Szukaj w dokumentach

v1-08161138858/05/17

Sprawa: 08161138858/05/17

Bank: BPH GE Money

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: Bank ignoruje decyzje Prezesa UOKiK oraz Rejestr UOKiK o twierdzi niezgodnie z prawdą, iż zryczałtowana opłata za monit odzwierciedla koszty rzeczywiste ponoszone przez Bank. Bank obarcza klienta kosztami prowadzenia swojej działalności (kosztami windykacji) oraz odmawia zwrotu opłaty za monit.

Spis plikow

1. 2016.10.13-reklamacja | Skan
2. 2016.11.10-odpowiedź-banku | Skan


2016.10.13-reklamacja

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank BPH S A. ul. Płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(3) Kredyt hipoteczny nr umowy 620075241700 (N09G/75241700)
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(4) Dotyczy opłaty w wysokości 8CHF naliczonej przez Bank za wezwanie do zapłaty z dnia 07.10.2016r.
...
(5) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(6) Niniejszym, powołując się na decyzję NR RBG - 21/2014 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/download.php?plik=15619), składam reklamację pobierania przez Bank opłaty za wezwanie do zapłaty w wysokości nieadekwatnej do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Bank z tego tytułu i jednocześnie wzywam Bank w trybie natychmiastowym do anulowania w/w opłaty pod rygorem zgłoszenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skargi w tej sprawie na działanie Banku rażąco naruszające interesy konsumentów oraz sprzeczne z dobrymi obyczajami poprzez stosowanie przez Bank opłat windykacyjnych wielokrotnie przekraczających rzeczywiste koszty ponoszone przez Bank z tego tytułu.
--- Słowa kluczowe: konsument | reklamacja | konsument | konsument | stosowanie_postanowien

...
(7) Jedyną drogą uniknięcia przez Bank postępowania UOKiK w niniejszej sprawie jest uznanie przedmiotowej opłaty w kwocie 8CHF za niebyłą.
...
(8) W przypadku rozpatrzenia mojej reklamacji niezgodnie z moją wolą i udzielenia mi odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9, skieruję skargę do Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 01171436788-05-17(1.32) | 06074142417-05-17(1.13) | 06114323264-05-17(1.45) | 08155716284-05-17(1.50) | 08160500577-05-17(1.51) | 08170940832-05-17(1.17) | 08173701175-05-17(1.41) | 12091351162-05-17(1.144) | 13144135262-05-17(1.61) | 25190141371-04-17(1.29) | 25195624286-04-17(1.30) | 25195951355-04-17(1.28) | 25200118511-04-17(1.19) | 25200401832-04-17(1.32) | 25200720926-04-17(1.21) | 25202021176-04-17(1.33) | 27184533552-04-17(1.44) | 27195241407-04-17(1.10) | 27195748384-04-17(1.7) | 28183428137-04-17(1.103) |

...
(9) Zwracam uwagę na fakt, że odpowiedź na reklamację wprowadzająca w błąd może zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu karnego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(10) Przypominam, że prezentowane przez Bank w odpowiedzi uzasadnienie faktyczne i prawne powinno odnosić się do konkretnych zapisów w Umowie oraz przepisów prawa, obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, jak również uwzględniać:
--- Słowa kluczowe: umowa | moment_zawarcia_umowy

...
(11) a) zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) przed prawem krajowym, która obowiązuje w Polsce od 2004r., np. Dyrektywa Rady 93/13/EWG i Kodeks Cywilny (KC)
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | kodeks_cywilny

...
(12) b) zasadę Lex specialis derogat legi generali, czyli prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym, np. Prawo Bankowe i KC,
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(13) c) zasadę Lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz,
...
(14) d) założenie o racjonalności prawodawcy, który tworzy prawo stanowiące ramy obrotu gospodarczego, lecz nie akceptuje bezprawnych praktyk rynkowych z mocą wsteczną (fakt nowelizacji prawa w 201 Ir. jest bez znaczenia dla umów zawartych w 2008r.)
...
(15) W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą i udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(16) 1) skieruję skargę do Rzecznika Finansowego,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(17) 2) skieruję skargę do Komisję Nadzoru Finansowego, wskazując że Bank prowadzi działalność z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. ww. Ustawy,
...
(18) 3) skieruję skargę do Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wskazując że Bank nie przestrzega kodeksu dobrych praktyk (Kodeksu Etyki Bankowej), do którego dobrowolnie przystąpił i zobowiązał się go przestrzegać,
--- Słowa kluczowe: konsument | kodeks_etyki_bankowej

...
(19) 4) skieruję skargę do Związku Banków Polskich (Komisję Etyki Bankowej), wskazując że Bank działa z naruszeniem Kodeksu Etyki Bankowej, którego jest sygnatariuszem.
--- Słowa kluczowe: kodeks_etyki_bankowej

...
(20) Gdańsk 13.10.2016
...
(21) --- Page 1 ---


2016.11.10-odpowiedź-banku

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Bank BPH SA
...
(3) ul. płk. Jana Pałubickiego 2 80-175 Gdańsk
...
(4) Gdańsk, dnia 10.11.2016 r.
...
(5) BankBPH grupa GE Capital
...
(6) dotyczy sprawy nr 19134416 dotyczy rachunku nr 620075241700
...
(7) Szanowny Panie,
...
(8) W odpowiedzi na Pana korespondencję z dnia 13.10.2016 r. dotyczącą opłaty za wezwanie do zapłaty, proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.
...
(9) Informuję, że zgodnie z zapisami umowy kredytu hipotecznego nr N09G/75241700 zobowiązał się Pan do spłaty rat w terminach i wysokościach określonych w harmonogramie spłat kredytu. Rata niespłacona w terminie traktowana jest jako zadłużenie przeterminowane, od którego na rachunku spłaty kredytu naliczane są odsetki za opóźnienie.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | kredyt | odsetki

...
(10) Jednocześnie wyjaśniam, że w przypadku opóźnień w spłacie rat kredytu Bank podejmuje działania zmierzające do ustalenia terminu spłaty oraz przyczyn powstania zaległości. W tym celu pracownicy Departamentu Windykacji podejmują próbę kontaktu telefonicznego z Kredytobiorcami oraz wysyłają płatne, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA obowiązującą dla ww. kredytu, pisemne wezwanie do zapłaty. Powyższe działania ustają z chwilą uregulowania kwoty zadłużenia. Podjęte przez Bank działania zmierzające do odzyskania zadłużenia przeterminowanego oparte są o art. 110 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r„ zgodnie z którym Bank może pobierać przewidziane w umowie prowizje i opłaty z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności, w tym także opłaty za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę osobom,
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredytoborca | kredyt | prawo_bankowe | umowa

...
(11) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(12) www.bph.pl
...
(13) --- Page 1 ---
...
(14) --- Page 2 ---
...
(15) Bank BPH SA # ul. płk. Jana Pałubickiego 2
...
(16) 80-175 Gdańsk
...
(17) BankBPH grupa GE Capital
...
(18) organom i instytucjom. W treści umowy oraz Taryfie opłat i prowizji, Bank w sposób precyzyjny informuje o wysokości oraz trybie pobierania opłaty. Naliczana opłata odzwierciedla rzeczywisty koszt Banku ponoszony w związku z realizowaną czynnością, nie ma ona natomiast charakteru kary umownej, gdyż wynika nie z faktu opóźnień w spłacie, ale z konkretnej i faktycznej czynności, stanowiąc zwrot jej kosztów, nie zaś zysk Banku.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(19) W świetle powyższego należy stwierdzić, że w ocenie Banku naliczanie ww. opłat jest czynnością dozwoloną.
...
(20) Wyrażam nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia uzna Pan za wyczerpujące. Informuję także, że odpowiedź na poruszone przez Pana kwestie w pismach z dnia 14.10.2016 r. oraz 18.10.2016 r. zostanie przesłana odrębną korespondencją.
...
(21) W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Bankiem pod numerem infolinii 801889 889* (z telefonów stacjonarnych) lub 58 30 07 500 (z telefonów stacjonarnych, komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych),a także pod adresem e-mail: KontaktBPH@ge.com. W kontaktach z Bankiem proszę posługiwać się numerem PESEL.
...
(22) *opłata za połączenie jest zależna od taryfy danego operatora
...
(23) Z poważaniem
...
(24) INFORMACJE DODATKOWE
...
(25) W przypadku zaistnienia nowych, nieujawnionych dotychczas okoliczności sprawy, które mogłyby wpłynąć na stanowisko Banku, istnieje możliwość ponownego zwrócenia się do Banku.
...
(26) Ponadto, w razie niezaakceptowania decyzji Banku lub niezadowolenia z uzyskanych wyjaśnień, ma Pan możliwość:
...
(27) Bank BPH Spółka Akcyjna, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260. NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony: 148.498.800 zł.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | krajowy_rejestr_sadowy

...
(28) www.bph.pl
...
(29) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz