Szukaj w dokumentach

v1-05075438951/05/17

Sprawa: 05075438951/05/17

Bank: mBank/Multibank

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Bank ignoruje rolę Rejestru

Uwagi: Reklamacja dotyczy par. 15 ust. 2 pkt 2-7 umowy kredytu hipotecznego, wpisanego przez UOKiK do rejestru klauzul niedozwolonych pod poz. 6070.

Spis plikow

1. rekl_klauzule_niedozw_1 | Skan
2. odp_klauzule_niedozw_1 | Skan


rekl_klauzule_niedozw_1

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Odp.: Reklamacja - Poczta o2 Strona 1 z 2
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(3) Odp.: Reklamacja
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(4) mBank - Kontakt 12 |ip 20i 6 00:19 do mnie
...
(5) Dzień dobry.
...
(6) Pana zgłoszenie zarejestrowałam pod numerem REK956251380, potwierdzenie otrzyma Pan w osobnym e-mailu.
...
(7) Reklamację rozpatrzymy standardowo w ciągu 30 dni, jednak nie później niż w ciągu 60 dni od dnia otrzym ania.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(8) Odpowiedź otrzyma Pan w formie pisemnej. Jednocześnie informuję, że w każdym momencie trwania procesu reklamacyjnego, telefonicznie lub mailowo, może Pan dokonać zmiany formy wysyłki odpowiedzi na formę wiadomości e-mail.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(9) Jeżeli będzie miał Pan dodatkowe pytania związane ze złożoną reklamacją, zachęcam do kontaktu z ekspertem online lub konsultantem mUnii.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(10) ić ic ic
...
(11) Do połączenia z ekspertem online proszę przygotować identyfikator klienta i hasło do serwisu transakcyjnego
...
(12) Proszę przygotow ać identyfikator klienta i telekod
...
(13) * Oplata za połączenie z mLinią zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika.
...
(14) Za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z opisywaną sytuacją przepraszam.
...
(15) W imieniu zespołu mBanku Agnieszka Hamera
...
(16) Biuro Obsługi Klientów
...
(17) m
...
(18) Napisz, zadzwoń, przyjdź do nas. Znajdziesz nas na stronie-------Oryginalna wiadomość-
...
(19) Od:
...
(20) Wysłano: 11 lipca 2016 22:12:45 Do: mBank - Kontakt
...
(21) Temat: Reklamacja
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(22) Dzień dobry,
...
(23) niniejszym składam reklamację na postanowienie §15 ust. 2 pkt 2 - 7 umowy kredytu hipotecznego nr BHL085739690/2010 zawartej w dniu 05.01.2010 r. dotyczące okoliczności, w których mBank jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w brzmieniu:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | umowa | kredyt | umowa

--- Podobne akapity: 01092506339-05-17(2.8) | 01092811794-05-17(1.8) | 01092811794-05-17(2.8) | 01093025301-05-17(2.7) | 05080144959-05-17(1.22) | 05154616827-05-17(1.4) | 06053558362-05-17(1.36) | 06114323264-05-17(1.36) | 08113032891-05-17(1.55) | 08113614858-05-17(2.4) | 08115523582-05-17(1.55) | 08123922342-05-17(1.55) | 08155716284-05-17(1.6) | 08155716284-05-17(1.38) | 08160500577-05-17(1.4) | 08160500577-05-17(1.38) | 08163036736-05-17(1.4) | 08165522733-05-17(1.37) | 08170940832-05-17(1.4) | 08173701175-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(1.4) | 09105829922-05-17(2.12) | 09110429944-05-17(3.68) | 09120613462-05-17(1.5) | 10133232481-05-17(2.10) | 12091351162-05-17(1.20) | 12091351162-05-17(1.134) | 12091351162-05-17(1.134) | 13125332891-05-17(1.2) | 13125332891-05-17(1.10) | 13144135262-05-17(1.68) | 15181857688-05-17(1.9) | 15182213581-05-17(3.10) | 25200118511-04-17(1.7) | 25200720926-04-17(1.8) | 26132319311-04-17(1.3) | 26132319311-04-17(2.12) | 26135254922-04-17(2.8) | 27155758175-04-17(1.41) | 28084018994-04-17(2.4) | 28161343704-04-17(4.28) |

...
(24) „mBank może wypowiedzieć Umowę, również w przypadku: (...)
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(25) 2) zagrożenia terminowej spłaty Kredytu z powodu złego stanu majątkowego Kredytobiorcy,
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredytoborca

...
(26) 3) znacznego obniżenia realnej wartości złożonego zabezpieczenia o ile Kredytobiorca nie ustanowi dodatkowego zabezpieczenia Kredytu,
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | kredytoborca | zabezpieczenie | kredyt

--- Podobne akapity: 15182213581-05-17(3.40) | 25190141371-04-17(1.17) |

...
(27) 4) ustanawiania na nieruchomości/ograniczonym prawie rzeczowym, o której/ym mowa w § 2 jakiegokolwiek ograniczonego prawa rzeczowego ani innych obciążeń na rzecz osób trzecich; jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu,
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | kredyt

...
(28) 5) zbycia przez Kredytobiorcę lub osobę trzecią nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego, o której/ym mowa w § 2;
--- Słowa kluczowe: kredytoborca

...
(29) jeżeli pogarsza to stan zabezpieczeń Kredytu,
--- Słowa kluczowe: zabezpieczenie | kredyt

...
(30) 6) wypowiedzenia Umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto,
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(31) 7) naruszenia przez Kredytobiorcę innych warunków i obowiązków określonych w Umowie”.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | umowa

...
(32) Przedmiotowa klauzula umowna została w dniu 12 czerwca 2015 r. wpisana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do rejestru klauzul niedozwolonych (wpis nr 6070). Powyższy wpis został dokonany w wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 sierpnia 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 2600/11) stwierdzającego abuzywność przedmiotowego postanowienia umowy. Na skutek apelacji wniesionej przez mBank SA od ww. wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 listopada 2013 r. (sygn. akt 1521/12) oddalił apelację.Skutkiem takiej oceny Sądu było uznanie przedmiotowej klauzuliza niedozwoloną i stwierdzenie, iż nie wywołuje ona skutków prawnych w obrocie konsumenckim.
--- Słowa kluczowe: umowa | prezes_UOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych | SOKiK | klauzula_niedozwolona | postanowienie_umowne | klauzula_niedozwolona | konsument

...
(33) Podstawą niniejszej reklamacji jest zarzut nielegalności przedmiotowego postanowienia umowy, gdyż - w myśl art. 3851 § 1 k.c. - kształtuje on prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Przypominam, że tego typu zapis umowy jest nielegalny i w żaden sposób nie wiąże klienta. Postanowienia umowne prawomocnie wpisane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w rejestrze klauzul niedozwolonych, tak jak w niniejszym przypadku, są z mocy prawa nieważne.
--- Słowa kluczowe: reklamacja | postanowienie_umowne | art.385art. | konsument | umowa | postanowienie_umowne | prezes_UOKiK | rejestr_klauzul_niedozwolonych

...
(34) Mając powyższe na uwadze wnoszę o potwierdzenie przez mBank, że postanowienie §15 ust. 2 pkt 2 - 7 umowy kredytu hipotecznego nr BHL085739690/2010 zawartej w dniu 05.01.2010 r. nie wiąże mnie jako konsumenta.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | konsument

...
(35) https ://nowy .tlen.pl/d/ 2017-05-05
...
(36) --- Page 1 ---
...
(37) --- Page 2 ---
...
(38) Odp.: Reklamacja - Poczta o2 Strona 2 z 2 Odpowiedź na niniejszą reklamację proszę przesłać na adres korespondencyjny, tj.:
--- Słowa kluczowe: reklamacja | reklamacja

...
(39) Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.
...
(40) This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender immediately by using the reply facility in your e-m ail software and delete perm anently this e-m ail including any copies of it either printed or saved to hard
...
(41) drive.
...
(42) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, www.mBank.pl, e-mail: kontakt@mBank.pl
...
(43) Sąd Rejonowy dla m. st. W arszawy XII W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2016 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 168.955.696 złotych.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | rejestr_klauzul_niedozwolonych | waluta_krajowa

...
(44) https://nowy.tlen.p1/d/
...
(45) 2017-05-05
...
(46) REKLAMA____________________ _______________________________________________________________________________________________________________
...
(47) W itaj!
...
(48) Zbieramy opinie załogowanych użytkowników Internetu na temat gorących
...
(49) problemów społecznych, weź udział w sondzie, nie bądź bierny, wyraź swoją opinię!
...
(50) Czy uważasz że Antoni Macierewicz powinien zrezygnować z funkcji Ministra Obrony Narodowej?
...
(51) NIE
...
(52) sonda organizowana przez:
...
(53) yji
...
(54) NeoCrai
...
(55) reklama
...
(56) --- Page 2 ---


odp_klauzule_niedozw_1

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) mBank
...
(3) Sygnatura: WRN/mB/BaFurm/1266/2016 Łódź, 15.07.2016
...
(4) Dzień dobry,
...
(5) przykro nam jednak Pana reklamację REK956251380 rozpatrzyliśmy negatywnie.
--- Słowa kluczowe: reklamacja

...
(6) mBank S.A. nie podziela Pana stanowiska, co do abuzywności, czy też nieważności kwestionowanych przez nich postanowień umowy kredytu nr BHL085739690/2010.
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt

...
(7) Uznanie określonego postanowienia wzorca umownego w ramach kontroli abstrakcyjnej sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za niedozwolone postanowienie umowne nie oznacza, że postanowienie to automatycznie upada czy winno być traktowane jako nieskuteczne, na gruncie każdej już zawartej umowy kredytowej,' zawierającej w swej treści tożsame lub podobne postanowienie.
--- Słowa kluczowe: postanowienie_wzorca_umowy | kontrola_abstrakcyjna | SOKiK | niedozwolone_postanowienie_umowne | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 05075934266-05-17(2.6) | 05080144959-05-17(2.7) | 25190141371-04-17(2.7) | 25195951355-04-17(2.5) | 26141910971-04-17(2.8) |

...
(8) Wpis klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skutkuje w stosunku do przedsiębiorców tylko zakazem stosowania określonego postanowienia w umowach i wzorcach umów, tj. umieszczania ww. postanowienia w treści wzorców służących zawieraniu nowych umów z konsumentami.
--- Słowa kluczowe: rejestr_klauzul_niedozwolonych | prezes_UOKiK | stosowanie_postanowien | umowa | konsument

--- Podobne akapity: 05075934266-05-17(2.7) | 05080144959-05-17(2.8) | 25190141371-04-17(2.8) | 25195951355-04-17(2.6) | 26141910971-04-17(2.10) |

...
(9) Na gruncie umów już zawartych (umów kredytu w toku) to, czy powyższe postanowienie może zostać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające interesy konsumentów, w kwalifikowanym, rażącym stopniu, podlega indywidualnej ocenie, odrębnie na gruncie każdego przypadku, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności towarzyszących zawieraniu umowy.
--- Słowa kluczowe: kredyt | konsument | kontrola_indywidualna | okolicznosci_towarzyszace | umowa

--- Podobne akapity: 05075934266-05-17(2.8) | 05080144959-05-17(2.9) | 25190141371-04-17(2.9) | 25195951355-04-17(2.7) | 26141910971-04-17(2.11) |

...
(10) Skutek orzeczenia SOKiK, w postaci zakazu stosowania określonego postanowienia we wzorcach umownych, dotyczy przy tym zakazu ich stosowania przy zawieraniu nowych umów, nie stanowi zaś o ich eliminacji z treści umów już zawartych.
--- Słowa kluczowe: SOKiK | stosowanie_postanowien | wzorzec_umowy | stosowanie_postanowien

--- Podobne akapity: 05074827632-05-17(2.11) | 05075934266-05-17(2.9) | 05080144959-05-17(2.10) | 25190141371-04-17(2.10) | 25200401832-04-17(2.10) |

...
(11) Może Pan odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pan szczegółowe informacje na ten temat.
--- Słowa kluczowe: termin_30_dni

...
(12) Mam nadzieję, iż powyższe wyjaśnienie okaże się wystarczające.
...
(13) mBank.pl
...
(14) W imieniu zespołu mBanku
...
(15) Jus iczyk
...
(16) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18,00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237. posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2016 r, wynosi 168.955.696 złote.
--- Słowa kluczowe: krajowy_rejestr_sadowy | waluta_krajowa

...
(17) --- Page 1 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz