Szukaj w dokumentach

v1-15181857688/05/17

Sprawa: 15181857688/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi:

Spis plikow

1. pismo1-30.03 | Skan
2. rozw.rekl_.1-07.04 | Skan
3. odwoł.1-20.04 | Skan


pismo1-30.03

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank S.A. Bankowość Detaliczna 90-959 ŁÓDŹ
...
(3) dotyczy: Umowy nr # H ia M ^ i2 0 Q 4 z dnia 9 listopada 2004 r. o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych ..MULTIPLAN", zwanej dalei ..Umowa"
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa

...
(4) Niniejszym informuję, iż wg stanu mojej obecnej wiedzy nie istniała w polskim prawie na dzień zawarcia mojej Umowy podstawa prawna dia zawarcia z nami (ze mną i z ww. współkredytobiorcami) przez Bank w dniu 9 iistopada 2014 r. umowy o kredyt waloryzowany kursem CHF (umowa n rS !3 8 ® 2 0 0 4 ),
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | podstawa_prawna | umowa | kredyt_waloryzowany | waluta_obca | umowa

...
(5) jeśli w ocenie Banku istniała podstawa prawna do zawarcia takiej umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF, to w ramach odpowiedzi na niniejszą reklamację Bank wyszczególni podstawę prawną dla zawarcia z nami tej Umowy.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa | kredyt_waloryzowany | waluta_obca | reklamacja | podstawa_prawna | umowa

...
(6) Pod pojęciem "wyszczególnienia podstawy prawnej" rozumiem wyszczególnienie wszystkich aktów prawnych, wraz z wyszczególnieniem odpowiednich numerów paragrafów, ustępów etc. - w brzmieniu z dnia 9 listopada 2004 rv z których jednoznacznie wynikałoby, iż polskie prawo w dniu 9 listopada 2004 r. przewidywało zawieranie przez banki z konsumentami umów o kredyty waloryzowane kursem waluty obcej - CHF.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | konsument | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | waluta_obca

...
(7) Jednocześnie w związku z tym, że Bank nie poinformował nas przy zawarciu Umowy ani nigdy później o celu, w jakim mój kredyt jest przez Bank waloryzowany, wnoszę o podanie przez Bank celu, w jakim w mojej Umowie została zastosowana waloryzacja przy użyciu dwóch rodzajów kursu waluty - kursu kupna oraz kursu sprzedaży waluty CHF z tabeli
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | umowa | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | waluta_obca

...
(8) kursowej Banku.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty_banku

...
(9) Pozostawienie przez Bank niniejszej reklamacji bez odpowiedzi lub przesianie mi odpowiedzi ignorującej zadane w tej reklamacji pytania (czyli tzw. "odpowiedź nie na temat") będzie oznaczało uznanie przez Bank, że zawarta przez nas z Bankiem Umowa o kredyt jest
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(1.19) | 05074827632-05-17(1.22) | 05075438951-05-17(1.23) | 05075934266-05-17(1.29) | 05080144959-05-17(1.22) | 05153808111-05-17(1.8) | 06053735817-05-17(1.7) | 06114208831-05-17(1.14) | 06114323264-05-17(1.62) | 08113032891-05-17(1.46) | 08113032891-05-17(1.50) | 08113614858-05-17(2.4) | 08115523582-05-17(1.46) | 08115523582-05-17(1.50) | 08123922342-05-17(1.46) | 08123922342-05-17(1.50) | 11185816458-05-17(1.7) | 13144135262-05-17(1.12) | 15182213581-05-17(2.11) | 25195624286-04-17(1.6) | 26132319311-04-17(2.12) | 26135254922-04-17(2.8) | 28183428137-04-17(1.14) |

...
(10) w całości nieważna z racji braku podstaw prawnych do jej zawarcia.
...
(11) W związku z powyższym wzywam Bank do przedstawienia rozliczenia świadczeń wzajemnych z tytułu uznania ww. umowy za niezawartą.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(12) Zgodnie z Art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r, o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty lynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wnosimy o przesłanie odpowiedzi na
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(13) Z poważaniem,
...
(14) Warszawa, dnia 30 marca 2017 r.
...
(15) --- Page 1 ---


rozw.rekl_.1-07.04

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Pocpto—
...
(3) https://outlook,live.com/owa/?path=/mail/AQMkADAwATY..
...
(4) Z 1
...
(5) 2017-04-10 11:24
...
(6) Rozwiązanie reklamacji REK748588897 /mBank/-Reklamacje <kontakt-return@rnbank.com.pl>
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(7) Pt 2017-04-07 16:12
...
(8) uoammam W W W - UCZba załączników 1 (68 KB)
...
(9) Możliwości odwcżania s-ę od decyzji Bankupdt,
...
(10) Dzień dobry,
...
(11) przykro mi,jednak Państwa reklamacjE rozpatrzyłam negatywnie
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(12) Kredyt hipoEczny j i P ^ ^ ^ ^OOś uruchomiliśmy zgodnie z Państwa wnioskiem oraz zapisami 57 ust 1 Umowy
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(13) Zgodnie ze swobodą umów wyrażonej w art 353 ze znakiem 1Kodeksu Cywilnego dopuszczalne było ijest nadal udaeleme kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej. Także z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 4 Prawa bankowego me wynikał i me wynika zakaz udzielania przez banki takich kredytów.
--- Słowa kluczowe: art.353 | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | art.69 | prawo_bankowe | kredyt

--- Podobne akapity: 05153808111-05-17(2.17) | 08102551438-05-17(1.110) |

...
(14) Informacje dotyczące zasad udzielania kredytów hipotecznych waloryzowanych walutą przekazaliśmy Państwu w omach asysty przedkontrąktowej na etapie wnioskowania o kredyt hipoteczny oraz zawarcia umowy kredytowej Sosowne dane w rym zakresie dostępne były i są w Regulaminie udzielania kredytów i pofyczek hipotecznychdla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku SA oraz na naszej stronie internetowej
--- Słowa kluczowe: kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | umowa | kredyt | regulamin | kredyt

--- Podobne akapity: 09070541345-05-17(2.8) |

...
(15) Klientom wnioskującym o kredyt waloryzowany kursem waluty obcej przedstawiamy w pierwszej kolejności ofertę kredytu w polskim złotym Fb zapoznaniu się z tą ofertą zdecydował się Państwo, ze dokonują wyboru oferty kredytu dominowanej
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | kredyt | waluta_krajowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(2.38) | 09070541345-05-17(2.9) |

...
(16) w walucie obcej Mieli Państwo pełną świadomość ryzyka związanego ztym produktem, w tym tego, ze niekorzystna zmiana kursu waluty lub speadu walutowego spowoduje wzrost comiesięcznych rat spłaty kredytu oraz wzrostu całego zadłużenia.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | kurs_waluty | kredyt

...
(17) Dlatego zawarcie umowy kredytowej przewidującej mechanizm waloiyzacji kursem waluty obcej (przeliczenie kwoty kredytu) me zostało Państwu narzucone, ani me stanowiło oikgatoryjnego elementu umowy kredytu zamieszczonego w umowie, wbrew Państwa woli
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kurs_waluty | kredyt | umowa | kredyt | umowa

...
(18) Na skutek zmian wprowadzonych 26.0820nwobec wejścia wżycie przepisów Ustawy z dnia 29.07.2011 r. o zmianie ustawy Pravo bankowe i niektórych innych ustaw (Dz. U nr 165 pce 984), począwszy od 26.08.2011 kredytobiorcy spłacający kredyty' denominowane lub indeksowane kursem waluty innej niż polska, nabyli uprawnienie do spłaty kredytów bezpośrednio w tej walucie Banki zaś mają obowiązek przyjmować wpłaty na poczet należności z tytułu rat kredytu denomnowanego lubindeksowonego kursem waluty obcej, dokonywane bezpośrednio w walucie, w której kredyt jest denommowony/mdeksowany Realizując dyspozycję art. 69 ust 3 i art 75b Ustawy Prawo banxowe umożliwiamy zawarcie stosownych aneksów do umów kredytowych w toku. w których uregulowane zostaje m m. prowadzenie rachunku walutowego na rzecz klienta
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt_denominowany | indeksacja | kurs_waluty | kredyt | kredyt | kurs_waluty | kredyt | art.69 | kredyt

...
(19) Na skutek zmian stanu prawnego kredytobiorca jest uprawniony do dokonywania spłaty kredytu bezpośrednio w walucie waloryzacji kredytu, tj niezależnie od tabel kursowych banku
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(2.40) | 05145013135-05-17(2.22) | 09070541345-05-17(2.51) | 26141910971-04-17(2.23) |

...
(20) Zgodnie z §4 0 141 Regutammu odaelania kredytów i potyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowoTc' detalicznej mBanku S.A., umożliwiamy spłatę kredytów waloryzowanych w walucie waloryzacji. Aneks wprowadzający do umowy kredytowej taką możliwość jest bezpłatny. Umożliwialiśmy spłaty takich kredytów w walucie waloryzacji już od iłpca 2009
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt_waloryzowany | waloryzacja_umowna | umowa | kredyt | kredyt | waloryzacja_umowna

...
(21) Taki aneks zawarli Państwo wczeiwcu 2014
...
(22) Dla zawartej umowy, sposób ustalania kursów walut i chwila, na którą
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty

...
(23) są one ustdane w oparciu o czynniki wymtemonew umowie, przed podpisaniem aneksu, nie nosi znamion dowolncści. Nie jest również możliwe dowolne ich kształtowanie przez nas W zawartej przez strony umowie, sprecyzowaliśmy konkretną tabelę kursową, która ma zastosowanie dosplaty raty, czyli sprecyzowaliśmy moment dla którego ustalane są kursywalut We wzorcu umownym (w rozumieniu art 334 Kodeksu Cywilnego) określiliśmy również czynniki wpływające na zmiany kursu waluty,
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | wzorzec_umowy | kodeks_cywilny | kurs_waluty

...
(24) tj powodujące zmiany kursów walut ujmowanych v/naszych tabelach kursowych Jest to zgodne § 3 ust. 4 Regulaminem udzielania kredytów >potyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S A
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | regulamin | kredyt

...
(25) Dlatego me mamy podstaw do uznania roszczeń zawartych w Państwa piśmie
...
(26) Mogą Poństwo odwołać s»ę od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania W załączniku, przesyłam szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(27) W imieniu zespołu mBanku Anna Sobieszuk
...
(28) Specjalista
...
(29) Prosimy n e odpowiadać na mniejszą wiadomość
...
(30) Jeśli me akceptuje Pani rozwiązania prosimy o przesłanie informacji na skrzynkę kontakttaimbank pl z zachowaniem ciągłości korespondenci, kontakt z konsultantem mlmli (SOI 300 800 / 42 6 300 800) lub z ekspertem onlme Przed połączeniem z konsultantem prosimy dokonać identyfikacji wautomatycznym telesenwisre
...
(31) Treść tej wiadomości mo e zawierać informacje prawnie chronione Banku przeznaczone wyłącznie do u ytku Słu bowego adresata. Odbiorcą mo e być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzeech. Je eli nie Jesteś adresatem niniejszej wiadomości lub pracownikiem upowa nionym do jej przekazana adresatowi, informujemy, e Jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzane lub w e dziabnie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i mo e być karalne. Je eli otrzymałeś tą wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wadomość włączając w lq wszelkie jej kopie wydrukowane Vib zapsane na dysku
...
(32) Thse-mailmay contain legally privileged Information of tha Bank and S intended solely for business use of the addressee. The e-mail may only be received by the addressee and may not be disclosed to any thud parties If you are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, distributor or any other similar activity is legally prohibited and may be punishable. If you received this e-mail by mistake please advee the sender immediately by using the reply facility h your e-mail software and delete permanently tbs e-mal including any copes of t ether printed or saved to hand drive.
...
(33) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wvnv.mBank.pt, e-mail. kontakt<e>m8ank,pi
...
(34) Sąd Rejonowy dla m. si. Warszawy XJI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP; 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2016 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 168.955.696 złotych.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | waluta_krajowa

...
(35) --- Page 1 ---


odwoł.1-20.04

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) W *ÓiZt L\,v ■i
...
(3) ■5}dki- Kredytobiorca:
...
(4) W spółkredytobiorcy:
...
(5) \l
...
(6) Warszawa, dnia 20 kwietnia 2017 r.
...
(7) *V
...
(8) dotyczy: odpowiedzi na reklamade nr REK748588897 - umowa nrf5ggqfeff%004zdnia09.11.2004r o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych ..MULTIPLAN” . zwanej dalej „Umowa"
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa

...
(9) W związku z rozbieżnościami w powoływanymi przez Państwa podstawami prawnymi w odpowiedzi na moją reklamację a treścią Umowy o kredyt hipoteczny wnioskuję o ponowne rozpatrzenie reklamacji i uznanie nieważności zawartej z nami Umowy nr
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | reklamacja | umowa | kredyt | reklamacja | umowa

...
(10) CSS3D/2004.
...
(11) Powołany przez Państwa art. 353 ze znakiem 1 Kodeksu Cywilnego dopuszczał wprawdzie zawarcie przez strony cyt. „stosunku prawnego umowy wg swego uznania, byleby jej treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom
--- Słowa kluczowe: art.353 | kodeks_cywilny | umowa

...
(12) współżycia społecznego". Nie ulega jednak wątpliwości fakt, że niekorzystna dla jednej strony umowa zasługuje na negatywną ocenę moralną, która prowadzi do uznania jej za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, jeżeli do ukształtowania stosunku prawnego doszło przy wykorzystaniu przez drugą stronę silniejszej pozygi a tak właśnie było w moim przypadku.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(13) Informacje jakie uzyskałam od Państwa pracowników na etapie wnioskowania o kredyt jednoznacznie narzucały mi konieczność wyboru bardziej dla mnie korzystnego wg Państwa pracowników kredytu w CHF. Sugerowano mi, że moja zdolność kredytowa jest niewystarczająca na uzyskanie kredytu w PLN, natomiast dzięki niższemu oprocentowaniu kredytu w CHF, do kredytu w tej walucie wystarczy. Wprawdzie było to dla mnie dosyć niezrozumiałe tłumaczenie, jednak po kilku spotkaniach z państwa doradcami kredytowymi dałam się przekonać i złożyłam wniosek o kredyt w CHF nie mając świadomości ryzyka
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | waluta_obca | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | oprocentowanie_dlugu | waluta_obca | kredyt | kredyt | kredyt | waluta_obca

...
(14) związanego z tym produktem, ponieważ nie zostałam niestety poinformowana przez pracowników Banku o takim ryzyku a wręcz przeciwnie - wmawiano mi, że nie ma żadnego ryzyka, ponieważ kurs franka jest i będzie stabilny .
...
(15) W momencie weryfikowania wniosku (jak już na potrzeby przyszłego kredytu stałam się klientem Państwa Banku) zasugerowano mi, że dobrze byłoby dołączyć kogoś z rodziny do tego kredytu, ponieważ dla Banku stanowiłoby to lepsze zabezpieczenie a dla mnie korzystniejsze warunki jego zawarcia. Będąc już na etapie po podpisaniu umowy z deweloperem o zakup mieszkania, nie miałam innego wyjścia jak ponownie zgodzić się
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | zabezpieczenie | umowa

--- Podobne akapity: 04142051693-05-17(2.19) |

...
(16) - jak się później okazało z podstępnymi praktykami Banku dążącymi do zawarcia umowy w ten sposób, żeby z kredytem tym oprócz mnie związać przy okazji jeszcze inne osoby. Wspomnę tylko, że sytuacja ta stanowi całkowitą sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, zakłada bowiem możliwość naruszenia autonomii woli stron poprzez
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(17) Bankowość Detaliczna
...
(18) 90- 959 ŁÓDŹ
...
(19) i
...
(20) --- Page 1 ---
...
(21) --- Page 2 ---
...
(22) pozostawanie w ścisłym związku z całokształtem okoliczności tego kredytu, chociaż faktycznie kredyt jest dla mnie, na moje potrzeby i w całości przeze mnie regulowany. Jakkolwiek córka i zięć w chwili podpisywania umowy o kredyt zgodzili się na status moich v^spółkredytobiorców, jednak nikt z nas nie przypuszczał nawet, jakim utrapieniem stanie się to dla nas wszystkich pa przyszłość, jak Bank będzie „manipulował" tym faktem, żeby tylko
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(2.32) | 01093025301-05-17(2.32) | 01181124774-05-17(1.26) | 01192924652-05-17(1.32) | 01192924652-05-17(1.34) | 04142051693-05-17(2.15) | 05071818381-05-17(2.8) | 05145013135-05-17(2.35) | 06071814982-05-17(2.9) | 06114208831-05-17(1.22) | 08112733401-05-17(2.13) | 08113614858-05-17(1.9) | 08170940832-05-17(2.32) | 08170940832-05-17(2.34) | 08170940832-05-17(2.44) | 08173701175-05-17(2.32) | 08173701175-05-17(2.34) | 08173701175-05-17(2.44) | 11185816458-05-17(1.57) | 15182213581-05-17(1.14) | 15182213581-05-17(1.24) | 15182213581-05-17(2.12) | 21125237148-05-17(1.34) | 26102210805-04-17(1.8) | 26132319311-04-17(2.14) | 27155758175-04-17(2.17) | 27155758175-04-17(2.28) | 28161343704-04-17(3.59) | 28183428137-04-17(1.41) | 28183428137-04-17(1.184) | 28183428137-04-17(2.37) | 28183428137-04-17(2.202) |

...
(23) nie rozpatrzyć żadnego z moich wielu składanych do Banku wniosków pozytywnie, a przede wszystkim wniosku z dnia 29.05.2006 r. dotyczącym odstąpienia od kredytu mojej córki i zięcia.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(24) Ten fakt w zupełności wystarczy na podważenie prawidłowości zastosowania w mojej umowie powoływanego przez Państwa przepisu wg art, 353 ze znakiem 1 Kodeksu Cywilnego.
--- Słowa kluczowe: umowa | art.353 | kodeks_cywilny

...
(25) Natomiast art. 69 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oprócz powoływanego przez Państwa ust. 2 pkt 2 i 4 zawiera jeszcze ust, 1, w którym wyraźnie jest wskazane, że kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu
--- Słowa kluczowe: art.69 | prawo_bankowe | kredytoborca | kredyt

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(2.21) | 11185816458-05-17(1.31) |

...
(26) wraz z odsetkami.
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(27) Kwota mojego kredytu w momencie jego udzielenia wynosiła 152.580,75 PLN, kapitał spłacony przeze mnie do chwili obecnej wynosi 84.692,37 PLN. W dniu dzisiejszym saldo kapitału mojego kredytu wykazywane przez Bank wynosi 134.871,84 PLN. Proszę mi wytłumaczyć zatem jak ten fakt ma się ze stosowaniem przez Państwa Bank
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa | waluta_krajowa | kredyt | waluta_krajowa | stosowanie_postanowien

...
(28) zasad wymienionych w art. 69 Prawa bankowego? Z zestawienia tego jasno wynika,
--- Słowa kluczowe: art.69

...
(29) że wg Banku spłacana przeze mnie przez ponad 12 lat kwota kapitału wynosi zaledwie •17.7Ó&,91 PLN. Gdzie w takim razie podziała się reszta moich wpłaconych do Banku
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(30) pieniędzy tj. kwota 66.983,46 PLN?
...
(31) Jednocześnie chciałabym zauważyć, że nie uzyskałam odpowiedzi od Banku na moje pytanie dotyczące faktu, że Bank nie poinformował nas przy zawarciu Umowy ani nigdy później o celu, w jakim mój kredyt jest przez Bank waloryzowany. Ponownie wnoszę o podanie przez Bank celu, w jakim w mojej Umowie została zastosowana waloryzaga przy
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | umowa | waloryzacja_umowna

...
(32) użyciu dwóch rodzajów kursu waluty - kursu kupna oraz kursu sprzedaży waluty CHF z tabeli kursowej Banku.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | waluta_obca | tabela_kursowa_banku

...
(33) Ponadto w mojej Umowie nr cJMSB3/2004 z dnia 09.11.2004 r. brak jest wymaganych przy tego typu umowach zapisów wymienionych w art. 69 ust. 2 pkt 4a, co jest poważnym naruszeniem obowiązujących przepisów i także stanowi podstawę do uznanie zawartej przez nas z Bankiem Umowy za nieważną.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | art.69 | umowa

...
(34) W związku z powyższym ponownie wzywam Bank do przedstawienia rozliczenia świadczeń wzajemnych z tytułu uznania w /w umowy za niezawartą.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(35) Zgodnie z Art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wnosimy o przesłanie odpowiedzi na adres email:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(36) Z poważaniem,
...
(37) o
...
(38) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz