Szukaj w dokumentach

v1-01093025301/05/17

Sprawa: 01093025301/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: Reklamacja brak podstawy prawnej do zawarcia umowy o kredyt

Spis plikow

1. 3-reklamacja-brak-podstawy-prawnej | Skan
2. 3-odp-na-rek-brak-podstawy-prawnej | Skan


3-reklamacja-brak-podstawy-prawnej

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) RaiffeisenBankPolskaS.Pfo*,xr Dorad<aKiwntt
...
(3) 19. 01. 2G17 OTRZYMANO
...
(4) Drzoeniek
...
(5) Reklamacja- brak podstawy prawnej do zawarcia umowy o kredyt indeksowany do waluty obcej CHF.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 07181012275-05-17(1.4) | 07181012275-05-17(2.4) | 09110949313-05-17(1.4) | 10133232481-05-17(1.6) | 10133232481-05-17(1.8) | 10133232481-05-17(3.8) | 13144135262-05-17(1.4) | 13144135262-05-17(1.6) | 27195241407-04-17(1.3) |

...
(6) Dotyczy umowy nr 200806HL004834302457 z dnia 02.07.2008 zwanej dalej"Umową"
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(7) Niniejszym informujmy,iż wg stanu,naszej obecnej wiedzy nie istniała w polskim prawie na dzień zawarcia naszej Umowy, podstawa prawna dla zawarcia z nami przez Bank w dniu 02,07.2008 roku, umowy o kredyt indeksowany w walucie obcej CHF.
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | podstawa_prawna | umowa | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 10133232481-05-17(1.8) | 13144135262-05-17(1.6) |

...
(8) Jeśli w ocenie Banku istniała podstawa prawna do zawarcia takiej umowy kredytu indeksowanego, to w ramach odpowiedzi na niniejszą reklamację Bank wyszczególni podstawę prawną dla zawarcia z nami tej umowy.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa | kredyt_indeksowany | reklamacja | podstawa_prawna | umowa

--- Podobne akapity: 07181012275-05-17(1.8) | 07181012275-05-17(2.8) | 09110949313-05-17(1.6) | 13144135262-05-17(1.7) | 27195241407-04-17(1.5) |

...
(9) Pod pojęciem "wyszczególnienia podstawy prawnej" rozumiemy wyszczególnienie wszystkich aktów prawnych wraz z wyszczególnieniem odpowiednich numerów paragrafów,ustępów etc. w brzmieniu z dnia 02.07.2008 roku, z których jednoznacznie wynikałoby, iż polskie prawo w dniu 02.07.2008 roku, przewidywało zawieranie przez banki z konsumentami umów o kredyty indeksowane w walucie obcej CHF.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | konsument | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 09110949313-05-17(1.7) | 10133232481-05-17(1.10) | 13144135262-05-17(1.10) | 27195241407-04-17(1.6) |

...
(10) Jednocześnie w związku z tym,że Bank nie poinformował nas przy zawarciu Umowy,ani nigdy później o celu ,w jakim nasz kredyt jest przez Bank indeksowany, wnosimy o podanie przez Bank celu, w jakim w naszej Umowie , została zastosowana
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | indeksacja | umowa

--- Podobne akapity: 05153808111-05-17(1.7) | 09110949313-05-17(1.9) | 10133232481-05-17(1.11) | 13144135262-05-17(1.11) | 26102210805-04-17(1.21) |

...
(11) 1
...
(12) Raiffeisen Polbank
...
(13) Oddział w Jastrzębie - Zdrój ui.Łowicka 35
...
(14) ,dnia 19.01.2017
...
(15) --- Page 1 ---
...
(16) --- Page 2 ---
...
(17) PDF Eraser Free
...
(18) indeksacja,przy użyciu dwóch rodzajów kursu waluty- kursu kupna oraz kursu sprzedaży waluty CHF z tabeli kursowej banku.
--- Słowa kluczowe: indeksacja | waluta_obca | tabela_kursowa_banku

...
(19) Pozostawienie przez Bank niniejszej reklamacji bez odpowiedzi, lub przesłania nam odpowiedzi ignorującej zadane w tej reklamacji pytania, będzie oznaczało uznanie przez Bank, że zawarta przez nas z Bankiem Umowa o kredyt jest w całości nieważna z braku podstaw prawnych do jej zawarcia.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 05074827632-05-17(1.22) | 05075438951-05-17(1.23) | 05075934266-05-17(1.29) | 05080144959-05-17(1.22) | 05153808111-05-17(1.8) | 06053735817-05-17(1.7) | 06114208831-05-17(1.14) | 06114323264-05-17(1.62) | 08113032891-05-17(1.46) | 08113032891-05-17(1.50) | 08113614858-05-17(2.4) | 08115523582-05-17(1.46) | 08115523582-05-17(1.50) | 08123922342-05-17(1.46) | 08123922342-05-17(1.50) | 11185816458-05-17(1.7) | 13144135262-05-17(1.12) | 15181857688-05-17(1.9) | 15182213581-05-17(2.11) | 25195624286-04-17(1.6) | 26132319311-04-17(2.12) | 26135254922-04-17(2.8) | 28183428137-04-17(1.14) |

...
(20) Zgodnie z Art 5 ust 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r,o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, wnosimy o przesłanie odpowiedzi na nasz adres email sebi.zyga@gmail.com
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(21) Z poważaniem
...
(22) 2
...
(23) --- Page 2 ---


3-odp-na-rek-brak-podstawy-prawnej

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) PDF Eraser Free
...
(3) Raiffeisen
...
(4) POLBANK
...
(5) Sygn. 1715377ZM
...
(6) Szanowny Panie
...
(7) W odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne zarejestrowane pod numerem 1715377, dotyczące Umowy
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa

...
(8) o kredyt hipoteczny numer 200806HL004834302457 („Umowa"), poniżej przedstawiamy stosowne wyjaśnienia.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(9) Wskazujemy, że żaden przepis prawa w chwili zawierania Umowy kredytu nie zabraniał zawierania umów kredytów indeksowanych. Podstawą prawną do zawarcia z Panem Umowy był art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe oraz art. 69 ustawy Prawo bankowe w zw. z art. 353[1] Kodeku cywilnego, art. 358 Kodeku cywilnego, art. 358(1] Kodeku cywilnego. Możliwość wyrażenia kwoty zobowiązania w walucie obcej wynika
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | kredyt | kredyt_indeksowany | podstawa_prawna | umowa | prawo_bankowe | art.69 | prawo_bankowe | art.353art. | kodeks_cywilny | art.358 | kodeks_cywilny | art.358art. | kodeks_cywilny | zobowiazanie_piniężne | waluta_obca

...
(10) z art. 358 Kodeku cywilnego, potwierdza to również bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym odnoszące się do brzmienia art. 358 Kodeksu cywilnego obowiązującego w chwili zawierania Umowy przez strony.
--- Słowa kluczowe: art.358 | kodeks_cywilny | sad_najwyzszy | art.358 | kodeks_cywilny | moment_zawarcia_umowy

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.10) | 09110949313-05-17(2.6) | 10133232481-05-17(2.13) | 28084018994-04-17(2.6) |

...
(11) Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach, wielokrotnie, wskazywał, że w umowie świadczenie może być wskazane wwalucieobcejVCKN1840/00zdnia18stycznia2001r.,wktórymstwierdzono:„Zobowiązanie, którego świadczeniem jest sumapieniężna wyrażona w walucie obcej, może być wykonane przez świadczenie w złotych p o ls k ic h ", II CKN 671/00 z dnia 08 lutego 2002r., V CKN 101/01 z dnia 15 kwietnia 2003r„ I CK 324/05 zdnia06grudnia2005r.,wktórymstwierdzono:„Zgodnie z zasadą walutowości z zastrzeżeniem wyjątków
--- Słowa kluczowe: umowa | zobowiazanie | waluta_obca | waluta_krajowa | zasada_walutowosci

...
(12) w ustawie przewidzianych zobowiązania pieniężne na obszarze Polski mogą być wyrażane tylko w pieniądzu polskim. Tak sformułowana zasada przemawia raczej za dopuszczalnością domagania się spełnienia w złotych polskich świadczenia wyrażonego w walucie obcej".
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | waluta_krajowa | waluta_obca

...
(13) Natomiastprzepisart.358(1]§2Kodeksucywilnegostanowi,że„strony mogą zastrzec wumowie, że
...
(14) wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości". Przepis ten obowiązywał w chwili zawarcia Umowy i stanowił wyjątek od zasady nominalizmu. Art. 358[ 1] § 2 Kodeksu cywilnego nie wprowadza w tym zakresie żadnych ograniczeń, zastrzeżona w umowie stron klauzula waloryzacyjna może odnosić się do wszystkich świadczeń pieniężnych sensu stricto. Przepis art. 358(1] § 2 Kodeksu cywilnego nie określa, jakie mierniki inne niż pieniądz mogą być zastrzegane przez strony
--- Słowa kluczowe: swiadczenie_pieniezne | inny_niz_pieniadz_miernik_wartosci | moment_zawarcia_umowy | zasada_nominalizmu | art.358art. | kodeks_cywilny | umowa | kaluzula_waloryzacyjna | art.358art. | kodeks_cywilny | inny_niz_pieniadz_miernik_wartosci

--- Podobne akapity: 28084018994-04-17(2.13) |

...
(15) dla ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego. Wobec tego należy przyjąć, że w granicach wskazanych
--- Słowa kluczowe: swiadczenie_pieniezne

...
(16) w art. 353(1] Kodeksu cywilnego strony mogą dokonać wyboru miernika według swego uznania. Należy przyjąć, że miernikiem tym może być również inny pieniądz niż ten, w którym zostało wyrażone świadczenie pieniężne (klauzula walutowa).
--- Słowa kluczowe: art.353art. | kodeks_cywilny | miernik_wartosci | miernik_wartosci | kaluzula_walutowa

--- Podobne akapity: 28084018994-04-17(2.16) |

...
(17) Na zgodność kredytów indeksowanych z powszechnie obowiązującymi przepisami wskazują również wyroki Sądu Najwyższego z 19 marca 2015 r. (sygn. akt IV CSK 362/1 4), Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2015 r. (sygn. akt II CSK 768/14) oraz Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 listopada 201 5 r. (sygn. akt I ACa
--- Słowa kluczowe: kredyt_indeksowany | sad_najwyzszy | sad_najwyzszy | sad_apelacyjny

--- Podobne akapity: 09105829922-05-17(2.41) | 28084018994-04-17(2.18) |

...
(18) 1024/1 5). Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Krakowie w uzasadnieniu wyroku z dnia 23 listopada 2015 r. „ z a k a z zawierania umów kredytowych w innej walucie czy też odwołujących się do innej waluty niż waluta polska
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(19) Raiffeisen Bank Polska S.A.
...
(20) Warszawa, 04.02.2017 r.
...
(21) --- Page 1 ---
...
(22) --- Page 2 ---
...
(23) Raiffeisen
...
(24) POLBANK
...
(25) stanowiąc odstępstwo od art. 353 [1] Kc musiałby wynikać z wyraźnego przepisu prawnego. Taka regulacja nie obowiązywała w dacie zawierania umowy[.. .
--- Słowa kluczowe: art.353art.

...
(26) Bank nie podziela podniesionego przez Pana zarzutu o nieważności postanowień zawartych w Umowie oraz Regulaminie kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG („Regulamin"). Wyjaśniamy, iż zawarcie umowy o kredyt indeksowany do waluty obcej nie może być traktowane jako sprzeczne z dobrymi obyczajami
--- Słowa kluczowe: umowa | regulamin | kredyt | umowa | kredyt_indeksowany | waluta_obca

...
(27) i rażąco naruszające interesy Klienta (wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2014 r. wydany w sprawie I C 554/14). Dopiero z dniem 26 sierpnia 201 1 r. zostały bowiem wprowadzone do polskiego prawa przepisy, z których wynika obowiązek określenia w umowie o kredyt denominowany lub indeksowany
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt_denominowany | indeksacja

...
(28) do waluty innej niż waluta polska szczegółowych zasad określania sposobów i term inów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu (jest to art. 69 ust. 2 pkt 4a Prawa bankowego, dodany ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, zwaną dalej „Ustawą Nowelizującą Prawo Bankowe"). Przed dniem 26 sierpnia
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | prawo_bankowe | prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 10153011984-05-17(2.42) | 28084018994-04-17(2.33) |

...
(29) 2011 r. nie obowiązywał przepis prawny nakazujący stosowania przez Bank takiej regulacji w umowie kredytu. Natomiast po wejściu w życie Ustawy Nowelizującej Prawo Bankowe, w wykonaniu art. 4 tej ustawy, Bank dokonał jednostronnej zmiany Umowy wprowadzając do jej treści (Regulaminu stanowiącego jej integralną część) szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursów wymiany walut, mające zastosowanie do przyszłych wymagalnych rat spłaty kredytu. Z tych powodów Bank nie podziela podniesionego przez Pana zarzutu częściowej nieważności postanowień Umowy oraz dalszych roszczeń związanych złym zarzutem. Na poparcie tego stanowiska Banku poniżej przywołujemy również stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uzasadnieniu do wyroku z dnia 19 marca 201 5 roku wydanego w sprawie IV CSK 362/14,
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | umowa | kredyt | prawo_bankowe | umowa | regulamin | kredyt | umowa | sad_najwyzszy

...
(30) w którym Sąd Najwyższy oceniając konsekwencje wejścia w życie Ustawy Nowelizującej Prawo Bankowe stwierdził co następuje: „W rezultacie ustawodawca wprowadził narzędzie prawne pozwalające wyeliminować z obrotu postanowienia umowne zawierające niejasne reguły przeliczania należności kredytowych, zarówno na przyszłość, jak i w odniesieniu do wcześniej zawartych umów w części, która pozostała do spłacenia. Zatem abuzywność tych postanowień (...) została w powyższym zakresie usunięta. (...) Wprzypadku części kredytu, który został już spłacony przez powodów, sytuacja kształtuje się odmiennie. Rozwiązania wprowadzone nowelą nie obejm ują bowiem spłaconych należności. Zauważyć jednak należy, że częściowa spłata kredytu odbyła się według konkretnych zasad. Powodowie dokonali spłaty przy zastosowaniu określonego sposobu przeliczeń. Nawet jeżeli był on niejasny według treści zaskarżonych postanowień umownych, to z chwilą dokonania spłaty został skonkretyzowany. W rezultacie niedozwolony (abuzywny) charakter tych postanowień został
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe | postanowienie_umowne | kredyt | klauzula_niedozwolona | kredyt | kredyt | umowa | skonkretyzowany | klauzula_niedozwolona

...
(31) w yelim inow any".
...
(32) Jednocześnie informujemy, iż warunki udzielenia kredytu, w tym waluta kredytu, zostały uzgodnione z Panem przed zawarciem Umowy, co potwierdza treść wniosku kredytowego, załączników do tego wniosku oraz decyzji kredytowych wydanych w tej sprawie, na podstawie których zostały przygotowane dla Pana dokumenty dotyczące kredytu hipotecznego, w tym projekt umowy o kredyt hipoteczny. Jednym z załączników do Umowy jest podpisane przez Pana „Oświadczenie Kredytobiorcy zw. z zaciągnięciem kredytu zabezpieczonego hipoteką", stwierdzające, że:
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | umowa | kredyt | kredyt | kredyt | umowa | kredyt | umowa | oswiadczenie | kredytoborca | kredyt | zabezpieczenie | hipoteka

...
(33) - pracownik Banku zapoznał Kredytobiorcę z kwestią ryzyka kursowego w związku z otrzymaniem przez Kredytobiorcę kredytu indeksowanego do waluty obcej;
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | ryzyko_kursowe | kredytoborca | kredyt_indeksowany | waluta_obca

--- Podobne akapity: 10153011984-05-17(2.19) | 28084018994-04-17(2.43) |

...
(34) • Kredytobiorca będąc w pełni świadomy ryzyka kursowego, rezygnuje z możliwości zaciągnięcia kredytu w złotych i dokonuje wyboru zaciągnięcia kredytu indeksowanego do waluty obcej;
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | ryzyko_kursowe | kredyt | waluta_krajowa | kredyt_indeksowany | waluta_obca

--- Podobne akapity: 10153011984-05-17(2.20) |

...
(35) - Kredytobiorcy znane są postanowienia Regulaminu w odniesieniu do kredytów indeksowanych do waluty obcej;
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | regulamin | kredyt_indeksowany | waluta_obca

--- Podobne akapity: 28084018994-04-17(2.54) |

...
(36) - Kredytobiorca został poinformowany, że aktualna wysokość kursów waluty obcej dostępna jest w placówkach Banku;
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kurs_waluty

...
(37) - Kredytobiorca jest świadomy ponoszonego ryzyka kursowego związanego z wahaniem kursów waluty,
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | ryzyko_kursowe | kurs_waluty

...
(38) do której indeksowany jest kredyt;
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kredyt

...
(39) - Kredytobiorca jest świadomy, że ryzyko kursowe ma wpływ na wysokość zobowiązania względem Banku, wynikającego z Umowy o kredyt oraz na wysokość rat spłaty kredytu;
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | ryzyko_kursowe | zobowiazanie | umowa | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 10153011984-05-17(2.35) |

...
(40) PDF Eraser Free
...
(41) Raiffeisen Bank Polska S.A.
...
(42) --- Page 2 ---
...
(43) --- Page 3 ---
...
(44) Raiffeisen PDF Eraser Free POLBANK
...
(45) - Kredytobiorca jest świadomy, że kredyt zostanie wypłacony w złotych na zasadach opisanych w Regulaminie; - Kredytobiorca jest świadomy, że saldo zadłużenia kredytu wyrażone jest w walucie obcej, raty kredytu wyrażone są w walucie obcej i podlegają spłacie w złotych na zasadach opisanych w Regulaminie.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | waluta_krajowa | regulamin | kredytoborca | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | regulamin

--- Podobne akapity: 10153011984-05-17(2.37) | 28084018994-04-17(2.60) |

...
(46) W związku z powyższym Bank nie odnajduje żadnych nieprawidłowości we wskazanym zakresie, a co za tym idzie nie może przychylić się do Pana wniosków i żądań wskazanych w zgłoszeniu reklamacyjnym.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(47) Z poważaniem
...
(48) Marta Zielińska Specjalista ds. Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(49) Zespół Obsługi Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(50) Raiffeisen Bank Polska S.A. oświadcza, że Bank jest zobowiązany do wzięcie udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie sporów konsumenckich toczącym się przed Rzecznikiem Finansowym (rfgov.pl) oraz Arbitrem Bankowym (zbp.pi/dla-konsumentów/arbiter- bankowy/działalność). Bank informuje, ze postępowanie jest wszczynane na wniosek konsumenta Rzecznik Finansowy iest podmiotem uprewnionym w rozumieniu przepisów ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | konsument | rzecznik_finansowy | konsument | rzecznik_finansowy | konsument

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.19) | 01092811794-05-17(2.22) | 09110429944-05-17(3.48) | 09110429944-05-17(3.80) | 09110949313-05-17(2.25) | 10133232481-05-17(4.47) |

...
(51) Informujemy, że jeśli wyrażone powyżej stanowisko Banku nie spotka się z Pani/Panc akceptacją, ma Pani/Pan możliwość: a) skierowania odwołania bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany dla składania reklamacji, b) skorzystania z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (dla roszczeń do 8.000 PIN); c) wystąpienia do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów; d) wystąpienia przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. z powództwem do właściwego sądu powszechnego (sądem właściwości ogólnej dla siedziby Banku dla roszczeń majątkowych do kwoty 75.000 PLN jest Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli, natomiast dla roszczeń majątkowych powyżej kwoty 75.000 PLN oraz roszczeń niemajątkowych i dochodzonych łącznie z nimi roszczeń majątkowych Sąd Okręgowy w Warszawie); e) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego; f) wystąpienia
--- Słowa kluczowe: reklamacja | konsument | waluta_krajowa | waluta_krajowa | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 09110429944-05-17(2.13) |

...
(52) z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu przed Rzecznikiem Finansowym, adres strony internetowej www.rf.Qov.pl, który jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | konsument

...
(53) Raiffeisen Bank Polska S.A.
...
(54) • 00
...
(55) --- Page 3 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz