Szukaj w dokumentach

v1-13125332891/05/17

Sprawa: 13125332891/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi:

Spis plikow

1. raiffeisen-polbank_reklamacja | Skan
2. raiffeise-polbank_odpreklamacja | Skan


raiffeisen-polbank_reklamacja

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Reklamacja odnosi sie do treści Umowy Kredytu Mieszkanowean nr 27/06/2007 zwanej dalej “Umowa”.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.8) | 01092811794-05-17(1.8) | 01092811794-05-17(2.8) | 01093025301-05-17(2.7) | 05075438951-05-17(1.23) | 05080144959-05-17(1.22) | 05154616827-05-17(1.4) | 06053558362-05-17(1.36) | 06114323264-05-17(1.36) | 08113032891-05-17(1.55) | 08113614858-05-17(2.4) | 08115523582-05-17(1.55) | 08123922342-05-17(1.55) | 08155716284-05-17(1.6) | 08155716284-05-17(1.38) | 08160500577-05-17(1.4) | 08160500577-05-17(1.38) | 08163036736-05-17(1.4) | 08165522733-05-17(1.37) | 08170940832-05-17(1.4) | 08173701175-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(2.12) | 09110429944-05-17(3.68) | 09120613462-05-17(1.5) | 10133232481-05-17(2.10) | 12091351162-05-17(1.20) | 12091351162-05-17(1.134) | 12091351162-05-17(1.134) | 13144135262-05-17(1.68) | 15181857688-05-17(1.9) | 15182213581-05-17(3.10) | 25200118511-04-17(1.7) | 25200720926-04-17(1.8) | 26132319311-04-17(1.3) | 26132319311-04-17(2.12) | 26135254922-04-17(2.8) | 27155758175-04-17(1.41) | 28084018994-04-17(2.4) | 28161343704-04-17(4.28) |

...
(3) Poniższa reklamacja obejmuje następujące roszczenia:
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(4) Roszczenie 1: Reklamacja braku podstawy prawnej do zawarcia umowy o kredyt denominowany w walucie obcej CHF.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | umowa | kredyt_denominowany | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 05153808111-05-17(1.3) | 06053735817-05-17(1.3) | 28183428137-04-17(1.4) |

...
(5) 'I1111
...
(6) 1.1 W związku z tym, że Bank nie poinformował mnie przy zawaraniu Umowy, ani nawet po zawarciu, o celu w jakim mój kredyt jest przez Bank denominowany w walucie obcej (CHF), wnoszę o podanie przez Bank przesłanem, jakimi kierował się Bank umieszczając w mojej Umowie zastosowanie denominacji, przy użyciu dwóch rodzajów kursu waluty - kursu kupna oraz kursu sprzedaży waluty CHF z tabeli kursowej Banku.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_obca | waluta_obca | umowa | kurs_waluty | waluta_obca | tabela_kursowa_banku

...
(7) 1.2 W związku z tym, że wg stanu mojej obecnej wiedzy nie istniała w polskim prawie na dzień zawarcia Umowy (27.06.2007) podstawa prawna do zawarcia ze mną przez Bank umowy o kredyt denominowany w walucie obcej CHF, a jednoczeście wypłaty w walucie PLN.
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | podstawa_prawna | umowa | kredyt_denominowany | waluta_obca | waluta_obca | waluta_krajowa

...
(8) 1.3 W wyniku tego, wg mojej oceny, nastąpiło tu naruszenie zasady walutowości zawartej w kodeksie cywilnym w brzmieniu z roku 2007.
--- Słowa kluczowe: zasada_walutowosci | kodeks_cywilny

...
(9) 1.4 Proszę Bank o podanie podstawy prawnej, wraz z wyszczególnieniem wszystkich aktów prawnych, wraz z wyszczególnieniem odpowiednich numerów paragrafów, ustępów etc., z których jednoznacznie wynikałoby, iż polskie prawo w dniu 27.06.2007 przewidywało zawieranie przez banki z konsumentami umów o kredyty denominowane w walucie obcej CHF.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | konsument | kredyt_denominowany | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 05153808111-05-17(1.6) | 06053735817-05-17(1.6) |

...
(10) 1.5 Pozostawienie przez Bank niniejszej reklamacji bez odpowiedzi lub przesłanie mi niewyczerpującej odpowiedzi będzie oznaczało uznanie przez Bank, że zawarta przeze mnie z Bankiem Umowa o kredyt jest w całości nieważna z racji braku podstaw prawnych do jej zawarcia.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt

...
(11) 1.6 W związku z powyższym wzywam Bank do zwrotu nadpłaty wynikającej z unieważnienia mojej Umowy na mój rachunek bankowy nr Na potrzeby tej reklamacji kowat zwrotu została ustalona jako 40 000 PLN
--- Słowa kluczowe: umowa | reklamacja | waluta_krajowa

...
(12) Roszczenie 2: Wezwanie do Zwrotu kwot pobranych w związku ze stosowaniem spreadu walutowego.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | spread

...
(13) 2.1 Nawiązując do udzielonego mi przez Bank z tytułu Umowy kredytu na kwotę 66 881,00 CHF, przyjmując założenie, że:
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_obca

...
(14) • kredyt zostaje uruchomiony jednorazowo;
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(15) • kursy walut opublikowane w tabeli kursowej Banku w dniu sporządzenia Umowy
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | umowa

...
(16) pozostają niezmienne przez cały okres spłaty kredytu (360 rat);
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(17) Raiffeisen Bank Polska S.A Ul. Piękna 20
...
(18) 00-549
...
(19) Warszawa
...
(20) 1
...
(21) --- Page 1 ---
...
(22) --- Page 2 ---
...
(23) • wymienione w Umowie oprocentowanie kredytu z dnia sporządzepja Umowy (3,9%) jest niezmienne przez cały okres spłaty kredytu (360 rat), stviNerdzam, że spłacajafc kredyt w 360 ratach równych w wysokości 315.46 CHF = 746.21 PLN poniosłabym koszt kredytu równy 118,635.66 PLN, stanowiący różnicę między sumą wpłaconych 360 rat a kwotą udostępnionego przez Bank kredytu (kwota wypłacona w złotych wg kursu kupna z dnia wypłaty kredytu).
--- Słowa kluczowe: umowa | oprocentowanie_dlugu | umowa | kredyt | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | kredyt | waluta_krajowa | kredyt | waluta_krajowa | kredyt

...
(24) 2.2 Jednocześnie sam koszt odsetek od udzielonego na 360 rat kredytu na kwotę 150,000 PLN z oprocentowaniem 3,9% niezmiennym przez cały okres spłaty kredytu wyniósłby jedynie 104701.32 PLN.
--- Słowa kluczowe: odsetki | kredyt | waluta_krajowa | oprocentowanie | kredyt | waluta_krajowa

...
(25) 2.3 Powyższe oznacza, iż na skutek przyjętych w Umowie zasad “denominacji w walucie CHF” - nawet przy założeniu niezmienności kursów waluty CHF z tabeli kursowej Banku od dnia sporządzenia Umowy aż do dnia spłaty ostatniej raty kredytu, poniosłabym dodatkowy koszt kredytu w wysokości 118635.66 PLN -104701.32 PLN = 13934.34 PLN.
--- Słowa kluczowe: umowa | waluta_obca | kurs_waluty | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | umowa | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | waluta_krajowa | waluta_krajowa

...
(26) 2.4 Niniejszym wnoszę więc o udzielenie przez Bank wyjaśnień, czym w rozumieniu art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe w brzmieniu z dnia zawarcia Umowy jest wykazany powyżej, dodatkowy koszt kredytu wynikający z umownej “denominacji w walucie CHF” i wynoszący 13934.34 PLN przy założeniu, że oprocentowanie oraz kursy walut znane w dniu sporządzenia Umowy nie ulegają zmianie przez cały okres spłaty kredytu (360 rat równych), jako że koszt odsetek od kwoty udostępnionego kredytu wynosi 104701.32 PLN, a całkowity koszt spłaty kredytu w 360 ratach wynosi 118,635.66 PLN, co wykazałam powyżej, przy założeniu niezmienności kursów walut z tabeli kursowej Banku oraz oprocentowania kredytu z dnia sporządzenia Umowy.
--- Słowa kluczowe: art.69 | prawo_bankowe | umowa | kredyt | umowa | waluta_obca | waluta_krajowa | oprocentowanie | kurs_waluty | umowa | kredyt | odsetki | kredyt | waluta_krajowa | kredyt | waluta_krajowa | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | oprocentowanie_dlugu | umowa

...
(27) 2.5 W mojej ocenie zastosowana w Umowie “denominacja w walucie CHF” jest sprzeczna z naturą kredytu opisaną w art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe z tego względu, iż wykazany powyżej dodatkowy koszt kredytu w wysokości 13934.34 PLN jest kosztem nieprzewidzianym w art. 69 ust. 1 prawa bankowego (nie jest to ani koszt odsetek, ani koszt prowizji, a tylko takie koszty kredytu dopuszcza ustawa prawo bankowe) oraz nie wynika on ze zmiany wartości waluty denominacji względem waluty polskiej w czasie spłaty kredytu, jako że w powyższym przykładzie nieprzypadkowo przyjęte zostało założenie niezmienności kursów waluty CHF z dnia sporządzenia Umowy przez cały okres spłaty kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | waluta_obca | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kredyt | waluta_krajowa | art.69 | prawo_bankowe | odsetki | kredyt | prawo_bankowe | kredyt | kurs_waluty | waluta_obca | umowa | kredyt

...
(28) 2.6 Występowanie w ramach mojej Umowy dodatkowego kosztu kredytu w wysokości 13934.34 U'
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(29) PLN wynikającego wyłącznie z faktu stosowania przez Bank spreadu walutowego w tabeli kursowej Banku (przy założeniu niezmienności oprocentowania oraz kursów walut z tabeli kursowej Banku z dnia sporządzenia Umowy) sprawia, że zawarta przeze mnie z Bankiem Umowa przeczy naturze umowy kredytu opisanej w art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe (który stanowi, że spłacając kredyt kredytobiorca zwraca do banku udostępniony kapitał, odsetki oraz prowizję z tytułu wypłaty kredytu), co na mocy art. 58 kodeksu cywilnego czyni Umowę nieważną, jako że pierwotna treść Umowy z dnia jej zawarcia nie przewidywała, ani wypłaty kredytu w walucie CHF, ani spłaty rat kredytu w walucie CHF.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | stosowanie_postanowien | spread | tabela_kursowa_banku | oprocentowanie | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | umowa | umowa | umowa | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kredyt | kredytoborca | odsetki | kredyt | kodeks_cywilny | umowa | umowa | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_obca

...
(30) 2
...
(31) --- Page 2 ---
...
(32) --- Page 3 ---
...
(33) 2.7 W związku z powyższym wnoszę o przedstawienie przez Bank rozliczenia świadczeń wzajemnych spełnionych między stronami Umowy, która jest nieważna. Na potrzeby tej reklamacji kowatta zwrotu została ustalona jako 13934.34 PLN
--- Słowa kluczowe: strony_sporu | umowa | reklamacja | waluta_krajowa

...
(34) Roszczenie 3: Reklamacja Podstawy Prawnej do zawarcia Umowy o kredyt denominowany w walucie obcej CHF i stosowania nie uczciwych praktyk rynkowych w formie zapisów abuzywnych odnoszących sie do zmian oprocentowania, spreadu walutowego i mechanizmu demoninacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | umowa | kredyt_denominowany | waluta_obca | waluta_obca | stosowanie_postanowien | klauzula_niedozwolona | oprocentowanie | spread

...
(35) 3.1
...
(36) 3.2
...
(37) 3.3
...
(38) 3.4 3.5
...
(39) Niniejszym kwestionuję podstawę prawną udzielenia mi przez Bank kredytu na podstawie Umowy z tego powodu, że nie doszło do udostępnienia mi wymienionej w §2 ust. 1 Umowy kwoty kredytu w walucie CHF, a w to miejsce udostępniono mi kwotę kredytu w walucie polskiej (PLN) powstałą w wyniku przeliczenia kwoty kredytu wyrażonej w walucie CHF wg kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia uruchomienia kredytu.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | kredyt | umowa | umowa | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_krajowa | kredyt | waluta_obca | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | kredyt

...
(40) Jak wynika z zapisów Umowy §2 ust.1 i §10 ust. 4, Umowa kredytu nie przewidywała wypłaty środków kredytu oraz spłaty zobowiązań kredytu w walucie innej niż złoty (PLN), co przy jednoczesnym wyrażeniu kwoty kredytu w Umowie w walucie CHF oznacza złamanie przez Bank zasady walutowosci obowiązującej w kodeksie cywilnym do 20 stycznia 2009.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | kredyt | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | waluta_krajowa | kredyt | umowa | waluta_obca | zasada_walutowosci | kodeks_cywilny

...
(41) Art. 358 Kodeksu Cywilnego (KC) w brzmieniu z dnia zawarcia mojej umowy stwierdza:
--- Słowa kluczowe: art.358 | kodeks_cywilny | umowa

...
(42) "§1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, zobowiązania pieniężne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim."
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(43) Wyjątkiem wspomnianym w w/w paragrafie KC jest prawo dewizowe, które zezwala na obrót dewizowy, jednakże tylko po spełnieniu odpowiednich warunków.
...
(44) Umowę można uznać za wchodzącą w zakres prawa dewizowego, o ile spełnia ona wymogi definicji obrotu dewizowego.Obrót dewizowy jest zdefiniowany przez art.2 pkt.18 Ustawy o prawie dewizowym jako:
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(45) “18) obrotem wartościami dewizowymi w kraju jest zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej powodującej, lub mogącej powodować dokonywanie w kraju między rezydentami, lub między nierezydentami rozliczeń w walutach obcych albo przeniesienie w kraju między rezydentami, lub między nierezydentami własności wartości dewizowych, a także wykonywanie takich umów lub czynności."
--- Słowa kluczowe: umowa | waluta_obca

...
(46) W mojej ocenie moja Umowa nie jest umową dewizową z klauzulą usługi kantorowej, a ze względu na brak w niej rzeczywistego obrotu dewizowego, polegającego chociażby na udostępnieniu mi kwoty kredytu, zawartej w §2 ust. 1 Umowy i wyrażonej w walucie obcej, na rachunek bankowy stanowiący moją własność w złotych (PLN). Zawarta Umowa nie podlega pod prawo dewizowe, które uzależnia swoją jurysdykcję właśnie od wymogu wystąpienia faktycznego obrotu walutami obcymi.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | kredyt | umowa | waluta_obca | waluta_krajowa | waluta_krajowa | umowa | waluta_obca

...
(47) W związku z powyższym należy uznać ze konstrukcja zawartej Umowy jest niezgodna z prawem Rzeczypospolitej Polskiej sprzed stycznia 2009 roku i tak owa podlega sankcji art 58 §1 KC, co czyni moja Umowę za nieważna.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(48) Jednocześnie pragnę stwierdzić, ze §2 ust. 3, §9 i §10 Umowy Kredytu oraz §7, §8 i §17 Regulaminu Kredytu ewidentnie dopuszczają zastosowanie nieobiektywnych, ustalanych przez Bank czynników kształtujących wysokość spłaty należnych zobowiązań, w odniesieniu do
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | regulamin | kredyt

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.12) | 01171436788-05-17(2.33) | 04142051693-05-17(2.14) | 05074827632-05-17(2.18) | 08110008628-05-17(2.5) | 08112733401-05-17(2.14) | 09070541345-05-17(2.8) | 09105829922-05-17(1.14) | 10153011984-05-17(2.43) | 15181857688-05-17(2.14) | 25190141371-04-17(3.18) | 25195951355-04-17(3.39) | 25200401832-04-17(2.21) | 25200401832-04-17(3.8) |

...
(49) 3.6
...
(50) 3.7
...
(51) 3.8
...
(52) 3
...
(53) --- Page 3 ---
...
(54) --- Page 4 ---
...
(55) stosowanych przez Bank kursów waluty oraz zmian oprocentowania kredytu naliczanych przez
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | kurs_waluty | oprocentowanie_dlugu

...
(56) Bank na nieznanych mi zasadach. 3.9 Powyżej przywołane zapisy umowne:
...
(57) • •
...
(58)
...
(59) Nie stanowią głównego świadczenia stron umowy;
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(60) Nie były ze mną indywidualnie uzgadniane, ponieważ są częścią wzorca umownego stosowanego przez Bank do zawierania także z innymi klientami identycznych pod względem stosowanego wzorca umownego umów o kredyty “denominowane/indeksowanych"
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien | stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy | kredyt

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.25) | 06114323264-05-17(1.25) | 27155758175-04-17(1.31) |

...
(61) Rażąco naruszają moje interesy jako konsumenta z tego powodu, że Bank nie zapoznał mnie w dniu zawierania Umowy z zasadami, na których ustalane są kursy waluty denominacji publikowane przez Bank w tabeli kursów walut, a także ze sposobem naliczania zmian oprocentowania odnoszącego się do stopy referencyjnej określanej przez Bank (§9 Umowy i §8 Regulamin Kredytu), co oznacza, iż Bank przyznał sam sobie, na mocy Umowy, nieodwołalne prawo do dowolnego decydowania o ostatecznej i nieznanej w dniu zawarcia Umowy wysokości
--- Słowa kluczowe: konsument | umowa | kurs_waluty | kurs_waluty | oprocentowanie | umowa | kredyt | umowa | moment_zawarcia_umowy

...
(62) udostępnionego mi kredytu oraz o wysokości rat kredytowych, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz co jednocześnie jest rażącym naruszeniem równowagi między stronami Umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | strony_sporu | umowa

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.28) | 06114323264-05-17(1.29) | 27155758175-04-17(1.32) |

...
(63) jak i Regulamin Kredytu posługując się pojęciami ogólnymi i niedookreślonymi. W
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(64) 3.10 Umowa,
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(65) mojej opinii nie precyzującymi dostatecznie formalnych przesłanek dopuszczalności zmiany kursu waluty i oprocentowania kredytu, co kwestionuje poziom rzetelności i obiektywności mechanizmu nakładanych zmian. Umowa jedynie precyzuje termin ustalania kursu waluty przejętego do rozliczeń spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, a nie określono sposobu ustalania tego kursu ani sposobu zmian oprocentowania. To w znaczny sposób narusza moje interesy jako konsumenta.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | oprocentowanie_dlugu | umowa | kurs_waluty | oprocentowanie | konsument

...
(66) 3.11 Wyżej wymienione zapisy Umowy i Regulaminu Kredytu bazują na czynnikach subiektywnych, nadających Bankowi uprawnienia do kształtowania zobowiązania. Przytoczone zapisy uznawane są za abuzywne (niedozwolone) i w świetle art. 385/1 KC, 93/13/Ewg , i powinny być usunięte z Umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa | regulamin | kredyt | zobowiazanie | klauzula_niedozwolona | art.385art. | dyrektywa_93-13-Ewg | umowa

...
(67) 3.12 Usuniecie zapisów abuzywnych czyni zawarta Umowę kredytu niewiążąca, ponieważ nie opisuje ona:
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt

...
(68) • sposobu przeliczenia kwoty kredytu na walutę PLN w dniu wypłaty, stanowiąc jednocześnie, zgodnie z §2 ust.1 Umowy, że kredyt zostanie uruchomiony w walucie polskiej (PLN);
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa | umowa | kredyt | waluta_krajowa

--- Podobne akapity: 12091351162-05-17(1.45) |

...
(69) • sposobu naliczania oprocentowania kredytu (od dnia zawarcia umowy do roku 2009, w którym to został podpisany Aneks do Umowy);
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie_dlugu | umowa | umowa

...
(70) • sposobu przeliczenia rat kredytu wyrażonych w walucie CHF na walutę PLN stanowiąc jednocześnie, że raty kredytu zgodnie z §10 ust. 4 Umowy są spłacane w złotych (od dnia zawarcia umowy do roku 2012, w którym został podpisany aneks do Umowy).
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | kredyt | umowa | waluta_krajowa | umowa | umowa

...
(71) 4
...
(72) --- Page 4 ---
...
(73) --- Page 5 ---
...
(74) 3.13
...
(75) 3.14
...
(76) 3.15
...
(77) 3.16
...
(78) 3.17
...
(79) 3.18 3.19
...
(80) Jednocześnie w związku z tym, że wartość kredytu została wyrażona we walucie CHF, jak stanowi §2. ust.1 zapis Umowy, natomiast wypłata kredytu i spłata zobowiązań odnosi się do złotych polskich, nominalna wartość kredytu nie jest możliwa do spłacenia, gdyż z uwagi na różnice kursowe zawsze jest to inna kwota.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | umowa | kredyt | waluta_krajowa | kredyt

...
(81) Jednocześnie przypominam, iż kodeks cywilny nakazuje oceny abuzywności danego postanowienia umownego dokonywać wg stanu prawnego na dzień zawarcia umowy (art. 385/2 KC), a w razie chęci podniesienia przez Bank argumentu, iż kwestionowane przeze mnie powyżej postanowienia umowne stanowiły przedmiot indywidualnych uzgodnień z Kredytobiorcą, ciężar dowodu spoczywa na tym, kto się na tą okoliczność powołuje (art. 385/1 § 4 KC).
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | moment_zawarcia_umowy | art.385art. | postanowienie_umowne | indywidualne_uzgodnienia | kredytoborca | art.385art.

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.30) | 27085017197-04-17(1.21) |

...
(82) Dodatkowo w związku, z tym że wyplata kredytu w złotych nastąpiła po kursie kupna z tabeli kursowej Banku, a Umowa kredytu nakazuje spłatę kredytu wg kursu sprzedaży CHF z tej samej tabeli Kursowej Banku (przy czym kurs kupna jest w danej tabeli z danego dnia zawsze jest niższy, niż kurs sprzedaży) koszt moich zobowiązań do spłaty został powiększony o koszt różnicy między kosztem kupnem, a sprzedaży waluty CHF.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa | tabela_kursowa_banku | umowa | kredyt | kredyt | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | waluta_obca

...
(83) Występowanie w ramach mojej Umowy dodatkowego kosztu kredytu wynikającego wyłącznie z faktu stosowania przez Bank spreadu walutowego w tabeli kursowej Banku, nawet przy założeniu niezmienności kursów walut z tabeli kursowej Banku z dnia sporządzenia Umowy sprawia, że zawarta przeze mnie z Bankiem Umowa przeczy naturze umowy kredytu opisanej w art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, który stanowi, że spłacając kredyt kredytobiorca zwraca do banku udostępniony kapitał, odsetki oraz prowizję z tytułu wypłaty kredytu. Naliczony dodatkowo spread walutowy nie jest uwzględniony w powyższej definicji kredytu, co na mocy art. 58 kodeksu cywilnego czyni całą Umowę nieważną.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | stosowanie_postanowien | spread | tabela_kursowa_banku | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | umowa | umowa | umowa | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kredyt | kredytoborca | odsetki | kredyt | spread | kredyt | kodeks_cywilny | umowa

...
(84) W związku z powyższym wnoszę o przedstawienie przez Bank propozycji rozliczeń świadczeń wzajemnych wynikających z faktu, iż podpisana umowa jest w świetle prawa niewiążąca i zawiera klauzulę abuzywne niedozwolone, które powinny być usunięte z Umowy. Na potrzeby tej reklamacji koszt ten został ustalony na 40 000 PLN PLN.
--- Słowa kluczowe: umowa | klauzula_niedozwolona | umowa | reklamacja | waluta_krajowa

...
(85) Wnoszę także, aby Bank dokonał wyliczenia sumy wszystkich dotychczas wpłaconych przeze mnie do Banku środków zaksięgowanych przez Bank w ramach spłaty kredytu z tytułu Umowy. Zwracam przy tym uwagę, iż Bank w ramach rozliczenia świadczeń wzajemnych jest zobowiązany do zwrócenia mi wszystkich wpłat dokonanych dotychczas w walucie CHF (o ile takowe miały miejsce) dokonując albo zwrotu tych wpłat na moje konto walutowe, lub zwracając mi te środki w walucie polskiej wg średniego kursu NBP waluty CHF z dnia dokonania zwrotu.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | zobowiazanie | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.37) | 06114323264-05-17(1.37) | 28183428137-04-17(1.99) |

...
(86) Roszczenie 4: Wezwanie do Zwrotu środków pobranych na poczet Ubezpieczenia Niskiego
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(87) Wkładu Własnego (UNWW).
--- Słowa kluczowe: wklad_wlasny | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

...
(88) 4.1 Nawiązując do udzielonego mi przez Bank z tytułu Umowy kredytu na kwotę 66 881,00 CHF, stwierdzam, że w mojej opinii Bank obarczył mnie bez zasadnie kosztami Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego (UNWW). W związku z tym zawracam się do Banku o zwrot wszystkich poniesionych przeze mnie kosztów na poczet UNWW, wraz z odsetkami.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_obca | bezzasadne | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | odsetki

...
(89) 4.2 Na potrzeby tej reklamacji koszt ten został ustalony na 3148.77 PLN, plus ustawowe odsetki naliczone od dnia opłaty zobowiązania.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | waluta_krajowa | odsetki | zobowiazanie

...
(90) 4.3 Uważam, że postanowienia zawarte w Umowie Kredytu (§8, §14 ust 6, 7) nakładające na mnie obowiązek poniesienie kosztów UNWW rażąco naruszają moje interesy jako konsumenta, sprzeczne z dobrymi obyczajami i są niedozwolone, w świetle art.385/1.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | konsument | art.385art.

...
(91) 4.4 Powyżej przywołane zapisy, nie były ze mną indywidualnie uzgadniane, ponieważ są częścią wzorca umownego stosowanego przez Bank do zawierania także z innymi klientami identycznych pod względem stosowanego wzorca umownego umów o
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien | stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.25) | 06114323264-05-17(1.25) | 27155758175-04-17(1.31) |

...
(92) 5
...
(93) --- Page 5 ---
...
(94) --- Page 6 ---
...
(95) 4.5
...
(96) 4.6
...
(97) 4.7
...
(98) 4.8
...
(99) 4.9 4.10
...
(100) kredyty "denominowane/indeksowanych”. A co za tym idzie nie miałam rzeczywistego wpływu na sporne postanowienia umowy, gdyż postanowienia te zostały narzucone mi przez Bank jako jeden z warunków który musiał być zaakceptowany celem uzyskania kredytu w pożądanej wysokości.
--- Słowa kluczowe: kredyt | postanowienie_umowne | kredyt

...
(101) Co więcej, warunki i rodzaj ubezpieczenia, wysokość składki a także wyboru ubezpieczyciela zostały uzgodnione między stronami umowy ubezpieczenia tj. Bankiem a zakładem ubezpieczeń, i nigdy nie były ze mną negocjowane.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie | strony_sporu | umowa | ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(102) Podobnie, jak zasady ponoszenia kosztów z tytułu UNWW, które zostały określone regulaminem i cennikami wewnętrznymi ustalanymi przez Bank, a na które ja jako konsument nie miałam wpływu.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | regulamin | konsument

...
(103) Jednocześnie, ubezpieczenie którego kosztami zostałam obciążona, nie przyznaje mi żadnych świadczeń i nie stanowi żadnej formy ubezpieczenia dla mnie jako kredytobiorcy, lecz stanowi wyłącznie mechanizm zabezpieczający interes banku.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredytoborca | zabezpieczenie

...
(104) Pragnę także zauważyć, że sposób ustalenia składki ubezpieczenia został ukształtowany przez Bank w sposób niejasny i dezinformacyjny. W mojej opinii przedstawione przez Bank zapisy Umowy i Regulaminu kredytu nie dawały mi możliwości stwierdzenia, w jakim stopniu wysokość składki ubezpieczeniowej będzie zależna od zmiany kursy CHF i jak to wpłynie na wydłużenie okresu w którym nakładane są na mnie koszty ww. ubezpieczenia. Co kwestionuje poziom rzetelność zapisów Umowy precyzujących łączna kwotę kosztów, opłat i prowizji, a także stoi w sprzeczności z zasadami dotyczącymi udzielania kredytu konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | umowa | regulamin | kredyt | ubezpieczenie | waluta_obca | ubezpieczenie | umowa | kredyt | konsument

...
(105) Wobec powyższego, wymienione zapisy Umowy i Regulaminu Kredytu bazują na czynnikach subiektywnych, nadających Bankowi uprawnienia do kształtowania zobowiązania.
--- Słowa kluczowe: umowa | regulamin | kredyt | zobowiazanie

...
(106) Przytoczone zapisy uznawane są za abuzywne (niedozwolone) i w świetle art.385/1, i powinny być usunięte z Umowy, a wszelkie pobrane z tego tytułu kwoty należy uznać za bezpodstawnie uzyskane przez Bank korzyści majątkowe, które powinny być mi zwrócone przez Bank, jako świadczenie należne w świetle art. 405 k.c. w zw. z art 410 k.c.
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | art.385art. | umowa

...
(107) Podsumowanie
...
(108) 5.1
...
(109) 5.2
...
(110) 5.3
...
(111) Podsumowując zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wnoszę o przesłanie odpowiedzi na wszystkie powyższe roszczenia na mój adres email
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(112) Jednocześnie zwracam uwagę Banku na fakt, że odpowiedź na reklamację wprowadzająca w błąd może zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu karnego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(113) Przypominam, że prezentowane przez Bank w odpowiedzi uzasadnienie faktyczne i prawne powinno odnosić się do konkretnych zapisów w Umowie oraz przepisów prawa, obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, jak również uwzględniać:
--- Słowa kluczowe: umowa | moment_zawarcia_umowy

...
(114) • zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) przed prawem krajowym, która obowiązuje w Polsce od 2004r., np. Dyrektywa Rady 93/13/EWG i Kodeks Cywilny (KC;
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | kodeks_cywilny

...
(115) zasadę Lex specialis derogat legi generali, czyli prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym, np. Prawo Bankowe i KC;
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(116) zasadę Lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz,
...
(117) 6
...
(118) --- Page 6 ---
...
(119) --- Page 7 ---
...
(120) • założenie o racjonalności prawodawcy, który tworzy prawo stanowiące ramy obrotu gospodarczego, lecz nie akceptuje bezprawnych praktyk rynkowych z mocą wsteczną (fakt nowelizacji prawa w 201 Ir. jest bez znaczenia dla umów zawartych w 2008r.)
...
(121) 5.4 W przypadku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą i udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9, skieruję skargę do Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 01171436788-05-17(1.32) | 06074142417-05-17(1.13) | 06114323264-05-17(1.45) | 08155716284-05-17(1.50) | 08160500577-05-17(1.51) | 08161138858-05-17(1.8) | 08161138858-05-17(1.15) | 08170940832-05-17(1.17) | 08173701175-05-17(1.41) | 12091351162-05-17(1.144) | 13144135262-05-17(1.61) | 25190141371-04-17(1.29) | 25195624286-04-17(1.30) | 25195951355-04-17(1.28) | 25200118511-04-17(1.19) | 25200401832-04-17(1.32) | 25200720926-04-17(1.21) | 25202021176-04-17(1.33) | 27184533552-04-17(1.44) | 27195241407-04-17(1.10) | 27195748384-04-17(1.7) | 28183428137-04-17(1.103) |

...
(122) Z poważaniem
...
(123) Dnia
...
(124) 7
...
(125) --- Page 7 ---
...
(126) --- Page 8 ---
...
(127) - * p'.
...
(128) --- Page 8 ---


raiffeise-polbank_odpreklamacja

Spis Skan

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz