Szukaj w dokumentach

v1-01171436788/05/17

Sprawa: 01171436788/05/17

Bank: Deutsche Bank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Inne

Uwagi: "Moja reklamacja dotyczyła wyliczenia raty oraz zażądałam doręczenia szczegółowej historii spłaty mojego kredytu. Bank nie doręczył historii spłaty i wskazał na Tabelę opłat i prowizji ,w której opłata za sporządzenie historii spłaty jest rażąco wygórowana .Ponownie zażądałam historii spłaty kredytu w przesłanej do Państwa reklamacji z dnia 31.01.2017 roku oraz w ponownej reklamacji na odpowiedź banku z dnia 15.03.2017 roku, w odpowiedzi bank ponownie powołał się na Tabelę opłat i prowizji ,którą dołączyłam do reklamacji ,którą obecnie przesyłam.\nKoszty sporządzenia historii spłaty kredytu to: 200 zł za pierwsze 12 miesięcy i po 100 zł za każde rozpoczęte 12 miesięcy."

Spis plikow

1. 16.08.2016-319393 | Skan
2. 9.09.2016-319393 | Skan


16.08.2016-319393

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) dot. umowy kredytu z dnia 9.07.2007 roku, nr KKI/0718541
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(3) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(4) W związku z otrzymaniem z Banku pisma z dnia 8.08.2016 roku informującego o upływie
...
(5) terminu zapłaty raty w wysokości 772, 11 CUL niniejszym wnoszę ( kolejny już raz. przedtem bezskutecznie) o przesłanie zestawienia wszystkich rat kredytu - od raty pierwszej do dzisiejszej, z rozbiciem, w kolejnych kolumnach, na:
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(6) • • • • • •
...
(7) • • •
...
(8) datę zapadalności raty.
...
(9) kapitał,
...
(10) odsetki.
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(11) ratę łączną zgodnie z harmonogramem banku. obowiązujące dla tej raty oprocentowanie, kurs waluty, po której "spłacono" ratę.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(12) wysokość raty w walucie PLN.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(13) ratę zaksięgowaną (faktycznie zapłaconą) w walucie PLN ratę zaksięgowaną (faktycznie zapłaconą) w walucie CUL
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(14) w taki sposób, aby z tego zestawienia wynikało jednoznacznie, iż wg wyliczeń Banku na dzień sporządzenia w/w pisma, czyli 8.08.2016 roku "zaległość" w spłacie kredytu wynosi 772,11 CHF.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_obca

...
(15) Wnoszę również o szczegółowe - opisowe, sporządzone językiem zrozumiałym dla konsumenta - przedstawienie metody, którą posługuje się Bank wraz ze zrozumiałym opisem, pozwalającym mi na wykorzystanie tej metody w celu dokonania sprawdzenia, czy Bank liczy to zgodnie z prawem, a także umożliwiającej mi samodzielnie przeprowadzenie wyliczeń wysokości raty odsetkowej oraz raty kapitałowej od raty nr 1 do raty aktualnej w
--- Słowa kluczowe: konsument | odsetki

...
(16) 16.08.2016 r.
...
(17) Deutsche Bank S.A. Al. Jerozolimskie 179 00>222 Warszawa
...
(18) --- Page 1 ---
...
(19) --- Page 2 ---
...
(20) taki sposób, aby uzyskany przeze mnie wynik obliczeń "zaległości” na kwotę 772. 11 CHF był identyczny, co do drugiego miejsca po przecinku z wynikiem wyliczeń przeprowadzonych przez Bank.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(21) Wnoszę również o wskazanie podstawy prawnej, która uprawnia Bank do korzystania ze sposobu wyliczenia "zaległości", który Bank opisze i wskaże w odpowiedzi na niniejszą reklamację.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | reklamacja

...
(22) Bez przedstawienia przez Bank powyższego nie jestem w stanie ustosunkować się w żaden
...
(23) sposób do w/w pisma, w tym także nic jestem w stanie skorzystać z przysługującego mi prawa do złożenia wniosku o restrukturyzację kredytu na podstawie art. 75c ustaw)' prawo bankowe.
--- Słowa kluczowe: kredyt | prawo_bankowe

...
(24) Przypominam jednocześnie, iż udzielenie mi odpowiedzi wprowadzającej mnie w błąd może
...
(25) zostać uznane za nieuczciwą praktykę rynkową, a prezentowane przez Bank w odpowiedzi uzasadnienie faktyczne i prawne powinno odnosić się do konkretnych zapisów w Umowie oraz przepisów prawa, obowiązujących w dniu zawarcia l Jmowy, jak również uwzględniać:
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(26) a) zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego (Unii Huropejskiej) przed prawem krajowym, która obowiązuje w Polsce od 2004r., np. Dyrektywa Rady 93/13/EWG i Kodeks Cywilny
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | kodeks_cywilny

...
(27) (KC)
...
(28) b) zasadę le x specialis derogat legi generali,
...
(29) c) zasadę Lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz.
...
(30) d) założenie o racjonalności prawodawcy, który tworzy prawo stanowiące ramy obrotu
...
(31) gospodarczego, lecz nie akceptuje bezprawnych praktyk rynkowych z mocą wsteczną (fakt nowelizacji prawa w 201 Ir. jest bez znaczenia dla umów zawartych w 2007 r.)
...
(32) W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z żądaniem oraz udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9. skieruję skargę do Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 06074142417-05-17(1.13) | 06114323264-05-17(1.45) | 08155716284-05-17(1.50) | 08160500577-05-17(1.51) | 08161138858-05-17(1.8) | 08161138858-05-17(1.15) | 08170940832-05-17(1.17) | 08173701175-05-17(1.41) | 12091351162-05-17(1.144) | 13144135262-05-17(1.61) | 25190141371-04-17(1.29) | 25195624286-04-17(1.30) | 25195951355-04-17(1.28) | 25200118511-04-17(1.19) | 25200401832-04-17(1.32) | 25200720926-04-17(1.21) | 25202021176-04-17(1.33) | 27184533552-04-17(1.44) | 27195241407-04-17(1.10) | 27195748384-04-17(1.7) | 28183428137-04-17(1.103) |

...
(33) Zapłata zaległej raty nie zwalnia Banku od rozpatrzenia niniejszej reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(34) Z poważaniem
...
(35) --- Page 2 ---


9.09.2016-319393

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) i
...
(3) Deutsche Bank
...
(4) Deutsche Bank Polska S A Departament Zarządzania Jakością ul Lubicz 23
...
(5) 31-503 Kraków
...
(6) Infolinia: 801 18 18 18 Fax (12)61 82 221 reklamacje@db com
...
(7) Dotyczy kredytu mieszkaniowego, umowa kredytu numer KKIN0718541 numer sprawy: 319393
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | kredyt

...
(8) Szanowna Pani,
...
(9) w odpowiedzi na otrzymane pismo datowane na dziert 19/08/2016r.. dotyczące obsługi zobowiązania udzielonego umową kredytu numer KKI\0718541, prosimy przyjąć poniższej wyjaśnienia
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie | umowa | kredyt

...
(10) Na wstępie informujemy, Ze Bank może przygotować zestawienie informacji o jakie Pani Xwnioskuje, w formie zaświadczenia bankowego, odpłatnego zgodnie z aktualna tabelą Opłat
...
(11) i Prowizji Zlecenie przygotowania takiego zaświadczenia może Pan zgłosić w Oddziale Banku lub za pośrednictwem Teteserwteu.
...
(12) Wskazujemy, że informacja, w zakresie stosowanych przez Banku kursów do realizacji dyspozycji składanych w Banku, w tym do przeliczenia spłacanych rat kredytów, dostępna jest na strome internetowej Banku: www deutschebank pl
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | kredyt

...
(13) Począwszy od miesiąca października 2013r., zgodnie z przesłaną do Klientów naszego Banku informacją, w miejsce dotychczas stosowanych wyciągów miesięcznych, powiadomienia papierowe dotyczące kredytów kierowane są w cyklu kwartalnym Bank w pismach kierowanych do Klientów, informował o przesłankach, jakimi się kierował wprowadzając zmianę
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | kredyt

...
(14) Bank informował również, że jeżeli Klient Banku chce powrócić do systemu miesięcznych wyciągów papierowych, może tego w każdej chwili dokonać, kontaktując się z dowolnym Oddziałem Banku lub w przypadku posiadania aktywnego dostępu do usług bankowości elektronicznej z Telesewisem (801 18 18 18 lub 12 625 80 00)
...
(15) IPragniemy również wskazać, że wszelkie niezbędne informacje związane z kredytem,
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(16) w tym między innymi wysokość rat i kwota pozostająca do spłaty, aktualne oprocentowanie czy harmonogram spłat, dostępne są za pomocą bankowości internetowej db easyNET oraz Teleserwisu,
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(17) Nadmieniamy, ze zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisie art 76 pkt 2 Prawa bankowego. Bank zobowiązany jest do powiadamiania Kredytobiorcy o każdej zmianie oprocentowania kredytu i taki wymóg jest spełniany
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe | zobowiazanie | kredytoborca | oprocentowanie_dlugu

...
(18) Kraków, dnia 09 09.2016 r.
...
(19) --- Page 1 ---
...
(20) --- Page 2 ---
...
(21) Zgodnie z brzmieniem pkl 5 Tabeli umowy kredytu, kredyt spłacany jest w systemie rat równych Stosunek raty kapitałowej i odsetkowej w poszczególnych miesiącach jest różny, ponieważ
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | odsetki

...
(22) z założenia kredyt jest spłacany w systemie rat równych Rata równa jest wyliczana
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(23) przy założeniu, że udział kapitału i odsetek w racie równej jest zmienny, przy czym odsetki są naliczane od wykorzystanej kwoty kredytu Kwota odsetek w poszczególnych miesiącach jest różna, z uwagi na różną długość okresu rozliczeniowego i różny poziom zaangażowania, a kwota raty kapitałowej jest odpowiednio dopasowywana Odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania przez Kredytobiorcę z kredytu, począwszy od dnia wypłaty kredytu lub jego transzy,
--- Słowa kluczowe: odsetki | odsetki | kredyt | odsetki | odsetki | kredytoborca | kredyt | kredyt

...
(24) aż do dnia poprzedzającego dzień spłaty włącznie, w wysokości 1/365 stopy procentowej, mającej w danym dniu zastosowanie do kredytu, przy uwzględnieniu aktualnego zadłużenia
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(25) na rachunku kredytowym Wartość rat odsetkowych w poszczególnych miesiącach jest różna, gdyż wartość odsetek kalkulowana jest w oparciu o rzeczywistą liczbę dni. jaka minęła
--- Słowa kluczowe: kredyt | odsetki | odsetki

...
(26) od dnia ostatniej spłaty do dnia poprzedzającego dzień bieżącej spłaty raty W poszczególnych miesiącach liczba tych dni może być różna Zmianie ulega również w okresach kwartalnych oprocentowanie kredytu, a także stan zadłużenia na rachunku kredytowym System operacyjny Banku w sposób automatycznym, z uwzględnieniem określonym parametrów, oszacowuje ratę kredytu na określonym poziomie.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie_dlugu | kredyt | kredyt

...
(27) Wzór stosowany do wyliczenia raty annuitetowej kredytu
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | kredyt

...
(28) R = Kp * (1+S)n* S/|(1+S)n-1] gdzie:
...
(29) R - rata kapitałowo-odsetkowa; Kp - zadłużenie początkowe;
...
(30) S - stopa procentowa dla okresu raty, zweryfikowana wg kalendarza n - ilość rat.
...
(31) Stosowany przez Bank annuitet uwzględnia właściwą liczbę dni w poszczególnych okresach rozliczeniowych i zakłada, że rok składa się odpowiednio z 365 lub 366 dni. co ma bezpośrednie przełożenie na kwotę naliczanych przez Bank odsetek i również przełożenie na wysokość raty kredytu.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | odsetki | kredyt

...
(32) W świetle art. 9 umowy kredytu, brak terminowej spłaty raty w pełnej wysokości powoduje uznanie niespłaconej raty lub jej części za zadłużenie przeterminowane. Od zadłużenia przeterminowanego w zakresie należności głównej. Bankowi przysługują odsetki umowne
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | odsetki | umowa

--- Podobne akapity: 01181124774-05-17(2.7) |

...
(33) za opóźnienie naliczane za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/365 według stopy procentowej dla kredytów przeterminowanych - art. 21 Regulaminu kredytu mieszkaniowego
--- Słowa kluczowe: kredyt | regulamin | kredyt

...
(34) i konsolidacyjnego Deutsche Bank Polska S A Spłatę raty uważa się za dokonaną, jeśli w dniu płatności na rachunek bankowy Banku wpłynie kwota raty
...
(35) W kwestii dalszych pytań związanych z obsługą kredytu, prosimy o kontakt z Oddziałem Banku
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(36) Od decyzji Banku, meuznającej zasadności reklamacji Klientowi przysługuje prawo odwołania się bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany w pkt 2 Zasad przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Bank dokonuje wówczas powtórnego rozpatrzenia reklamacji. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego przez Bank. Klientowi przysługuje
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | reklamacja

...
(37) m. In prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich, prawo złożenia zapisu na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz prawo wystąpienia z powództwem
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | konsument

...
(38) --- Page 2 ---
...
(39) --- Page 3 ---
...
(40) przeciwko Bankowi, tj. Deutsche Bank Polska S.A. do sądu powszechnego właściwego
...
(41) dla siedziby Banku lub sądu. w którego okręgu znajduje się Oddział Banku, gdy roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego Oddziału lub sądu miejsca wykonania umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(42) Z poważaniem,
...
(43) Deutsche Bank Polska S.A. jpartament Zarządzania Jakością
...
(44) Joanna Koczur Kierownik Biura
...
(45) --- Page 3 ---
...
(46) --- Page 4 ---
...
(47) Deutsche Bank
...
(48) Wyciąg i Tabeli prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.
...
(49) - DLA OSÓB FIZYCZNYCH - nieprowadzących działalności gospodarczej
...
(50) zwana dalej "Tabelą prowizji i opłat • dla osób fizycznych"
...
(51) Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne I pożyczki hipoteczne obowiązuje od 1 marca 2016 r.
--- Słowa kluczowe: kredyt | pozyczka

...
(52) CzęśćVII. Produktykredytowe
...
(53) Mrdyiymkwzkaniowf’ konsolidacyjniipoZyczkihipoteczne kii-dyiyruf<rk .Mieszkanie dla Młodych'
...
(54) 2.
...
(55) IP
...
(56) 2.1 Opłat* za Rozpatrzenie Wniosku
...
(57) Prowizja Przygotowawcza, która zgodnie z Dokumentacją Kredytową oznacza prowizją
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(58) 2.2 z tytułu udzielenia Kredytu/Pozyczki, zwiększenia kwoty Kredytu/PoZycrkl lub przedłużenia
...
(59) Okresu Kredytowania
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(60) 2.3 Uruchomienie/wyptata pr/y/nariego Kredytu/Pozyczki (całoici lub transzy)
...
(61) Prowizja Rekompensacyjna
...
(62) 2.4
...
(63) Przedterminowa splata cetoirl lub cząici Kredytu/Pozyczki oprocentnw.megu wg Stopy Zmienne)
...
(64) Uwago:
...
(65) pobierana, gdy wtzrinicjsza spłata dokonana zostanie w ciągu
...
(66) a) trzech pierwszych lat
...
(67) b) dla umów zawartych do dnia lOczerwca 200/roku dwóch pierwszych lat od wypłaty
...
(68) kwoty Kredytu lub (ego pierwizei transzy
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(69) prowizja od wczesniejs/ei spłaty nie jest pobierana w odniesieniu do umów o Kredyt Konsumencki
--- Słowa kluczowe: kredyt | konsument

...
(70) Przedterminowa spłjta catotci lub eząici Kredytu/PoZyczkl oprocentowanego wg Stopy Stałej Uwaga
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(71) • dla kredytu mieszkaniowego
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(72) pobierana, gdy w c /e tn ie ju a splata dokonana zostanie w ciągu
...
(73) aj trzech pierwszych lat
...
(74) b) dla umów zawartych do dnia 10czerwca 200/ roku dwóch pierwszych lat od wypłaty
...
(75) kwoty Kredytu lub jego pierwsze) transzy
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(76) pobierana, gdy wrretmejsra spłata dokonana zostanie po ujiływie
...
(77) jednorazowo jednorazowo od kwoty
...
(78) przyznanego Kiedytu/PożyczklAwoty podwyłszenlaAwoty aktualnego zadłużenia na dj-rcrS przedłużenia Okresu Kredytowania
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(79) jednorazowo. od kwoty spłaty
...
(80) 4000/1
...
(81) 3%min 300zł- standardowo
...
(82) bez opłaty
...
(83) 2%
...
(84) W
...
(85) / doi.uwNfnSrf.w kredytyńiimźkaolowezprogramem Uwagi Stawka
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(86) Rodzaj czynnoici/uslugl
...
(87) 1. 2.3.
...
(88) a) trzech pierwszych lat
...
(89) 25 1%
...
(90) b) dla umów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 roku dwóch p-rrwszych lat od wypłaty kwoty Kredytu luli jego pierwszej transzy
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(91) - dla kredytu konsolidacyjnego i pożyczki hipotecznej
--- Słowa kluczowe: kredyt | pozyczka

...
(92) - pobierana tylko wówczas gdy wczełmeisza spłata dokonana rostanrr w ciągu
...
(93) a) trzech pierwszych lat
...
(94) b) dla um ów zawartych do dnia 10 czerwca 2007 roku dwóch p.nrws/ych lat od wypłaty
...
(95) kwoty Kredytu lub |ego pierwszej transzy/PoZyczki
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(96) - prowizja od wczeimejszcj spłaty nie jest pobierana w odniesieniu do umów o Kredyt Konsumencki
--- Słowa kluczowe: kredyt | konsument

...
(97) Prowizja M odyfikacyjnaJ
...
(98) Zmiana stopy procentowej ze stale) na zmienną (me dotyczy zrnuny stopy po zakoAczenw
...
(99) okresu obowiązywania Stopy Stałe) ustalonej umową Kredytu/PoZyczkl)
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(100) 2.6
...
(101) • dla kredytu mieszkaniowego
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(102) dla kredytu konsolidacyjnego, pożyczki hipotecznej
--- Słowa kluczowe: kredyt | pozyczka

...
(103) Zmiana waluty Kredytu/PoZyczkl oprocentowanego wg Stopy Zmiennei
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(104) Uwaga: me pobiera wg opłaty za pierwsze przewalutowanie z waluty otx»j na PIN
...
(105) Zmuna waluty Kredytu/PoZyczkl oprocentowanego wg Stopy Stałej
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(106) Uwaga me pobiera vą opłaty za p erwsze przewalutowanie | wa'uty obcej na PIN
...
(107) jednorazowo, od kwoty spłaty
...
(108) 2.7
...
(109) jednorazowo od pozostatei do spłaty kwoty Kredytu/Pozyczki
...
(110) jednorazowo od kwoty Kredytu/Pozyczki która podlega przewalutowanlu
...
(111) jednorazowo od kwoty Kredytu/Pozyczki, która podlega
...
(112) 2%
...
(113) 2%
...
(114) l%młn. 150zł
...
(115) 2.8
...
(116) - dla kredytu konsolidacyjnego, pożyczki hipotecznej
--- Słowa kluczowe: kredyt | pozyczka

...
(117) 2% m in 150 zł pr/ewalutowanlu 2,20%
...
(118) dla kredytu mieszkaniowego
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(119) m
...
(120) il«II«IIII llIII
...
(121) --- Page 4 ---
...
(122) --- Page 5 ---
...
(123) Lp.
...
(124) Rodzaj czynności/usługi Uwagi Stawka i. 2.3.
...
(125) 2.9 /m iana W item u spłat Kredytu/Pożyczld
...
(126) 2.10 Zmiana daty ostatecznej wypłaty Kredytu/transz Kredytu/Pozyc/kr
...
(127) 2.11 Przyfląpionic do Kredytu/Połyczkl lub zwolnienie / Kredytu/Pozyczki
...
(128) Wydłużeni© na wniosek Krodytobiorcy/Pożyczkobioicy terminów określonych w Dokumentami
...
(129) 212 KrecMowel przewidzianych na ustanowienie wymaganych zabe/piec/ert/spelnieniti warunków
...
(130) dodatkowych/dostarczemc wymaganych dokumentów
...
(131) 2.13 Zmiana wysokości m jr/y Kredytu/PożyCZkl na wniosek Kredytobiorcy/Pozyczkobiorcy
...
(132) Jednorazowo od pozostalei do spłaty kw oty Kredylu/Pozytzki
...
(133) jednorazowo
...
(134) jednorazowo, od każdego aneksu
...
(135) jednorazowo
...
(136) oplata łączna pobierana Jednorazowo
...
(137) za każdy dokum ent
...
(138) jednorazowo
...
(139) IM
...
(140) 250 zł 500 zł
...
(141) 300 Zł
...
(142) 500 Zł bez opłaty
...
(143) 50 zł 250 zt
...
(144) 50 zł za każdy rok podatkowy
...
(145) 200 Zł
...
(146) lSOztza okres pierwszych 12 miesięcy« SOzł za każde kolejne rozpoczęte 12 mieszący 200/tza okres
...
(147) pierwszych U miesięcy • 100 zl za każde kolejne rozpoczęte 12 miesięcy
...
(148) 2.14 2.15
...
(149) Zmiana rachunku do splaly Kredytu/Pożyczkl na rachunek w walucie w |akn?j udzielony /ostał Kredyt/Pożyczka
...
(150) Zmiana rachunku do spłaty Kredytu/Po/yczki na rachunok w innej walucie niz waluta w )#klo| ud/ielony /ostał Kredvt/Pozyaka
...
(151) 2.16 Inne zmiany warunków umowy na wniosek Kredytobiorcy/Pozyczkobiorcy Pozostałe czynności
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(152) 2.17 2.18
...
(153) 2.19
...
(154) 2.20
...
(155) 2.21
...
(156) 2.22
...
(157) r— 2.23
...
(158) 2.24
...
(159) 2.25
...
(160) 2.26
...
(161) 2.27 2.28
...
(162) 2.29
...
(163) 2.30
...
(164) Wystawieni* na wniosek Klienta zaświadczenia o podjętej iłecy/ji kredytowe|
...
(165) Wystawienls* na wniosek Kri/dytobiorcy/PoZyczkobiorcy zaświadczenia o zapłaconych t^c/riych odsetkach od Kredytu/Pozyczki do Urzędu Skarbowego
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(166) Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pozyczkobiorcy opinii o Krcdyae/Pozyczce lub
...
(167) o współpracy Kredytobiorcy/PoZyc/komorcy z Bankiem dotyczącei więcej mz |i*dnrgo produktu kredytowego
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(168) Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy/Pozyczkobiorcy /.iswiadczenu/oświadczenia do udzielonego Kreitytu/Po/yczki wg stanu na d/iert sporządzenła/n.t wskazany d/ieó t/lub za wskazany okres
...
(169) Wystawieni* na wniosek Kredytobiorcy/Pozyczkobiorcy zaświadczenia o kosztach: tyt. braku ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie

...
(170) Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy/Pozyczkobiorcy aktualnego harmonogramu ^ptat pc wypłacie catośo irodkow Kredytu/Pozytzki (po okresie karencji w splai !e kapitaU J**śli dotyi zy)
...
(171) Sporządzenie na wniosek Krettytobiorcy/Pozyczkobioriy szczegółowej historii splat fcredytu/Pożyczkilubwpłatnarachunekliredytu/Pozytrki(np,zwys/t/ugólniercmkwoty kapitału i odsetek, ze wskazaniem d jt spłaty dla rat Kredytu}
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(172) Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy/PoZyczkobiorcy lub poręczyciela kopn potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentach zwią/ane| z posiadanym Kredytem/Pożyczką, w tym duplikatu wyciągu zradiunku kredytowego
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(173) inspekcja nieruchomości przez pracownika Banku/osobę upoważnioną przez Bank poprzedzająca udzielenie Kredytu lub uruchomienie poszczególnych transz Kredytu lub potwierdzająca prawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z Kredytu po w ypij i >e ostatniej transzy lub zmianę warunków udzielonego Kredytu/Pozyczki rta wniowk Kredytobiorcy/Pozyczkobiorcy
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc | kredyt | kredyt | kredyt

...
(174) Dla umów zawartych do dmą 01.12 2009r. zastosowanie ma stawka abowiązuij.j w Banku do 30.1J 2009r tj. 100 zl
...
(175) Ponowna weryfikacja harmonogramu rzeczowo fmansowego/mformacji o przedsięwzięćni
...
(176) w przypadku jego zmiany przez Klienta'
...
(177) Niniejszy rodzaj czynnoki/udugi obowiązuje dla wniosków kredytowych i/Iub w nloi»ów o zmianę złożonych do dma 29 lutego 2016 r.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(178) Dokonanie weryfikacji dokumentacji związanej z udzieleniem Kredytu z Dotację NFCrtiGW. w zakresie zgodności z Programem Priorytetowym
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(179) Dokonanie weryfikacji dokumentacji przed wypłatę Dotacji NFC&GW
...
(180) w zakresie kontroli realizacji Przedsięwzięcia
...
(181) Wysłanie do Kredytobiorcy/Pozyczkobiorcy Wezwania Ostrzegawczego w związku
...
(182) z wystąpieniem Przypadku Naruszenia Dokumentacji Kredytowej lub innych Wymagart Prawnych
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(183) Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hijsoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie Kredytu/Pozyczki Oprata pobierana wyłącznie w sytuacji, gdy pomimo wezwania Banku do ustanowienia zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki,
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc | zabezpieczenie | zabezpieczenie | hipoteka

...
(184) jednorazowo SOzł
...
(185) jednorazowo
...
(186) lednorazuwo, za każdą stronę
...
(187) każdorazowo
...
(188) każdorazowo
...
(189) 200 zł za okres
...
(190) pierwszych 12 miesięcy • lOOzł za każde kole|ne rozpoczęte 12 miesięcy
...
(191) 6 zł
...
(192) 200 Zl
...
(193) lokal mieszkalny -150 Zł Dom-210 zł
...
(194) jednorazowo 369/1
...
(195) jednorazowo
...
(196) jednorazowo, za każdy egzemplarz
...
(197) 615 Zł
...
(198) 30 Ił
...
(199) Jednorazowo 400/1
...
(200) 11/7.' . SC
...
(201) --- Page 5 ---
...
(202) --- Page 6 ---
...
(203) Lp
...
(204) 2.31
...
(205) Rodu) czynności/usługl 1.
...
(206) Uwag) 2.
...
(207) lednorazowo
...
(208) Stawka 3.
...
(209) 200 Zł
...
(210) 0.07% sumy ubezpieczenia Nieruchomości Obciążanej Hipoteką Suma ubezpieczenia wynosi 120% kwoty udzielonego Kredytu/Pozyczkl w walucie Kredytu/Pozyczk., z zastr/e/eniem , Ze w przypadku Kredytu/Pozyczkl w walucie Innej niZ PlN. kwota ta przeliczona zostanie przez Bank na walutę PIN po zastosowaniu średniego kursu NBP
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | nieruchomosc | hipoteka | ubezpieczenie | waluta_krajowa

...
(211) obowiązującego w pierwszym dniu pierwszego miesiąca okresu ubezpieczenia wyznaczonego dla dane] Nieruchomości Obciązanel Hipoteką
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | nieruchomosc | hipoteka

...
(212) 2.32
...
(213) Pokrycie kosztów ustanowienia zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia Nieruchomości Obciążanej Hipoteką Oplata pobierana wyłącznie w sytuacji, gdy po wezwaniu Kredytobiorcy/Pozyczkobiorcy przez Bank do ustanowienia zabezpieczenia w posła* ubezpieczeniu Nieruchomości Oboązane| Hipoteką, Kredytobiorca/PoZycmibtoua me wywiązuje się zpi/edmiotowego warunku
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | ubezpieczenie | nieruchomosc | hipoteka | zabezpieczenie | ubezpieczenie | nieruchomosc | hipoteka

...
(214) corocznie
...
(215) Uzyskanie przez Bank odpisu z Księgi Wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie Kredytu/Potyczkl. Optata pobierana wytycznie w sytuac|i gdy po wezwaniu Kredytobiorcy/Pozyczkobiorcy przez Bank do ustanowienia zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki l dostarczenia do Banku zawiadomienia o dokonaniu wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej albo odpisu z Księgi Wieczyste) Nieruchomości potwierdzanego ustanowienie hipoteki zgodnie z zapisami Umowy Kredytu/PoZyczki, Kredytobiorca/Pozyczkobiorca me wywiązuje się / przedmiotowego warunku
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc | zabezpieczenie | zabezpieczenie | hipoteka | hipoteka | nieruchomosc | hipoteka | umowa

parf>>uwrnotiiowo<>i>potw tyrtdffzalazdy(rz^irvio**vy*olojo zaodn#i z roertj"> ...
(216) “Wpr/>parf»uwrnotiiowo’'«ina/Ktoyntfrw«uoiror/ga/r.mrJo*urnwfura*ttmiQctgo tuto/ww»i<w*070"^-.ipenktowPar»potw tyrtDffzałazdy(rz^irvio**vy*ołojo zaodn#i z roertj
...
(217) Pozostałe Informacje dotyczące opłat i prowizji są dostępne w każdymOddziale Deutsche Bank Polska S.A. lub pod numerem Infolinii: 80118 18 18.
...
(218) 5
...
(219)
...
(220) --- Page 6 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz