez bank. Sąd Okręgowy w Warszawie w niedawnym wyroku z dnia 7 lutego 2017 w sprawie I C 489/16, analizując i odwołując się m.in. do uchwały Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 17/15, podniósł, że Regulacja dotycząca rozszerzonej prawomocności wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta ma jednak to ograniczone znaczenie, że dotyczy wyłącznie postanowień będących przedmiotem kontroli abstrakcyjnej, tj. objętych wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminu), nie dotyczy zaś postanowień umów zawartych indywidualnie pomiędzy stronami. W sprawie niniejszej sporne postanowienia objęte są nie regulaminem udzielania kredytu, lecz samą umową kredytu, której treść w pierwszej kolejności ustalona została w oparciu o preferencje konsumenta zgłoszone we wniosku o udzielenie kredytu.
--- Słowa kluczowe: art.479art. | sad_najwyzszy | konsument | kontrola_abstrakcyjna | wzorzec_umowy | regulamin | regulamin | kredyt | umowa | kredyt | konsument | kredyt

...
(15) W dacie zawierania z Panią umowy kredytu obowiązywał art. 69 ustawy prawo bankowe w brzmieniu następującym:
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | art.69 | prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.25) | 01092811794-05-17(2.13) | 05154616827-05-17(1.20) | 06053735817-05-17(2.9) | 06114208831-05-17(1.35) | 07181012275-05-17(1.38) | 07181012275-05-17(2.38) | 08162613612-05-17(2.60) | 08163036736-05-17(2.59) | 09105829922-05-17(1.26) | 09105829922-05-17(2.28) | 11185816458-05-17(1.30) | 13125332891-05-17(1.29) | 13125332891-05-17(1.83) | 13144135262-05-17(1.87) | 25195624286-04-17(3.22) | 25200720926-04-17(4.27) | 28183428137-04-17(1.127) |

...
(16) Art. 69.
--- Słowa kluczowe: art.69

...
(17) 1. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredytoborca | umowa | kredytoborca | umowa | kredyt | odsetki | kredyt

--- Podobne akapity: 10133232481-05-17(3.14) | 12091351162-05-17(1.107) |

...
(18) 2. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności: 1) strony umowy,
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa

...
(19) 2) kwotę i walutę kredytu,
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(20) 3) cel, na który kredyt został udzielony,
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(21) 4) zasady i termin spłaty kredytu,
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(22) 5) wysokość oprocentowania kredytu i warunkijego zmiany,
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie_dlugu

...
(23) 6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | kredyt

...
(24) 7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, 8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, 9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredytoborca | umowa

...
(25) 10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(26) Wskazuję tym samym, że na dzień zawarcia umowy wszystkie elementy przedmiotowo istotne wskazane w cytowanym przepisie były w umowie zawarte.
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy

...
(27) Biorąc na uwagę powyższe nie znajdujemy podstaw do uznania Pani roszczeń za zasadne.
...
(28) iriBank.pl
...
(29) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym wcałości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 złotych.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(30) on
...
(31) --- Page 2 ---
...
(32) --- Page 3 ---
...
(33) mBank
...
(34) Może Pani odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku znajdzie Pani informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(35) mBank.pl
...
(36) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wptaconym wcatości kapitale zaktadowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 złotych.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(37) W imieniu zespołu mBanku
...
(38) specjalista
...
(39) na Rachifłikach i Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(40) Rachunkach
...
(41) --- Page 3 ---
...
(42) --- Page 4 ---
...
(43) mBank
...
(44) Informacje dotyczące możliwości odwołania się od decyzji banku w sprawie reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(45) Jeśli nie zgadza się Pani z naszą decyzją, może Pani:
...
(46) 1. odwołać się od naszego stanowiska w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi. Odwołanie może Pani złożyć za pośrednictwem infolinii banku, osobiście lub korespondencyjnie na adres:
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(47) mBank S.A.
...
(48) Wydział Obsługi Klientów Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź,
...
(49) 2. 3.
...
(50) 4.
...
(51) 5.
...
(52) 6.
...
(53) zwrócić się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, 0 ile posiada Pani status konsumenta,
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument | konsument

...
(54) skorzystać z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w przypadkach roszczeń określonych w regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Związku Banków Polskich,
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(55) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 1o Rzeczniku Finansowym,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(56) wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia takich postępowań są Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) oraz Arbiter bankowy (www.zbp.pl),
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(57) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego, ze wskazaniem mBanku jako pozwanego. Sądy właściwe do rozpoznania sprawy są określone w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego:
...
(58) Art. 30. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby.
...
(59) Art. 33. Art. 34.
...
(60) Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.
...
(61) Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | umowa | umowa | umowa

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.76) | 09070541345-05-17(2.35) | 21111111971-05-17(1.14) | 25190141371-04-17(2.30) | 25195624286-04-17(2.35) | 25195951355-04-17(2.52) | 25200118511-04-17(2.31) | 25200401832-04-17(2.50) | 25200401832-04-17(3.35) | 25200720926-04-17(2.31) | 25200720926-04-17(3.26) | 26154015386-04-17(1.6) | 26154015386-04-17(1.6) | 26154015386-04-17(1.7) | 26154015386-04-17(1.8) | 28193104827-04-17(2.25) |

...
(62) Art. 35. Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
...
(63) Art. 371. § 1. Powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku można wytoczyć przed sąd miejsca płatności.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(64) § 2. Kilku zobowiązanych z weksla lub czeku można łącznie pozwać przed sąd miejsca płatności lub sąd właściwości ogólnej dla akceptanta albo wystawcy weksla własnego lub czeku.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(65) Art. 38. § 1. Powództwo o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości, jak również powództwo o posiadanie nieruchomości można wytoczyć wyłącznie przed sąd miejsca jej położenia. Jeżeli przedmiotem sporu jest służebność gruntowa, właściwość oznacza
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc | nieruchomosc

...
(66) Art. 43.
...
(67) się według położenia nieruchomości obciążonej.
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(68) § 2. Właściwość powyższa rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu.
...
(69) § 1. Jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów albo jeżeli powództwo wytacza się przeciwko kilku osobom, dla których według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda.
...
(70) § 2. To samo dotyczy wypadku, gdy nieruchomość, której położenie jest podstawą
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc

...
(71) oznaczenia właściwości sądu, jest położona w kilku okręgach sądowych.
...
(72) mBank.pl
...
(73) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 złotych.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(74) --- Page 4 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz