Szukaj w dokumentach

v1-13144135262/05/17

Sprawa: 13144135262/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: W załączeniu 3 reklamacje, plik BPH 3-reklamacje Brak podstawy do zawarcia umowy, antyspredowa.pdf wysyłane kolejno 24.01.2017, 30.01.2017 oraz 08.02.2017 r. na wszystkie 3 otrzymałem jedną zbiorczą odp. banku.

Spis plikow

1. bph-3-reklamacje | Skan
2. bph-odpowiedź-banku-620076013714-dotyczy-spraw-nr-80110733-80116406-80132468 | Skan


bph-3-reklamacje

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank BPH SA
...
(3) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk.
...
(4) Reklamacja —brak podstawy prawnej do zawarcia umowy o kredyt indeksowany do waluty obcej CHF
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | umowa | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 07181012275-05-17(1.4) | 07181012275-05-17(2.4) | 09110949313-05-17(1.4) | 10133232481-05-17(1.6) | 10133232481-05-17(3.8) |

...
(5) dotyczy umowy nr 76013714 z dnia 11.07.2008 r., zwanej dalej "Umową".
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(6) Niniejszym informuję, i wg stanu mojej obecnej wiedzy nie istniała w polskim prawie na dzień zawarcia mojej Umowy podstawa prawna dla zawarcia ze mną przez Bank w dniu 11.07.2008 roku umowy o kredyt indeksowany do waluty obcej CHF. (umowa nr 76013714).
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | podstawa_prawna | umowa | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca | umowa

...
(7) Jeśli w ocenie Banku istniała podstawa prawna do zawarcia takiej umowy kredytu indeksowanego, to w ramach odpowiedzi na niniejszą reklamację Bank wyszczególni podstawę prawną dla zawarcia
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa | kredyt_indeksowany | reklamacja | podstawa_prawna

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(1.8) | 07181012275-05-17(1.8) | 07181012275-05-17(2.8) | 09110949313-05-17(1.6) | 27195241407-04-17(1.5) |

...
(8) ze mną tej Umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(9) Pod pojęciem "wyszczególnienia podstawy prawnej" rozumiem wyszczególnienie wszystkich aktów prawnych, wraz z wyszczególnieniem odpowiednich numerów paragrafów, ustępów etc. - w brzmieniu
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna

...
(10) z dnia 11.07.2008 roku. z których jednoznacznie wynikałoby, i polskie prawo w dniu 11.07.2008 roku przewidywało zawieranie przez banki z konsumentami umów o kredyty indeksowane walutą obcą CHF.
--- Słowa kluczowe: konsument | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(1.9) | 09110949313-05-17(1.7) | 10133232481-05-17(1.10) | 27195241407-04-17(1.6) |

...
(11) Jednocześnie w związku z tym, e Bank nie poinformował mnie przy zawarciu Umowy ani nigdy później o celu, w jakim mój kredyt jest przez Bank indeksowany, wnoszę o podanie przez Bank celu, wjakim w mojej Umowie została zastosowana indeksacja przy u yciu dwóch rodzajów kursu waluty - kursu kupna oraz kursu sprzeda y waluty CHF z tabeli kursowej Banku.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | indeksacja | umowa | indeksacja | kurs_waluty | waluta_obca | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 05153808111-05-17(1.7) | 09110949313-05-17(1.9) | 10133232481-05-17(1.11) |

...
(12) Pozostawienie przez. Bank niniejszej reklamacji bez odpow iedzi lub przesłanie mi odpowiedzi ignorującej zadane w tej reklamacji pytania (czyli tzw. "odpowiedź nie na temat") będzie oznaczało uznanie
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(13) przez Bank, e zawarta przeze mnie z Bankiem Umowa o kredyt jest w całości niewa na z racji braku podstaw prawnych do jej zawarcia.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(14) Zgodnie z Art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wnoszę o przesłanie odpowiedzi na mój adres email:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(15) Z powa aniem.
...
(16) Warszawa, dnia 24.01.2017 roku.
...
(17) --- Page 1 ---
...
(18) --- Page 2 ---
...
(19) Bank BPH SA
...
(20) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk.
...
(21) Reklamacja podstawy prawnej udzielenia kredytu.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | kredyt

...
(22) Dotyczy umowy nr 76013714 z dnia 11.07.2008 r., zwanej dalej "Umową".
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(23) Niniejszym kwestionuję podstawę prawną udzielenia mi przez Bank kredytu na podstawie Umowy z tego powodu, e na dzień zawarcia Umowy ustawa prawo bankowe w art. 69 ust. 1 nie przewidywała takiej konstrukcji umowy o kredyt, gdzie wysokość zadłu enia kredytobiorcy wobec Banku ju w dniu uruchomienia kredytu wzrasta o dodatkowy koszt kredytu IKK (Indeksacyjny Koszt Kredytu) wyliczany wg wzoru:
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | kredyt | umowa | moment_zawarcia_umowy | prawo_bankowe | art.69 | umowa | kredyt | kredytoborca | kredyt | kredyt | indeksacja | kredyt

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.9) | 18162405305-05-17(1.6) |

...
(24) IKK = (KUK/KK_CHF)*KS_CHF-KUK
...
(25) gdzie:
...
(26) IKK - Indeksacyjny Koszt Kredytu
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kredyt

...
(27) KUK - kwota udostępnionego kapitału
...
(28) KK_CHF - kurs kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia uruchomienia kredytu
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | tabela_kursowa_banku | kredyt

...
(29) KS_CHF - kurs sprzeda y waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia spłaty kredytu.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | tabela_kursowa_banku | kredyt

...
(30) Dodatkowy koszt kredytu IKK, liczony dla dnia uruchomienia kredytu, nie mieści się w definicji art. 69 ust. 1ustawy- prawo bankowe, albowiem nie stanowi ani udostępnionego kapitału, ani prowizji od udzielenia kredytu, ani odsetek od udostępnionego kapitału, co oznacza, e zastosowany w mojej Umowie mechanizmindeksacjijestsprzecznyzustaw-ąprawobankowe,conamocyart. 58 §1i§2kodeksu cywilnego pozwala mi stwierdzić niewa ność tych zapisów mojej Urnowy, które odwołują się do kursów kupna i sprzeda y waluty indeksacji z tabeli kursowej Banku.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kredyt | odsetki | umowa | indeksacja | tabela_kursowa_banku

...
(31) Wnoszę tak e o usunięcie z Umowy tych zapisów, które, odwołując się do kursów' walut ustalanych przez Bank na nieznanych mi zasadach, ra ąco naruszają moje interesy jako konsumenta oraz są sprzeczne z dobrymi obyczajami:
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | konsument

...
(32) 1. Zapis § 7 ust. 2 Umowy stanowiący-, i w dniu uruchomienia kwota kredytu jest przeliczana na walutę indeksacji za pomocą kursu kupna z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty,
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | indeksacja | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.23) | 27085017197-04-17(1.8) | 27184533552-04-17(1.19) | 28084018994-04-17(1.9) |

...
(33) 2. Zapis § 7 ust. 2 Umowy stanowiący, i raty kredytu spłacane są w złotych wg kursu sprzeda y waluty indeksacji z tabeli kursowej Banku z dnia płatności raty.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_krajowa | indeksacja | tabela_kursowa_banku | rata

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.24) | 27085017197-04-17(1.9) | 27184533552-04-17(1.20) | 28084018994-04-17(1.10) |

...
(34) Powy ej przywołane zapisy umowne:
...
(35) 1. nie stanowią głównego świadczenia stron umowy-,
...
(36) 2. nie były ze mną indywidualnie uzgadniane, poniewa są częścią wzorca umownego stosowanego
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien

...
(37) przez Bank do zawierania tak e z innymi klientami identycznych pod względem wzorca umownego
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy

...
(38) umów o kredyty “indeksowane”
--- Słowa kluczowe: kredyt | indeksacja

...
(39) 3- ra ąco naruszają moje interesy jako konsumenta z tego powodu, e Bank nie zapoznał mnie w dniu
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(40) zawierania Umowy z zasadami, na których ustalane są kursy waluty indeksacji publikowane przez Bank w tabeli kursów walut, co oznacza, i Bank przyznał sam sobie, na mocy Umowy, nieodwołalne prawo do dowolnego decydow ania o ostatecznej i nieznanej w dniu zawarcia Umowy wysokości mojego zadłu enia wobec Banku wyra onego w walucie indeksacji oraz o wysokości rat
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | indeksacja | kurs_waluty | umowa | moment_zawarcia_umowy | indeksacja

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.28) | 27085017197-04-17(1.13) | 28084018994-04-17(1.20) |

...
(41) kredytowych, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz co jednocześnie jest ra ącym
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(42) naruszeniem równowagi między stronami Umowy'.
--- Słowa kluczowe: strony_sporu | umowa

...
(43) Jako e przywołane powy ej zapisy umowne odwołujące się kursów’walut z tabeli kursowej Banku
--- Słowa kluczowe: umowa | tabela_kursowa_banku

...
(44) (ustalanych na nieznanych mi zasadach), jako abuzywne nie są dla mnie wią ące w myśl art. 38s[i] kodeksu cywilnego, moja Umowo kredytu jest umową o kredyt złotówkowy z oprocentowaniem ustalanym wg zasad przyjętych w § 2 ust. 1 Umowy.
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | kodeks_cywilny | umowa | kredyt | umowa | kredyt_złotówkowy | oprocentowanie | umowa

...
(45) str. L/2
...
(46) Warszawa, dnia 30.01.2017 roku.
...
(47) --- Page 2 ---
...
(48) --- Page 3 ---
...
(49) Jednocześnie przypominam, i kodeks cywilny nakazuje oceny abuzywności danego postanowienia umownego dokonywać wg stanu prawnego na dzień zawarcia umowy (art. 385[2] kc), a w razie chęci podniesienia przez Bank argumentu, i kwestionowane przeze mnie powy ej postanowienia umowne stanowiły przedmiot indywidualnych uzgodnień z Kredytobiorcą, cię ar dowodu spoczywa na tym, kto się na tą okoliczność powołuje (art. 385[i] § 4 kc).
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | moment_zawarcia_umowy | art.385art. | postanowienie_umowne | indywidualne_uzgodnienia | kredytoborca

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.30) | 06114323264-05-17(1.31) | 13125332891-05-17(1.81) | 27085017197-04-17(1.21) | 27184533552-04-17(1.30) |

...
(50) Z uwagi na powy sze, w ramach niniejszej reklamacji wnoszę o przedstawienie przez Bank skorygowanego harmonogramu spłaty mojego kredytu z uwzględnieniem niewa ności tej części Umowy, która rzekomo upraw nia Bank do wyra ania mojego długu wobec Banku w walucie CHF oraz do wyra ania rat kredytu w walucie CHF.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt | umowa | waluta_obca | kredyt | waluta_obca

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.31) | 27184533552-04-17(1.31) | 28084018994-04-17(1.26) |

...
(51) W ramach odpowiedzi na niniejszą reklamację Bank dokona tak e wyliczenia nadpłaty na saldzie mojego kredytu, którą stanowi ró nica między ratami dotychczas przeze mnie wpłaconymi, a ratami nale nymi z tytułu udzielenia mi przez Bank kredytu wwalucie PLN na kwotę 123 943,05 zł zawartą w § 1ust. 1 Umowy, udzielonego na 240 miesięcznych rat z oprocentowaniem wg § 2 ust. 1 Umowy.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | umowa | oprocentowanie | umowa

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(1.32) | 27184533552-04-17(1.32) |

...
(52) Wnoszę tak e, aby w/w nadpłata (po jej uprzednim, dokładnym wyliczeniu przez Bank) została zaliczona na poczet spłaty kapitału jako częściowa wcześniejsi kapitału.
...
(53) Bank udostępni mi do akceptacji skorygowany wg powy szych zało eń harmonogram spłaty kredytu oraz szczegółowe wyliczenie w/w nadpłaty z podziałem na wyszczególnienie wszystkich rat dotychczas wpłaconych oraz rat nale nych mojego kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt

...
(54) Niniejsza reklamacja nie wyklucza wystąpienia przeze mnie w przyszłości z roszczeniem o uznanie całej Umowy za bezwzględnie niewa ną na mocy na art. 58 kc. oraz niewią ącej mnie z Bankiem na mocy art. 385 kć.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa

...
(55) Przypominam, e prezentowane przez Bank w odpowiedzi uzasadnienie faktyczne i prawne powinno odnosić się do konkretnych zapisów w Umowie oraz przepisów prawa, obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, jak równie uwzględniać:
--- Słowa kluczowe: umowa | moment_zawarcia_umowy

...
(56) a) zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) przed prawem krajowym, która obowiązuje w Polsce od 2004r., np. Dyrektywa Rady 93/13/EWG i Kodeks Cywilny (KC)
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | kodeks_cywilny

...
(57) b) zasadę Lex specialis derogat legi yenerali, czyli prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) nale y stosować przed prawem ogólniejszymi, np. Prawo Bankowe i KC,
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(58) c) zasadę Lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz,
...
(59) d) zało enie o racjonalności prawodawcy, który tworzy’prawo stanowiące ramy’obrotu gospodarczego, lecz nie akceptuje bezprawnych praktyk mikowych z mocą wsteczną (takt nowelizacji prawa w a o n r . jest bez znaczenia dla umów zawartych w 2008r.)
...
(60) W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą i udzielenia odpowiedzi w sposób
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(61) sprzeczny zwymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 20i5r. o rozpatiywaniu reklamacji przez podmioty’ rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności a r t . 9 , skieruję skargę do Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

...
(62) Z powa aniem.
...
(63) Str 2/2
...
(64) --- Page 3 ---
...
(65) --- Page 4 ---
...
(66) Bank BPH SA
...
(67) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk.
...
(68) Reklamacja umowy kredytu,
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt

...
(69) dotyczy umowy nr 76013714 z dnia 11.07.2008 r., zwanej dalej "Umową".
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(70) W nawiązaniu do udzielonego mi przez Bank z tytułu Umowy kredytu na kwotę 123 943,05 zł, przyjmując zało enie, e:
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(71) 1. kredyt zostaje uruchomiony jednorazowo,
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(72) 2. kursy walut opublikowane w tabeli kursowej Banku w dniu sporządzenia Umowy pozostają niezmienne
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | umowa

...
(73) przez cały okres spłaty kredytu (240 rat),
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(74) 3. wymienione w Umowie oprocentowanie kredytu z dnia sporządzenia Umowy (5,25%) jest niezmienne
--- Słowa kluczowe: umowa | oprocentowanie_dlugu | umowa

...
(75) przez cały okres spłaty kredytu (240 rat),
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(76) stwierdzam, e spłacając kredyt w 240 ratach równych w wysokości 426,81 CHF = 881,83 zł poniósłbym koszt kredytu równy 87 696,97 zł, stanowiący ró nicę między sumą wpłaconych 240 rat a kwotą udzielonego mi przez Bank kredytu wymienioną w §1 ust 1 Umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | kredyt | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 06053558362-05-17(1.6) | 06114323264-05-17(1.5) | 09105829922-05-17(1.17) | 10133232481-05-17(1.18) | 27155758175-04-17(1.8) | 28183428137-04-17(2.37) |

...
(77) Jednocześnie sam koszt odsetek od udzielonego na 240 rat kredytu na kwotę 123 943,05 zł z oprocentowaniem
--- Słowa kluczowe: odsetki | kredyt | oprocentowanie

...
(78) 5,25000% niezmiennym przez cały okres spłaty kredytu wyniósłby jedynie 76 500,87 zł.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(79) Powy sze oznacza, i na skutek przyjętych w Umowie zasad “indeksacji do waluty CHF” - nawet przy zało eniu niezmienności kursów waluty CHF z tabeli kursowej Banku od dnia sporządzenia Umowy a do dnia spłaty ostatniej raty kredytu, poniósłbym dodatkowy koszt kredytu w wysokości 87 696,97 zł - 76 500,87 zł = 11 196,10 zł.
--- Słowa kluczowe: umowa | indeksacja | waluta_obca | kurs_waluty | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | umowa | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.16) | 09105829922-05-17(1.19) |

...
(80) Niniejszym wnoszę więc o udzielenie przez Bank wyjaśnień, czym w rozumieniu art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe w brzmieniu z dnia zawarcia Umowy jest wykazany powy ej, dodatkowy koszt kredytu wynikający z umownej “indeksacji do waluty CHF” i wynoszący 11 196,10 zł przy zało eniu, e oprocentowanie oraz kursy walut znane w dniu sporządzenia Umowy nie ulegają zmianie przez cały okres spłaty kredytu (240 rat równych), jako e koszt odsetek od kwoty udostępnionego kredytu wynosi 76 500,87 zł a całkowity koszt spłaty kredytu w 240 ratach wynosi 87 696,97 zł, co wykazałem powy ej przy zało eniu niezmienności kursów walut z tabeli kursowej Banku oraz oprocentowania kredytu z dnia sporządzenia Umowy.
--- Słowa kluczowe: art.69 | prawo_bankowe | umowa | kredyt | umowa | indeksacja | waluta_obca | oprocentowanie | kurs_waluty | umowa | kredyt | odsetki | kredyt | kredyt | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | oprocentowanie_dlugu | umowa

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.23) |

...
(81) W mojej ocenie zastosowana w mojej Umowie “indeksacja do waluty CHF” jest sprzeczna z naturą kredytu opisaną w art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe z tego względu, i wykazany powy ej dodatkowy koszt kredytu w wysokości 11 196,10 zł jest kosztem nieprzewidzianym w art. 69 ust. 1 prawa bankowego (nie jest to ani koszt odsetek, ani koszt prowizji, a tylko takie koszty kredytu dopuszcza ustawa prawo bankowe) oraz nie wynika on ze zmiany wartości waluty indeksacji względem waluty polskiej w czasie spłaty kredytu, jako e w powy szym
--- Słowa kluczowe: umowa | indeksacja | waluta_obca | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | odsetki | kredyt | prawo_bankowe | indeksacja | kredyt

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.24) | 09105829922-05-17(1.21) |

...
(82) W arszaw a, dnia 08.02.2017 roku.
...
(83) str. 1/2
...
(84) --- Page 4 ---
...
(85) --- Page 5 ---
...
(86) przykładzie nieprzypadkowo przyjęte zostało zało enie niezmienności kursów waluty CHF z dnia sporządzenia Umowy przez cały okres spłaty kredytu.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | waluta_obca | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.24) | 05154616827-05-17(1.19) | 08155716284-05-17(1.33) | 08160500577-05-17(1.33) | 08162613612-05-17(2.9) | 08163036736-05-17(2.9) | 09105829922-05-17(1.21) | 13125332891-05-17(1.27) | 15181857688-05-17(1.6) | 15182213581-05-17(1.20) | 15182213581-05-17(3.16) | 21124926448-05-17(1.24) | 21125237148-05-17(1.47) | 25195624286-04-17(3.31) | 25200720926-04-17(4.33) |

...
(87) Występowanie w ramach mojej Umowy dodatkowego kosztu kredytu w wysokości 11 196,10 zł wynikającego wyłącznie z faktu stosowania przez Bank spreadu walutowego w tabeli kursowej Banku (przy zało eniu niezmienności oprocentowania oraz kursów walut z tabeli kursowej Banku z dnia sporządzenia Umowy) sprawia, e zawarta przeze mnie z Bankiem Umowa przeczy naturze umowy kredytu opisanej w art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe (który stanowi, e spłacając kredyt kredytobiorca zwraca do banku udostępniony kapitał, odsetki oraz prowizję z tytułu wypłaty kredytu), co na mocy art. 58 kodeksu cywilnego czyni niewa ną “indeksację do waluty CHF” w części, która odnosi się do kursów walut z tabeli kursowej Banku, przez co zawarta przeze mnie z Bankiem Umowa jest umową 0 kredyt złotówkowy z oprocentowaniem zgodnie z Umową ustalanym jako LIBOR 3M + wymieniona w Umowie niezmienna mar a Banku.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | stosowanie_postanowien | spread | tabela_kursowa_banku | oprocentowanie | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | umowa | umowa | umowa | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kredyt | kredytoborca | odsetki | kredyt | kodeks_cywilny | indeksacja | waluta_obca | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | umowa | umowa | kredyt_złotówkowy | oprocentowanie | umowa | umowa | marza

...
(88) W związku z powy szym wnoszę o przedstawienie przez Bank wyliczenia nadpłaty, którą stanowi ró nica między ratami przeze mnie dotychczas spłaconymi, a ratami nale nymi dla umowy, gdzie niewa na jest sprzeczna z naturą kredytu opisaną w prawie bankowym indeksacja kursami waluty CHF z tabeli kursowej Banku.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | prawo_bankowe | indeksacja | kurs_waluty | waluta_obca | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.26) | 09105829922-05-17(1.27) |

...
(89) Bank dokona zwrotu wyliczonej nadpłaty na mój rachunek bankowy nr 42 2490 1044 0000 4200 5548 0364 w terminie 14 dni od dnia zło enia niniejszej reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(90) Wyliczając nadpłatę dla rat wpłaconych przeze mnie w walucie CHF Bank przyjmie aktualną (kurs średni NBP dla waluty CHF) na dzień sporządzenia wyliczenia wartość wpłaconej raty.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca

...
(91) Uznając niniejszą reklamację, Bank ze skutkiem natychmiastowym zaprzestanie dalszego stosowania w mojej umowie zapisów odwołujących się do kursów kupna i sprzeda y waluty CHF wg tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu lub transz kredytu oraz z dnia płatności rat kredytu.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | stosowanie_postanowien | umowa | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | kredyt | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.33) |

...
(92) Dla przykładu, wyra ając moje zadłu enie wobec Banku w walucie CHF oraz raty kredytu w walucie CHF Bank stosuje zapis o wypłacie kredytu z przeliczeniem kwoty udostępnionego kredytu na walutę CHF wg kursu kupna z dnia wypłaty kredytu lub transzy kredytu.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | kredyt | waluta_obca | kredyt | kredyt | waluta_obca | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.34) | 09105829922-05-17(1.32) |

...
(93) Stosowanie tego zapisu przez Bank jest nieuprawnione (art. 58 kodeksu cywilnego w związku z art. 69 ust. 1 prawa bankowego).
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | kodeks_cywilny | art.69 | prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.35) | 09105829922-05-17(1.33) |

...
(94) Niniejsza reklamacja nie wyklucza wystąpienia przeze mnie wobec Banku z roszczeniem o uznanie Umowy w całości za niewa ną.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa

...
(95) W przypadku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą lub udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 1o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9, skieruję skargę do Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 01171436788-05-17(1.32) | 06074142417-05-17(1.13) | 06114323264-05-17(1.45) | 08155716284-05-17(1.50) | 08160500577-05-17(1.51) | 08161138858-05-17(1.8) | 08161138858-05-17(1.15) | 08170940832-05-17(1.17) | 08173701175-05-17(1.41) | 12091351162-05-17(1.144) | 25190141371-04-17(1.29) | 25195624286-04-17(1.30) | 25195951355-04-17(1.28) | 25200118511-04-17(1.19) | 25200401832-04-17(1.32) | 25200720926-04-17(1.21) | 25202021176-04-17(1.33) | 27184533552-04-17(1.44) | 27195241407-04-17(1.10) | 27195748384-04-17(1.7) | 28183428137-04-17(1.103) |

...
(96) Z powa aniem,
...
(97) IBI
...
(98) str. 2/2
...
(99) --- Page 5 ---


bph-odpowiedź-banku-620076013714-dotyczy-spraw-nr-80110733-80116406-80132468

Spis Skan

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz