Szukaj w dokumentach

v1-21111111971/05/17

Sprawa: 21111111971/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: ponownie

Spis plikow

1. 20270127_inne | Skan
2. 20170210-odp | Skan


20270127_inne

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
...
(3) Reklamacja
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(4) podstawy prawnej umowy o przelewie wierzytelności
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa

...
(5) dotyczy:
...
(6) * umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny nr 10204274-203-
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(7) 122272! 797/! 5/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. (obecnie nr 84 1020 4274 0000 i i % 0001 i 346) z dnia 30-01-2006 r. zwanego dalej „Umową kredytu’'.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(8) * podstawy prawnej zmuszania do ubezpieczenia nieruchomości za pośrednictwem Banku i w wysokości wielokrotnie większej od kredytu pozostającego do spłaty
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | ubezpieczenie | nieruchomosc | kredyt

--- Podobne akapity: 01201351554-05-17(1.12) |

...
(9) * zmuszania do podpisania umowy o uznaniu długu pod pozorem podpisania umowy przelew wierzytelności pieniężnej z uraowu ubezpieczenia.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | ubezpieczenie

...
(10) __ Niniejszym składam reklamacje i skargę na doradcę PKO BP SA 1Oddział w stanowiska nr U Obsługa kredytów hipotecznych Annę Góra; u r • , łożyłem
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt

...
(11) za potwierdzeniem odbioru polisę ubezpieczenia nieruchomości nr 101683432 z dnia 24-0j- 2017 r. wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty zgodnie z umową.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | nieruchomosc | umowa

...
(12) Ubezpieczenie nieruchomości w firmie PZU SA zostało wskazane przy podpisaniu umowy przez Bank i zaraz po podpisaniu umowy kredytowej udałem się do siedziby ubezpieczyciela gdzie uruchomiłem ubezpieczenie nieruchomości wraz z cesja do polisy na rzecz PKO BP SA. na podstawie przekazanego do ubieczyciela dokumentu banku o cesji do wierzytelności podpisanej przeze mnie i żonę przy zawarciu umowy kredytowej. Corocznie polisy były ustanawiane na kwotę 140 tys. PLN przy składce 112 PLN od tego samego ubezpieczyciela, które bank pobierał bexposrednio / Superkonta w banku.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | nieruchomosc | umowa | umowa | kredyt | ubezpieczenie | ubezpieczenie | nieruchomosc | umowa | kredyt | waluta_krajowa | waluta_krajowa | ubezpieczenie

--- Podobne akapity: 01201351554-05-17(1.17) |

...
(13) W zw iązku z tym, ze bank odnawiał corocznie polisę ubezpieczenia w rej samej wysokości mimo iż kwota kredytu ulegała sukcesywnemu zmniejszeniu w dniu 24-01-2017 r sam udałem się do PZU SA w Przemyślu gdzie zawarłem wskazana polisę ubezpieczenia mieszkania przy ul. Reymonta 11/6 w Przemyślu na kwotę 50 000 PLN , jak wartość kredytu w dniu podpisania umowy o kredyt.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie | waluta_krajowa | kredyt | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01201351554-05-17(1.18) |

...
(14) W trakcie rozmowy doradca przyjęła i pokwitowała odbiór polisy wraz z cesja i uiszczeniem opłaty ale wskazywała na potrzebo podpisania umowy o przelew ie wierzytelności z umowy ubezpieczenia na rzecz banku podpisana przez mnie i koniecznie przez żonę. Zaskoczyło mnie to w iec poinformowałem doradcę, ze taka umowa była sporządzona i podpisana w dniu podpisania umowy o kredyt 30-01-2006 r i kopie tej umowę dostarczyłem do PZU w Przemyślu gdzie zawarłem umowę przekazana później do banku. Bank później na podstawie tej umowy i /łożonej dyspozycji odnawiał ta umowę.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | ubezpieczenie | umowa | umowa | kredyt | umowa | umowa | umowa | umowa

...
(15) 7-01-2/
...
(16) --- Page 1 ---
...
(17) --- Page 2 ---
...
(18) Ponieważ doradca upierała się, ze musze podpisać taka umowę powiedziałem, ze nie podpisze żadnej klauzuli o uznaniu długu z tytułu kredytuy czemu dałem wielokrotnie wyraz w składanych reklamacjach do banku i powiedziałem, ze kwestia ta pozostanie do rostrzygniecia sadu. Zadeklarowałem tylko podpisanie umowy o przelewie wierzytelności tylko zumowyubezpieczenianaktórejtylkojafigurowałemjakoubezpieczający. Powiedziałem, ze taką urnowy podpisze sam bo taka czynność nie przekracza czynośc zwykłego zarządu nad nieruehomoącia i nie wymaga podpisu drugiego współwłaściciela. Otrzymałem do podpisu urnowe z dnia 24-01-2016 r. gdzie w §{ ust i była klauzula o uznaniu długu z umowy kredytu w kwocie 20 670 CHF a w ust. 2 uznanie długu pozostającego do spłaty w kwocie 10 47,81 CHF, a dopiero w §2 umowy postanowienie o przelaniunarzeczPKOBPSA^■■■M^^^Hfcwierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy ubezpieczenia.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | reklamacja | umowa | umowa | kredyt | waluta_obca | waluta_obca | umowa | umowa | ubezpieczenie

...
(19) Powiedziałem, ze umowy w takiej postaci teraz nie podpisze bo musze ją skonsultować ze swim prawnikiem bo uznanie długu może mi uniemożliwić dochodzenia moich roszczeń co do unieważnienia umowy i wzajemnego rozliczenia się.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(20) Pracownik banku powiedziała, ze taka jest procedura w banku a brak podpisu mojego i zony na takiej umowie spowoduje, ze bank ponownie odnowi inna polisę a mnie odbciaży kosztami tej operacji.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(21) Powiedziałem, ze takie działanie może być odczytane jako oszustwo na moja szkodę a wytworzenie dwóch umów ie zmienia postanie rzeczy bo Ew. wypłata z polisy może nastąpić tylko jednorazowo z jednej z polis, a nie z dwóch, Stwirdziłem. ze nie ma potrzeby zawierania dóch połis i obciążania mnie ich kosztami bo tylko jedna jest prawnie skuteczna a wszelkie zawarte postanowienia w polisie o ubezpieczeniu nieruchomości jedt skuteczne w pełnym zakresiejak skutecznejest postanowieniu o ustanowieniu cesji z ubezpieczenia na
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | nieruchomosc | ubezpieczenie

...
(22) rzecz PKO BP SA co jest odnotowane w polisie.
...
(23) Doradca bankowy stwierdziła, ze musi to wyjaśnić ze swoimi przełożonymi.
...
(24) W związku z tym. ze zachowanie się doradcy bankowego mimo uprzedzenia było
...
(25) skandaliczne i noszące znamiona zmuszania mnie do określonego zachowania spenaiizowaneko w kk w postaci podpisania umowy o uznaniu długu co w konsekwencji może uniemożliwić lub znacznie tirudnić dochodzenie moich roszczeń względem banku domagam się zaprzestania takich praktyk w przyszłości i przeproszenia mnie za takie postępowanie.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(26) Zachowanie się pracownika banku względem kredytobiorcy nacechowanejest brakiem szacunku dła klienta banku I świadczy o dalszym nierównym traktowaniu kredytobiorcy w relacjach z bankiem co między innymi jest powodem, ze dotychczas zrezygnowałem z Superkonta w Banku jak i spłaciłem przedostatni kredyt w całości by
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredytoborca | kredyt

...
(27) całkowicie zaprzestać z usług bankowych tego banku w przyszłości.
...
(28) Zastrzegam sobie prawo złożenia zawiadomienia o przestępstwie oszustwa do
...
(29) organów ścigania w przypadku obciążenia mnie kosztami drugiej ewentualnej polisy ubezpieczeniowej.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(30) Domagam się zaniechania takich praktyk w przyszłości przez Bank i przeproszenia za powstały incydent.
...
(31) Z poważaniem
...
(32) --- Page 2 ---


20170210-odp

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Centrum Obsługi Klienta Oetalicznego Biuro Relacji z Klientami
...
(3) ul.Zana 32A
...
(4) 20-601 Lublin
...
(5) Bank Polski
...
(6) Umowo z Poczto Polska SA Nr 10 220626/W z dnia 31.12.2012 r. 1843392321 Nadano w PP Szczecin Z ł01 Data nadania: 2017-02-13 NEMO
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(7) Lublin, dnia 10.02.2017
...
(8) nr ZZ13-EM-51 -1264A9F4B/2017
...
(9) Dotyczy: zgłoszenia nr 1264A9F4B
...
(10) Szanowny Panie,
...
(11) W odpowiedzi na Pana reklamację z dnia 27.01.2017 r., dotyczqcq kredytu mieszkaniowego Własny Kqt hipoteczny umowa numer 84 1020 4274 0000 1196 0001 1346 (10204274-203-1222721797/15/2006) z dnia 30.01.2006 r., dziękuję za przekazanie uwag.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt | umowa

...
(12) Uprzejmie informuję, że na podstawie zapisów § 11 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionej umowy kredytu, zabezpieczeniem spłaty kredytu jest cesja praw na rzecz PKO Banku Polskiego z polisy ubezpieczeniowej kredytowanej nieruchomości.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | zabezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie | kredyt | nieruchomosc

--- Podobne akapity: 01201351554-05-17(2.13) |

...
(13) Ponadto zgodnie z zapisami § 28 ust. 8 umowy, Kredytobiorca zobowiązał się do ubezpieczenia w zakładzie ubezpieczeń akceptowanym przez PKO Bank Polski, nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z cesją praw do odszkodowania na rzecz PKO Banku Polskiego z polisy ubezpieczenia oraz odnawiania tego ubezpieczenia wraz z cesją do czasu całkowitej spłaty zadłużenia.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredytoborca | ubezpieczenie | ubezpieczenie | nieruchomosc | zabezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie | ubezpieczenie

--- Podobne akapity: 01201351554-05-17(2.14) |

...
(14) Wyjaśniam, że z uwagi na fakt, iż zrezygnował Pan z grupowego ubezpieczenia „Superochrona Domów i Lokali Mieszkalnych” dla Kredytobiorców kredytów hipotecznych i Pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez PKO Bank Polski, natomiast jako spełnienie powyższego zobowiązania dostarczył Pan umowę ubezpieczenia z dnia 24.01.2017 r. o numerze 1016833432 zawartą z PZU S.A. niezbędnym jest sporządzenie Umowy o przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredytoborca | kredyt | pozyczka | zobowiazanie | umowa | ubezpieczenie | umowa | umowa | ubezpieczenie

...
(15) Wyjaśniam, że celem i skutkiem przelewu wierzytelności jest przejście wierzytelności na nabywcę i utrata jej przez cedenta - zbywcę. Przelew powoduje więc, że cedent przestaje być wierzycielem, a staje się nim cesjonariusz. Dotychczasowy wierzyciel zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego, jaki go wiązał z dłużnikiem. Cesjonariusz nabywa wierzytelność w takim zakresie i stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili dokonania przelewu. Zmienia się tylko osoba wierzyciela, czyli osoby uprawnionej do żądania spełnienia świadczenia. W wyniku przelewu, w rozumieniu art. 509 kodeksu cywilnego, przechodzi więc na nabywcę ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, który zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego, jaki wiązał go z dłużnikiem. Cesja umowy ubezpieczenia ma charakter akcesoryjny w stosunku do umowy kredytu hipotecznego.
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | kodeks_cywilny | zobowiazanie | umowa | ubezpieczenie | umowa | kredyt

...
(16) Zgodnie z art. 511 kodeksu cywilnego przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia wymaga zachowania formy pisemnej, ponieważ umowa ubezpieczeniowa została zawarta w formie pisemnej.
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | umowa | ubezpieczenie | umowa | ubezpieczenie

--- Podobne akapity: 01201351554-05-17(2.17) | 01201351554-05-17(2.50) |

...
(17) Nadmieniam, że dokonanie skutecznego przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia wymaga zawarcia
--- Słowa kluczowe: umowa | ubezpieczenie

...
(18) Powszechna Kaso Oszczędności Bonk Polski Spółka Akcyjna. 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
...
(19) Sad Rejonowy dla m. si. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026433,
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(20) NIP: 525-000 -77-38, REGON: 016298263-. kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PIN strono 1/3
...
(21) i: PP_K_FZN_C6-001 SKP;1843392321 STR:000261 (1/2)
...
(22) llillil
...
(23) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz