Szukaj w dokumentach

v1-10133232481/05/17

Sprawa: 10133232481/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: W odpowiedzi na przesłaną reklamację oraz późniejszą moje uwagi do odpowiedzi Banku, Raiffeisen/POLBANK uznaje reklamację jako bezzasadną, jako argument podając fakt iż UOKiK nie wpisał żadnych klauzul Raiffeisen do rejestru, i nieważne są żadne argumenty. Korespondencja z tym bankiem przypomina grę w pomidora, niezależnie od stawianego pytania i przedstawianej argumentacji Bank odpowiada „pomidor”.

Spis plikow

1. 20170315_reklamacja_klauzule_niedozwolone | Skan
2. 20170329_odp_banku_na_reklamację_sygn_1766894km | Skan
3. 20170406_odwołanie_od_odpowiedzi_1766894km | Skan
4. 20170427_odp_banku_do_odwołania_sygn_1773415bm | Skan


20170315_reklamacja_klauzule_niedozwolone

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Z
...
(3) V u 3 d te
...
(4) Rzeszów 15.03.2017r.
...
(5) Raiffeisen Bank Polska S.A. Al. Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa
...
(6) Reklamacja - wyjaśnienie podstawy prawnej do zawarcia umowy o kredyt indeksowany do waluty obcej CHF i wezwanie do usunięcia z treści umowy zapisów stanowiących klauzule niedozwolone
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | umowa | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca | umowa | klauzula_niedozwolona

...
(7) dotyczy umowy nr 200806HL004727802115 z dnia 26-06-2008 r. zwanej dalej „Umową” .
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa

...
(8) Niniejszym informuję, iż wg stanu mojej obecnej wiedzy nie istniała w polskim prawie, na dzień zawarcia mojej Umowy, podstawa prawna do zawarcia ze mną przez Bank w dniu 26-06-2008 roku, umowy o kredyt indeksowany do waluty obcej CHF.
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | podstawa_prawna | umowa | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(1.7) | 13144135262-05-17(1.6) |

...
(9) Jeśli, w ocenie Banku, istniała podstawa prawna do zawarcia ze mną umowy kredytu indeksowanego to proszę 0 jej wyszczególnienie.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa | kredyt_indeksowany

...
(10) Pod pojęciem „wyszczególnienia podstawy prawnej” rozumiem wyszczególnienie aktów prawnych, wraz z odpowiednimi numerami paragrafów, ustępów etc. - w brzmieniu z dnia 26-06-2008 roku, z których jednoznacznie wynikałoby, iż polskie prawo w tym dniu przewidywało zawieranie przez banki z konsumentami umów o kredyty indeksowane walutą obcą CHF.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | konsument | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(1.9) | 09110949313-05-17(1.7) | 13144135262-05-17(1.10) | 27195241407-04-17(1.6) |

...
(11) Jednocześnie w związku z tym, że Bank nie poinformował mnie przy zawarciu Umowy ani nigdy później o celu, w jakim mój kredyt jest przez Bank indeksowany, wnoszę o podanie przez Bank celu, w jakim w mojej Umowie została zastosowana indeksacja przy użyciu dwóch rodzajów kursu waluty - kursu kupna oraz kursu sprzedaży waluty CHF z tabeli kursowej Banku.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | indeksacja | umowa | indeksacja | kurs_waluty | waluta_obca | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 05153808111-05-17(1.7) | 09110949313-05-17(1.9) | 13144135262-05-17(1.11) |

...
(12) Proszę również o usunięcie z Umowy zapisów stanowiących klauzule abuzywne, odwołujące się do kursów walut ustalanych przez Bank na nieznanych mi zasadach, rażąco naruszające moje interesy jako konsumenta oraz sprzeczne z dobrymi obyczajami, ujęte w:
--- Słowa kluczowe: umowa | klauzula_niedozwolona | kurs_waluty | konsument

...
(13) 1. §2 ust.1 umowy o kredyt hipoteczny nr 200806HL004727802115 z dnia 26.06.2008r., stwierdza, że
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(14) „Kredytjest indeksowany do waluty obcej CHF”.
--- Słowa kluczowe: kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca

...
(15) 2. §7 ust.4 Regulaminu stanowi, że „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata
--- Słowa kluczowe: regulamin | kredyt_indeksowany | waluta_obca

...
(16) kredytu następuje w złotych wg kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa

...
(17) w momencie wypłaty środków z kredytu”.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(18) 3. §9 ust.2 ppkt.1 Regulaminu stanowi, że „raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej
--- Słowa kluczowe: regulamin | kredyt | waluta_obca

...
(19) i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu”.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt

...
(20) Przywołane powyżej zapisy Umowy wyczerpują treść klauzul niedozwolonych, które to zostały wpisane do Rejestru klauzul niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod numerem 3178 i 3179, 1jako abuzywne nie powinny być dla mnie wiążące w myśl art. 3851k.c.
--- Słowa kluczowe: umowa | klauzula_niedozwolona | rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument | klauzula_niedozwolona

...
(21) W związku z powyższym proszę o skorygowanie Umowy i usunięcie klauzul dotyczących indeksacji do waluty CHF a tym samym uznanie, że moja umowa była i jest od samego początku, w rozumieniu prawa, umową o kredyt złotówkowy udzielony na kwotę 247.507,11 zł z oprocentowaniem ustalonym wg zasad przyjętych w §3 ust. 2 Umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa | indeksacja | waluta_obca | umowa | umowa | kredyt_złotówkowy | oprocentowanie | umowa

...
(22) Jednocześnie przypominam, że kodeks cywilny nakazuje ocenę abuzywności danego postanowienia umowy dokonać wg stanu prawnego na dzień zawarcia umowy (art. 3852 k.c.). Ponadto w orzecznictwie sądowym zostało potwierdzone, że klauzule abuzywne, jako bezskuteczne, nie wiążą konsumenta z mocy samego prawa już w chwili zawarcia umowy, w której się znajdują, nie zaś dopiero w chwili wpisu klauzul do rejestru klauzul niedozwolonych. Również wskazano, że w przypadku uznania klauzul za niedozwolone nie istnieje podstawa prawna umożliwiająca zmianę postanowień umowy w inny sposób niż tylko poprzez wykreślenie takich
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | moment_zawarcia_umowy | art.385art. | klauzula_niedozwolona | konsument | moment_zawarcia_umowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | podstawa_prawna | zmiana_postanowien_umowy

...
(23) Strona 1
...
(24) --- Page 1 ---
...
(25) --- Page 2 ---
...
(26) zapisów, w konsekwencji należy więc przyjąć, że moja umowa winna być traktowana jako umowa bez indeksacji walutowej. Jednocześnie ma tu zastosowanie art.3851 §2 k.c., który stanowi, iż Umowa wiąże strony w pozostałym zakresie.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | indeksacja | art.385art. | umowa

...
(27) Z uwagi na powyższe, w ramach reklamacji, proszę również o:
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(28) - wyliczenie nadpłaty na saldzie mojego kredytu, powstałej z tytułu spłaty kredytu jako kredytu
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | kredyt

...
(29) „walutowego” (wysokość rat wyrażona w CHF), podczas gdy wobec nieobowiązywania - jako niezgodnego z prawem - zapisu o indeksowaniu kredytu do waluty CHF, kredyt ten w istocie od samego początku był kredytem udzielonym mi przez Bank w walucie PLN na kwotę 247.507,44 zł zawartą w §2 ust. 1 Umowy, na 456 miesięcznych rat z oprocentowaniem wg §3 ust. 2 Umowy,
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | indeksacja | kredyt | waluta_obca | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | umowa | oprocentowanie | umowa

...
(30) (wg moich wyliczeń na dzień 15.03.2017r. jest to nadpłata w kwocie 64.009,46 zł)
...
(31) - zaliczenie w/w nadpłaty na poczet spłaty kapitału, jako częściowa wcześniejsza spłata kapitału,
...
(32) - przedstawienie przez Bank skorygowanego harmonogramu spłat mojego kredytu z uwzględnieniem
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(33) nieważności tej części Umowy, która rzekomo, uprawnia Bank do wyrażenia mojego długu wobec
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(34) Banku w walucie CHF oraz rat kredytu w walucie CHF.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | kredyt | waluta_obca

...
(35) Bank udostępni mi do akceptacji skorygowany, wg powyższych założeń, harmonogram spłaty kredytu oraz wyliczone nadpłaty z wyszczególnieniem wszystkich rat dotychczas wpłaconych oraz rat należnych mojego kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt

...
(36) Mam nadzieję, że wykazane powyżej przesłanki pozwolą uznać reklamację jako zasadną, wynika ona tylko z faktu istnienia w Umowie zapisów uznanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za klauzule niedozwolone w jej efekcie nastąpi eliminacja tych zapisów bez naruszenia interesów żadnej ze stron umowy.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | konsument | klauzula_niedozwolona | umowa

...
(37) Z poważaniem
...
(38) Strona 2
...
(39) --- Page 2 ---


20170329_odp_banku_na_reklamację_sygn_1766894km

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Sygn. 1766894KM
...
(3) Raiffeisen
...
(4) POLBANK
...
(5) Warszawa, dnia 29-03-2017 r.
...
(6) Sz. Pan D ,------ Ul
...
(7) 31
...
(8) Szanowny Panie
...
(9) W odpowiedzi na reklamację zarejestrowaną w dniu 17.03.201 7 r. pod numerem 1766894, w związku
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(10) z Umową o Kredyt Hipoteczny nr 200806HL004727802115 {„Umowa"), poniżej wskazujemy, co następuje.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa

...
(11) Uprzejmie informujemy, że zawarcie w Umowie postanowienia o indeksowaniu kredytu do waluty CHF
--- Słowa kluczowe: umowa | indeksacja | kredyt | waluta_obca

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.9) | 01092811794-05-17(2.9) | 09105829922-05-17(2.44) | 09110949313-05-17(2.5) | 10153011984-05-17(1.46) |

...
(12) jest następstwem złożonego przez Pana wniosku o kredyt hipoteczny.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(13) Wskazujemy, że żaden przepis prawa w chwili zawierania Umowy nie zabraniał zawierania umów kredytów indeksowanych. Podstawą prawną do zawarcia z Panem Umowy był art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo bankowe oraz art. 69 ustawy Prawo bankowe w zw. z art. 353(1] Kodeksu cywilnego, art. 358 Kodeksu cywilnego, art. 358[1] Kodeksu cywilnego. Możliwość wyrażenia kwoty zobowiązania w walucie obcej wynika z art. 358 Kodeksu cywilnego, potwierdza również bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego,
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | kredyt_indeksowany | podstawa_prawna | umowa | prawo_bankowe | art.69 | prawo_bankowe | art.353art. | kodeks_cywilny | art.358 | kodeks_cywilny | art.358art. | kodeks_cywilny | zobowiazanie_piniężne | waluta_obca | art.358 | kodeks_cywilny | sad_najwyzszy

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.10) | 09110949313-05-17(2.6) |

...
(14) w tym odnoszące się do brzmienia art. 358 Kodeksu cywilnego obowiązującego w chwili zawierania umowy przez strony.
--- Słowa kluczowe: art.358 | kodeks_cywilny | moment_zawarcia_umowy

...
(15) Zawiadamiamy, że Bank nie podziela sygnalizowanego w treści Pana zgłoszenia zarzutu, jakoby w Umowie zawarte były klauzule abuzywne tożsame z klauzulami wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej„Rejestr"). W ocenie Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej „Bank") tego rodzaju zarzut jest pozbawiony podstaw faktycznych i prawnych.
--- Słowa kluczowe: umowa | klauzula_niedozwolona_tożsama_z_rejestrem | rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(16) Wyjaśniamy, że w Rejestrze nie ma żadnych klauzul dotyczących kredytów indeksowanych do waluty obcej, stosowanych przez EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (stronę Umowy) lub przez Polbank EFG S.A., których następcą prawnym jest Raiffeisen Bank Polska S.A. Równocześnie, zwracamy uwagę, że w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego prezentowane są poglądy, z których wynika,
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | kredyt_indeksowany | waluta_obca | stosowanie_postanowien | umowa | sad_najwyzszy

...
(17) że z faktu wpisania postanowienia wzorca umowy do Rejestru klauzul niedozwolonych nie można wywodzić zakazu posługiwania się przedmiotowym postanowieniem przez innych profesjonalnych uczestników obrotu w ich relacjach z konsumentami.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_wzorca_umowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | profesjonalista | konsument

--- Podobne akapity: 09110429944-05-17(3.39) | 10153011984-05-17(2.45) |

...
(18) Wskazujemy, że Umowa jest ważna i powinna być wykonywana przez każdą ze stron.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(19) W oparciu o powyższe informujemy, że Pana zarzuty i roszczenia w ocenie Banku są bezzasadne, tym samym Bank ich nie uznaje.
--- Słowa kluczowe: zarzuty | bezzasadne

...
(20) Z poważaniem
...
(21) Marta Kaczmarczyk Specjalista ds. Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(22) Zespół Obsługi Reklamacji •l- :|.lM . .7/
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(23) 4•) J
...
(24) p - I -:l-i 'A ■,YM v\R?<1*“•
...
(25) po'ffV-
...
(26) *-••!->■•
...
(27) Po<3T*IUi:-1 v-l
...
(28) wxIo.MRNv.......... iIf*0iSi»
...
(29) Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Grzybowska 7H • 00-844\V<.nvow- • ■ tpo!bani-
...
(30) I .\*ni 1*
...
(31) --- Page 1 ---
...
(32) --- Page 2 ---
...
(33) Raiffeisen
...
(34) POLBANK
...
(35) Raiffeisen Bank Polska S.A. oświadcza, że Bank jest zobowiqzany do wzięcia udziału w pozasqdowym postępowaniu
...
(36) w sprawie sporów konsumenckich toczącym się przed Rzecznikiem Finansowym (rf.gov.pl) oraz Arbitrem Bankowym (zbp.pl/dla-konsumentów/arbiter-bankowy/działalność). Bank informuje, że postępowanie jest wszczynane na wniosek konsumenta. Rzecznik Finansowy jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu przepisów ustawy o pozasqdowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: konsument | rzecznik_finansowy | konsument | rzecznik_finansowy | konsument

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.19) | 01092811794-05-17(2.22) | 01093025301-05-17(2.50) | 09110429944-05-17(3.48) | 09110429944-05-17(3.80) | 09110949313-05-17(2.25) | 28084018994-04-17(2.71) |

...
(37) Informujemy, że jeśli wyrażone powyżej stanowisko Banku nie spotka się z Pani/Pana akceptacją, ma Pani/Pan możliwość: a) skierowania odwołania bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany dla składania reklamacji; b) skorzystania
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(38) z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (dla roszczeń do 8.000 PLN); c) wystąpienia
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(39) do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów; d) wystąpienia przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. z powództwem do właściwego sądu powszechnego (sądem właściwości ogólnej dla siedziby Banku dla roszczeń majątkowych do kwoty 75.000 PLN jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, natomiast dla roszczeń majątkowych powyżej kwoty 75.000 PLN
--- Słowa kluczowe: konsument | waluta_krajowa | waluta_krajowa

...
(40) oraz roszczeń niemajątkowych i dochodzonych łącznie z nimi roszczeń majątkowych Sąd Okręgowy w Warszawie);
...
(41) e) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego; f) wystąpienia z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu przed Rzecznikiem Finansowym, adres strony internetowej: www.rf.gov.pl, który jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy | konsument

...
(42) *-i;•»,.-1• *!.•- ;
...
(43) >,V.AHJSO'H.V
...
(44) Raiffeisen Bank Polska S.A. ul Grzybowska 78 • 00-844 Warv'ciwg • Teł. 801 180 80S* * ;v Yt - ^ • • • litfeisfnpolbank.com
...
(45) --- Page 2 ---


20170406_odwołanie_od_odpowiedzi_1766894km

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) [ V I
...
(3) c t
...
(4) Dotyczy pisma sygn. 1766894KM
...
(5) Rzeszów 06.04.2017r.
...
(6) Raiffeisen Bank Polska S.A. Al. Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa
...
(7) Z przykrością konstatuję iż odpowiedź Banku na moje pismo reklamacyjne z dnia 15 marca 2017 roku jest bardzo pobieżna i ogólnikowa.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(8) Na moją prośbę o podanie podstawy prawnej do zawarcia ze mną przez Bank w dniu 26.06.2008 roku, umowy o kredyt indeksowany do waluty obcej CHF nr 200806HL004727802115 (zwanej dalej Umową), Bank stwierdza, cytuję:
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | umowa | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca | umowa

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(1.5) | 07181012275-05-17(1.4) | 07181012275-05-17(2.4) | 09110949313-05-17(1.4) | 13144135262-05-17(1.4) | 13144135262-05-17(1.6) | 27195241407-04-17(1.3) |

...
(9) „... że zawarcie w Umowie postanowienia o indeksowaniu kredytu do waluty CHFjest następstwem złożonego przez Pana wniosku o kredyt hipoteczny.” koniec cytatu.
--- Słowa kluczowe: umowa | indeksacja | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 28084018994-04-17(2.33) |

...
(10) Powyższe oznacza, ni mniej ni więcej tylko to, że wg Banku „dostałem to co chciałem”, przypominam jednak iż kredyt hipoteczny to nic innego jak „produkt finansowy”, mogłem otrzymać tylko taki kredyt jaki Bank miał aktualnie w swojej ofercie, więc za ten produkt, w tym za jego wady odpowiada Bank. Nadmieniam także iż w chwili ubiegania się o kredyt hipoteczny, to właśnie wg oceny Banku nie posiadałem zdolności kredytowej pozwalającej zaciągnąć kredyt „złotówkowy”, dlatego Bank zaproponował mi kredyt indeksowany do waluty CHF, na który to, w ocenie Banku, zdolność
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | kredyt | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | kredyt_indeksowany | waluta_obca

...
(11) kredytową już posiadałem.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(12) W dalszej części pisma Bank stwierdza, cytuję:
...
(13) „Wskazujemy, że żaden przepis prawa w chwili zawierania Umowy nie zabraniał zawierania umów kredytów indeksowanych. Podstawą prawną do zawarcia z Panem Umowy był art. 5 ust. 1 pkt. ustawy Prawo bankowe oraz art. 69 ustawy Prawo bankowe w zw. z art. 353[1] Kodeksu cywilnego, art. 358 Kodeksu cywilnego, art. 358[1] Kodeksu cywilnego. ” koniec cytatu.
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | kredyt_indeksowany | podstawa_prawna | umowa | prawo_bankowe | art.69 | prawo_bankowe | art.353art. | kodeks_cywilny | art.358 | kodeks_cywilny | art.358art. | kodeks_cywilny

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.10) | 09110949313-05-17(2.6) |

...
(14) Przywołany przez Bank art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe [Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939] stanowi, że: „Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.
--- Słowa kluczowe: art.69 | prawo_bankowe | umowa | kredyt | kredytoborca | umowa | kredytoborca | umowa | kredyt | odsetki | kredyt

...
(15) Kredytobiorca ma obowiązek zwrócić do banku kwotę kredytu, ale nie jakąkolwiek kwotę kredytu, a kwotę „wykorzystanego kredytu”. Bank - zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe - oddał mi do dyspozycji kwotę 247.507,11 zł, a ja wykorzystałem tą kwotę na umówiony cel. Zatem - kwotą wykorzystanego kredytu w rozumieniu polskiego prawa bankowego jest właśnie oddana mi fizycznie kwota 247.507,11 zł i taka kwota powinna, zgodnie z polskim prawem bankowym, zostać zwrócona do Banku (oczywiście obok umówionych prowizji i odsetek).
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | kredyt | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | umowa | kredyt | prawo_bankowe | prawo_bankowe | umowa | odsetki

...
(16) Tymczasem, zgodnie z zapisem umowy, powyższa kwota w dniu zawarcia umowy została indeksowana do waluty obcej CHF wg kursu kupna zgodnie z Tabelą Banku który w dniu 13.08.2008 r. wynosił 1,9402 zł/CHF. Na tej podstawie Bank ustalił moje zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu na kwotę 127.568,00 CHF. Z kolei zgodnie z §9 punkt 2 ppkt 1 Umowy, raty
--- Słowa kluczowe: umowa | moment_zawarcia_umowy | indeksacja | waluta_obca | waluta_obca | zobowiazanie | kredyt | waluta_obca | umowa

...
(17) Strona 1
...
(18) --- Page 1 ---
...
(19) --- Page 2 ---
...
(20) kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności pobierane są z rachunku bankowego według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku. W dniu 13.08.2008 r. kurs sprzedaży CHF w Banku wynosił 2,0509 zł/CHF, więc gdybym chciał w tym samym dniu spłacić zaciągnięty kredyt musiałbym zapłacić kwotę 261.629,21 zł (127.568,00 CHF x 2,0509 zł/CHF) tj. o 14.122,10 zł większą od zaciągniętego kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | kredyt

...
(21) Proszę o wytłumaczenie czym, w świetle art. 69 Prawa bankowego na który się Państwo powołujecie, jest ta dodatkowa kwota 14.122,10 zł o którą urósł mój dług wobec banku (już w dniu podpisania umowy), bowiem nie są to ani odsetki, ani kapitał ani nie jest to prowizja?
--- Słowa kluczowe: art.69 | prawo_bankowe | umowa | odsetki

...
(22) W mojej ocenie umowa, która nakłada na mnie obowiązek zwrotu kapitału w kwocie innej, niż kwota wykorzystanego przeze mnie kredytu, jest sprzeczna z prawem (ustawą). Bank, działając w oparciu o zezwolenia, nie mógł udzielić mi jakiegokolwiek kredytu na jakichkolwiek warunkach, a jedynie na tych, które są zdefiniowane w art. 69 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Umowa, w której Bank nakłada na mnie obowiązek zwrotu kwoty kapitału innej niż kwota wykorzystanego kredytu nie jest czynnością bankową i powinna być uznana (przez sąd powszechny) za nieważną w całości, bądź przynajmniej w części, w której naruszony został mój obowiązek do zwrotu wykorzystanego kredytu.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | umowa | kredyt | kredyt

...
(23) W mojej reklamacji prosiłem także o usunięcie z umowy zapisów stanowiących klauzule abuzywne, w odpowiedzi przesłanej przez Bank czytam, cyt.:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | klauzula_niedozwolona

...
(24) „Zawiadamiamy, że Bank nie podziela sygnalizowanego w treści Pana zgłoszenia zarzutu, jakoby w
...
(25) Umowie zawarte były klauzule abuzywne tożsame z klauzulami wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „Rejestr”). W ocenie Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej „Bank”) tego rodzaju zarzut jest pozbawiony podstaw faktycznych i prawnych.” koniec cytatu.
--- Słowa kluczowe: umowa | klauzula_niedozwolona_tożsama_z_rejestrem | rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(26) Przypominam więc, że do Rejestru klauzul niedozwolonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zostały wpisane następujące treści:
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument

...
(27) Numer wpisu: 3178
...
(28) Data wyroku: 2010-12-14
...
(29) Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
...
(30) "Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”
--- Słowa kluczowe: kredyt | indeksacja | kurs_waluty | kredyt

--- Podobne akapity: 10153011984-05-17(1.12) | 27085017197-04-17(1.5) |

...
(31) Numer wpisu: 3179
...
(32) Data wyroku: 2010-12-14
...
(33) Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
...
(34) "W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obwiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty"
--- Słowa kluczowe: kredyt_indeksowany | kurs_waluty | kurs_waluty

...
(35) Numer wpisu: 3182
...
(36) Data wyroku: 2010-12-14
...
(37) Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
...
(38) "W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy kredytu zwiększeniu ulegnie stosunek aktualnej wysokości salda zadłużenia kredytu wyrażonego w PLN do aktualnej wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub nastąpi zmiana wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub zagrożenie terminowej spłaty kredytu, i/lub pogorszenie się sytuacji finansowej Kredytobiorcy, Bank może zażądać ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu i/lub zlecić zbadanie stanu prawnego i technicznego oraz określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia na koszt Kredytobiorcy"
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | zabezpieczenie | zabezpieczenie | kredyt | kredytoborca | zabezpieczenie | kredyt | nieruchomosc | zabezpieczenie | kredytoborca

--- Podobne akapity: 10153011984-05-17(1.21) |

...
(39) Strona 2
...
(40) --- Page 2 ---
...
(41) --- Page 3 ---
...
(42) W związku z powyższym zauważam, co następuje:
...
(43) 1. §2 ust.1 mojej umowy o kredyt hipoteczny nr 200806HL004727802115 z dnia 26.06.2008r.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(44) (zwanej dalej Umową), stwierdza, że „Kredyt jest indeksowany do waluty obcej
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | indeksacja | waluta_obca

--- Podobne akapity: 07181012275-05-17(1.6) | 07181012275-05-17(2.6) | 08110821961-05-17(2.17) | 08113614858-05-17(4.11) | 10153011984-05-17(2.15) | 26132319311-04-17(1.5) |

...
(45) 2. §1 ust.2 Umowy stwierdza, że „Określenia użyte w Umowie mają znaczenie nadane im w„Regulaminie kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG”, zwany dalej
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | regulamin | kredyt

--- Podobne akapity: 09110429944-05-17(2.6) |

...
(46) „Regulaminem”, który stanowi integralną część Umowy”.
--- Słowa kluczowe: regulamin | umowa

...
(47) 3. §2 ust.12 Regulaminu określa: „Tabela - Tabela kursów walut obcych obowiązującą w Banku” .
--- Słowa kluczowe: regulamin | kurs_waluty

...
(48) 4. §7 ust.4 Regulaminu stanowi, że „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych wg kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu”.
--- Słowa kluczowe: regulamin | kredyt_indeksowany | waluta_obca | kredyt | waluta_krajowa | kredyt

...
(49) Stwierdzenia zawarte w Umowie oraz w Regulaminie, wyszczególnione powyżej w punktach od 1 do 4 wyczerpują treść klauzuli niedozwolonej nr 3178 Rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK.
--- Słowa kluczowe: umowa | regulamin | klauzula_niedozwolona | rejestr_klauzul_niedozwolonych

--- Podobne akapity: 10153011984-05-17(1.30) | 10153011984-05-17(1.40) |

...
(50) 5. §9 ust.2 ppkt.1 Regulaminu stanowi, że „raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty co jest tożsame z treścią klauzuli niedozwolonej nr 3179 Rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK.
--- Słowa kluczowe: regulamin | kredyt | waluta_obca | kredyt | klauzula_niedozwolona | rejestr_klauzul_niedozwolonych

--- Podobne akapity: 10153011984-05-17(1.31) |

...
(51) 6. §16 ust.9 Regulaminu stanowi: „Wprzypadku zmniejszenia wartości zabezpieczeń kredytu w stopniu, który nie zapewnia pełnego zaspokojenia wierzytelności Banku, pogorszenia się sytuacji finansowej Kredytobiorcy, zagrożenia terminowości spłat kredytu, Bank ma prawo zobowiązać Kredytobiorcę do zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia oraz zlecenia wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu, lub nieruchomości stanowiącej przedmiot finansowania, na koszt Kredytobiorcy"', co jest tożsame z treścią klauzuli niedozwolonej nr 3182 Rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK.
--- Słowa kluczowe: regulamin | zabezpieczenie | kredyt | kredytoborca | kredyt | kredytoborca | zabezpieczenie | nieruchomosc | zabezpieczenie | kredyt | nieruchomosc | kredytoborca | klauzula_niedozwolona | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(52) Przywołane w punktach 1-6 zapisy Umowy wyczerpują treść klauzul niedozwolonych, które to zostały wpisane do Rejestru klauzul niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ijako abuzywne nie powinny być dla mnie wiążące w myśl art. 3851k.c.
--- Słowa kluczowe: umowa | klauzula_niedozwolona | rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument | klauzula_niedozwolona

...
(53) Tymczasem Bank, jak zacytowałem wcześnie, nie widzi w powyższych zapisach treści niedozwolonych, co więcej, na potwierdzenie swojej opinii pisze, cytuję:
...
(54) „Wyjaśniamy, że w Rejestrze nie ma żadnych klauzul dotyczących kredytów indeksowanych do waluty obcej, stosowanych przez EFG S.A., których następcą prawnym jest Raiffeisen Bank Polska S.A. Równocześnie, zwracamy uwagę, że w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego prezentowane są poglądy, z których wynika, że z faktu wpisania postanowienia wzorca umowy do Rejestru Klauzul niedozwolonych nie można wywodzić zakazu posługiwania się przedmiotowym
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | kredyt_indeksowany | waluta_obca | stosowanie_postanowien | sad_najwyzszy | postanowienie_wzorca_umowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(55) postanowieniem przez innych profesjonalnych uczestników obrotu w ich relacjach z konsumentami.
--- Słowa kluczowe: profesjonalista | konsument

...
(56) koniec cytatu.
...
(57) Proszę Bank o przedstawienie sygnatur prawomocnych wyroków i ich uzasadnienia z których wynikałoby powyższe stwierdzenie, tak abym mógł się z nimi zapoznać, bowiem ja dysponuję z goła odmiennymi postanowieniami Sądu. W wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 maja 2005 roku (sygn. akt XVII AmA 46/04) Sąd wskazał, że wyrok SOKiK od chwili wpisania klauzuli do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK wywiera skutek względem wszystkich uczestników obrotu. W uchwale z dnia 13 lipca 2006 r., sygn akt. III SZP 3/06 Sad Najwyższy
--- Słowa kluczowe: SOKiK | SOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(58) Strona 3
...
(59) --- Page 3 ---
...
(60) --- Page 4 ---
...
(61) jednoznacznie wskazał, iż „stosowanie postanowień wzorców umów o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 47945 §2 k.p.c. może być uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów’. Tym samym SN przesądził, iż stosowanie klauzuli tożsamej z klauzulą wpisaną do rejestru niedozwolonych postanowień umownych, przez innego przedsiębiorcę, który nie był stroną lub uczestnikiem postępowania zakończonego wpisaniem danej klauzuli do rejestru, stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Należy przy tym podkreślić, iż dla uznania, iż klauzula wpisana do rejestru i klauzula z nią porównywana są tożsame w treści, nie jest konieczna dokładna literalna identyczność tych postanowień. Rozbieżność użytych wyrażeń, zmiana szyku zdania, czy zastosowanie synonimów nie eliminuje bowiem abuzywnego charakteru ocenianego postanowienia, jeżeli cel, w jakim wprowadzone zostało postanowienie umowne jest tożsamy. „Nie jest konieczna literalna zgodność porównywalnych klauzul. Głównym czynnikiem przesądzającym powinien być, zdaniem Sądu, zamiar, cel jakiemu ma służyć kwestionowana klauzula. Jeślijest on zgodny z celem utworzenia klauzuli uznanej za niedozwolona, można uznać, iż obie są tożsame” (wyrok SOKiK z dnia 25 maja 2005 r. sygn. akt XVII Arna 46/04). Stanowisko to znalazło potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2006 roku (sygn. akt III SZP 3/06), w której Sąd podniósł, iż „stosowanie klauzuli o zbliżonej treści do klauzuli wpisanej do rejestru, która wywołuje takie same skutki, godzi przecież tak samo w interesy konsumentów, jak stosowanie klauzuli identycznej co wpisana do rejestru.” Powyższe stanowiska potwierdza i przywołuje Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 20 września 2013 r. sygn. akt II CSK 708/12.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | SOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych | art.479art. | konsument | stosowanie_postanowien | rejestr_klauzul_niedozwolonych | niedozwolone_postanowienie_umowne | rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument | rejestr_klauzul_niedozwolonych | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | SOKiK | sad_najwyzszy | stosowanie_postanowien | rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument | stosowanie_postanowien | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(62) Ponownie przypominam, iż klauzule abuzywne są bezskuteczne ex ante i ex lege, więc nie wiążą konsumenta z mocy samego prawa już od chwili zawarcia umowy, w której znajduje się niedozwolone postanowienie, nie zaś dopiero od chwili wpisu klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych. Ponadto wskazano, że w przypadku uznania klauzuli za niedozwoloną nie istnieje podstawa prawna umożliwiająca zmianę postanowień umów w sposób inny niż tylko poprzez wykreślenie takich zapisów. Więc w konsekwencji należy przyjąć, że moja Umowa powinna być traktowana jako umowa bez indeksacji walutowej. Jednocześnie ma tu zastosowanie art. 3851 §2 k.c., który stanowi, iż Umowa wiąże strony w pozostałym zakresie. Stwierdzenie, że Umowa jest nadal ważna po usunięciu z niej klauzul abuzywnych, ma oparcie w orzecznictwie sądowym oraz pozostaje w pełni zgodne ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2014 r. (sygn. akt C-26/13).
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | konsument | moment_zawarcia_umowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | podstawa_prawna | zmiana_postanowien_umowy | umowa | umowa | indeksacja | art.385art. | umowa | umowa | klauzula_niedozwolona

...
(63) Mając na uwadze powyższe podtrzymuję uwagi przekazane do Banku w mojej reklamacji z dnia 15 marca 2017 roku iwnoszę o ponowne przeanalizowanie przez Bank jej treści.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(64) W mojej ocenie, w otrzymanej odpowiedzi z dnia 29.03.2017 r. (sygn. 1766894KM), Bank nie podał żadnych istotnych powodów które uprawniałyby do przyjęcia stanowiska mówiącego, że „zarzuty i roszczenia w ocenie Banku są bezzasadne, pozbawione podstaw faktycznych i prawnych”.
--- Słowa kluczowe: zarzuty | bezzasadne

...
(65) Z poważaniem
...
(66) Strona 4
...
(67) --- Page 4 ---


20170427_odp_banku_do_odwołania_sygn_1773415bm

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) 1 z 2/31
...
(3) Sygn. 1773415BM
...
(4) Szanowny Panie
...
(5) Raiffeisen
...
(6) POLBANK
...
(7) Warszawa, dnia 27-04-2017 r.
...
(8) F 000031 14B
...
(9) Nadano w PP Piotrków Tryb. E 301 w dniu : 28.04.2017
...
(10) Sz. Pan D *---- R
...
(11) 3
...
(12) W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 06.04.2017 r., doręczone do Raiffeisen Bank Polska S.A. („Bank")
...
(13) w dniu 13.04.201 7 r., dotyczące Umowy o Kredyt hipoteczny nr 200806HL004727802115 („Umowa"), stanowiące odwołanie od udzielonej odpowiedzi sygn. 1766894KM, poniżej prezentujemy stanowisko Banku w przedmiotowym zakresie.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa

...
(14) Informujemy, że Bank nie podziela stanowiska dotyczącego abuzywnego charakteru kwestionowanych
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona

...
(15) przez Pana klauzul zawartych w Umowie. Ponownie zawiadamiamy, że do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez UOKiK (dalej „Rejestr") nie została wpisana jakakolwiek klauzula indeksacyjna stosowana w umowach o kredyt indeksowany do waluty obcej przez Bank lub przez EFG Eurobank
--- Słowa kluczowe: umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | indeksacja | stosowanie_postanowien | umowa | kredyt_indeksowany | waluta_obca

...
(16) Ergasias S.A. Spółkę Akcyjną Oddział w Polsce lub przez Polbank EFG S.A. (których następcą prawnym
...
(17) jest obecnie Bank). Natomiast okoliczność, iż klauzula podobna do kwestionowanych w tej sprawie klauzul, stosowana przez innego przedsiębiorcę, została wpisana wcześniej do Rejestru, nie powoduje automatycznie uznania, że postanowienie zawarte w Umowie i Regulaminie jest abuzywne.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | rejestr_klauzul_niedozwolonych | umowa | regulamin | klauzula_niedozwolona

...
(18) Rozszerzoną skuteczność klauzul wpisanych do Rejestru ograniczona jest, bowiem wyłącznie do postępowań
--- Słowa kluczowe: rozszerzona_skutecznosc | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(19) w sprawie tej samej klauzuli przeciwko temu samemu pozwanemu oraz wyłącznie w relacji konsument
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(20) i przedsiębiorca, którego klauzula wpisana jest do Rejestru i w zakresie tego wzorca, którego postanowienie zostało uznane za niedozwolone. Takie stanowisko wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2008 r. w sprawie III CZP 80/08 (OSNC 2009, z. 9, poz. 118), wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2013 r. w sprawie II CSK 708/12 fwww.sn.pl), uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2013 r.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | sad_najwyzszy | sad_najwyzszy | sad_najwyzszy

...
(21) w sprawie III CZP 73/13 (OSNC 2014, z. 10, poz. 97), wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie III SK 18/13 fwww.sn.pl), wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie III CSK 204/13 fwww.sn.pl).
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy | sad_najwyzszy

...
(22) Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 23 października 2013 r. wydanym w sprawie IV CSK 142/13, podkreślił,że„kontrola abstrakcyjnego wzorca umowy nie może prowadzić do generalnego wyłączenia danej klauzuli z obrotu. Rzeczą sądu rozstrzygającego zarzut o niedozwolonej treści konkretnego postanowienia umowy kredytowej jest bowiem rozpoznanie tego zarzutu w indywidualnym układzie faktycznym,
--- Słowa kluczowe: kontrola_abstrakcyjna_wzorca_umowy | postanowienie_umowne | kredyt

...
(23) anie w sposób abstrakcyjny i mechaniczny. Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia in casu nie musi,bowiem być tożsama nawet w wypadku oceny tego samego postanowienia umownego stosowanego przez innego przedsiębiorcę."
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | stosowanie_postanowien

...
(24) Za wąskim rozumieniem rozszerzonej skuteczności, jeszcze przed uchwałą Sądu Najwyższego z dnia
--- Słowa kluczowe: rozszerzona_skutecznosc | sad_najwyzszy

...
(25) 7 października 2008 r. w sprawie III CZP 80/08, opowiedział się również SOKiK, m.in. W wyroku z dnia
--- Słowa kluczowe: SOKiK

...
(26) 22 sierpnia 2005 r. w sprawie XVII Arna 21/05 (Dz.Urz. UOKiK Nr 3, poz. 45), w którym uznał, iż „p o g lą d , żestosowanie klauzuli umownej wpisanej do Rejestru klauzul niedozwolonych na podstawie wyroku zapadłego
--- Słowa kluczowe: umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(27) przeciwko innemu podmiotowi jest zakazane także innym podmiotom,jest błędny.
...
(28) Raiffeisen Bant Polska S A z siedziba w Warszawie przy ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KR5 0000 014540 przez Sąd
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy

...
(29) Rejonowy dla miasto stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Retestnj Sądowego, o nr NIP : 526-020-58-71, o nr REGON: 010000854, o opłaconym kapitale zokłodowym w wysokości PIN 2.256.683.400,00
...
(30) Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Grzybowska 78 • 00-844 Warszawa • Tel. 801 180 801' • 22 549 99 99 •
...
(31) raiffeisenpolbank.com
...
(32) • koili pdłocie.lia wfcdtus wryty opcrfOJCTO
...
(33) --- Page 1 ---
...
(34) --- Page 2 ---
...
(35) 2.2/31
...
(36) Raiffeisen
...
(37) POLBANK
...
(38) Występuje też bogate orzecznictwo Sądów Apelacyjnych podzielające takie wąskie rozumieniem rozszerzonej skuteczności wpisów klauzul do Rejestru (zob. przykładowo wyroki: w sprawie VI ACa 1477/09
--- Słowa kluczowe: sad_apelacyjny | rozszerzona_skutecznosc | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(39) [Lex nr 1120225], w sprawie VI ACa 618/11 [Lex nrl 164709], w sprawie VI ACa 637/1 1 [Lex nr 1171453], w sprawie VI ACa 1276/11 [Lex nr 1281131], w sprawie VI ACa 974/11 [Lex nr 12811 62], w sprawie VI ACa 324/12 [Lex nr 1238372], w sprawie VI ACa 402/12 [Lex nr 1238379]).
...
(40) Z tego też względu wykluczyć należy uznanie, iż moc wiążąca wyroku i powaga rzeczy osądzonej może rozciągać się na podobne lub nawet takie same postanowienia stosowane przez innego przedsiębiorcę w innym wzorcu.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien

...
(41) Zwracamy uwagę, iż dokumentacja kredytowa w tej sprawie wskazuje jednoznacznie, że wnioskował Pan o kredyt indeksowany do waluty obcej CHF, oprocentowany zmiennie w oparciu o marżę Banku i stopę referencyjną LIBOR 3M. Stwierdzamy, że był Pan świadomy zaciąganego zobowiązania i jego skutków prawnych dla siebie, możliwości zmian kursu waluty i wysokości rat kredytu jak i całego zobowiązania, co potwierdzają podpisane przez Pana dokumenty.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca | oprocentowanie | marza | zobowiazanie | kurs_waluty | kredyt | zobowiazanie

...
(42) Mając na względzie wyżej przytoczone fakty uprzejmie informujemy, iż Bank podtrzymuje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 28.03.201 7 r. sygn. 1766894KM oraz oddala Pana roszczenia.
...
(43) Z poważaniem
...
(44) Barbara Malcher Specjalista ds. Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(45) Zespół Obsługi Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(46) Raiffeisen Bank Polska S.A. oświadcza, że Bank jest zobowiązany do wzięcia udziału w pozasądowym postępowaniu
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(47) w sprawie sporów konsumenckich toczącym się przed Rzecznikiem Finansowym (rf.gov.pl) oraz Arbitrem Bankowym (zbp.pl/dla-konsumentów/arbiter-bankowy/dziołalność). Bank informuje, że postępowanie jest wszczynane na wniosek konsumenta. Rzecznik Finansowy jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu przepisów ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: konsument | rzecznik_finansowy | konsument | rzecznik_finansowy | konsument

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.19) | 01092811794-05-17(2.22) | 01093025301-05-17(2.50) | 09110429944-05-17(3.48) | 09110429944-05-17(3.80) | 09110949313-05-17(2.25) | 28084018994-04-17(2.71) |

...
(48) Informujemy, że jeśli wyrażone powyżej stanowisko Banku nie spotka się z Pani/Pana akceptacją, ma Pani/Pan możliwość: a) skierowania odwołania bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany dla składania reklamacji; b) skorzystania
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(49) z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (dla roszczeń do 8.000 PLN); c) wystąpienia
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(50) do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów; d) wystąpienia przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. z powództwem do właściwego sądu powszechnego (sądem właściwości ogólnej dla siedziby Banku dla roszczeń majątkowych do kwoty 75.000 PLN jest Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli, natomiast dla roszczeń majątkowych powyżej kwoty 75.000 PLN oraz roszczeń niemajątkowych i dochodzonych łącznie z nimi roszczeń majątkowych Sąd Okręgowy w Warszawie);
--- Słowa kluczowe: konsument | waluta_krajowa | waluta_krajowa

...
(51) e) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego; f) wystąpienia z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu przed Rzecznikiem Finansowym, adres strony internetowej: www.rf.aov.pl, który jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy | konsument

...
(52) Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibo w Warszawie przy ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpiscna do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KR5 0000 014540 przez $qd Rejonowy dla miasto stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP : 526-020-58-71, o nr REGON: 010000854, o opłaconym kapitale zakłodowym w wysokości PLN 2.256.683.400,00
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(53) Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Grzybowska 78 • 00-844 Warszawa • Tel. 801 180 801* • 22 549 99 99 •
...
(54) raiffeisenpolbank.com
...
(55) * kosz! pahyatnig tcj-yf,operatora
...
(56) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz