Szukaj w dokumentach

v1-08101326918/05/17

Sprawa: 08101326918/05/17

Bank: Millenium

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi:

Spis plikow

1. 1.unww_ | Skan
2. 4.-odpowiedź-unww | Skan
3. 2.unww_ | Skan
4. 6.odpowiedź-unww | Skan


1.unww_

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(3) Niniejszym, składam reklamację na działanie Banku Millennium i wnoszę o zwrot zapłaconej przeze mnie składki z tytułu ubezpieczenia kredytowanego wkładu finansowego (ubezpieczenia niskiego wkładu własnego) w kwocie 3d 0 zł w a z z odsetkami ustawowymi od dnia #.07.2C08r do dnia zapłaty zwrotu.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | odsetki

--- Podobne akapity: 08103518271-05-17(1.3) |

...
(4) W dniu #07.2008r. zawarłam z Bankiem Millennium umowę o kredyt mieszkaniowy hipoteczny NR KH, wypłacany w walucie polskiej, a określony w umowie w walucie obcej na kwotę 3o ' ,44 CHF
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 08103518271-05-17(1.4) | 11185816458-05-17(1.23) |

...
(5) Załącznik Nr I kopia umowy kredytu
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(6) W § 9ust 8 przedmiotowej umowy kredytowej zawarty został zapis zobowiązujący mnie - przed wypłatą kredytu - do ubezpieczenia kredytowanego wkładu finansowego w TUiR CIGNA S.A na pierwszy okres ubezpieczenia, tj. 36 miesięcy, poprzez dokonanie wpłaty z tytułu kosztów ubezpieczenia w kwocie 47$ zł .faktyczna kwota ściągnięta z konia przez Bank Millennium dn. #.07 2008i. Jednocześnie, zgodnie z $)ust 9 umowy kredytu, zobowiązana zostałam do przedłużenia ubezpieczenia kredytowanego wkładu finansowego na kolejne 36 miesięcy, w przypadku niespłacenia tegoż wkładu w pierwszym okresie. Następnie na kolejne 36 miesięcy. Składka na pokrycie kosztów ubezpieczana niskiego wkładu własnego pobrana została przez Bank Millennium poprzez automatyczne obciążenie mojego rachunku ,za 36 miesięcy w wysokości )616zł w dniu # 0 7 .2 0 )1 oraz na kwotę I366zł w'dniu 3#07.2014r.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | ubezpieczenie | ubezpieczenie | umowa | kredyt | zobowiazanie | ubezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

--- Podobne akapity: 08103518271-05-17(1.6) |

...
(7) Załącznik N r 2 - szczegóły transakcji bankowych
...
(8) Thkie działanie Banku uznaję za bezpodstawne i rużąco naruszające mój interes, bowiem:
...
(9) -
...
(10) -
...
(11) postanowienia umowy w zakresie opłacania przeze innie składki ubezpieczeniowej nie były ze mną negocjowane (nic były |xvddanc indywidualnym uzgodnieniom; warunki i treść umowy ubezpieczenia nie jest mi znana). Zobowiązanie to (notabene bez wskazanej podsiuwy prawnej) zostało odgórnie narzucone przez Bank Millennium , tym bardziej narzucone - że opłacenie przeze mnie składki ubezpieczeniowej warunkowało wypłatę kredytu;
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | ubezpieczenie | indywidualne_uzgodnienia | umowa | ubezpieczenie | zobowiazanie | ubezpieczenie | kredyt

--- Podobne akapity: 08103518271-05-17(1.11) |

...
(12) w przedmiotowej spiawic Bank Millennium zawarł klauzulę, która nałożyła na mnie zobowiązanie do ustanowienia zabezpieczenia w postaci opłacania kosztów umowy ubezpieczenia niskiego wkładu kredytów mieszkaniowych: w określonym z góry przez
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | zabezpieczenie | umowa | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredyt

...
(13) Hank Millennium
...
(14) Oddział bank" til.
...
(15) --- Page 1 ---


4.-odpowiedź-unww

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) DJA-WPft/DS
...
(3) Osoba prowadząca sprawę: Dorota Sycz
...
(4) Odpowiedź na reklamację Szanowna Pani,
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(5) Warszawa, 101 0.2016 r.
...
(6) •>
...
(7) W odpowiedzi na Pani pismo, dotyczące kredytu hipotecznego (numer Umowy Kf wyjaśniamy:
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(8) Pizypominamy, że zgodnie z Wnioskiem kredytowym nr z dnia ,2008 r. wnioskowała Pani o kredyt hipoteczny w łącznej wysokości 63 ODD,CO PLN na zakup nieruchomości, zaznaczając jednocześnie jako walutę kredytu „CUP" oraz jako formę dodatkowego zabezpieczenia ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Z uwagi n3 wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu tj. 69 200,00 wyniosła 98,27% w stosunku do wartości nieruchomości, niezbędne było ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia. Brak ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia kredytu skutkowałby otrzymaniem kredytu w maksymalnej wysokości 55 360,00 PLN. Niemniej jednak zdecydowała się Pani na ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Posiadała Pani również świadomość, że środki na pierwszą opłatę z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu wtasnego muszą zostać przez Panią zapewnione na koncie przed uruchomieniem kredytu • 55 ust 7 Regulaminu kredytowania osób fizycznych w ramach
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | waluta_krajowa | nieruchomosc | kredyt | zabezpieczenie | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | nieruchomosc | zabezpieczenie | kredyt | art.69 | nieruchomosc | zabezpieczenie | zabezpieczenie | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | zabezpieczenie | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredyt | regulamin | kredyt

--- Podobne akapity: 08103518271-05-17(2.9) |

...
(9) usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A (dalej: Regulamin).
...
(10) W umowie wprost zostało określone saldo, przy którym kredyt nie jest już objęty ochroną ubezpieczeniową (S 9 pkt 7): „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielenia kredytu stanic się równe ls*> niższe niż 55 360,00 PLN, stanowi ubezpieczenie kredytów hipotecznych z niskim udziałem własnym Kredytobiorcy na podstawie umowy zawartej przez Bank Millennium S.A. z TU InterRIsk SA. Natomiast S 9 pkt 9 Umowy stanowi, że „Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | ubezpieczenie | zabezpieczenie | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | ubezpieczenie | kredyt | kredytoborca | umowa | umowa

...
(11) Bank Millennium SA v/ww.bankmillennlum.pl ul. Stanisława Żaryna 2A, 07. S93 Warszawa TeleMillennium 801 331 331
...
(12) Szanowna Pani
...
(13) --- Page 1 ---


2.unww_

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Rank Millennium towarzystwie ubezpieczeniowym, w określonym /. góry okresie ubezpieczeniowym i w określonej z góry składce ubezpieczenia. Stroną przedmiotowej umowy ubezpieczenia był jedynie Bank Millennium i ubezpieczyciel. Moja rola. jako kredytobiorcy, sprowadzała się jedynie do ponoszenia kosztu objęcia ochroną ubezpieczeniową, którą dc facto objęty był jedynie Bank, hędący jednocześnie jedynym jej beneficjentem:
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie | umowa | ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredytoborca | ubezpieczenie

--- Podobne akapity: 08103518271-05-17(4.2) |

...
(3) - nic zostałam poinformowana przez Bank Millennium o warunkach ubezpieczenia, a w szczególności o wpływie zawarcia takiej umowy na moją sytuację, tj. o tym, ze w momencie ziszczenia się zdarzenia ubezpieczeniowego i wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela na rzecz Ranku (strony umowy), nadal będę zobowiązana (odpowiedzialność regresowa) do spłaty zaciągniętego kredytu, z tą jedynie zmianą, ze na rzecz zakładu ubezpieczeń (do wysokości wypłaconego przez mego odszkodowania). W związku z tym, uznawałam . że d/jęki umowie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (której koszt zawarcia poniosłam), w sytuacji wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego (braku spłaty kredytu) bylibyśmy zwolnieni (także wobec ubezpieczyciela) od części zobowiązania kredytowego pokrytego przez, zakład ubezpieczeń w ramach wypłaconego bankowi odszkodowania.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | umowa | ubezpieczenie | ubezpieczenie | umowa | zobowiazanie | regres | kredyt | ubezpieczenie | umowa | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie | zobowiazanie | kredyt | ubezpieczenie

--- Podobne akapity: 08103518271-05-17(4.3) |

...
(4) Stąd, zachowanie Banku polegające na nie udzieleniu mi informacji przy zawieraniu umowy kredytowej (odnośnie zapisów dotyczących zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego) było nierzetelne i nieuczciwe, odbiegające od obowiązujących standardów.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | zabezpieczenie | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

--- Podobne akapity: 08103518271-05-17(4.4) |

...
(5) Zdaniem Sądu, w tożsamej do będącej przedmiotem niniejszej reklamacji sprawie: „(...) stawianie
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(6) pozwanemu bankowi zarzutu niedoinformowania, dezorientacji, wywołania u konsumenta błędnego przekonania oraz wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności, jako działania ewidentnie sprzecznego z dobrymi obyczajami i przez to rażąco naruszającego interesy konsumenta, jest jak najbardziej uzasadnione.
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument

...
(7) - umowa zabezpiecza wyłącznic interes banku, który przerzuca ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej na mnie, kredytobiorcę. W chwili zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bank miał otrzymać spłatę kredytu, zaś moja sytuacja (kredytobiorcy, który finansuje ubezpieczenie) nic uległaby zmianie, gdyż nadal pozostaję zobowiązana do spłaty całego kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | zabezpieczenie | kredytoborca | ubezpieczenie | kredyt | kredytoborca | ubezpieczenie | zobowiazanie | kredyt

--- Podobne akapity: 08103518271-05-17(4.7) |

...
(8) W konsekwencji, pomimo, że to ja miałam obowiązek ponosić ciężar pokrycia kosztu ubezpieczenia, nic dzięki temu nic zyskałam (zgodnie z orzecznictwem: „ (...) nic można uznać, iż zyskiem konsumentów jest w tym wypadku sam fakt udzielenia kredytu, gdyż raki sposób przedstawiania tej sytuacji sugeruje jakoby bank udzielając kredytu nic nie zyskiwał, a przecież ■ mając na uwadzejego oprocentowanie -jest to oczywiście działalność czysto zarobkowa". Wyrok Sądu
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | konsument | kredyt | kredyt | oprocentowanie

--- Podobne akapity: 08103518271-05-17(4.8) |

...
(9) Rejonowego dla Warszawy, sygn. akt V Ća 2187/14).
...
(10) Występująca w tym przypadku nierównoważność świadczeń jest sprzeczna z naturą umów wzajemnych. Zgodnie z przywołanym wyżej Wyrokiem: „(...) z treści generalnej ubezpieczenia kredytów hipotecznych z niskim udziałem własnym kredytobiorcy, udzielanych przez Iłank. nie wynika konieczność obciążania składką ubezpieczeniową kredyfobioivvw. zwłaszcza. Ze stronami umowy był
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredyt | kredytoborca | ubezpieczenie | umowa

--- Podobne akapity: 08103518271-05-17(4.10) |

...
(11) pozwany bank oraz ubezpieczyciel. Strona pozwana pobierając z ruchunku bankowego swoich klientów środkifinansowe obciążała ich odpowiedzialnością za realizację powziętych przez siebie zobowiązań, na kształt których nie mieli oni zresztą Żadnego wpływu. ",
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(12) W sytuacji tej, niewątpliwie doszło do braku ekwiwalentności świadczeń. Bank niezasadnie obciążył mnie kosztami umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, tym bardziej, że nic nie zyskałam dzięki temu obowiązkowi. Bank działa w obrocie, mając na względzie wypracowanie zysku i z tego zysku powinien pokrywać ewentualne koszty umowy ubezpieczenia zabezpieczającej jego interesy. Bank nie powinien przerzucać ua mnie, konsumenta lyzyka prowadzenia swojej działalności gospodarczej.
--- Słowa kluczowe: umowa | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | umowa | ubezpieczenie | zabezpieczenie | konsument

--- Podobne akapity: 28161008473-04-17(3.27) |

...
(13) Dodatkowo, moje stanowisko znajduje potwierdzenie w piśmiennictwie oraz w orzecznictwie sądów, m.in.:
...
(14) - wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Sródmieścia z dnia 6 marca 2012 r. (sygn. akt 1C 494/11), w
...
(15) którym orzeczono, źc „Za niedopuszczalne uznać należało obciążanie klientów przez stronę pozwaną
...
(16) --- Page 1 ---


6.odpowiedź-unww

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) n
...
(3) ! v**
...
(4) iS
...
(5) P r:
...
(6) t?« Sr
...
(7) - ;• ?y
...
(8) Mie ulega wiem wątpliwości, że dokonując analizy wiążącej strony umowy, należy mleć na względzie zarówno stan faktyczny i prawny istniejący w chwili zawarcia te) umowy, jak również okoliczności, w których doszło do jej zawarcia.
--- Słowa kluczowe: umowa | stan_prawny | moment_zawarcia_umowy | umowa

--- Podobne akapity: 08103518271-05-17(3.9) |

...
(9) Wyjaśniamy dodatkowo, że wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko, co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami. Dlatego też, wyroki sądów , na które się Pani powołuje nię może stanowić podstawy roszczeń wobec Banku Millennium S.A.
--- Słowa kluczowe: wyrok_prawomocny | strony_sporu

...
(10) Nadmienić należy, 2e w sytuacji, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu osiągnie poziom określony w Umowie, dodatkowe zabezpieczenie w postaci Ubezpieczenia niskiego wkładu własnego nie będzie wymagane, n Bank zaprzestanie Jego pobierania.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | zabezpieczenie | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego

--- Podobne akapity: 08103518271-05-17(3.11) |

...
(11) W świetle powyższych wyjaśnień nie -widzimy podstaw do uznania Pan reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(12) W razie dalszych wątpliwości co do stanowiska Banku, ma Pani możliwość odwołania się. Poniżej szczegółowa informacja odnośnie liybu odwoławczego.
...
(13) If
...
(14) a. Odw-olania się do Banku od stanowiska zawartego w odpowiedzi na ztożoną reklamację. Odwołanie można ziozyć w formie pisemnej: osobiście w dowolnej Placówce Banku, listownie na adres siedziby Barku z dopiskiem Reklamacje, za pośrednictwem Millenet; a także w formie ustnej podczas wizyty w Placówce Banku lub telefonicznie nr 801 331 331. Bank na podstawie reklamacji złożone) w Placówce Banku sporządza protokół.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | reklamacja

...
(15) b. Skierowania sprawy do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, który działa przy Związku Banków Polskich, w zakresie roszczeń określonych w Regulaminie Arbitrażu Konsumenckiego dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich.
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(16) c. Zwrócenia się do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów, w przypadku posiadania statusu konsumenta.
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument

...
(17) 3
...
(18) Bank Millennium SA www.baiikmiUennium.pl ul. Stanisława źaryna ZA. OŻ-593 Warszawa TeleMilłcnnium 001 331 331
...
(19) *• Vi
...
(20) Tryb odwoławczy
...
(21) Informujemy, że istnieje możliwość:
...
(22) Kierująca Zespołem Produktów Hipotecznych Departament Jakości
...
(23) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz