Szukaj w dokumentach

v1-01092506339/05/17

Sprawa: 01092506339/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: Reklamacja podstawy prawnej udzielenia kredytu

Spis plikow

1. 1-reklamacja | Skan
2. 1-odp-z-banku | Skan


1-reklamacja

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Raiffeisen Rank Polska S j
...
(3) :ymano
...
(4) dnia 28-01-2017
...
(5) Raiffeisen Polbank Oddział
...
(6) Łowicka 35, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
...
(7) Reklamacja podstawy prawnej uzielenia kredytu
--- Słowa kluczowe: reklamacja | podstawa_prawna | kredyt

...
(8) Dotyczy Umowy nr 200806HL004834302457 zdnia 28.06.2008r
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(9) Niniejszym kwestionujemy podstawę prawną udzielenia nam przez Bank kredytu na podstawie
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | kredyt

...
(10) Umowy z tego powodu, że na dzień zawarcia Umowy ustawa prawo bankowe w art. 69 ust. 1 nie przewidywała takiej konstrukcji umowy o kredyt, gdzie wysokość zadłużenia kredytobiorcy wobec Banku już w dniu uruchomienia kredytu wzrasta o dodatkowy koszt kredytu IKK (Indeksacyjny Koszt Kredytu) wyliczany wg wzoru:
--- Słowa kluczowe: umowa | moment_zawarcia_umowy | prawo_bankowe | art.69 | umowa | kredyt | kredytoborca | kredyt | kredyt | indeksacja | kredyt

--- Podobne akapity: 13144135262-05-17(1.23) | 18162405305-05-17(1.6) |

...
(11) IKK = (KUK/KK_CHF)*KS_CHF-KUK
...
(12) gdzie:
...
(13) IKK - Indeksacyjny Koszt Kredytu
--- Słowa kluczowe: indeksacja | kredyt

...
(14) KUK - kwota udostępnionego kapitału
...
(15) KK_CHF - kurs kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia uruchomienia kredytu KS_CHF - kurs sprzedaży waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia spłaty kredytu.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | tabela_kursowa_banku | kredyt | waluta_obca | tabela_kursowa_banku | kredyt

--- Podobne akapity: 13144135262-05-17(1.28) | 18162405305-05-17(1.11) | 27184533552-04-17(1.15) |

...
(16) Dodatkowy koszt kredytu IKK, liczony dla dnia uruchomienia kredytu, nie mieści się w definicji art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, albowiem nie stanowi ani udostępnionego kapitału, ani prowizji od udzielenia kredytu, ani odsetek od udostępnionego kapitału, co oznacza, że zastosowany w naszej Umowie mechanizm indeksacji jest sprzeczny z ustawą prawo bankowe, co na mocy art. 58 §1 i §2 kodeksu cywilnego pozwala nam stwierdzić nieważność tych zapisów naszej Umowy, które odwołują się do kursów kupna i sprzedaży
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | art.69 | prawo_bankowe | kredyt | odsetki | umowa | indeksacja | prawo_bankowe | kodeks_cywilny | umowa

--- Podobne akapity: 27085017197-04-17(1.6) | 27184533552-04-17(1.16) | 28084018994-04-17(1.7) |

...
(17) 1
...
(18) --- Page 1 ---
...
(19) --- Page 2 ---
...
(20) PDF Eraser Free
...
(21) waluty indeksacji z tabeli kursowej Banku.
--- Słowa kluczowe: indeksacja | tabela_kursowa_banku

...
(22) Wnosimy także o usunięcie z Umowy tych zapisów, które, odwołując się do kursów walut ustalanych przez Bank na nieznanych nam zasadach, rażąco naruszają naszee interesy jako konsumenta oraz są sprzeczne z dobrymi obyczajami:
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | konsument

...
(23) Zapis § 1... ust. 2... Umowy stanowiący, iż w dniu uruchomienia kwota kredytu jest przeliczana na walutę indeksacji za pomocą kursu kupna z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty,
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | indeksacja | tabela_kursowa_banku

--- Podobne akapity: 13144135262-05-17(1.32) | 27085017197-04-17(1.8) | 27184533552-04-17(1.19) | 28084018994-04-17(1.9) |

...
(24) Zapis § 1... ust. 2... Umowy stanowiący, iż raty kredytu spłacane są w złotych wg kursu sprzedaży waluty indeksacji z tabeli kursowej Banku z dnia płatności raty.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_krajowa | indeksacja | tabela_kursowa_banku | rata

--- Podobne akapity: 13144135262-05-17(1.33) | 27085017197-04-17(1.9) | 27184533552-04-17(1.20) | 28084018994-04-17(1.10) |

...
(25) Powyżej przywołane zapisy umowne:
...
(26) nie stanowią głównego świadczenia stron umowy,
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(27) nie były z nami indywidualnie uzgadniane, ponieważ są częścią wzorca umownego stosowanego przez Bank do zawierania także z innymi klientami identycznych pod względem wzorca umownego umów o kredyty "indeksowane"
--- Słowa kluczowe: wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy | kredyt | indeksacja

--- Podobne akapity: 13144135262-05-17(1.36) | 27184533552-04-17(1.24) | 27184533552-04-17(1.30) | 28084018994-04-17(1.19) |

...
(28) rażąco naruszają nasze interesy jako konsumenta z tego powodu, że Bank nie zapoznał nas w dniu zawierania Umowy z zasadami, na których ustalane są kursy waluty indeksacji publikowane przez Bank w tabeli kursów walut, co oznacza, iż Bank przyznał sam sobie, na mocy Umowy, nieodwołalne prawo do dowolnego decydowania o ostatecznej i nieznanej w dniu zawarcia Umowy wysokości naszego zadłużenia wobec Banku wyrażonego w walucie indeksacji oraz o wysokości rat kredytowych, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz co jednocześnie jest rażącym naruszeniem równowagi między stronami Umowy.
--- Słowa kluczowe: konsument | umowa | kurs_waluty | indeksacja | kurs_waluty | umowa | moment_zawarcia_umowy | indeksacja | kredyt | strony_sporu | umowa

--- Podobne akapity: 13144135262-05-17(1.40) | 27085017197-04-17(1.13) | 28084018994-04-17(1.20) |

...
(29) Jako że przywołane powyżej zapisy umowne odwołujące się kursów walut z tabeli kursowej Banku (ustalanych na nieznanych mi zasadach), jako abuzywne nie są dla nas wiążące w myśl art. 385[1] kodeksu cywilnego, nasza Umowa kredytu jest umową o kredyt złotówkowy z oprocentowaniem ustalanym wg zasad przyjętych w § 3... u s t.l... Umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa | kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | klauzula_niedozwolona | art.385art. | kodeks_cywilny | umowa | kredyt | umowa | kredyt_złotówkowy | oprocentowanie | umowa

--- Podobne akapity: 27184533552-04-17(1.29) |

...
(30) Jednocześnie przypominamy, iż kodeks cywilny nakazuje oceny abuzywności danego postanowienia umownego dokonywać wg stanu prawnego na dzień zawarcia umowy (art. 385[2] kc), a w razie chęci podniesienia przez Bank argumentu, iż kwestionowane przez nas powyżej postanowienia umowne stanowiły przedmiot indywidualnych uzgodnień z Kredytobiorcą, ciężar dowodu spoczywa na tym, kto się na tą okoliczność powołuje (art. 385 [1] § 4 kc).
--- Słowa kluczowe: kodeks_cywilny | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | moment_zawarcia_umowy | art.385art. | postanowienie_umowne | indywidualne_uzgodnienia | kredytoborca | art.385art.

--- Podobne akapity: 13125332891-05-17(1.81) | 27085017197-04-17(1.21) |

...
(31) Z uwagi na powyższe, w ramach niniejszej reklamacji wnosimy o przedstawienie przez Bank skorygowanego harmonogramu spłaty naszego kredytu z uwzględnieniem nieważności tej części Umowy, która rzekomo uprawnia Bank do wyrażania naszego długu wobec Banku w walucie CHF oraz do wyrażania rat kredytu w walucie CHF.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt | umowa | waluta_obca | kredyt | waluta_obca

--- Podobne akapity: 13144135262-05-17(1.50) | 27184533552-04-17(1.31) | 28084018994-04-17(1.26) |

...
(32) W ramach odpowiedzi na niniejszą reklamację Bank dokona także wyliczenia nadpłaty na saldzie naszego kredytu, którą stanowi różnica między ratami dotychczas przez nas
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt

...
(33) 2
...
(34) --- Page 2 ---
...
(35) --- Page 3 ---
...
(36) PDF Eraser Free,
...
(37) w^pałaccoońnyymTi,/a ratarmTTi TnialSIleżnymi z tytułu udzielenia nam przez Bank kredytu w walucie PLN na kwotę 115.000,00....zł zawartą w §..2. u s t.l... Umowy, udzielonego na 480.... miesięcznych rat z oprocentowaniem wg §.3.. u s t.l... Umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waluta_krajowa | umowa | oprocentowanie | umowa

--- Podobne akapity: 10133232481-05-17(1.29) | 13144135262-05-17(1.51) | 27184533552-04-17(1.32) |

...
(38) Wnosimy także, aby w/w nadpłata (po jej uprzednim, dokładnym wyliczeniu przez Bank) została zaliczona na poczet spłaty kapitału jako częściowa wcześniejsza spłata kapitału.
...
(39) Bank udostępni nam do akceptacji skorygowany wg powyższych założeń harmonogram spłaty kredytu oraz szczegółowe wyliczenie w/w nadpłaty z podziałem na wyszczególnienie wszystkich rat dotychczas wpłaconych oraz rat należnych naszego kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt

...
(40) Niniejsza reklamacja nie wyklucza wystąpienia przez nas w przyszłości z roszczeniem o uznanie całej Umowy za bezwzględnie nieważną na mocy na art. 58kc. oraz niewiążącej nas z Bankiem na mocy art. 385 kc.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa

...
(41) Przypominamy, że prezentowane przez Bank w odpowiedzi uzasadnienie faktyczne i prawne powinno odnosić się do konkretnych zapisów w Umowie oraz przepisów prawa, obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, jak również uwzględniać:
--- Słowa kluczowe: umowa | moment_zawarcia_umowy

...
(42) a) zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) przed prawem krajowym, która obowiązuje w Polsce od 2004r., np. Dyrektywa Rady 93/13/EWG i Kodeks Cywilny (KC)
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | kodeks_cywilny

...
(43) b) zasadę Lex specialis derogat legi generali, czyli prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym, np. Prawo Bankowe i KC,
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(44) c) zasadę Lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz,
...
(45) d) założenie o racjonalności prawodawcy, który tworzy prawo stanowiące ramy obrotu gospodarczego, lecz nie akceptuje bezprawnych praktyk rynkowych z mocą wsteczną (fakt nowelizacji prawa w 2011r. jest bez znaczenia dla umów zawartych w 2008r.)
...
(46) W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z naszą wolą i udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9, skierujemy skargę do Rzecznika Finansowego.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 01171436788-05-17(1.32) | 06074142417-05-17(1.13) | 06114323264-05-17(1.45) | 08155716284-05-17(1.50) | 08160500577-05-17(1.51) | 08161138858-05-17(1.8) | 08161138858-05-17(1.15) | 08170940832-05-17(1.17) | 08173701175-05-17(1.41) | 12091351162-05-17(1.144) | 13144135262-05-17(1.61) | 25190141371-04-17(1.29) | 25195624286-04-17(1.30) | 25195951355-04-17(1.28) | 25200118511-04-17(1.19) | 25200401832-04-17(1.32) | 25200720926-04-17(1.21) | 25202021176-04-17(1.33) | 27184533552-04-17(1.44) | 27195241407-04-17(1.10) | 27195748384-04-17(1.7) | 28183428137-04-17(1.103) |

...
(47) Z poważaniem.
...
(48) 3
...
(49) --- Page 3 ---


1-odp-z-banku

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) PDF Eraser Free
...
(3) Raiffeisen
...
(4) POLBANK
...
(5) Warszawa, 06.02.2017 r.
...
(6) Sygn. 1706879MSH
...
(7) Szanowni Państwo
...
(8) W odpowiedzi na reklamację zarejestrowaną pod numerem 1706879, dotyczącą Umowy o kredyt hipoteczny nr 200806HL004834302457 („Umowa"), poniżej przedstawiamy stosowne wyjaśnienia.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.8) | 01092811794-05-17(2.8) | 01093025301-05-17(2.7) | 05075438951-05-17(1.23) | 05080144959-05-17(1.22) | 05154616827-05-17(1.4) | 06053558362-05-17(1.36) | 06114323264-05-17(1.36) | 08113032891-05-17(1.55) | 08113614858-05-17(2.4) | 08115523582-05-17(1.55) | 08123922342-05-17(1.55) | 08155716284-05-17(1.6) | 08155716284-05-17(1.38) | 08160500577-05-17(1.4) | 08160500577-05-17(1.38) | 08163036736-05-17(1.4) | 08165522733-05-17(1.37) | 08170940832-05-17(1.4) | 08173701175-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(2.12) | 09110429944-05-17(3.68) | 09120613462-05-17(1.5) | 10133232481-05-17(2.10) | 12091351162-05-17(1.20) | 12091351162-05-17(1.134) | 12091351162-05-17(1.134) | 13125332891-05-17(1.2) | 13125332891-05-17(1.10) | 13144135262-05-17(1.68) | 15181857688-05-17(1.9) | 15182213581-05-17(3.10) | 25200118511-04-17(1.7) | 25200720926-04-17(1.8) | 26132319311-04-17(1.3) | 26132319311-04-17(2.12) | 26135254922-04-17(2.8) | 27155758175-04-17(1.41) | 28084018994-04-17(2.4) | 28161343704-04-17(4.28) |

...
(9) Uprzejmie informujemy, że zawarcie w Umowie postanowienia o indeksowaniu kredytu do waluty CHF jest następstwem złożonego przez Państwa wniosku o kredyt hipoteczny.
--- Słowa kluczowe: umowa | indeksacja | kredyt | waluta_obca | kredyt

--- Podobne akapity: 09110949313-05-17(2.5) | 10133232481-05-17(2.11) | 10153011984-05-17(1.46) |

...
(10) Wskazujemy, że żaden przepis prawa w chwili zawierania Umowy nie zabraniał zawierania umów kredytów indeksowanych. Podstawą prawną do zawarcia z Państwem Umowy był art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe oraz art. 69 ustawy Prawo bankowe w zw. z art. 353(1) Kodeksu cywilnego, art. 358 Kodeksu cywilnego, art. 358(1] Kodeksu cywilnego. Możliwość wyrażenia kwoty zobowiązania w walucie obcej wynika z art. 358 Kodeksu cywilnego, potwierdza również bogate orzecznictwo
--- Słowa kluczowe: moment_zawarcia_umowy | kredyt_indeksowany | podstawa_prawna | umowa | prawo_bankowe | art.69 | prawo_bankowe | art.353art. | kodeks_cywilny | art.358 | kodeks_cywilny | art.358art. | kodeks_cywilny | zobowiazanie_piniężne | waluta_obca | art.358 | kodeks_cywilny

--- Podobne akapity: 09110949313-05-17(2.6) | 10133232481-05-17(2.13) |

...
(11) Sądu Najwyższego, w tym odnoszące się do brzmienia art. 358 Kodeksu cywilnego obowiązującego w chwili zawierania umowy przez strony.
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy | art.358 | kodeks_cywilny | moment_zawarcia_umowy

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(2.10) | 09110949313-05-17(2.7) | 10133232481-05-17(2.14) | 28084018994-04-17(2.6) |

...
(12) Mając na uwadze powyższe zawiadamiamy, iż Bank nie odnajduje po swojej stronie nieprawidłowości w zakresie wskazanym w reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(13) Wyrażamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia okażą się wystarczające.
...
(14) Z poważaniem
...
(15) Maciej Siuda
...
(16) Specjalista ds. Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(17) Zespół Obsługi Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(18) Raiffeisen Bank Polska S.A. oświadcza, że Bank jest zobowiązany do wzięcia udziału w pozasądowym postępowaniu
--- Słowa kluczowe: zobowiazanie

...
(19) w sprawie sporów konsumenckich toczącym się przed Rzecznikiem Finansowym (rf.gov.pl) oraz Arbitrem Bankowym (zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialolnosc). Bank informuje, że postępowanie jest wszczynane na wniosek konsumenta. Rzecznik Finansowy jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu przepisów ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: konsument | rzecznik_finansowy | konsument | rzecznik_finansowy | konsument

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(2.22) | 01093025301-05-17(2.50) | 09110429944-05-17(3.48) | 09110429944-05-17(3.80) | 09110949313-05-17(2.25) | 10133232481-05-17(2.36) | 10133232481-05-17(4.47) | 28084018994-04-17(2.71) |

...
(20) Raiffeisen Bank Polska S.A.
...
(21) --- Page 1 ---
...
(22) --- Page 2 ---
...
(23) Raiffeisen
...
(24) POLBANK
...
(25) Informujemy, że jeśli wyrażone powyżej stanowisko Banku nie spotka się z Pani/Pana akceptacjq, ma Pani/Pan możliwość: a) skierowania odwołania bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany dla składania reklamacji; b) skorzystania
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(26) z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (dla roszczeń do 8.000 PLN), c) wystąpienia
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(27) do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów, d) wystąpienia przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. z powództwem do właściwego sądu powszechnego (sądem właściwości ogólnej dla siedziby Banku dla roszczeń majątkowych do kwoty 75.000 PLN jest Sąd Re|onowy dla Warszawy-Woli, natomiast dla roszczeń majątkowych powyżej kwoty 75.000 PLN
--- Słowa kluczowe: konsument | waluta_krajowa | waluta_krajowa

...
(28) oraz roszczeń niemajątkowych i dochodzonych łącznie z nimi roszczeń majątkowych Sąd Okręgowy w Warszawie),
...
(29) e) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, f) wystąpienia z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu przed Rzecznikiem Finansowym, adres strony internetowej: www.rf.gov.pl, który jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r.( o rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy | konsument

...
(30) PDF Eraser Free
...
(31) Raiffeisen Bank Polska S.A.
...
(32) --- Page 2 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz