Szukaj w dokumentach

v1-05145013135/05/17

Sprawa: 05145013135/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi: Na dwie reklamacje odpowiedzieli jeden raz. I po terminie 30 dni, mimo że jest inna data na dokumencie.

Spis plikow

1. unww | Skan
2. unww_odpowiedz | Skan


unww

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Warszawa, 24 lipca 2016 roku
...
(3) adres Kredytobiorców (do doręczeń):
--- Słowa kluczowe: kredytoborca

...
(4) MBANK S.A.
...
(5) ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
...
(6) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(7) Dotyczy umowy numer 0 0 8 7 4 ^ ^ ^ ^ ^ ° kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN" waloryzowany kursem CHF/EUR (umowa zawarta z BRE Bank S.A., datowana na dzień 25 czerwca 2008 roku), w której narzucono nam zapłatę składek na rzecz tak zwanego „ubezpieczenia niskiego wkładu własnego" (vel obowiązku zwrotu bankowi „kosztu" tych „składek") i następnie pobrano przez bank na poczet tego „ubezpieczenia niskiego wkładu
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | umowa | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

...
(8) własnego" kwoty 3150 zł dnia 4.07.2008 r.
...
(9) Ponieważ istnieje uzasadnione podejrzenie, iż nie byliśmy stronami ani beneficjentami tej umowy ubezpieczeniowej zwracamy się o z zwrot powyższej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami.
--- Słowa kluczowe: umowa | ubezpieczenie | odsetki

...
(10) Jednocześnie wnioskujemy o udostępnienie umowy ubezpieczeniowej niskiego wkładu własnego.
--- Słowa kluczowe: umowa | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

...
(11) --- Page 1 ---
...
(12) --- Page 2 ---
...
(13) Warszawa, 25 lipca 2016 roku
...
(14) Kredytobiorcy:
...
(15) MBANK S.A.
...
(16) ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
...
(17) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(18) Dotyczyumowynumer00874BBfl^lo kredythipotecznydlaosóbfizycznych„MULTIPLAN"waloryzowany kursem CHF/EUR (umowa zawarta z BRE Bank S.A., datowana na dzień 25 czerwca 2008 roku), w której narzucono nam zapłatę składek na rzecz tak zwanego „ubezpieczenia niskiego wkładu własnego" ( v e l obowiązku zwrotu bankowi „kosztu" tych „składek") i następnie pobrano przez bank od nas na poczet tego „ubezpieczenia niskiego wkładu własnego" kwoty 3315 zł dnia 2.09.2011 r.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waloryzacja_umowna | umowa | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

...
(19) Ponieważ istnieje uzasadnione podejrzenie, iż nie byliśmy stronami ani beneficjentami umowy ubezpieczeniowej zwracamy się o z zwrot powyższej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami.
--- Słowa kluczowe: umowa | ubezpieczenie | odsetki

...
(20) Jednocześnie wnioskujemy o udostępnienie umowy ubezpieczeniowej niskiego wkładu własnego.
--- Słowa kluczowe: umowa | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

...
(21) --- Page 2 ---


unww_odpowiedz

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) Sygr Num
...
(4) Łódź, 16.11.2016
...
(5) Dzień dobry,
...
(6) bardzo mi przykro, ale rozpatrzyłam Państwa reklamację negatywnie. Poniżej przekazuję szczegółowe wyjaśnienia.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(7) mBank S.A. nie podziela Państwa stanowiska, co do abuzywności, czy też nieważności kwestionowanych postanowień Umowy nr 00874_____ 'okredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MultiPlan" waloryzowany kursem CHF.
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | waloryzacja_umowna | waluta_obca

...
(8) Kredyt waloryzowany polega na tym, iż udzielany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu go na walutę waloryzacji (w tym wypadku CHF) w dniu uruchomienia kredytu. Harmonogram spłaty kredytu sporządzany jest w walucie waloryzacji, a spłata dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu jej według kursu waluty przypadającego
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | waluta_krajowa | waloryzacja_umowna | waluta_obca | kredyt | kredyt | waloryzacja_umowna | waluta_krajowa | kurs_waluty

...
(9) na dzień spłaty raty.
...
(10) W dacie zawierania z Państwem ww. umowy, w ofercie mBanku równolegle do kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej w pełni dostępne były kredyty złotówkowe. Kredyty waloryzowane kursem waluty obcej, udzielane były przy tym wyłącznie na wniosek klienta, tj. bank w żaden sposób nie narzucał klientom czy nie sugerował zaciągania kredytów, których udzielenie i spłata powiązane byłoby z odniesieniem do kursu waluty obcej. W powyższych okolicznościach, bank udzielił Państwu kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF na podstawie złożonego wniosku o udzielenie takiego kredytu, zaś zawarcie umowy kredytu przewidującej mechanizm waloryzacji kursem waluty obcej (przeliczenia kwoty kredytu na walutę waloryzacji), nie zostało Państwu narzucone, ani nie stanowiło elementu umowy
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | kredyt_złotówkowy | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | kredyt | kurs_waluty | kredyt | waloryzacja_umowna | waluta_obca | kredyt | umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | kredyt | waloryzacja_umowna | umowa

...
(11) kredytu, zamieszczonego w umowie wbrew Państwa woli.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(12) Odnosząc się do treści zastrzeżeń odnoszących się, do stosowania kursów wskazanych w tabeli kursowej mBanku, należy mieć na względzie, iż zapadłe orzeczenia SOKiK dotyczą sytuacji, dla których normatywne podstawy działania banków uległy w ostatnim czasie znaczącej
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | SOKiK

...
(13) zmianie. Orzeczenia będące podstawą wpisów w Rejestrze dotyczą natomiast stosowania wzorców obejmujących kwestionowane klauzule, przed wejściem w życie dodanych przepisów
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | stosowanie_postanowien

...
(14) art. 69 ust. 3 i art. 75b ustawy Prawo bankowe.
--- Słowa kluczowe: art.69 | prawo_bankowe

...
(15) Podnoszę również, że na skutek zmian wprowadzonych z dniem 26.08.2011 r. wobec wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 29.07.2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 165 poz. 984), począwszy od dnia 26.08.2011 r. kredytobiorcy spłacający kredyty denominowane lub indeksowane kursem waluty innej niż polska, nabyli uprawnienie do spłaty kredytów bezpośrednio w tej walucie, zaś banki mają obowiązek przyjmować wpłaty na poczet należności z tytułu rat kredytu denominowanego lub indeksowanego kursem waluty obcej, dokonywane bezpośrednio w walucie, w której kredyt
--- Słowa kluczowe: nowelizacja_prawo_bankowe | kredytoborca | kredyt_denominowany | indeksacja | kurs_waluty | kredyt | kredyt_denominowany | indeksacja | kurs_waluty | kredyt

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(2.39) | 09070541345-05-17(2.11) | 25195951355-04-17(2.18) | 26141910971-04-17(2.21) |

...
(16) jest denominowany/indeksowany, zaś realizując dyspozycję art. 69 ust. 3 i art. 75b ustawy Prawo bankowe, mBank (poprzednio działający pod firmą BRE Bank S.A.) umożliwia zawarcie
--- Słowa kluczowe: art.69 | prawo_bankowe

...
(17) mBank SA z siedziba w Warszawie, ul Senatorska 18.00-9S0 Warszawa, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000025237. posiadający numer identyfikacji jrodatkowe) NIP 526 021-50 88. o wpłaconym w cakrtct kapitale zakładowym, którego wysokoić wg stanu na dzłert 01 01 2016 r. wynosi 168955 696 złote
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(18) --- Page 1 ---
...
(19) --- Page 2 ---
...
(20) mBank
...
(21) prowadzenie rachunku walutowego na rzecz klienta.
...
(22) Na skutek zmian stanu prawnego, Kredytobiorca jest uprawniony do dokonywania spłaty kredytu bezpośrednio w walucie waloryzacji kredytu, tj. niezależnie od tabel kursowych banku.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(2.40) | 09070541345-05-17(2.51) | 15181857688-05-17(2.19) | 26141910971-04-17(2.23) |

...
(23) Nie bez znaczenia w sprawie jest ponadto fakt, iż bank umożliwiał spłaty kredytów waloryzowanych w walucie waloryzacji już od lipca 2009.
--- Słowa kluczowe: kredyt_waloryzowany | waloryzacja_umowna

...
(24) Jednocześnie, dla zawartej umowy, sposób ustalania kursów walut i chwila, na którą są one ustalane w oparciu o czynniki wymienione w umowie, nie nosi znamion dowolności, jak i nie jest możliwe dowolne ich kształtowanie przez bank. W zawartej przez strony umowie
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | umowa | umowa

--- Podobne akapity: 01202551205-05-17(2.41) | 09070541345-05-17(2.53) | 15181857688-05-17(2.22) | 25195951355-04-17(2.20) | 26141910971-04-17(2.24) |

...
(25) została sprecyzowana konkretna tabela kursowa, mająca zastosowanie do spłaty raty, tj. sprecyzowany został moment, dla którego ustalane są kursy walut. Ponadto, we wzorcu umownym (w rozumieniu art. 384 k.c.) są określone również czynniki wpływające na zmiany kursu waluty, tj. powodujące zmiany kursów walut ujmowanych w tabelach kursowych banku. Zgodnie z Regulaminem udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. stanowiącym integralną część zawartej
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | wzorzec_umowy | art.384 | kurs_waluty | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | regulamin | kredyt | pozyczka

--- Podobne akapity: 25195951355-04-17(2.20) | 26141910971-04-17(2.24) |

...
(26) z Panem umowy kredytowej (rozdział II, par. 3 ust. 6 Regulaminu):
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | regulamin

...
(27) §3
...
(28) (....) 6. Kursy kupna / sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane
--- Słowa kluczowe: spread

...
(29) są z uwzględnieniem poniższych czynników:
...
(30) a. bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym,
...
(31) b. podaży i popytu na waluty na rynku krajowym,
...
(32) c. różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym,
...
(33) d. płynności rynku walutowego,
...
(34) e. stanu bilansu płatniczego i handlowego.
...
(35) Czynniki te brane były pod uwagę przez mBank S.A. również w dacie uruchomienia kredytu i podjęcia przez mBank S.A. decyzji kredytowej o udzieleniu Państwu kredytu hipotecznego.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | kredyt

...
(36) Dodam, iż do zawarcia umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego doszło w ramach swobodnego Państwa wyboru. Wyjaśniam, iż w polskim prawie nie istnieje i nie istniał zakaz udzielania kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem waluty obcej, co potwierdził ustawodawca nowelizacją Prawa bankowego z 29.07.2011 o zmianie
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | nowelizacja_prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 08102551438-05-17(1.105) | 08140738183-05-17(1.112) | 21124926448-05-17(1.9) | 21125237148-05-17(1.26) | 21125341787-05-17(1.22) | 21125436391-05-17(1.9) |

...
(37) ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 165 poz. 984).
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(38) Z uwagi na przedstawione powyżej wyjaśnienia informujemy, że reklamację nie możemy rozpoznać zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(39) Mogą Państwo odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdą Państwo szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(40) W imieniu zespołu mBanku
...
(41) Specjalista
...
(42) mBank SA z siedziba w Warszawie. uL Senatorska 18.00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m st. warszawy XII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000025237. posiadający numer identyfikacji podatkowe) NIP: S26021 50 88. o wpłaconym w całoSct
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(43) kapitale zakładowym, którego wysokoiC wy stanu na dziefi 0101 20161 wynosi 168 9S5 696 złote
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(44) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz