Szukaj w dokumentach

v1-09110949313/05/17

Sprawa: 09110949313/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: reklamacja brak podstawy prawnej

Spis plikow

1. img20170509_13101944 | Skan
2. img20170509_13114959 | Skan


img20170509_13101944

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Raiffeisen Bank Polska SA ul. Grzybowska 78
...
(3) 00-844 Warszawa
...
(4) Reklamacja — brak podstawy prawnej do zawarcia umowy o kredyt indeksowany do waluty obcej CHF dotyczy umowy kredytu nr dnia 17-04-2008. zwanej dalej "Umowa”.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | umowa | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca | umowa | kredyt | umowa

...
(5) Niniejszym informuję, i wg stanu mojej obecnej wiedzy nie istniała w polskim prawie na dzień zawarcia mojej Umowy podstawa prawna dla zawarcia ze mną przez Bank w dniu 17 kwietnia 2008 roku umowy o kredyt indeksowany do waluty obcej CHF (umowa
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca | umowa

...
(6) Jeśli w ocenie Banku istniała podstawa prawna do zawarcia takiej umowy kredytu indeksowanego, to w ramach odpowiedzi na niniejszą reklamację Bank wyszczególni podstawę prawna dla zawarcia ze mną tej Umowy.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa | kredyt_indeksowany | reklamacja | podstawa_prawna | umowa

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(1.8) | 07181012275-05-17(1.8) | 07181012275-05-17(2.8) | 13144135262-05-17(1.7) | 27195241407-04-17(1.5) |

...
(7) Pod pojęciem „wyszczególnienie podstawy prawnej” rozumiem wyszczególnienie wszystkich aktów prawnych, wraz z wyszczególnieniem odpowiednich numerów paragrafów, ustępów etc. - w brzmieniu z dnia 17 kwietnia 2008 roku, z których jednoznacznie wynikałoby, i polskie prawo w dniu 17 kwietnia 2008 roku przewidywało zawieranie przez banki z konsumentami umów o kredyty indeksowane walutą obcą CHF.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | konsument | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(1.9) | 10133232481-05-17(1.10) | 13144135262-05-17(1.10) | 27195241407-04-17(1.6) |

...
(8) t. V>
...
(9) Jednocześnie, w związku z tym, e Bank nie poinformował mnie przy zawarciu Umowy ani nigdy później o celu, wjakim mój kredytjest przez Bank indeksowany, wnoszę o podanie przez Bank celu, w jakim w mojej Umowie została zastosowana indeksacja przy u yciu dwóch rodzajów kursu waluty -
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | indeksacja | umowa | indeksacja | kurs_waluty

--- Podobne akapity: 05153808111-05-17(1.7) | 10133232481-05-17(1.11) | 13144135262-05-17(1.11) |

...
(10) kursu kupnk oraz kursu sprzeda y waluty CHF z tabeli kursowej Banku.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | tabela_kursowa_banku

...
(11) Pozostawienie przez Bank niniejszej reklamacji bez odpowiedzi lub przesłanie mi odpowiedzi ignorującej zadane w tej reklamacji pytania (czyli tzw. „odpowiedź nie na temat”) będzie oznaczało uznanie przez Bank, e zawarta przeze mnie z Bankiem Umowa o kredytjest w całości niewa na z racji braku podstaw prawnych do jej zawarcia.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(1.19) | 05074827632-05-17(1.22) | 05075438951-05-17(1.23) | 05075934266-05-17(1.29) | 05080144959-05-17(1.22) | 05153808111-05-17(1.8) | 06053735817-05-17(1.7) | 06114208831-05-17(1.14) | 06114323264-05-17(1.62) | 08113032891-05-17(1.46) | 08113032891-05-17(1.50) | 08113614858-05-17(2.4) | 08115523582-05-17(1.46) | 08115523582-05-17(1.50) | 08123922342-05-17(1.46) | 08123922342-05-17(1.50) | 11185816458-05-17(1.7) | 13144135262-05-17(1.12) | 15181857688-05-17(1.9) | 15182213581-05-17(2.11) | 25195624286-04-17(1.6) | 26132319311-04-17(2.12) | 26135254922-04-17(2.8) | 28183428137-04-17(1.14) |

...
(12) Z powa aniem,
...
(13) Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r.
...
(14) --- Page 1 ---


img20170509_13114959

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Sygn. 1688657MSH
...
(3) Szanowna Pani
...
(4) W odpowiedzi na reklamację zarejestrowaną pod numerem 1688657, dotyczącą kredytu hipotecznego nr UUmowa"), poniżej przedstawiamy stosowne wyjaśnienia.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt

...
(5) Uprzejmie informujemy, że zawarcie w Umowie postanowienia o indeksowaniu kredytu do waluty CHF jest następstwem złożonego przez Panią wniosku o kredyt hipoteczny.
--- Słowa kluczowe: umowa | indeksacja | kredyt | waluta_obca | kredyt

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.9) | 10133232481-05-17(2.11) | 10153011984-05-17(1.46) |

...
(6) Wskazujemy, że żaden przepis prawa w chwili zawierania Umowy nie zabraniał zawierania umów kredytów indeksowanych. Podstawą prawną do zawarcia z Panią Umowy był art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe oraz art. 69 ustawy Prawo bankowe w zw. z art. 353[1] Kodeksu cywilnego, art. 358 Kodeksu cywilnego, art. 358[1] Kodeksu cywilnego. Możliwość wyrażenia kwoty zobowiązania w walucie obcej wynika z art. 358 Kodeksu cywilnego, potwierdza również bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego,
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | kredyt_indeksowany | podstawa_prawna | umowa | prawo_bankowe | art.69 | prawo_bankowe | art.353art. | kodeks_cywilny | art.358 | kodeks_cywilny | art.358art. | kodeks_cywilny | zobowiazanie_piniężne | waluta_obca | art.358 | kodeks_cywilny | sad_najwyzszy

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.10) | 10133232481-05-17(2.13) |

...
(7) w tym odnoszące się do brzmienia art. 358 Kodeksu cywilnego obowiązującego w chwili zawierania umowy przez strony.
--- Słowa kluczowe: art.358 | kodeks_cywilny | moment_zawarcia_umowy

...
(8) Mając na uwadze powyższe zawiadamiamy, iż Bank nie odnajduje po swojej stronie nieprawidłowości w zakresie wskazanym w reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(9) Z poważaniem Maciej,§iudq
...
(10) §pećjalista ds.‘Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(11) Zespół Obsługi Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(12) Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000 014540 przez Sad Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydz,ał Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, o nr NIP ; 526-020-58-71, o nr REGON: 010000854, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 2.256.683.400
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(13) Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Grzybowska 78 • 00-844 Warszawa • Tel. 801 180 801* • 22 549 99 99 •
...
(14) raitfeisenpolbank.com
...
(15) ‘ koszt poloczc-nia według laiyfy operatom
...
(16) Raiffeisen
...
(17) POLBANK
...
(18) Warszawa, 20.01.2017 r.
...
(19) --- Page 1 ---
...
(20) --- Page 2 ---
...
(21) tejtefrjM;si *>VT. jfcS
...
(22) Raiffeisen
...
(23) POLBANK
...
(24) Raiffeisen Bank Polska S.A. oświadcza, że Bank jest zobowiązany do wzięcia udziału w pozasądowym postępowaniu
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(25) w sprawie sporów konsumenckich toczącym się przed Rzecznikiem Finansowym (rf.gov.pl) oraz Arbitrem Bankowym (zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc). Bank informuje, że postępowanie jest wszczynane na wniosek konsumenta. Rzecznik Finansowy jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu przepisów ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: konsument | rzecznik_finansowy | konsument | rzecznik_finansowy | konsument

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.19) | 01092811794-05-17(2.22) | 01093025301-05-17(2.50) | 09110429944-05-17(3.48) | 09110429944-05-17(3.80) | 10133232481-05-17(2.36) | 10133232481-05-17(4.47) | 28084018994-04-17(2.71) |

...
(26) Informujemy, że jeśli wyrażone powyżej stanowisko Banku nie spotka się z Pani/Pana akceptacją, ma Pani/Pan możliwość: a) skierowania odwołania bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany dla składania reklamacji; b) skorzystania
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(27) z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (dla roszczeń do 8.000 PLN); c) wystąpienia
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(28) do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów; d) wystąpienia przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. z powództwem do właściwego sądu powszechnego (sądem właściwości ogólnej dla siedziby Banku dla roszczeń majątkowych do kwoty 75.000 PLN jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, natomiast dla roszczeń majątkowych powyżej kwoty 75.000 PLN
--- Słowa kluczowe: konsument | waluta_krajowa | waluta_krajowa

...
(29) oraz roszczeń niemajątkowych i dochodzonych łącznie z nimi roszczeń majątkowych Sąd Okręgowy w Warszawie);
...
(30) e) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego; f) wystąpienia z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu przed Rzecznikiem Finansowym, adres strony internetowej: www.rf.gov.pl, który jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy | konsument

...
(31) Raiffeisen Bank Polska S;A. z siedziba w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000 014540 przez Sąd Rejonowy dla miasla stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP : 526-020-58-71, o nr REGON: 010000854, o opłoconym kapilale zakładowym w wysokości PLN 2.256.683.400
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(32) Raiffeisen Bank Polska S.A, ul. Grzybowska 78 • 00-844 Warszawa • Tel. 801 180 801* • 22 549 99 99 •
...
(33) raiffeisenpolbank.com
...
(34) ’ koszl poleczenia według taryfy operatora
...
(35) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz