Szukaj w dokumentach

v1-08112733401/05/17

Sprawa: 08112733401/05/17

Bank: Millenium

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Inne

Uwagi:

Spis plikow

1. 1.reklamacja | Skan
2. 2.reklamacja | Skan
3. 3.reklamacja | Skan


1.reklamacja

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(3) potwierdzenie, czy regulamin sprzed podpisania Umowy nr został doręczony mi prawidłowo, dotyczy to również zmian
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(4) regulaminu jak i cennika, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego § 1.
--- Słowa kluczowe: regulamin | art.384 | kodeks_cywilny

...
(5) W związku z powyższym .jeżeli regulamin doręczony został prawidłowo wnoszę o wydanie uwierzytelnionego przez Bank i podpisanego przeze mnie dokumentu, który stanowi integralną część Umowy. Jeżeli były późniejsze zmiany regulaminu proszę wskazać zarządzenie, podstawę prawną i wskazać cele z jakich
--- Słowa kluczowe: umowa | regulamin | podstawa_prawna

...
(6) wynikały w/w zmiany. Wnoszę również o poświadczenie doręczenia zmian regulaminu (tj.: podpisanego przeze mnie potwierdzenia odbioru i podanie numeru przesyłki listowej). Ponadto proszę o przedstawienie cennika wraz z podpisami.
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(7) Wnoszę aby odpowiedź na w /w reklamację była podpisana własnoręcznie przez osobę upoważnioną.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(8) Bank Millennium SA
...
(9) Óepwtdfnont Oankow^tdci (tatalfoznuj ul. Stanisława Źaryna 2A
...
(10) 0 2 - 6 9 3 W/ i r e z o t v a (2 23-Ił
...
(11) 2017 -W" #
...
(12) iworm Atluiricuyl-,
...
(13) cxfa PdnoimKjiiik
...
(14) Bank Millennium S.A.
...
(15) --- Page 1 ---


2.reklamacja

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) DJA-WOK/A
...
(3) Odpowiedź w sprawie:
...
(4) z Umową Kredytu wyjaśnienia.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(5) Warszawa, ^03.2017 r.
...
(6) Szanowna Pani,
...
(7) W odpowiedzi na Pani
...
(8) dotyczące (numer
...
(9) udostępnienia umowy KH;
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(10) dokumentów
...
(11) związanych przekazujemy
...
(12) pismo, Hipotecznego
...
(13) Informujemy, że Bonk nie ma obowiązku archiwizowania załączników do Umowy kredytowej (Cennik Kredyt Hipoteczny/Pożyczka Hipoteczna oraz Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A.), tym samym nie mamy możliwości udostępnienia dokumentów, o które Pani wnioskuje.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | kredyt

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(2.32) | 04130041707-05-17(4.12) | 04142051693-05-17(2.16) | 05071818381-05-17(4.27) | 05124510547-05-17(1.12) | 05124510547-05-17(2.15) | 05154616827-05-17(1.7) | 06071814982-05-17(4.23) | 06114208831-05-17(1.33) | 06114323264-05-17(1.78) | 08161138858-05-17(2.9) | 08170940832-05-17(2.32) | 08173701175-05-17(2.32) | 09105829922-05-17(2.24) | 11185816458-05-17(1.16) | 11185816458-05-17(1.18) | 11185816458-05-17(1.44) | 11185816458-05-17(1.48) | 11185816458-05-17(1.63) | 12091351162-05-17(1.111) | 13125332891-05-17(1.40) | 15181857688-05-17(3.16) | 18162405305-05-17(2.19) | 21125237148-05-17(1.34) | 21125237148-05-17(1.63) | 25200118511-04-17(2.6) | 25200720926-04-17(2.8) | 26132319311-04-17(2.23) | 27155758175-04-17(1.28) | 27195309659-04-17(4.8) | 28084018994-04-17(2.35) | 28084018994-04-17(2.41) | 28130214661-04-17(3.11) | 28150528188-04-17(1.19) | 28183428137-04-17(1.14) | 28183428137-04-17(1.181) | 28183428137-04-17(2.172) |

...
(14) Nadmieniamy, że podpisując umowę kredytową, dnia ^^07.2036 r. potwierdziła Pani odebranie przedmiotowych załączników.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(15) informujemy, że zmiany Regulaminu kredytowania osób fizycznych w ramach ustug bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A., wynikały ze zmian przepisów' prawa regulujących sektor bankowy, dokonanych po dniu złożenia przez Panią wniosku o kredyt hipoteczny. Nadmieniamy zarazem, że klient ma możliwość wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wprowadzanych zmianach, Jeśli nie wyraża na nie zgody. W Pani przypadku przed wprowadzeniem wyżej wymienionych zmian do Banku nie wpłynęło zgłoszenie, iż nie wyraża Pani zgody na zmianę RegUaminu craz Cennika.
--- Słowa kluczowe: regulamin | kredyt | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 04142051693-05-17(2.15) | 08110821961-05-17(2.20) |

...
(16) Mając na uwadze, że przedmiotowa korespondencja nie Jest nadawana przesyłką rejestrowaną nie mamy możliwości, aby udostępnić Pani wnioskowane potwierdzenia tj. potwierdzenie odbioru oraz numei przesyłki listowej.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(17) Wyrażamy nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia okażą się wystarczające dla przedstawienia stanowiska Banku w przedmiotowej sprawie.
...
(18) Bank Millennium SA www.bankmiRennium.pl uL Stanisława Żaryna 2A. 02-593 Warszawa TelcMillonnium 801 331 331
...
(19) Szanowna Pani
...
(20) --- Page 1 ---


3.reklamacja

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) W przypadku dalszych wątpliwości, co do stanowiska Banku ma Pani możliwość wniesienia odwołania. Poniżej przesyłamy szczegółową informację odnośnie trybu odwoławczego.
...
(3) TOfjżJKtwoławczy
...
(4) Informujemy, że istnieje możliwość:
...
(5) a. Odwołania się do Banku od stanowiska zawartego w odpowiedzi na złożoną reklamację. Odwołanie możno złożyć w formie pisemnej: osobiście w dowolnej Placówce Barku, listownie na adres siedziby Banku z dopiskiem Reklamacje, za pośrednictwem Mtllenet; a także w formie ustnej podczas wizyty w Placówce Banku lub telefonicznie nr BOI 331 331. Bank na podstawie reklamacji złożonej w Placówce Banku sporządza protokół.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja | reklamacja

...
(6) b. Skierowania sprawy do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, któiy działa przy Związku 8anków Polskich, w zakresie roszczeń określonych w Regulaminie Arbitrażu Konsumenckiego dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl/dla-konsurnentów/arbiter-bankowy/działalność).
--- Słowa kluczowe: konsument | regulamin | konsument

...
(7) c. Zwrócenia się do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów, w przypadku posiadania statusu konsumenta.
--- Słowa kluczowe: konsument | konsument

...
(8) d. Wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego (wvrw.rf.gov.plJ w trybie ustawy z dnia 5.OB.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Istnieje również możliwość wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy na drodze postępowania pozasądowego,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy | rzecznik_finansowy

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.66) | 05071818381-05-17(2.49) | 05071818381-05-17(4.57) | 06053558362-05-17(2.64) | 06053735817-05-17(2.43) | 06071814982-05-17(4.59) | 08155716284-05-17(2.58) | 08160500577-05-17(2.57) | 08162613612-05-17(2.109) | 08163036736-05-17(2.108) | 08165522733-05-17(2.60) | 08170940832-05-17(2.82) | 08173701175-05-17(2.82) | 09070541345-05-17(2.30) | 18162405305-05-17(2.55) | 27184533552-04-17(2.54) | 28161343704-04-17(4.24) | 28195951574-04-17(2.46) | 28200144168-04-17(2.49) |

...
(9) c. Wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi do sądu powszechnego. Sądem powszechnym miejscowo właściwym do rozpatrzenia sporu Jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Banku lub właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(10) Bank odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez inne podmioty uprawnione niż wskazane powyżej.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(11) Specjalista Reklamacji i Zapytań Departament Jakości |Wydział Obsługi Klienta
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(12) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz