Szukaj w dokumentach

v1-05124510547/05/17

Sprawa: 05124510547/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Nieprawidłowe zaświadczenie

Uwagi:

Spis plikow

1. bank-dokumenty | Skan
2. bank-dokumenty | Skan


bank-dokumenty

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) I Dl
...
(3) D
...
(4) \
...
(5) vi T
...
(6) Lublin, dnio 20.04.Z-C'
...
(7) nr ZZ14-TA-51-1264FCA9* 22 ■~
...
(8) Dotyczy-. zgłoszę- c nr ' 266FCA9S
...
(9) Szanowny Panie.
...
(10) W odpowiedzi na Pgog pismo z dnia 03.04.2017 r. dziękuję za przekazane uwagi.
...
(11) Uprzejmie informuję, że Bank na bieżąco udziela Klientom rzetelnych i pełnych informacji dotyczących umów kredytów hipotecznych, w których Bank jest stroną umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(12) Wszelkie dokumenty, w tym egzemplarz umowy kredytowej, załączniki do umowy zostały przekazane Panu przez Bank przy zawieraniu umowy kredytowej. Na Pana wniosek Bank może wydać kopie dokumentów. W sytuacji gdy jest Pan zainteresowany otrzymaniem kopii dokumentacji bankowej, uprzejmie proszę o kontakt
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.8) | 01092811794-05-17(1.25) | 01181124774-05-17(2.10) | 04130041707-05-17(4.12) | 05075438951-05-17(1.23) | 05154616827-05-17(1.4) | 06114208831-05-17(1.29) | 08112733401-05-17(2.4) | 08113614858-05-17(1.16) | 08170940832-05-17(2.32) | 08173701175-05-17(2.32) | 09105829922-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(1.26) | 11185816458-05-17(1.15) | 21125237148-05-17(1.76) | 26102210805-04-17(2.7) | 27155758175-04-17(2.13) | 28193104827-04-17(2.8) |

...
(13) z dowolnym Oddziałem PKO Banku Polskiego.
...
(14) Dodatkowo wyjaśniam, że po wypłacie kredytu (w tym również każdej z transz kredytu) Bank wysyłał do Pana harmonogram spłat informujący o kwocie kredytu, oprocentowaniu oraz wysokości rat.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | kredyt | oprocentowanie

--- Podobne akapity: 04130041707-05-17(4.13) | 07181012275-05-17(1.49) | 07181012275-05-17(2.49) | 27195748384-04-17(2.12) |

...
(15) W przypadku, gdy Kredytobiorca nie dokonuje spłat rat w walucie kredytu, może dokonywać spłat rat kredytu w złotych przy zastosowaniu przez Bank kursu sprzedaży waluty obcej (zgodnie z postanowieniami umowy kredytu). Bank na stronie internetowej www.pkobp.pl podaje wysokość aktualnych i archiwalnych kursów walutowych PKO Banku Polskiego SA i Norbea Bank Polska SA oraz informacje o wysokości spreadów. Poniżej podaję link do informacji w przedmiotowym zakresie https://www.pkobp.pl/waluty/. Podsumowując, Bank realizuje wszystkie obowiązki informacyjne w zakresie wynikającym zarówno z zawartej umowy jak i z przepisów prawa, w tym ustawy o kredycie konsumenckim. Wszelkie informacje dotyczące zawartej umowy jak i obsługi kredytu zostały Panu udzielone na etapie podpisywania umowy i są nadal udostępniane na etapie obsługi zobowiązania. Wobec powyższego Bank nie znajduje uzasadnienia dla udzielania dodatkowych informacji i zestawień.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca | postanowienie_umowne | kredyt | kurs_waluty | spread | umowa | konsument | umowa | kredyt | umowa | zobowiazanie

--- Podobne akapity: 04130041707-05-17(4.14) |

...
(16) Bank w relacjach z Klientami i przy wykonywaniu czynności na ich rzecz kieruje się przepisami prawa w tym postanowieniami Kodeksu Etyki Bankowej, które obligują go do działania zgodnie z postanowieniami zawartych umów, z uwzględnieniem interesów Klientów.
--- Słowa kluczowe: kodeks_etyki_bankowej

...
(17) Jednocześnie informuję, że opłata w wysokości 50,00 PLN pobrana za zaświadczenie sporządzone i wydane do kredytu mieszkaniowego numer KM-CHF-OKRA1 -07-000263 zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia sporządzenia niniejszej odpowiedzi na rachunek o numerze 07 1440 1127 0000 0000 1254 3301. Uprzejmie informuję, że w związku z przedstawionym stanowiskiem Banku, może Pan złożyć odwołanie do Rzecznika Klienta PKO Banku Polskiego w formie pisemnej na adres ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | kredyt | termin_30_dni

...
(18) | o
...
(19) o
...
(20) $
...
(21) | J F
...
(22) g
...
(23) Centum Obskiy KSśenta Oeta^aregc
...
(24) B;uroRefoqii Katami uLZono 32A
...
(25) 20-601 Lub&r
...
(26) i
...
(27) f
...
(28) --- Page 1 ---
...
(29) --- Page 2 ---
...
(30) dowolnym oddziale Banku bądź za pośrednictwem formularza kontaktu "Napisz do Rzecznika Klientc stronie www.pkobp.pl.
...
(31) Ponadto informuję, że istnieje również możliwość:
...
(32) •zwrócenia się o rozstrzygnięcie sprawy do Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich (w przyp( roszczeń do kwoty 8.000 zł), działającego zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego www.zbp.pl,- zwrócenia się o pomoc do właściwego Powiatowego (Miejskieg Rzecznika Konsumenta,- wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego, w trybie wskazanym na stronie www.rf.gov.pl,- na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, wystąpienia z powództwe przeciwko PKO Bankowi Polskiemu SA do sądu powszechnego:! właściwości ogólnej siedziby Banku: u
--- Słowa kluczowe: regulamin | konsument | konsument | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 01181124774-05-17(2.47) | 01192924652-05-17(2.37) | 04143103559-05-17(2.23) | 06114323264-05-17(1.131) | 06114323264-05-17(1.140) | 16181527252-05-17(1.74) | 16181527252-05-17(3.77) |

...
(33) Puławska 15, 02-515 Warszawa,2. właściwości przemiennej sądu, w którego okręgu znajduje się oddzia przypadku, gdy roszczenie pozostaje w związku z działalnością oddziału, Iub3. właściwości sądu miejsca wykonywania umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(34) jednocześnie oświadczam, iż Bank wyraża zgodę na udział w pozasądowym postępowaniu w sp rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzonym przez Arbitra Bankowego lub Rzecznika Finansov Natomiast Bank nie wyraża zgody na udział w innym, niż wymienione powyżej, pozasądowym postępo w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument

...
(35) Z poważaniem,
...
(36) --- Page 2 ---
...
(37) --- Page 3 ---
...
(38) Do ^<C Bank Polski
...
(39) Reklamacja
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(40) Niniejszym składam rekłamacs dotyczącą błędnej treści i formy wystawionego i odebranego przeze mnie zaświadczę-: = dotyczącego zmiany oprocentowania udzielonego kredytu w CHF.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | oprocentowanie | kredyt | waluta_obca

...
(41) Zwracam się z ponowna p-cscą aby bank wyraźnie wskazał zastosowane oprocentowanie do,każdej raty poćcpss^ Z£p ęg^ catego kredytu od dnia udzielenia do dnia dzisiejszego lub podał daty zm s~. obowiązującego dla mojej umowy kredytowęj_(w załączeniu przedstaw v.-cr wydany przez bank dla innego kredytobiorcy).
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | kredyt | umowa | kredytoborca

...
(42) W przypadku nieotrzymania ww 2sśw 3CCze- a w wymaganej formie w ciągu 7 dnia od daty niniejszej reklamacji informuje o c-25<5zan,j sprawa dc Urzędu rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(43) <vaków, 03 kwietnia, 2017 r
...
(44) --- Page 3 ---


bank-dokumenty

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) I Dl
...
(3) D
...
(4) \
...
(5) vi T
...
(6) | o
...
(7) $
...
(8) | J F
...
(9) g
...
(10) Lublin, dnio 20.04.Z-C'
...
(11) nr ZZ14-TA-51-1264FCA9* 22 ■~
...
(12) Dotyczy-. zgłoszę- c nr ' 266FCA9S Szanowny Panie.
...
(13) W odpowiedzi na Pgog pismo z dnia 03.04.2017 r. dziękuję za przekazane uwagi.
...
(14) Uprzejmie informuję, że Bank na bieżąco udziela Klientom rzetelnych i pełnych informacji dotyczących umów kredytów hipotecznych, w których Bank jest stroną umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa

...
(15) Wszelkie dokumenty, w tym egzemplarz umowy kredytowej, załączniki do umowy zostały przekazane Panu przez Bank przy zawieraniu umowy kredytowej. Na Pana wniosek Bank może wydać kopie dokumentów. W sytuacji gdy jest Pan zainteresowany otrzymaniem kopii dokumentacji bankowej, uprzejmie proszę o kontakt
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.8) | 01092811794-05-17(1.25) | 01181124774-05-17(2.10) | 04130041707-05-17(4.12) | 05075438951-05-17(1.23) | 05154616827-05-17(1.4) | 06114208831-05-17(1.29) | 08112733401-05-17(2.4) | 08113614858-05-17(1.16) | 08170940832-05-17(2.32) | 08173701175-05-17(2.32) | 09105829922-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(1.26) | 11185816458-05-17(1.15) | 21125237148-05-17(1.76) | 26102210805-04-17(2.7) | 27155758175-04-17(2.13) | 28193104827-04-17(2.8) |

...
(16) z dowolnym Oddziałem PKO Banku Polskiego.
...
(17) Dodatkowo wyjaśniam, że po wypłacie kredytu (w tym również każdej z transz kredytu) Bank wysyłał do Pana harmonogram spłat informujący o kwocie kredytu, oprocentowaniu oraz wysokości rat.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | kredyt | oprocentowanie

--- Podobne akapity: 04130041707-05-17(4.13) | 07181012275-05-17(1.49) | 07181012275-05-17(2.49) | 27195748384-04-17(2.12) |

...
(18) W przypadku, gdy Kredytobiorca nie dokonuje spłat rat w walucie kredytu, może dokonywać spłat rat kredytu w złotych przy zastosowaniu przez Bank kursu sprzedaży waluty obcej (zgodnie z postanowieniami umowy kredytu). Bank na stronie internetowej www.pkobp.pl podaje wysokość aktualnych i archiwalnych kursów walutowych PKO Banku Polskiego SA i Norbea Bank Polska SA oraz informacje o wysokości spreadów. Poniżej podaję link do informacji w przedmiotowym zakresie https://www.pkobp.pl/waluty/. Podsumowując, Bank realizuje wszystkie obowiązki informacyjne w zakresie wynikającym zarówno z zawartej umowy jak i z przepisów prawa, w tym ustawy o kredycie konsumenckim. Wszelkie informacje dotyczące zawartej umowy jak i obsługi kredytu zostały Panu udzielone na etapie podpisywania umowy i są nadal udostępniane na etapie obsługi zobowiązania. Wobec powyższego Bank nie znajduje uzasadnienia dla udzielania dodatkowych informacji i zestawień.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca | postanowienie_umowne | kredyt | kurs_waluty | spread | umowa | konsument | umowa | kredyt | umowa | zobowiazanie

--- Podobne akapity: 04130041707-05-17(4.14) |

...
(19) Bank w relacjach z Klientami i przy wykonywaniu czynności na ich rzecz kieruje się przepisami prawa w tym postanowieniami Kodeksu Etyki Bankowej, które obligują go do działania zgodnie z postanowieniami zawartych umów, z uwzględnieniem interesów Klientów.
--- Słowa kluczowe: kodeks_etyki_bankowej

...
(20) Jednocześnie informuję, że opłata w wysokości 50,00 PLN pobrana za zaświadczenie sporządzone i wydane do kredytu mieszkaniowego numer KM-CHF-OKRA1 -07-000263 zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia sporządzenia niniejszej odpowiedzi na rachunek o numerze 07 1440 1127 0000 0000 1254 3301. Uprzejmie informuję, że w związku z przedstawionym stanowiskiem Banku, może Pan złożyć odwołanie do Rzecznika Klienta PKO Banku Polskiego w formie pisemnej na adres ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | kredyt | termin_30_dni

...
(21) Centum Obskiy KSśenta Oeta^aregc
...
(22) B;uroRefoqii Katami uLZono 32A
...
(23) 20-601 Lub&r
...
(24) fi
...
(25) --- Page 1 ---
...
(26) --- Page 2 ---
...
(27) dowolnym oddziale Banku bądź za pośrednictwem formularza kontaktu "Napisz do Rzecznika Klientc stronie www.pkobp.pl.
...
(28) Ponadto informuję, że istnieje również możliwość:
...
(29) •zwrócenia się o rozstrzygnięcie sprawy do Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich (w przyp( roszczeń do kwoty 8.000 zł), działającego zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego www.zbp.pl,- zwrócenia się o pomoc do właściwego Powiatowego (Miejskieg Rzecznika Konsumenta,- wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego, w trybie wskazanym na stronie www.rf.gov.pl,- na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, wystąpienia z powództwe przeciwko PKO Bankowi Polskiemu SA do sądu powszechnego:! właściwości ogólnej siedziby Banku: u
--- Słowa kluczowe: regulamin | konsument | konsument | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 01181124774-05-17(2.47) | 01192924652-05-17(2.37) | 04143103559-05-17(2.23) | 06114323264-05-17(1.131) | 06114323264-05-17(1.140) | 16181527252-05-17(1.74) | 16181527252-05-17(3.77) |

...
(30) Puławska 15, 02-515 Warszawa,2. właściwości przemiennej sądu, w którego okręgu znajduje się oddzia przypadku, gdy roszczenie pozostaje w związku z działalnością oddziału, Iub3. właściwości sądu miejsca wykonywania umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(31) jednocześnie oświadczam, iż Bank wyraża zgodę na udział w pozasądowym postępowaniu w sp rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzonym przez Arbitra Bankowego lub Rzecznika Finansov Natomiast Bank nie wyraża zgody na udział w innym, niż wymienione powyżej, pozasądowym postępo w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument

...
(32) Z poważaniem,
...
(33) --- Page 2 ---
...
(34) --- Page 3 ---
...
(35) Do ^<C Bank Polski
...
(36) Reklamacja
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(37) Niniejszym składam rekłamacs dotyczącą błędnej treści i formy wystawionego i odebranego przeze mnie zaświadczę-: = dotyczącego zmiany oprocentowania udzielonego kredytu w CHF.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | oprocentowanie | kredyt | waluta_obca

...
(38) Zwracam się z ponowna p-cscą aby bank wyraźnie wskazał zastosowane oprocentowanie do,każdej raty poćcpss^ Z£p ęg^ catego kredytu od dnia udzielenia do dnia dzisiejszego lub podał daty zms~. obowiązującego dla mojej umowy kredytowęj_(w załączeniu przedstaw v.-cr wydany przez bank dla innego kredytobiorcy).
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | kredyt | umowa | kredytoborca

...
(39) W przypadku nieotrzymania ww 2sśw 3CCze- a w wymaganej formie w ciągu 7 dnia od daty niniejszej reklamacji informuje o c-25<5zan,j sprawa dc Urzędu rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(40) <vaków, 03 kwietnia, 2017 r
...
(41) --- Page 3 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz