Szukaj w dokumentach

v1-04142051693/05/17

Sprawa: 04142051693/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi: Żądałem kopii dokumentacji kredytowej - odmówiono mi.

Spis plikow

1. 02a_2017-03-31-kopia_dokumentacji-zadanie | Skan
2. 02b_2017-04-07-kopia_dokumentacji-odpowiedz | Skan


02a_2017-03-31-kopia_dokumentacji-zadanie

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) CK'cKl&Oi^ltK 'Oi'Wio'UjCj i m J e k u A M d iA !/] U j * k
...
(3) ^ l ^ u ' e ? li/ii/njcA, ofokCi'tM&M'kikCy f J?oj)ii ) , pVofi'f ^ C f C / t ^ S ^ '*
...
(4) - konli .,C^nejcA w«vu«Lo'<j
...
(5) % ljk& 6frUeJ<jłą/w:t^ka^,\MJejt>
...
(6) ^?(j|?i5xA^^cA sjprzezeĄi/n/uć ,V^oilua
...
(7) ynn
...
(8) H *fa
...
(9) ^
...
(10) ^ ztetywi***’
...
(11) "
...
(12) _•
...
(13) t
...
(14) I t f J Z i j s f y i d i oj <oh$oi t uj < cdćksh
...
(15) ^24flU '« luvviecibku^gVAfv Ovc^z CO(J
...
(16) 5&
...
(17) MartaSUrrKjk 3 1 HAP. 2017
...
(18) - ł a ń j ~ i = V 0 i H 5 ?
...
(19) d') vbh'txMzj t UJdk^o-cXj
...
(20) CO'/(7'W 'I koizikyV^fS CrtdKC £udoćj{c*Ut<ZfCĆ\
...
(21) --- Page 1 ---


02b_2017-04-07-kopia_dokumentacji-odpowiedz

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) ZAŚWIAOCZENIE
...
(3) COD BOD ZESPÓŁ OBSŁUGI ZAŚWIADCZEŃ W LUBLINIE UL. TOMASZA ZANA 32 A
...
(4) 20-601 LUBLIN
...
(5) Bank Polski
...
(6) SZANOWNY PAN
...
(7) Dnia: 07.04.2017
...
(8) Nr pisma: ZV51-AS-054-1266F95BB/2017
...
(9) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna zwana dalej PKO Bankiem Polskim SA, jako następca prawny Nordea Bank Polska S.A. zaświodcza, że:
...
(10) Posiada w:
...
(11) PKO Bonk Polski SA: O 13 W GDYNI
...
(12) Kredyt: KREDYT MIESZKANIOWY NORDEA HABITAT W CHF
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca

...
(13) Numer umowy kredytowej: (NRB ) Data udzielenia kredytu: 28.11.2007
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(14) W nawiqzaniu do Pana wniosku, PKO Bank Polski (jako następca prawny Banku udzielającego kredytu), w zakresie danych dotyczących:
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(15) - przekazania kopii regulaminu udzielenia kredytów hipotecznych obowiązującego na dzień udzielenia kredytu informuje, że regulamin stanowi integralną część zawartej umowy kredytu. Bank sporządza i zawiera umowę dla każdej ze stron, z których jeden egzemplarz jest przeznaczony dla Kredytobiorcy, Kredytobiorco otrzymał w /w dokument przy zawieraniu umowy kredytu,
--- Słowa kluczowe: regulamin | kredyt | kredyt | umowa | kredyt | umowa | kredytoborca | kredyt | umowa | kredyt

...
(16) - wydania kopii wniosku o zawarcie ww. umowy kredytowej informuje, że wniosek o udzielenie kredytu jest to formularz Banku, który Klient składa ubiegając się o kredyt. Bank może udostępnić Kredytobiorcy do wglądu przedmiotowy dokument w uzgodnionym wcześniej terminie i lokalizacji,
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | kredyt | kredytoborca

--- Podobne akapity: 28130214661-04-17(3.11) |

...
(17) - wydania kopii kosztorysu informuje, że dokument ten został dołączony do wniosku o udzielenie kredytu no potrzeby obsługi wniosku. Tym samym Kredytobiorca jest w posiadaniu przedmiotowego dokumentu,
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredytoborca

...
(18) - wydania kopii wniosków o uruchomienie poszczególnych transz kredytu informuje, że wnioski są dokumentami wewnętrznymi Banku i nie podlegają wydawaniu Klientom,
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(19) - wydania kopii weksla i deklaracji wekslowej informuje, że spłata w /w kredytu nie była zabezpieczono w formie weksla.
--- Słowa kluczowe: kredyt | zabezpieczenie

...
(20) PKO Bank Polski S.A. jako następco prawny Nordea Bank Polska S.A. informuje, iż zoworł z Nordea Bonk AB (publ), działającą poprzez oddział w Polsce pod firmą Nordea Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Umowę Przeniesienia Wierzytelności na Zabezpieczenie z dnia 2014-07-02 („Umowa przelewu"), na podstawie, której wierzytelności PKO Banku Polskiego S.A. wynikające z wyżej opisanej umowy kredytowej zostały przelane na rzecz Nordeo Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Zgodnie z Umową przelewu, PKO Bonk Polski S.A. jest zobowiązony i uprawniony m.in. do podejmowania wszelkich czynności administracyjnych oraz przyjmowania wpłat od dłużników w odniesieniu do przelanych wierzytelności, w tym także do sporządzenia niniejszego zaświadczenia. Nordea Bank AB (publ) działający poprzez swój oddział w Polsce prowadzący działalność pod firmą Nordea Bank AB Spółka Akcyjna Oddzioł w Polsce udzielił pełnomocnictwa na rzecz PKO Bonk Polski S.A. no podstawie Umowy przelewu m.in. do podejmowania wszelkich czynności w celu wykreślenio hipoteki zabezpieczającej Wierzytelność z chwilą, gdy ta wierzytelność zostonie w pełni spłacona.
--- Słowa kluczowe: umowa | zabezpieczenie | umowa | umowa | kredyt | umowa | zobowiazanie | umowa | hipoteka | zabezpieczenie

...
(21) Infolinio:
...
(22) 801-302-302, +48-81-535-65-65 Infolinia PKO Banku Polskiego
...
(23) 801-307-307, +48-81-535-60-60 Serwis dedykowany dla Klientów korzystojqcych ziPKO
...
(24) Powszechna Kaso Oszczędności Bank Polski Spółko Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
...
(25) Sqd Rejonowy dlo m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263: kopitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | waluta_krajowa

...
(26) strona t /2
...
(27) --- Page 1 ---
...
(28) --- Page 2 ---
...
(29) Zaświodczenie wydaje się na wniosek:
...
(30) Sporządził:
...
(31) ALDONA SKOREK STARSZY SPECJALISTA
...
(32) Wydruk dokumentu wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani pieczęci. Ookument sporzgdzony na podstawie art. 7 Prawa bankowego.
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(33) Powszechno Kaso Oszczędności Bonk Polski Spółka Akcyjno, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
...
(34) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38. REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(35) strono 2 / 2
...
(36) Potwierdzenie wydania zaświadczenia:
...
(37) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚĆ BANK POLSK! SA
...
(38) oddział v: w gdańsku
...
(39) •ji. Hewenuuo 11. óO S/O Gdańsk teł.583233502,fe*5*3W 3501
...
(40) I______________________________
...
(41) (Pieczęć nagłówkowej jednostki PKO Bonku Polskiego )
...
(42) Marta Ślimak (Pieczęć funkcyjno i podpis pracownika)
...
(43) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz