Szukaj w dokumentach

v1-10153011984/05/17

Sprawa: 10153011984/05/17

Bank: Raiffeisen / Polbank

Rok reklamacji: 2015

Kategoria: Klauzule niedozwolone

Uwagi: rozerzona skuteczność rejestru

Spis plikow

1. rekl01-reklamacja_rejestr | Skan
2. rekl01-odpowiedz_rejestr | Skan


rekl01-reklamacja_rejestr

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Warszawa, dnia 7 lutego 2015 r.
...
(3) Raiffeisen Bank Polska S.A.
...
(4) Wydział Relacji z Klientami i Reklamacji ul. Fabryczna 5A
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(5) 00-446 Warszawa
...
(6) Reklamacja - wezwanie do usunięcia z treści umowy zapisów stanowiących klauzule abuzywne, wpisane do Rejestru klauzul niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | klauzula_niedozwolona | rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument

...
(7) dotyczy umowy o kredyt hipoteczny i yyąrtej yy dniu
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt

...
(8) W związku z treścią klauzul niedozwolonych, wpisanych do Rejestru klauzul niedozwolonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o treści jak poniżej:
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument

...
(9) Numerwpisu: 3178
...
(10) Data wyroku: 2010-12-14
...
(11) Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
...
(12) "Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy."
--- Słowa kluczowe: kredyt | indeksacja | kurs_waluty | kredyt

--- Podobne akapity: 10133232481-05-17(3.30) | 27085017197-04-17(1.5) |

...
(13) Numer wpisu: 3179
...
(14) Data wyroku: 2010-12-14
...
(15) Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
...
(16) "W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obwiązującej w
--- Słowa kluczowe: kredyt_indeksowany | kurs_waluty

...
(17) Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty"
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty

...
(18) Numer wpisu: 3182
...
(19) Data wyroku: 2010-12-14
...
(20) Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie
...
(21) "W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy kredytu zwiększeniu ulegnie stosunek aktualnej wysokości salda zadłużenia kredytu wyrażonego w PLN do aktualnej wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub nastąpi zmiana wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub zagrożenie terminowej spłaty kredytu, i/lub pogorszenie się sytuacji finansowej Kredytobiorcy, Bank może zażądać ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu i/lub zlecić zbadanie stanu prawnego i technicznego oraz określenia
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | waluta_krajowa | zabezpieczenie | zabezpieczenie | kredyt | kredytoborca | zabezpieczenie | kredyt

--- Podobne akapity: 10133232481-05-17(3.38) |

...
(22) wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia na koszt Kredytobiorcy"
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc | zabezpieczenie | kredytoborca

...
(23) niniejszym zmuszony jestem zauważyć, co następuje.
...
(24) 1. §2pkt.l umowyokredythipotecznynr^ S K M w P zdnia r. (zwanejdalejUmową),stwierdza,że"Kredytjest indeksowany do waluty obcej CHF"
--- Słowa kluczowe: kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca

...
(25) --- Page 1 ---
...
(26) --- Page 2 ---
...
(27) 2. §1 pkt.2 Umowy stwierdza, że "Regulamin kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG" (zwany dalej Regulaminem, w treści obowiązującej na dzień podpisania umowy kredytowej) stanowi integralną część Umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | regulamin | umowa | kredyt | umowa

...
(28) 3. §2 ust. 12 Regulaminu określa Tabelę jako "Tabelę kursów walut obcych obowiązującą w Banku"
--- Słowa kluczowe: regulamin | kurs_waluty

...
(29) 4. §7 pkt.4 Regulaminu stanowi, że wypłata kredytu indeksowanego do waluty obcej następuje w złotych wg kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu.
--- Słowa kluczowe: regulamin | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_krajowa | kredyt

...
(30) 5. Stwierdzenia zawarte w Umowie oraz w Regulaminie, wyszczególnione powyżej w punktach od 1 do 4, w sposób oczywisty wyczerpują treść klauzuli niedozwolonej nr 3178 Rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK.
--- Słowa kluczowe: umowa | regulamin | klauzula_niedozwolona | rejestr_klauzul_niedozwolonych

--- Podobne akapity: 10133232481-05-17(3.49) |

...
(31) 6. §9 pkt.2 ust.l Regulaminu stanowi, że raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i pobierane są z rachunku bankowego wg kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu, co jest w sposób oczywisty tożsame z treścią klauzuli niedozwolonej nr 3179 Rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK.
--- Słowa kluczowe: regulamin | kredyt | waluta_obca | kredyt | klauzula_niedozwolona | rejestr_klauzul_niedozwolonych

--- Podobne akapity: 10133232481-05-17(3.50) |

...
(32) 7. §16 pkt.9 Regulaminu stanowi, że w przypadku zmniejszenia wartości zabezpieczeń
--- Słowa kluczowe: regulamin | zabezpieczenie

...
(33) kredytu w stopniu, który nie zapewnia pełnego zaspokojenia wierzytelności Banku, pogorszenia się sytuacji finansowej Kredytobiorcy, zagrożenia terminowości spłat kredytu, Bank ma prawo zobowiązać Kredytobiorcę do zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia oraz zlecenia wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu, lub nieruchomości stanowiącej przedmiot finansowania, na koszt Kredytobiorcy, co jest w sposób oczywisty tożsame z treścią klauzuli
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredytoborca | kredyt | kredytoborca | zabezpieczenie | nieruchomosc | zabezpieczenie | kredyt | nieruchomosc | kredytoborca

--- Podobne akapity: 10133232481-05-17(3.51) |

...
(34) niedozwolonej nr 3182 Rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(35) W związku z powyższym, powołując się na Art. 3851 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), wzywam Bank w trybie reklamacji do skorygowania treści Umowy tj. do usunięcia z treści Umowy powyżej wskazanych zapisów zawartych w Umowie, wyczerpujących treść klauzul abuzywnych, opisanych w Rejestrze klauzul niedozwolonych pod numerami 3178, 3172 oraz 3182, a w szczególności niniejszym wzywam Bank do:
--- Słowa kluczowe: art.385art. | kodeks_cywilny | reklamacja | umowa | umowa | umowa | klauzula_niedozwolona | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(36) 1. usunięcia z Umowy zapisu o treści "Kredytjest indeksowany do waluty obcej CHF" zawartego w §2 p k t.l Umowy,
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca | umowa

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(1.5) | 07181012275-05-17(1.4) | 07181012275-05-17(2.4) | 09110949313-05-17(1.4) | 10133232481-05-17(1.6) | 10133232481-05-17(3.8) | 13144135262-05-17(1.4) | 13144135262-05-17(1.6) | 27195241407-04-17(1.3) |

...
(37) usunięcia z Umowy zapisu zawartego w §9 pkt.2 Regulaminu będącego klauzulą
--- Słowa kluczowe: umowa | regulamin

...
(38) 2.
...
(39) niedozwoloną nr 3179 Rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK., co równocześnie jest naturalną konsekwencją usunięcia z Umowy zapisu §2 pkt.l Umowy o treści "Kredytjest indeksowany dg waluty obcej CHF',
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | umowa | umowa | kredyt_indeksowany | waluta_obca | waluta_obca

...
(40) 3. usunięcia z Umowy zapisu zawartego w §16 pkt.9 Regulaminu stanowiącego klauzulę niedozwoloną nr 3182 Rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK,
--- Słowa kluczowe: umowa | regulamin | klauzula_niedozwolona | rejestr_klauzul_niedozwolonych

--- Podobne akapity: 10133232481-05-17(3.49) |

...
(41) 4. wyliczenia nadpłaty lub niedopłaty powstałej z tytułu narzuconego przez Bank nieuprawnionego sposobu spłaty kredytu jako kredytu "walutowego" (wysokość rat wyrażona w CHF ze wszystkimi konsekwencjami finansowymi tego sposobu spłaty kredytu), podczas gdy wobec nieobowiązywania - jako niezgodnego z prawem - zapisu o indeksowaniu kredytu do waluty CHF, kredyt ten w istocie od samego początku w rozumieniu prawa był i jest kredytem złotówkowym, udzielonym w PLN na kwotę
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | waluta_obca | kredyt | indeksacja | kredyt | waluta_obca | kredyt | kredyt_złotówkowy | waluta_krajowa

...
(42) 5. przekazania do mojej wiadomości metody (algorytmu) wyliczenia w/w nadpłaty lub niedopłaty w celu umożliwienia mi weryfikacji poprawności obliczeń wykonanych przez Bank,
...
(43) --- Page 2 ---
...
(44) --- Page 3 ---
...
(45) 6. wyliczenia aktualnego, zdaniem Banku, na dzień rozpatrzenia reklamacji kapitału pozostałego do spłaty, wyrażonego w PLN oraz uwzględniającego nadpłatę, bądź niedopłatę wyliczoną zgodnie z punktem 4, tj. w przypadku nadpłaty: obniżenia o wyliczoną nadpłatę kapitału pozostałego do spłaty, w przypadku niedopłaty: podwyższenia kapitału pozostałego do spłaty o wyliczoną niedopłatę,
--- Słowa kluczowe: reklamacja | waluta_krajowa

...
(46) 7. przesłania właściwego, zdaniem Banku, zaktualizowanego harmonogramu spłaty rat zgodnego z przedmiotem umowy, którym - w związku z nieobowiązywaniem zapisu o indeksowaniu kredytu do waluty CHF - jest kredyt w wysokości........................ zł udzielony wd n iu ................................ w złotych polskich wg zmiennej stopy procentowej przy oprocentowaniu wyrażonym jako suma stopy referencyjnej LIBOR 3M (CHF) oraz stałej marży Banku w wysokości.............................
--- Słowa kluczowe: umowa | indeksacja | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_krajowa | oprocentowanie | waluta_obca | marza

...
(47) punktów procentowych (p.p.), uwzględniając nadpłatę bądź niedopłatę wyliczoną zgodnie z punktem 4.
...
(48) W uzupełnieniu oraz dla porządku dodam, iż w wyroku z dnia 25 maja 2005 roku (sygn. akt XVII AmA 46/04) Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał, iż „nie jest konieczna literalna zgodność porównywanych klauzul. Głównym czynnikiem przesądzającym powinien być, zdaniem Sądu, celjakiemu ma służyć kwestionowana klauzula. Jeślijest on zgodny z celem utworzenia
--- Słowa kluczowe: SOKiK

...
(49) klauzuli uznanej za niedozwoloną, można uznać, iż obie są tożsame. Stanowisko to znalazło potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2006 roku (sygn. akt III SZP 3/06), w
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy

...
(50) której Sąd podniósł, iż „stosowanie klauzuli o zbliżonej treści do klauzuli wpisanej do rejestru, która wywołuje takie same skutki, godzi przecież tak samo w interesy konsumentów, jak stosowanie klauzuli identycznej co wpisana do rejestru.".
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument | stosowanie_postanowien | rejestr_klauzul_niedozwolonych

--- Podobne akapity: 10133232481-05-17(3.61) |

...
(51) Z uwagi na powyższe, uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszej reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(52) W przypadku uznania przez Bank niniejszej reklamacji za bezzasadną zmuszony będę do podjęcia stosownych kroków prawnych w celu dochodzenia moich praw wynikających z faktu istnienia w Umowie zapisów uznanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za klauzule
--- Słowa kluczowe: reklamacja | bezzasadne | umowa | konsument

...
(53) niedozwolone. Z poważaniem.
...
(54) --- Page 3 ---


rekl01-odpowiedz_rejestr

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) i z 3/22
...
(3) Sygn. 759820PA
...
(4) Raiffeisen
...
(5) POLBANK
...
(6) Warszawa, 08.06.2015 r.
...
(7) F000022 14B
...
(8) Nadano wPP Piotrków Tryb. E 301 wdniu : 08.06.2015
...
(9) Szanowna Pani
...
(10) W odpowiedzi na złożoną przez Panią reklamację nr 759820, dotyczącą kredytu hipotecznego nr („Kredyt"} informujemy, co następuje.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt | kredyt

...
(11) Na wstępie prosimy o przyjęcie przeprosin za konieczność wydłużonego oczekiwania na odpowiedź Banku.
...
(12) Odnosząc się do kwestii zwrotu odsetek z tytułu podwyższonej marży Banku, wchodzących w skład miesięcznych rat kredytu udzielonego Umową o kredyt hipoteczny nr („Umowa"), informujemy, iż w obliczu przestawionych przez Panią okoliczności sprawy, jak również mając na uwadze fakt, że wraz z wpisem hipoteki na rzecz Banku ustało ryzyko, którego dotyczyło naliczanie marży kredytowej
--- Słowa kluczowe: odsetki | marza | kredyt | umowa | kredyt | umowa | hipoteka | marza | kredyt

...
(13) w podwyższonej wysokości, Bank przychylił się do Pani wniosku w kwestii zwrotu nadpłaconych odsetek kredytowych.
--- Słowa kluczowe: odsetki | kredyt

...
(14) P. ugniemy poinformować, iż Bank podjął decyzję o zwrocie odsetek od podwyższonej marży Banku za okres od dnia 25 listopada 2008 r., tj. dokonania wpisu hipoteki w księdze wieczystej do dnia 23 grudnia 2008 r., tj. obniżenia marży przez Bank. W dniu 08 czerwca 2015 r. na Pani rachunku nr 36 2340 0009 XXXX 4089, Bank zaksięgował kwotę 415,83 PLN stanowiącą wartość nadpłaconych odsetek w ww. okresie.
--- Słowa kluczowe: odsetki | marza | hipoteka | marza | waluta_krajowa | odsetki

...
(15) W dalszej kolejności, odnosząc się do podniesionego przez Panią zarzutu, jakoby stosowane w Umowie postanowienie dotyczące indeksacji kredytu do CHF było klauzulą niedozwoloną [zarzut ten dotyczy postanowienia zawartego w zdaniu drugim par. 2 ust. 1 Umowy o brzmieniu: „Kredyt jest indeksowany
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | indeksacja | kredyt | waluta_obca | klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt | indeksacja

...
(16) do waluty obcej CHF"] jest bezpodstawny. W odpowiedzi na ten zarzut oraz dalsze zarzuty z nim związane, wyjaśniamy co następuje:
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca

...
(17) 1) Zacytowana powyżej klauzula nie jest tożsama z żadną z klauzul wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „Rejestr").
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | konsument | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(18) 2) Decyzja co do zaciągnięcia kredytu indeksowanego do waluty obcej została podjęta przez Panią świadomie, co potwierdza treść podpisanych przez Panią oświadczeń załączonych do wniosku kredytowego oraz do Umowy. Jednym z załączników do Umowy jest bowiem podpisane przez Panią „Oświadczenie Kredytobiorcy zw. z zaciągnięciem kredytu zabezpieczonego hipoteką", stwierdzające, że:
--- Słowa kluczowe: kredyt_indeksowany | waluta_obca | kredyt | umowa | umowa | oswiadczenie | kredytoborca | kredyt | zabezpieczenie | hipoteka

...
(19) a) pracownik banku zapoznał Kredytobiorcę z kwestią ryzyka kursowego w związku z otrzymaniem przez Kredytobiorcę kredytu indeksowanego do waluty obcej;
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | ryzyko_kursowe | kredytoborca | kredyt_indeksowany | waluta_obca

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(2.33) | 28084018994-04-17(2.43) |

...
(20) b) Kredytobiorca będąc w pełni świadomym ryzyka kursowego, rezygnuje z możliwości zaciągnięcia kredytu w złotych i dokonuje wyboru zaciągnięcia kredytu indeksowanego do waluty obcej;
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | ryzyko_kursowe | kredyt | waluta_krajowa | kredyt_indeksowany | waluta_obca

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(2.34) |

...
(21) c) Kredytobiorcy znane są postanowienia „Regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG" („Regulamin") w odniesieniu do kredytów indeksowanych do waluty obcej;
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | regulamin | kredyt | kredyt_indeksowany | waluta_obca

...
(22) Raiffeisen Bank Polska O.A. i siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000 01 4540 przez Sąd Rejonowy dlo mictsla stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr HIP : 52Ó--020-58-71, o nr REGON: 010000854, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 2.256.683.400.00
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(23) Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Fabryczna 5a • 00-446 Warszawa • Tel. 801 180 801* • 22 549 99 99 •
...
(24) raiffeisenpolbank.com
...
(25) * koszt połączenia wćdfug taryfy optrolorci
...
(26) ii iii iii i mi i mi ■ni it mi ■in in in >mil
...
(27) --- Page 1 ---
...
(28) --- Page 2 ---
...
(29) 2 Ł 3/22
...
(30) Raiffeisen
...
(31) POLBANK
...
(32) d) Kredytobiorca został poinformowany, że aktualna wysokość kursów waluty obcej dostępna jest
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kurs_waluty

...
(33) w placówkach banku;
...
(34) e) Kredytobiorca jest świadomy ponoszonego ryzyka kursowego związanego z wahaniem kursów waluty, do której indeksowany jest kredyt;
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | ryzyko_kursowe | kurs_waluty | indeksacja | kredyt

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(2.37) | 28084018994-04-17(2.57) |

...
(35) f) Kredytobiorca jest świadomy, że ryzyko kursowe ma wpływ na wysokość zobowiązania względem
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | ryzyko_kursowe | zobowiazanie

...
(36) banku, wynikającego z Umowy o kredyt oraz na wysokość rat spłaty kredytu;
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt

...
(37) g) Kredytobiorca jest świadomy, że kredyt zostanie wypłacony w złotych na zasadach opisanych
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | waluta_krajowa

...
(38) w Regulaminie;
--- Słowa kluczowe: regulamin

...
(39) h) Kredytobiorca jest świadomy, że saldo zadłużenia kredytu wyrażone jest w walucie obcej, raty kredytu wyrażone są w walucie obcej i podlegają spłacie w złotych na zasadach opisanych w Regulaminie." Oświadczenie o analogicznej treści podpisała Pani również na etapie wnioskowania o kredyt w dokumencie o nazwie „Oświadczenie Wnioskodawcy związane z ubieganiem się o kredyt hipoteczny indeksowany
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | waluta_obca | kredyt | waluta_obca | waluta_krajowa | regulamin | oswiadczenie | kredyt | oswiadczenie | kredyt | indeksacja

--- Podobne akapity: 28084018994-04-17(2.60) |

...
(40) do waluty obcej".
--- Słowa kluczowe: waluta_obca

...
(41) 3) Dopiero z dniem 26 stycznia 2011 r. zostały wprowadzone do polskiego prawa przepisy, z których wynika obowiązek określenia w umowie o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt_denominowany | indeksacja | kredyt

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(2.27) | 12091351162-05-17(1.114) |

...
(42) przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu (jest to art. 69 ust. 2 pkt 4a Prawa bankowego, dodany ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, zwaną dalej „Ustawą Nowelizującą Prawo Bankowe"). Przed dniem 26 stycznia 201 lr. nie obowiązywał przepis prawny nakazujący stosowania przez Bank takiej regulacji w umowie kredytu. Po wejściu w życie Ustawy Nowelizującej Prawo Bankowe, w wykonaniu art. 4 tej ustawy, Bank dokonał jednostronnej zmiany zawartej
--- Słowa kluczowe: kredyt | art.69 | prawo_bankowe | prawo_bankowe | prawo_bankowe | stosowanie_postanowien | umowa | kredyt | prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 01093025301-05-17(2.28) | 28084018994-04-17(2.33) |

...
(43) z Panią Umowy o kredyt wprowadzając do jej treści (regulaminu stanowiącego jej integralną część) szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursów wymiany walut, mające zastosowanie do przyszłych wymagalnych rat spłaty kredytu. Ponadto, zgodnie z postanowieniami Ustawy Nowelizującej Prawo Bankowe, może Pani spłacać kredyt w walucie CHF.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | regulamin | kredyt | prawo_bankowe | kredyt | waluta_obca

...
(44) 4) W najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego prezentowane są poglądy, z których wynika,
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy

...
(45) że z faktu wpisania postanowienia wzorca umowy do Rejestru nie można wywodzić zakazu posługiwania się
--- Słowa kluczowe: postanowienie_wzorca_umowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(46) przedmiotowym postanowieniem przez innych profesjonalnych uczestników obrotu w ich relacjach z konsumentami.
--- Słowa kluczowe: profesjonalista | konsument

...
(47) Prezentowane przez Bank stanowisko wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2008 r.
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy

...
(48) w sprawie III CZP 80/08 (OSNC 2009, z. 9, poz. 118), wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2013 r. w sprawie II CSK 708/12 (www.sn.pl), uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie III CZP 73/13 (OSNC 2014, z. 10, poz. 97), wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie III SK 18/13 (www.sn.pl), wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie 111CSK 204/13
--- Słowa kluczowe: sad_najwyzszy | sad_najwyzszy | sad_najwyzszy | sad_najwyzszy

--- Podobne akapity: 10133232481-05-17(4.20) | 10133232481-05-17(4.20) |

...
(49) (www.sn.pl). Występuje też bogate orzecznictwo Sądów Apelacyjnych podzielające takie wąskie rozumieniem rozszerzonej skuteczności wpisów klauzul do rejestru (zob. przykładowo wyroki: w sprawie VI ACa 1477/09 [Lex nr 1120225], w sprawie VI ACa 486/10 (Lex nr 1130441], w sprawie VI ACa 618/11 [Lex nr 1164709], w sprawie VI ACa 637/11 [Lex nr 1171453], w sprawie VI ACa 1276/11 [Lex nr 1281131], w sprawie VI ACa 974/11 [Lex nr 1281162], w sprawie VI ACa 324/12 [Lex nr 1238372], w sprawie VI ACa 402/12 [Lex
--- Słowa kluczowe: sad_apelacyjny | rozszerzona_skutecznosc | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(50) nr 1238379]). Za wąskim rozumieniem rozszerzonej skuteczności, jeszcze przed uchwałą Sądu Najwyższego
--- Słowa kluczowe: rozszerzona_skutecznosc | sad_najwyzszy

...
(51) z dnia 7 października 2008 r. w sprawie III CZP 80/08, opowiedział się również SOKiK, m.in. w wyroku z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie XVII Arna 21/05 (Dz.Urz. UOKiK Nr 3, poz. 45), w którym uznał, iż „pogląd,
--- Słowa kluczowe: SOKiK

...
(52) że stosowanie klauzuli umownej wpisanej do rejestru klauzul niedozwolonych na podstawie wyroku zapadłego
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | umowa | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(53) przeciwko innemu podmiotowi jest zakazane także innym podmiotom, jest błędny. Po pierwsze, wyroki
...
(54) te zakazują stosowania wymienionych postanowień wzorca umowy konkretnemu podmiotowi. Po drugie, stwierdzenie abuzywności następuje w kontekście całego wzorca i w odniesieniu do stosunków prawnych, które reguluje." Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej również w wyroku z dnia 26 kwietnia 2012 r.
--- Słowa kluczowe: stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy | klauzula_niedozwolona | TS_UE

...
(55) w sprawie C-472/10 zajął stanowisko przemawiające za wąskim rozumieniem rozszerzonej skuteczności orzeczeń uznających klauzule za abuzywne. W piśmiennictwie pogląd skłaniający się ku wąskiemu rozumieniu
--- Słowa kluczowe: rozszerzona_skutecznosc | klauzula_niedozwolona

...
(56) Raiffeisen Bank Polska 5.A. i siedziba w Warszawie przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod ar KR5 0000 014540 przez Sąd Rejonowy dlo 'YMOSla statecznego Warszawy, XII Wydział Gospodorciy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP : 526-020-50-71, o nr REGON: 010000554, o opłaconym kapitole zakładowym w wysokoici PIN 2.256.683.400.00
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | krajowy_rejestr_sadowy

...
(57) Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Fabryczna 5a ♦ 00-446 Warszawa * Tel. 801 180 8014 * 22 549 99 99 •
...
(58) raiffeisenpolbank.com
...
(59) *Ir^it połączeniawudtug kłtyyopcroloro
...
(60) ii iii iii i im mui muii illiniumi inn
...
(61) --- Page 2 ---
...
(62) --- Page 3 ---
...
(63) 2z 3/22
...
(64) Raiffeisen __ POLBANK
...
(65) rozszerzonej skuteczności, jako ograniczonej do pozwanego przedsiębiorcy i wszystkich podmiotów, które mają względem niego legitymację czynną, w zakresie tego wzorca, którego postanowienie zostało uznane za niedozwolone, jest dominujący. Na rzecz tego stanowiska podnoszone są liczne argumenty: 1. po pierwsze, postanowienie jest poddawane ocenie w ramach konkretnego wzorca, stosowanego przez danego przedsiębiorcę, w innym wzorcu jego ocena mogłaby bowiem wypaść odmiennie.
--- Słowa kluczowe: rozszerzona_skutecznosc | stosowanie_postanowien

...
(66) 2. po drugie, wpis klauzuli do Rejestru nie może być traktowany na równi z przepisem ustawowym,
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(67) gdyż sądy stosują, a nie tworzą prawo (art. 87 Konstytucji).
...
(68) 3. po trzecie, szerokie rozumienie rozszerzonej skuteczności w art. 47943 k.p.c. godzi w prawo do sądu (art. 45 Konstytucji), pozbawia bowiem przedsiębiorców nieuczestniczących w postępowaniu możliwości obrony swych praw.
--- Słowa kluczowe: rozszerzona_skutecznosc | art.479art.

...
(69) 4. po czwarte, art. 47943 k.p.c. stanowi wyjątek od zasady wyrażonej w art. 365 k.p.c. i nie powinien
--- Słowa kluczowe: art.479art.

...
(70) podlegać wykładni rozszerzającej.
...
(71) Ponadto, zgodnie z przeważającym stanowiskiem doktryny, wyrok Sądu będący podstawą wpisu klauzuli do Rejestru ma charakter konstytutywny, co oznacza, że stosowanie tej klauzuli wobec stron postępowania przed Sądem jest zakazane od daty prawomocności tego wyroku, a wobec osób trzecich od daty jej wpisu do Rejestru (gdyż wcześniej nie była ona zakazana). W tym przypadku, osoby trzecie jak wynika
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | stosowanie_postanowien | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(72) z wcześniejszych rozważań, należy rozumieć jako innych klientów tego przedsiębiorcy, którego klauzula
...
(73) została wpisana do Rejestru i w zakresie tego wzorca, którego postanowienie zostało uznane za niedozwolone.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(74) Odnosząc się do kwestii abuzywności zapisów §16 pkt. 9 Regulaminu wskazujemy, iż również w tym przypadku Bank dokonywał jednostronnie zmiany Umowy (Regulaminu stanowiącego jej integralny załącznik), a ponadto zapisy te nie są tożsame z klauzulą uznaną przez SOKiK za abuzywną.
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | regulamin | umowa | regulamin | SOKiK | klauzula_niedozwolona

...
(75) Wyrażamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia rozwiały Pani wszelkie wątpliwości we wskazanym zakresie, a podjęta przez Bank decyzja spotka się z Pani akceptacją.
...
(76) Z poważaniem
...
(77) Agnieszka Płatkowska
...
(78) Młodszy Specjalista ds. Reklamacji i Współpracy z Klientem
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(79) Wydział Relacji z Klientami i Reklamacji
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(80) Informujemy, że jeśli wyrażone powyżej stanowisko Banku nie spotka się z Pani/Pana akceptacją, ma Pani/Pan możliwość: a) skierowania odwołania bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany dla składania reklamacji; b) skorzystania
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(81) z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (dla roszczeń do 8.000 złotych); c) wystąpienia do Powialowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów lub Rzecznika Ubezpieczonych (dla spraw związanych
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | konsument | ubezpieczenie

...
(82) z ubezpieczeniami); d) wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(83) Raiffeisen Bonk Polsko 5.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KR3 0000 0 \ 4540 priei Sąd Rejonowy dlo micsla stołecznego Worszciwy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP 526-020*58- 7 1, o nr REGON: 010000854, o opłaconym kapiiole zakładowym w wysokości PIN 2.256.683.400,00
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | krajowy_rejestr_sadowy

...
(84) Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Fabryczno 5a • 00-446 Warszawa • Tel. 801 180 801* • 22 549 99 99 •
...
(85) raiffeisenpolbank.com
...
(86) • kowl pclqci«ftia według loryiy operatora
...
(87) Mi l l I I I I I I ! I I I I I I I I l l l l l ■ HU I I I I ! I I I I I I I I I
...
(88) --- Page 3 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz