Szukaj w dokumentach

v1-09110429944/05/17

Sprawa: 09110429944/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: reklamacja podwyższonej marży

Spis plikow

1. img20170509_13044892 | Skan
2. img20170509_13061421 | Skan
3. img20170509_13080293 | Skan


img20170509_13044892

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna ul. Grzybowska 78
...
(3) 00-844 Warszawa
...
(4) Reklamacja podwyższonego oprocentowania o 1.2 p.p do czasu ustanowienia docelowego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci wpisu hipoteki na rzecz Banku.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | oprocentowanie | zabezpieczenie | kredyt | hipoteka

...
(5) Dotyczy zwrotu pobranych odsetek przez Bank z tytułu podwyższonego oprocentowania o 1.2 p.p do czasu ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci wpisu hipoteki na rzecz Banku.
--- Słowa kluczowe: odsetki | oprocentowanie | zabezpieczenie | kredyt | hipoteka

...
(6) Umowa o kredyt hipoteczny dnia 17-04-2008
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(7) Niniejszym wnoszę o zwrot pobranej przez Bank kwoty wynikającej z podwyższenia standardowego oprocentowania Banku od czasu uprawomocnienia się wpisów do hipoteki na rzecz Banku do dnia, od którego Bank zaczął naliczać obniżone oprocentowanie wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | hipoteka | oprocentowanie | odsetki

...
(8) Podstawa prawna:
...
(9) 1/Prąwpnioęny wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 06.08.2009 r w stosunku do Getin Bank SA w Katowicach, sygn.akt XVII AmC 512/09,data wpisu do rejestru klauzul niedozwolonych 30.10.2009 r, nr wpisu 1740.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(10) 2.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2001 r.,sygn.akt V CKN 769/00.
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy

...
(11) Zgodnie z wyrokiem SOKiK sygn.akt XVII AmC 512/09 Bank nie może utrzymywać podwyższonego oprocentowania kredytu po prawomocnym wpisie hipoteki do księgi wieczystej.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | oprocentowanie_dlugu | hipoteka

...
(12) Niedozwolona klauzula umowna nie wiąże konsumenta (art.3851 par. 1 K.c).
--- Słowa kluczowe: niedozwolone_postanowienie_umowne | konsument | art.385art.

...
(13) Oznacza to, że świadczenie (zapłata odsetek) wykonane na podstawie takiego zapisu jest nienależne w świetle art. 410 par. 2 K.c i podlega zwrotowi na rzecz klienta.
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(14) Przesłanką podwyższenia oprocentowania było zwiększone ryzyko Banku z tytułu uruchomienia kredytu przed uprawdrńóenleniem się wpisu hipoteki na nieruchomości i wspomniana przesłanka ustałaz chwilą uprawomocnienia się wpisu.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | zwiekszone_ryzyko | kredyt | hipoteka | nieruchomosc

...
(15) W opinii Sądu dostarczenie wpisu do Banku jest czynnością stricte techniczną i nie może stanowić podstawy do określania przez Bank momentu zaprzestania pobierania opłaty pomostowej.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_pomostowe

...
(16) Dodatkowy koszt był naliczany przez Państwa bank w sytuacji gdy przesłanka ochrony ustała (Bank dysponuje prawnym zabezpieczeniem kredytu od momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej, nie zaś od momentu dostarczenia odpisu).
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | kredyt | hipoteka

...
(17) Jednocześnie wnoszę o pisemną odpowiedź na moją reklamację wraz z informacją o wyliczeniu nienależnie pobranych kwot z tytułu podwyższenia marży oraz odsetek ustawowych za cały ten okres.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | marza | odsetki

...
(18) Ź\yrptu niepoprawnie pobranych środków (tytułu podwyższenia marży) wraz z odsetkami należy dokonać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
--- Słowa kluczowe: marza | odsetki

...
(19) Zwrotu proszę dokonać na mój rachunek bankowy nr -n /u w k
...
(20) Marcin Tomaszewski Pełnomocnik
...
(21) Raiffeisen Bank Polska S.a O 3088 y—
...
(22) Z poważaniem,
...
(23) Warszawa, dnia 18 listopada 2016 r.
...
(24) --- Page 1 ---


img20170509_13061421

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) G r'
...
(3) P'
...
(4) Szanowna Pani
...
(5) W odpowiedzi'na zgłoszenie reklamacyin^^arejestrowane pod numerem 1643781, dotyczące Umowy 0 kredyt hipółeczny numer („Umowa''), poniżej przedstawiamy stosowne wyjaśnienia.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa

...
(6) Uprzejmie informujemy, że podpisując Umowę dobrowolnie zaakceptowała Pani wszystkie jej postanowienia w tym między innymi § 18 ust. 4 Regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG, stanowiącyintegralnączęśćUmowy„Bankzaprzestaje poboru opłat, o których mowa w ust. 2, lub stosuje wysokość oprocentowania określoną w Umowie bez podwyższenia, o którym mowa w ust. 3, od następnego okresu rozliczeniowego przypadającego po upływie 14 dni od powzięcia informacji o dokonaniu wpisu hipoteki 1dostarczeniu przez Kredytobiorcę odpisu z księgi wieczystej, potwierdzającego ustanowienie hipoteki".
--- Słowa kluczowe: umowa | regulamin | kredyt | oprocentowanie | umowa | hipoteka | kredytoborca | hipoteka

...
(7) W oparciu o przedstawiony wyżej zapis wyjaśniamy, że Bank odnotował dostarczenie odpisu zwykłego księgi yyieczystej w^dfliu 14 sierpnia 2008 r. Marża kredytu hipotecznego z poziomu 2,40 p.p. do poziomu 1,20 p.p.,
--- Słowa kluczowe: hipoteka | marza | kredyt

...
(8) w dniu 28 września 2008 r., co miało odzwierciedlenie w płatności raty kredytu przypadającej na dzień 28 października 2008 r. i kolejnych.
--- Słowa kluczowe: rata | kredyt

...
(9) Zawiadamiamy, że Bank nie widzi żadnych nieprawidłowości w swoim działaniu, a co za tym idzie podstaw do uznania Pani reklamacji za zasadną.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(10) Z poważaniem
...
(11) Marta Zielińska Specjalista ds. Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(12) Jęgpób©b^ługi Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(13) Informujemy, żęjeśli wyrażone powyżej stanowisko Banku nie spotka się z Pani/Pana akceptacją, ma Pani/Pan możliwość: a) skierowania odwołania bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany dla składania reklamacji; b) skorzystania z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (dla roszczeń do 8.000 PIN); c) wystąpienia do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów; d) wystąpienia przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. z powództwem do właściwego sądu powszechnego (sądem właściwości ogólnej dla siedziby Banku dla roszczeń majątkowych do kwoty 75.000 PLN jest Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli, natomiast dla roszczeń majątkowych powyżej kwoty 75.000 PLN oraz roszczeń niemajątkowych i dochodzonych łącznie z nimi roszczeń majątkowych Sąd Okręgowy w Warszawie); e) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego; f) wystąpienia z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu przed Rzecznikiem Finansowym.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | konsument | waluta_krajowa | waluta_krajowa | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(2.51) |

...
(14) Sygn. 1643781ZM
...
(15) 1Raiffeisen
...
(16) IPOLBANK Warszawa, 14.12.2016 r.
...
(17) 14B Nadano w PF Piotrków Tryb. E 301 w dniu: 15.12.2016 1
...
(18) Sz. Pani
...
(19) ’■'C**"v’,1f * *
...
(20) -V '-w y
...
(21) ■ ^,./r j
...
(22) Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Grzybowska 78 • 00-844 Warszawa * Tel. 80 i 180 801 • * 22 549 99 V9 * roiffeisenpoi han k.co <ri
...
(23) 'O
...
(24) t' ,i' j /i, 2 .2 5 0 .6 8 3 .4 0 0
...
(25) (. f1 lit
...
(26) J' 1C^ < t 1
" / 1o-ot, ""-j*"> ...
(27) i -. "' rr1cł>" / 1'•-ot, ""-j*
...
(28) --- Page 1 ---


img20170509_13080293

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Sygn. 1686578ZI
...
(3) Szanowna Pani
...
(4) W odpowiedzi na wiadorpość, jaką w dniu 02.01.2017 r. przesłała Pani na imienną skrzynkę e-mail Prezesa Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A., Pana Piotra Czarneckiego, pragniemy poinformować, że Bank
...
(5) raz jeszcze przeprowadził analizę zgłoszonej przez Panią sprawy, dotyczącej zwrotu odsetek, naliczanych
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(6) do czasu przedłożenia w Banku odpisu księgi wieczystej, potwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu, udzielonego na podstawie Umowy o kredyt hipoteczny numerr
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | kredyt | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 05071818381-05-17(4.27) | 06071814982-05-17(4.23) | 08110008628-05-17(2.5) | 08110008628-05-17(3.4) | 11185816458-05-17(1.16) | 11185816458-05-17(1.25) | 26072420973-04-17(2.5) | 28161008473-04-17(3.8) | 28161343704-04-17(1.6) |

...
(7) („Umowa"')-
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(8) Mimo że ponowna weryfikacja sprawy nie wykazała nieprawidłowości po stronie Banku - marża kredytu została obniżona zgodnie z postanowieniami zaakceptowanego przez Panią „Regulaminu kredyt hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG", stanowiącego integralną część Umowy - podjęliśmy decyzję o dokonaniu zwrotu części odsetek, naliczonych w okresie od dnia dokonania wpisu w księdze wieczystej,
--- Słowa kluczowe: marza | kredyt | regulamin | kredyt | umowa | odsetki

...
(9) tj. 24.07.2008 r. do dnia obniżenia marży, tj. 28.09.2008 r. W dniu 31.01.201 7 r. Pani rachunek numer ►został uznany kwotą 861,30 PLN, stanowiącą sumę odsetek, nadpłaconych
--- Słowa kluczowe: marza | waluta_krajowa | odsetki

...
(10) przez Panią we wskazanym wyżej okresie, oraz kwotą odsetek ustawowych w wysokości 12,22 PLN, naliczonych od dnia zgłoszenia pierwszego roszczenia, tj. 18.1 1.2016 r. do dnia wypłaty.
--- Słowa kluczowe: odsetki | waluta_krajowa

...
(11) Poniżej zamieszczamy tabele zawierające dane, w oparciu o które wyliczona została zwrócona przez Bank suma odsetek.
--- Słowa kluczowe: odsetki

...
(12) Data raty
...
(13) 28.07.2008 28.08.2008 28.09.2008
...
(14) Data raty
...
(15) 28.07.2008 28.08.2008 28.09.2008
...
(16) Ilość dni
...
(17) 4 31 31
...
(18) Zastosowane oprocentowanie
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(19) 5,23333 5,16417 5,16417
...
(20) Kurs po jakim pobrana została rata 2,0015 2,0986 2,1552
...
(21) Nadpłata w CHF
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(22) 24,67 190,98 190,77
...
(23) Raiffeisen Bank Polska S.A.
...
(24) Kapitał do
...
(25) wyliczenia raty w CHF 187 612,36 187 382,50 187 175,50
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(26) Oprocentowanie po obniżce marży 4,03333 3,96417 3,96417
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie | marza

...
(27) Do zwrotu w PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(28) 49,38 400,78 411,14 861,30 PLN
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(29) Nadpłacone odsetki w CHF
--- Słowa kluczowe: odsetki | waluta_obca

...
(30) 24,67 190,98 190,77 406,42 CHF
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(31) Sz. Pani
...
(32) Raiffeisen
...
(33) POLBANK
...
(34) Warszawa, 31.01.2017 r.
...
(35) --- Page 1 ---
...
(36) --- Page 2 ---
...
(37) Raiffeisen
...
(38) POLBANK
...
(39) Na zakończenie Bank zwraca uwagę, że zawarte w Umowie klauzule, dotyczące stosowania podwyższonej marży Banku do czasu ustanowienia hipoteki, nie zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych („Rejestr"). Ponadto, w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego prezentowane są poglądy, z których wynika, że z faktu wpisania postanowienia wzorca umowy Rejestru nie można wywodzić zakazu posługiwania się przedmiotowym postanowieniem przez innych profesjonalnych uczestników obrotu w ich relacjach
--- Słowa kluczowe: postanowienie_umowne | stosowanie_postanowien | marza | hipoteka | rejestr_klauzul_niedozwolonych | rejestr_klauzul_niedozwolonych | sad_najwyzszy | postanowienie_wzorca_umowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | profesjonalista

...
(40) z konsumentami. Bank podkreśla zatem, że decyzja o zwrocie zapłaconych przez Panią, zgodnie z Umową, odsetek miała charakter indywidualny. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z Pani oczekiwaniami.
--- Słowa kluczowe: konsument | umowa | odsetki | reklamacja

...
(41) Z poważaniem
...
(42) Aldona Bacia
...
(43) Kierownik Zespołj^JId^c^^i
...
(44) Pełnomocnik
...
(45) Raiffeisen Bank Pol; ' ^ D2566
...
(46) Zespół Obsługi Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(47) Raiffeisen Bank Polska S.A. oświadcza, że Bank jest zobowiązany do wzięcia udziału w pozasądowym postępowaniu
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(48) w sprawie sporów konsumenckich toczącym się przed Rzecznikiem Finansowym (rf.gov.pl) oraz Arbitrem Bankowym (zbp.pl/dla-konsumentów/arbiter-bankowy/działalność). Bank informuje, że postępowanie jest wszczynane na wniosek konsumenta. Rzecznik Finansowy jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu przepisów ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: konsument | rzecznik_finansowy | konsument | rzecznik_finansowy | konsument

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.19) | 01092811794-05-17(2.22) | 01093025301-05-17(2.50) | 09110949313-05-17(2.25) | 10133232481-05-17(2.36) | 10133232481-05-17(4.47) | 28084018994-04-17(2.71) |

...
(49) Informujemy, że jeśli wyrażone powyżej stanowisko Banku nie spotka się z Pani/Pana akceptacją, ma Pani/Pan możliwość: a) skierowania odwołania bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany dla składania reklamacji;
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(50) b) skorzystania z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (dla roszczeń do 8.000 PLN); c) wystąpienia do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów; d) wystąpienia przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. z powództwem do właściwego sądu powszechnego (sądem właściwości ogólnej dla siedziby Banku dla roszczeń majątkowych5,;do kwoty 75.000 PLN jest Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli, natomiast dla roszczeń majątkowych powyżej kwoty 75.000 PLN oraz roszczeń niemajątkowych i dochodzonych łącznie z nimi roszczeń majątkowych Sąd Okręgowy y^Warśz&wiefy, e) wystąpienia ż wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego; f) wystąpienia z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu przed Rzecznikiem Finansowym, adres strony internetowej: www.rf.gov.pl, który jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | konsument | waluta_krajowa | waluta_krajowa | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy | konsument

--- Podobne akapity: 09110949313-05-17(2.28) | 10133232481-05-17(4.50) |

...
(51) Raiffeisen Bank Polska S.A.
...
(52) --- Page 2 ---
...
(53) --- Page 3 ---
...
(54) Sygn. 1686578ZI
...
(55) Szanowni Państwo,
...
(56) Bardzo serdecznie dziękuję za ponowne rozpatrzenie mojej reklamacji z dnia 18 listopada 2016 r. i zwrot 406,42 CHF o równowartości 861,30 PLN na mój rachunek bankowy w związku z naliczanymi - odsetkami do czasu przedłożenia w Banku odpisu księgi wieczystej, potwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | waluta_obca | waluta_krajowa | odsetki | zabezpieczenie | kredyt

...
(57) W związku z tym, iż Państwo jednak podjęli decyzję o dokonaniu zwrotu części odsetek, naliczonych w okresie od dnia dokonania wpisu w księdze wieczystej, tj. 27.07.2008 r. do dnia obniżenia marży, tj. 28.09.2008 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne przeliczenie całego kredytu, gdyż obniżenie oprocentowania oznacza dla mnie obniżenie raty odsetkowej i jednocześnie podwyższenie raty kapitałowej, na skutek czego wszystkie raty kapitałowe, aż do dnia dzisiejszego powinny być poddane korekcie.
--- Słowa kluczowe: odsetki | marza | kredyt | oprocentowanie | odsetki

...
(58) Na zakończenie, z wielką radością przyjmuję również do wiadomości, że Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.potwierdza, iż zwrot powstałych zobowiązań w ramach umowy o kredyt hipoteczny numer dnia 17.04.2008 r. jest dokonywany z wykorzystaniem kursu, wg którego zobowiązanie zostało przeliczone, dając mi tym samym również możliwość spłacania rat kredytu wg kursu kupna obowiązującego w dniu wypłaty kredytu, za co ogromie Państwu dziękuje, uznając, z pełnym przekonaniem, że reklamacja, którą złożyłam w tej sprawie została rozpatrzona przez Państwa
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | zobowiazanie | kredyt | kredyt | reklamacja

...
(59) zgodnie z moimi oczekiwaniami.
...
(60) Z poważaniem.
...
(61) Warszawa, dnia 22 lutego 2017 r.
...
(62) Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Ul. Grzybowska 78
...
(63) 00-844 Warszawa
...
(64) --- Page 3 ---
...
(65) --- Page 4 ---
...
(66) Sygn. 1748298M5H
...
(67) Szanowna Pani
...
(68) W odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne^areiestrowane pod numerem 1748298, dotyczące Umowy o kredyt hipoteczny nr („Umowa'7), poniżej wskazujemy, co następuje.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa

...
(69) Ponownie informujemy, iż decyzja o dokonaniu zwrotu odsetek w łącznej kwocie 861,30 PLN została podjęta indywidualnie przez Bank, pomimo braku nieprawidłowości po stronie Banku w kwestii obniżenia marży Pani kredytu. Bank nie ma podstaw do dokonania korekty harmonogramu (kapitału pozostałego do spłaty), o co wnioskuje Pani w złożonej reklamacji.
--- Słowa kluczowe: odsetki | waluta_krajowa | marza | kredyt | reklamacja

...
(70) Ze względu na fakt, iż w okresie, za który dokonywany był zwrot odsetek kredytowych, spłacała Pani
--- Słowa kluczowe: odsetki | kredyt

...
(71) raty z rachunku prowadzonego w walucie PLN, Bank przeliczył kwotę na PLN po kursach obowiązujących w dniach płatności przypadających we wskazanym okresie. Uzyskana w ien sposób kwota wyrażona
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waluta_krajowa | kurs_waluty_banku

...
(72) w walucie PLN odzwierciedla rzeczywisty koszt poniesiony przez Panią w okresie kiedy spłata była dokonywana w walucie PLN. Zgodnie z Aneksem nr 1 do Umowy, obecnie spłata kredytu następuje żróchbnku^'numerze łL konta walutowego prowadzonego
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waluta_krajowa | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 01205718288-05-17(1.18) | 28183428137-04-17(1.35) |

...
(73) w walucie GHF.
...
(74) Mając na uwadze powyższe, roszczenia zawarte w Pani reklamacji są niezasadne, a tym samym Bank ich nie uznaje.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(75) Z poważaniem
...
(76) Maciej Siuda
...
(77) Specjalista ds. Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(78) Zespół Obsługi Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(79) Raiffeisen Bank Polska S.A. oświadcza, że Bank jest zobowiązany do wzięcia udziału w pozasądowym postępowaniu
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(80) w sprawie sporów konsumenckich toczącym się przed Rzecznikiem Finansowym (rf.gov.pl) oraz Arbitrem Bankowym (zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc). Bank informuje, że postępowanie jest wszczynane na wniosek konsumenta. Rzecznik Finansowy jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu przepisów ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: konsument | rzecznik_finansowy | konsument | rzecznik_finansowy | konsument

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.19) | 01092811794-05-17(2.22) | 01093025301-05-17(2.50) | 09110949313-05-17(2.25) | 10133232481-05-17(2.36) | 10133232481-05-17(4.47) | 28084018994-04-17(2.71) |

...
(81) Rdffeiscn Bank Polska * A
...
(82) Sz. Pani
...
(83) Raiffeisen
...
(84) POLBANK
...
(85) Warszawa, 21.03.2017 r.
...
(86) --- Page 4 ---
...
(87) --- Page 5 ---
...
(88) Raiffeisen
...
(89) POLBANK
...
(90) Informujemy, że jeśli wyrażone powyżej stanowisko Banku nie spotka się z Pani/Pana akceptacjq, ma Pani/Pan możliwość: a) skierowania odwołania bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany dla składania reklamacji; b) skorzystania
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(91) z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (dla roszczeń do 8.000 PLN); c) wystąpienia
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(92) do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów; d) wystąpienia przeciwko Raiffeisen Bank Polska 5.A. z powództwem do właściwego sądu powszechnego (sądem właściwości ogólnej dla siedziby Banku dla roszczeń majątkowych do kwoty 75.000 PLN jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, natomiast dla roszczeń majątkowych powyżej kwoty 75.000 PLN
--- Słowa kluczowe: konsument | waluta_krajowa | waluta_krajowa

...
(93) oraz roszczeń niemajątkowych i dochodzonych łącznie z nimi roszczeń majątkowych Sąd Okręgowy w Warszawie);
...
(94) e) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego; f) wystąpienia z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu przed Rzecznikiem Finansowym, adres strony internetowej: www.rf.gov.pl, który jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy | konsument

...
(95) Raiffeisen Bank Polska S.A.
...
(96) --- Page 5 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz