Szukaj w dokumentach

v1-08161208993/05/17

Sprawa: 08161208993/05/17

Bank: PKO BP/Nordea

Rok reklamacji: 2017

Kategoria: Nieprawidłowe zaświadczenie

Uwagi:

Spis plikow

1. reklamacja-historii-spłat-015 | Skan
2. odpowiedż-na-reklamację-o-dane-w-zaświadczeniu-historii-spłat-018 | Skan


reklamacja-historii-spłat-015

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Dot: zaświadczenia ZV51-TD-054-126106BA6/2016
...
(3) Bielsko-Biała, dn 30.01.2017 r
...
(4) PKO BP S.A. Oddział I w Bielsku-Białej Ul. 11 listopada 15
...
(5) 43-300 Bielsko-Biała
...
(6) REKLAMACJA
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(7) Na zawarte dane w zaświadczeniu przedstawiającym historie spłaty kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(8) 1. Wykazano, że od 15,07,2011 r następuje spłata w CHF nadmieniam, że aneks nr 1 został zawarty 23,09,2011 r, więc nie mogłem i nie spłacałem rat w CHF. Fakt ten nastąpił od 15,10,2011 r.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | waluta_obca

...
(9) 2. Wykazano wykonanie przelewu na konto zbywcy nieruchomości kwotę 84271,58 CHF. Nadmieniam, że konto zbywcy jest w PLN, więc powinno określać faktyczną wartość w PLN przelaną na konto P. Urszuli Klaczek.
--- Słowa kluczowe: nieruchomosc | waluta_obca | waluta_krajowa | waluta_krajowa

...
(10) 3. Nie wykazano wykazu stóp oprocentowania zgodnie z pkt 3 wniosku.
--- Słowa kluczowe: oprocentowanie

...
(11) Działając na podstawie art. 462 K.C. wnoszę o ponowne wydanie zaświadczenia z danymi zgodnymi ze stanem faktycznym do dnia złożenia reklamacji.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(12) Dodatkowo wnoszę o wydanie :1
...
(13) 1. Kopia wniosku o udzielenie kredytu oraz regulamin.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(14) 2. Regulamin ubezpieczenia na wypade i*
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie

...
(15) --- Page 1 ---


odpowiedż-na-reklamację-o-dane-w-zaświadczeniu-historii-spłat-018

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Centrum Obsługi Klienta Detalicznego Biuro Relacji z Klientami
...
(3) ULZANA 32A 20-601 LUBLIN
...
(4) lim
...
(5) Bank Polski
...
(6) Lublin, dnia 20.02.2017
...
(7) nr ZZ13-AM-51 -1264B6840/2017
...
(8) Dotyczy: zgłoszenia nr 1264B6840
...
(9) Szanowny Panie,
...
(10) Odpowiadając na Pana reklamacje z dnia 30.01.2017 r., dotyczące kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny umowa numer 82 1020 1390 0000 6196 0020 9759 (203-1222721797-307-2007) z dnia 23.03.2007 r., dziękuję za przekazane uwagi.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | kredyt | umowa

...
(11) Uprzejmie informuję, że zgodnie z postanowieniem § 8 i 9 umowy kredytu, za czynności związane z obsługą kredytu oraz zmianą postanowień umowy PKO Bank Polaki pobiera od Kredytobiorcy prowizje i opłaty bankowe określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych, które mogą ulegać zmianom.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | kredyt | zmiana_postanowien_umowy | kredytoborca

...
(12) Zgodnie z obowiązującą Taryfą, za czynności wykonywane na życzenie Kredytobiorcy, Pożyczkobiorcy lub za Kredytobiorcę, Pożyczkobiorcę, niewymagające zmiany postanowień umowy kredytu lub pożyczki hipotecznej - sporządzenie i wydanie pisemnej informacji, opinii lub zaświadczenia ( z wyjątkiem zaświadczenia o aktualnym stanie zadłużenia, zawierającego np. numer rachunku do spłaty, promesę wykreślenia hipoteki) oraz realizacja dyspozycji dotyczącej zmiany rachunku do spłaty, zmiany priorytetów przy kilku rachunkach do spłaty, wystawienia duplikatu dokumentu, Bank pobiera opłatę w wysokości 50,00 PLN.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | pozyczka | kredytoborca | pozyczka | zmiana_postanowien_umowy | kredyt | pozyczka | hipoteka | waluta_krajowa

...
(13) Taryfa 1)
...
(14) 2)
...
(15) 3)
...
(16) prowizji
...
(17) i
...
(18) opłat
...
(19) stronie serwisie
...
(20) dostępna
...
(21) jest: placówkach, internetowej, internetowym,
...
(22) na w
...
(23) w
...
(24) 4) w serwisie telefonicznym.
...
(25) Ponadto informuję, iż na podstawie art. 110 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst
--- Słowa kluczowe: prawo_bankowe

...
(26) jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1988 z późn.zm), Bank może pobierać przewidziane w umowie prowizje i opłaty z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(27) Przeprowadzona analiza dokumentacji potwierdziła, iż w miesiącu październiku 2016 r. został złożony w Banku Pana wniosek o wydanie zaświadczenia o dotychczasowej spłacie kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(28) Mając na uwadze przytoczone zapisy umowy w dniu 10.10.2016 r. z rachunku numer 27 1020 1390 0000 6002 0441 3662, dedykowanego do spłaty kredytu, została pobrana opłata w kwocie 50,00 PLN (12,43 CHF) za wydanie zaświadczenia.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_krajowa | waluta_obca

--- Podobne akapity: 28183428137-04-17(1.43) |

...
(29) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
...
(30) Sqd Rejonowy dla m. st. Wurszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego numer KRS 0000026438,
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(31) NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłocony) 1 250 000 000 PIN s t r o n a 1 / 3
...
(32) --- Page 1 ---
...
(33) --- Page 2 ---
...
(34) Przekazując powyższe wyjaśniam, iż opłata została pobrana zgodnie z zapisami wyżej wymienionej umowy kredytowej oraz obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych, w związku z tym, Bank nie znajduje uzasadnienia do zwrotu opłaty z dnia 10.10.2016 r. oraz wypłaty środków pieniężnych w wysokości 1.000,00 PLN ponieważ brak jest podstawy faktycznej i prawnej do wypłaty zadośćuczynienia na podstawie art. 445 i 448 kodeksu cywilnego.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waluta_krajowa | kodeks_cywilny

...
(35) Odnosząc się do treści zaświadczenia numer ZV51-TD-054-126106BA6/2016 z dnia 03.11.2016 r. informuję, iż zaświadczenie zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie ze stanem faktycznym.
...
(36) Informuję, iż na podstawie wniosku Kredytobiorcy z dnia 08.07.2011 r. dokonano zmiany rachunku do spłaty kredytu na rachunek numer 59 1020 1390 0000 6402 0436 3420, prowadzony w walucie CHF.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | waluta_obca

...
(37) W związku z powyższym raty kredytu wymagane do spłaty w dniach 15.07.2011 r., 15.08.2011 r. oraz 15.09.2011 r., były rozliczone w walucie kredytu z rachunku numer 59 1020 1390 0000 6402 0436 3420. Nadmieniam, że z uruchomionej w dniu 11.04.2007 r. kwoty kredytu w wysokości 85.295,12 CHF
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | kredyt | waluta_obca

--- Podobne akapity: 01092811794-05-17(1.33) | 09105829922-05-17(1.31) | 10133232481-05-17(1.28) | 11185816458-05-17(1.16) | 11185816458-05-17(1.45) | 11185816458-05-17(1.71) | 13144135262-05-17(1.91) | 15181857688-05-17(3.13) | 27195309659-04-17(4.8) | 27195748384-04-17(1.4) | 28183428137-04-17(1.17) | 28183428137-04-17(2.36) | 28183428137-04-17(2.136) | 28183428137-04-17(2.172) |

...
(38) (195.752,30 PLN), Bank przekazał środki w wysokości 84.271,58 CHF na rachunek numer 33 1050 1070 1000 0020 7902 6740 tytułem: ROZLICZ.CENY ZAKUPU NIERUCH. ZGODNIE Z AKTEM NOT. REP. A NR 1950/2007. Kwota przekazana na rachunek zbywcy nieruchomości stanowiła równowartość 193.403,28 PLN. * " r Ponadto wyjaśniam, iż na stronie 4 przedmiotowego zaświadczenia z dnia 03.11.2016 r. przedstawiono historię zmian oprocentowania kredytu wraz z datami, od których dana stopa procentowa obowiązywała.
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa | waluta_obca | nieruchomosc | waluta_krajowa | oprocentowanie_dlugu

...
(39) W kwestii wnioskowanych przez Pana dokumentów informuję, że egzemplarz umowy, oraz dokumenty stanowiące załączniki do umowy zostały Kredytobiorcom przekazane w dniu jej zawarcia. W umowie brak jest zapisów odnośnie regulaminu.
--- Słowa kluczowe: umowa | umowa | kredytoborca | umowa | regulamin

...
(40) Bank na podstawie wniosku może wydać kopie dokumentacji kredytowej. Wniosek o wydanie kopii tych
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(41) dokumentów
...
(42) ustnej, kontaktując
...
(43) może być się osobiście z
...
(44) złożony najbliższym Oddziałem
...
(45) w
...
(46) Banku Banku
...
(47) Uprzejmie informuję, że w związku z przedstawionym stanowiskiem Banku może Pan złożyć odwołanie do Rzecznika Klienta PKO Banku Polskiego w formie pisemnej na adres ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w dowolnym oddziale Banku bądź za pośrednictwem formularza kontaktu "Napisz do Rzecznika Klienta" na stronie www.pkobp.pl.
...
(48) Ponadto informuję, że istnieje również możliwość:
...
(49) telefonicznie,
...
(50) - pisemnej, kontaktując się osobiście z najbliższym Oddziałem PKO Banku Polskiego lub korespondencyjnie. Informuję, że za wydanie kopii dokumentów, Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat PKO Banku Polskiego.
...
(51) Dodatkowo wyjaśniam, iż dokumentacja dotycząca ubezpieczenia od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy może zostać wydana na wniosek Kredytobiorcy, który przystąpił do umowy przedmiotowego ubezpieczenia.
--- Słowa kluczowe: ubezpieczenie | kredytoborca | umowa | ubezpieczenie

--- Podobne akapity: 05054713569-05-17(2.22) | 05074827632-05-17(1.25) | 06113817811-05-17(1.79) | 26072420973-04-17(2.22) | 28161008473-04-17(3.26) |

...
(52) W świetle przedstawionych wyjaśnień informuję, że Bank nie stwierdza nieprawidłowości w realizowanej obsłudze bankowej.
...
(53)
...
(54) • •
...
(55)
...
(56) zwrócenia się o rozstrzygnięcie sprawy do Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich (w przypadku roszczeń do kwoty 8.000 zł),
...
(57) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, zwrócenia się do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta,
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | konsument

...
(58) na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, wystąpienia z powództwem przeciwko PKO Bankowi Polskiemu SA do sądu powszechnego:
...
(59) 1. 2.
...
(60) 3.
...
(61) właściwości ogólnej siedziby Banku: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,
...
(62) właściwości przemiennej sądu, w którego okręgu znajduje się oddział w przypadku, gdy roszczenie pozostaje w związku z działalnością oddziału, lub
...
(63) właściwości sądu miejsca wykonywania umowy.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(64) kontaktując się
...
(65) z Infolinią PKO
...
(66) Jednocześnie oświadczam, że Bank wyraża zgodę na udział w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzonym przez:
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(67) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-51SWarszawa, ul. Puławska 15
...
(68) Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego numer KRS 0000026438,
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(69) NIP: 525-000-77-38. REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kopitoł wpłacony) 1 250 000 000 PLN s tro n a 2/3
--- Słowa kluczowe: waluta_krajowa

...
(70) PKO
...
(71) formie: Polskiego, Polskiego,
...
(72) --- Page 2 ---
...
(73) --- Page 3 ---
...
(74) • Arbitra Bankowego, działającego zgodnie z Regulaminem działania BAK (dostępnym na stronie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego www.zbp.pl),
--- Słowa kluczowe: regulamin | konsument

...
(75) • Rzecznika Finansowego ( www.rf.gov.pl ) w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | reklamacja | rzecznik_finansowy | konsument

--- Podobne akapity: 01201351554-05-17(2.37) | 06074142417-05-17(2.41) | 06114323264-05-17(1.132) |

...
(76) Natomiast Bank nie wyraża zgody na udział w innym, niż wymienione powyżej, pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich.
--- Słowa kluczowe: konsument

...
(77) Z poważaniem,
...
(78) Agnieszka Andrysiuk Specjalista
...
(79) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółko Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
...
(80) Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdoweqo numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38. REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapltołwpłacony) 1 250 000 000 PLN
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | waluta_krajowa

...
(81) strona 3/3
...
(82) --- Page 3 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz