Szukaj w dokumentach

v1-09120613462/05/17

Sprawa: 09120613462/05/17

Bank: BGŻ

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: NWW

Uwagi:

Spis plikow

1. reklamacja-dla-sbb | Skan
2. odp-na-reklamacje-dla-sbb | Skan


reklamacja-dla-sbb

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) WEZWANIE 0 0 ZWROTU SKŁADEK POBRANYCH TYTUŁEM .UNWW* (ubezpieczenie niskiego wkładu własnego) oraz UBEZPIECZENIA SPŁATY KREDYTU
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | kredyt

...
(3) WaruMa,27 kwietna201broku
...
(4) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(5) D2iałdj4Cw imieniu własnym, jako strona umowy numer U/0000269931/0002/2O06/SS0Oo kredyt hrpoteczny, umowa datowana na 27.09 2006 roku, w związku z zastosowaniem w tej umowie przez
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | umowa | umowa

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.8) | 01092811794-05-17(1.8) | 01092811794-05-17(1.25) | 01092811794-05-17(2.8) | 01181124774-05-17(2.10) | 01192924652-05-17(1.7) | 01201351554-05-17(1.18) | 01201351554-05-17(1.19) | 04130041707-05-17(2.38) | 04130041707-05-17(4.12) | 04143103559-05-17(1.50) | 05071818381-05-17(1.3) | 05071818381-05-17(3.5) | 05075438951-05-17(1.23) | 05124510547-05-17(1.12) | 05124510547-05-17(2.15) | 05154616827-05-17(1.4) | 06071814982-05-17(1.4) | 06071814982-05-17(3.5) | 06114208831-05-17(1.29) | 08112733401-05-17(2.4) | 08113614858-05-17(1.16) | 08170940832-05-17(2.32) | 08173701175-05-17(2.32) | 09105829922-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(1.26) | 09110429944-05-17(2.5) | 10133232481-05-17(2.10) | 11185816458-05-17(1.15) | 11185816458-05-17(1.50) | 12091351162-05-17(1.41) | 13144135262-05-17(1.68) | 21111111971-05-17(1.13) | 21111111971-05-17(1.14) | 21125237148-05-17(1.76) | 26102210805-04-17(2.7) | 26141910971-04-17(1.8) | 27155758175-04-17(2.13) | 28161343704-04-17(3.53) | 28161343704-04-17(4.54) | 28193104827-04-17(2.8) |

...
(6) Bank niedozwolonych postanowień umownych w rozumieniu art. 38SIMI nasz. kc., dotyczących między innymi narzucenia mi obowiązku zapłaty składek na rzecz ubezpieczenia niskiego wMadu własnego oraz ubezpieczenia spłaty kredytu i następnie pobrania przez Bank ode mnie nienależnych Bankowi kwot pieniężnych na poczet tych ubezpieczeń.
--- Słowa kluczowe: niedozwolone_postanowienie_umowne | ubezpieczenie | ubezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie

...
(7) Niniejszym wzywam Sank do zwrotu kwoty 1072,88 złotych (słownie: tysiąca siedemdziesięciu dwóch złotych, osiemdziesięciu ośmiu groszyl tj. zwrotu całości kwot pieniężnych pobranych przez bank na cel ubezpieczenia niskego wkładu własnego oraz ubezpieczenia spłaty kredytu wraz Z odsetkami ustawowymi od dnu pobrania przez Bank każdej z nienależnych kwot, wnieprzekraczalnymtermme7(słownie siedmiu)dnioddniaotrzymanianiniejszegowezwania.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waluta_krajowa | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | kredyt | odsetki

...
(8) Należność należy wpłacić na mOj rachunek o numerze 61 2030 OMSl
...
(9) Jednocześnie wzywam bank do niepobierania z rachunku przeznaczonego do Obsługi kredytu Żadnych kwot na rzecz tak zwanego „ubezpieczenia niskiego wkładu własnego" czy 'ubezpieczenia spłaty kredytu". Nie wyrażam zgody na pobieranie z rechunku bankowego przeznaczonego do obsługi kredytu jakichkolwiek kwot tytułem „ubezpieczenia niskiego wkładu własnego" oraz 'ubezpieczenia spłaty kredytu", jako ze sę one bankowi w całości nienależne.
--- Słowa kluczowe: kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | kredyt | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | kredyt

...
(10) Jednocześnie informuję, iż żadna z kwot pobranych przez bank tytulemubezpieczenia niskiego wkładu własnego i ubezpieczenia spłaty kredytu nie była, nie Jest I nie może być poczytywana w
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | kredyt

...
(11) Bank BGŻ BNP Paribas SA. Adres: ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa
...
(12) --- Page 1 ---
...
(13) --- Page 2 ---
...
(14) przyszłości jako dobrowolne świadczeniem Kredytobiorców. Jedynie i daleko posuniętej ostrożności wskazuję, >zkwoty pobrane przez bank transferowane były (są lub zzastrzeżeniem Ich zwrotu, a niezależnie także w celu uniknięcia przymusu.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca

...
(15) Jednocześni# Informuję, ze wezwanie niniejsze nie będzie ponawiane, zaś w razie braku zwrotu żądanych kwot w zakreślonym termmle lub braku racjonalnej proporycji ugodowej podejmę stosowne działania prawne w celu odzyskania bezprawnie pobranych ode mnie pieniędzy.
...
(16) Przypominam, że 12 czerwca 201S r. do rejestru niedozwolonych postanowień umownych prowadzonego przez Prezesa UOKIK wpisana została klauzula dotycząca przedmiotowego „ubezpieczenia*. Bez znaczenia pozostaje fakt, że klauzula ta dotyczy innego działającego na terenie RP banku, albowiem sądy obydwu instancji oceniły nie tyłe konkretny zapis umowy, co prawa i obowiązki stron, związane z „ubezpieczeniem" - te zaś są w mojej umowie kredytu ukształtowane analogicznie do klauzuli uznanej przez sądy za modozwoloną. Sądy potwierdziły prawomocnie nielegalność przedmiotowego „ubezpieczenia".
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | niedozwolone_postanowienie_umowne | umowa | ubezpieczenie | umowa | kredyt | ubezpieczenie

...
(17) Przypominam, że taka sama konstrukcja, niezależnie od różnic w zalrese użytych do jej opisu słów, występuje takie w naszej umowie. Nic też w naszej umowie nie uchyla abuzywności „ubezpeczenia*.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | klauzula_niedozwolona

...
(18) Zważywszy, że sądy wydały Już wlełe korzystnych dla kredytobiorców wyroków w sprawie tego ubezpieczenia, a liczba pozwów składanych przez konsumentów i wygrywanych spraw rośnie, bezę na dobrowolny zwrot moich pieniędzy, co pozwc* unAnąć Państwu dalszych kosztów związanych z tą sprawą.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | ubezpieczenie | konsument

...
(19) podpis perwsiego Kredytobiorcy podpis drugiego Kredytobiorcy
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredytoborca

...
(20) --- Page 2 ---


odp-na-reklamacje-dla-sbb

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) BGZ BNP PARIBAS
...
(3) Departament Obsługi Rachunków i Produktów BankówNth
...
(4) Kraków, 2016-06-03
...
(5) L. dz. RKK/2016/1386623*484
...
(6) Szanowny Panic
...
(7) W odpowiedzi na otrzymaną reklamację na wstępie pragniemy podziękować za zgłoszenie nam Pana uwag. Uprzejmie informujemy, iZ w Banku BGŻ BNP Paribas SA zwracamy szczególną uwagę na priorytetowe rozwiązywanie problemów, z jakim i zwracają się do nas Klienci.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(8) Uprzejmie informujemy. i2 Bank wnikliwie przeanalizował Panazgłoszenie.
...
(9) Kontynuując, odnosząc się do poruszanych przez Pana kwestii związanych ze zwrotem składki na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego oraz zwrotem składek na ubezpieczenie kredytu do czasu ustanowienia hipoteki. Bank nie znalazł podstaw do uznania przedmiotowych roszczeń za zasadne.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | kredyt | hipoteka

...
(10) W y j a ś n i a m y . i 2 p o d s t a w ę p r a w n ą p o b r a n i a o d Pa na p r z e z B a n k o p ł a t y z t y t u ł u zabezpieczenia w postaci uhezpicczcnia niskiego wkładu oraz opłat z tytułu ubezpieczenia pomostowego stanowiła ważnie zawarta przez strony umowa nr U'0000269931/Q002/2006/5500 z dnia 27 wTześnia 2006r, w której zobowiązał się Pan do ustanowienia wylej wymienionych zabezpieczeń oraz w konsekwencji ponoszenia opłat z tego tytułu zgodnie z postanowieniami umowy kredytu.
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | niski_wklad_wlasny | ubezpieczenie | ubezpieczenie_pomostowe | umowa | zabezpieczenie | postanowienie_umowne | kredyt

...
(11) Nieuzasadnione pozostaje Pana tw ierdzenie. t2 me uzyskał Pan Żadnych korzyści z ubezpieczenia, gdy* chroni ono sam Bank oraz. 2c brak jest ekwiwalentności świadczeń z tego tytułu. Podkreślamy. 2c dzięki ustanowieniu dodatkowego zabezpieczenia, które w niniejszej sprawie stanowiło ubezpieczenia niskiego wkładu, uzyskał Pan możliwość zaciągnięcia kredytu bez posiadania (wniesienia przed wypłatą kredytu) wymaganego przez Bank poziomu wkładu własnego, a zabezpieczenie to miało obowiązywać jedynie do czasu wniesienia tego wkładu Udzielenie kredytu z pominięciem warunku dotyczącego wniesienia wymaganego wkładu własnego generowało po stronic Banku zwiększone ryzyko transakcji kredytowej. Ryzyko to było akceptowane przez Bank właśnie dzięki ustanowieniu dodatkowego zabezpieczenia. Co więcej, kredytowanie pełnej wartości finansowanej nieruchomości było możliwe pod warunkiem ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia kredytowanego niskiego wkładu własnego albo innego zabezpieczenia zaakceptowanego przez Bank. Ustanowienie zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu nie było obligatoryjne. Istniała możliwość ustanowienia innego, ustalonego przez
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | zabezpieczenie | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | kredyt | kredyt | wklad_wlasny | zabezpieczenie | kredyt | wklad_wlasny | zwiekszone_ryzyko | kredyt | zabezpieczenie | kredyt | nieruchomosc | zabezpieczenie | ubezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | zabezpieczenie | zabezpieczenie | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | obowiazkowe

...
(12) snom us
...
(13) fPJMlpBfU >>n
...
(14) Pan
...
(15) --- Page 1 ---
...
(16) --- Page 2 ---
...
(17) Strony, zabezpieczenia. Zawierając umowę z Bankiem wyraził l‘an natomiast zgodę na dodatkowe zabezpieczenie właśnie w postaci ubezpieczenia niskiego wkfodu-
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | umowa | zabezpieczenie | ubezpieczenie

...
(18) Odpowicdnio. w zakresie ubezpieczenia pomostowego wskazujemy, iż ubezpieczenieto miałoza zadanie zmniejszenie ryzyka wynikającego z udzielenia kredytu pomimo braku prawomocnego ustanowienia głównego zabezpieczenia jego spłaty, czyli hipotek (kaucyjnej i zwykłej). Zwracamy uwagę, iż w okresie od wypłaty kredytu do dnia prawomocnego wpisu hipotek Bank nie posiada faktycznie zabezpieczenia spłaty zadłużenia z tytułu wypłaconego kredytu. Skorzystanie z zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia pomostowego w TU Europa pozwoliło na ograniczenie wskazanego ryzyka i w efekcie umożliwiło Bankowi wypłatę środków z kredytu, jeszcze przed prawomocnym wpisem hipotek. Dzięki ustanowieniu tego zabezpieczenia uzyskał Pan zatem bezpośrednią korzyść w postaci możliwości sfinansowania zc środków kredytu zakupu nieruchomości W przeciwnym razie wypłata kredytu mogłaby nastąpić dopiero po prawomocnym wpisie hipotek, zatem świadczenia stron były w pełni ekwiwalentne.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | ubezpieczenie_pomostowe | ubezpieczenie | zmniejszenie_ryzyka | kredyt | zabezpieczenie | kredyt | zabezpieczenie | kredyt | zabezpieczenie | ubezpieczenie | ubezpieczenie_pomostowe | kredyt | zabezpieczenie | korzysc | kredyt | nieruchomosc | kredyt

...
(19) Nadmieniamy, iż zgodnie z generalną zasadą zastrzeżona w § 13 ust. 4 umowy kredytu, koszty zabezpieczenia spłaty krcdylu wraz z należnymi odsetkami, dokonanego przed jego udzieleniem i w okresie trwania umowy ponosi zawsze kredytobiorca W przypadku zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu oraz ubezpieczenia pomostowego koszt ten polega na uiszczaniu przez kredytobiorcę opłaty z tytułu ustanowienia zabezpieczenia. Podkreślić przy tym należy, że kredytobiorca nie opłaca tu bezpośrednio składki ubezpieczeniowej Do zapłaty składki zobligowany jest bowiem wyłącznie Bank. Przedmiotowe opłaty wnosił Pan zatem na rzecz Banku i nic moZna ich utożsamiać ze składkami ubezpieczeniowymi.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | zabezpieczenie | odsetki | umowa | kredytoborca | zabezpieczenie | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | ubezpieczenie_pomostowe | kredytoborca | zabezpieczenie | kredytoborca | ubezpieczenie | ubezpieczenie

...
(20) Podkreślamy, iż ustanowienie zabezpieczeń w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego oraz ubezpieczenia pomostowego, były powszechnie stosowane na rynku a dopuszczalność ich przyjmowania nic budziła zastrzeżeń.
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | ubezpieczenie_pomostowe | stosowanie_postanowien

...
(21) Ponadto, powoływana przez Pana klauzula niedozwolona nr MI6K, wpisana na podstawie
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona

...
(22) wyrokuSąduOchronyKonkurencjiiKomwnetuówzdnia24sierpnia 2012r.sygnaki:XVIIAmC 2600.01 nic odnosi się do wzorców umowy stosowanych przez Bank. Dotyczy ona wzorców stosowanych przez innego przedsiębiorcę, w związku z czym odnoszenie się do jej treści w zakresie postanowień zawartych w umowie przedmiotowego kredytu hipotecznego, nic może podważać ważności tych postanowień.
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien | wzorzec_stoswany_przez_innego_przedsiebiorce | umowa | kredyt

...
(23) Podsumowując, w świetle powyższych wyjaśnień Bank nie znajduje uzasadniania dla Pana twierdzeń, iż postanowienia przedmiotowej umowy kredytu hipotecznego, w zakresie ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego oraz ubezpieczenia pomostowego naruszają art. 3851ustawy Kodeks cywilny, gdyż nie zostały z Panem uzgodnione indywidualnie oraz kształtują Pana prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają Pana interesy.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | zabezpieczenie | kredyt | ubezpieczenie_niskiego_wkladu_wlasnego | ubezpieczenie | ubezpieczenie_pomostowe | kodeks_cywilny

...
(24) Wyrażamy nadzieję, że powyżej przedstawione wyjaśnienia będą dla Pana wystarczające, a nasza daląza współpraca będzie przebiegała bez. zakłóceń
...
(25) Z poważaniem
...
(26) Grzegorz^
...
(27) KicuAwrfk espołu Ołwtugi Reklamacji i Opinii Bankowych
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(28) /
...
(29) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz