Szukaj w dokumentach

v1-21125237148/05/17

Sprawa: 21125237148/05/17

Bank: mBank/Multibank stary portfel

Rok reklamacji: 2016

Kategoria: Wartość długu

Uwagi: "Wykonanie umowy zgodnie z prawem z dnia zawarcia umowy. Wyrażenie długu w pieniądzu obcym, wyrażenie harmonogramu w pieniądzu obcym. \n\nDokument zawiera odpowiedź banku na kolejne pytania RF. \n\nOpis sprawy znajduje się także tutaj: http://reklamacjembank.blogspot.com/2016/07/rek894850873-oprotestowanie-odpowiedzi_38.html"

Spis plikow

1. rek894850873-12.05.2017-wyjaśnienia-mbank-do-rf | Skan


rek894850873-12.05.2017-wyjaśnienia-mbank-do-rf

Spis Skan
...
(1) --- Page 1 ---
...
(2) Sygnatura: DRB/WZK/AM/192/2017 Łódź, 12.05.2017 Numer reklamacji: REK891677822
...
(3) Ozień dobry,
...
(4) w załączeniu przesyłam kopię odpowiedzi, której udzieliliśmy Rzecznikowi Finansowemu. Dotyczy ona pisma o sygnaturze RF/WBK/ZBK/2414/PP/16.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(5) W imieniu zespołu mBanku
...
(6) mBank.pl
...
(7) •M
...
(8) w**n
...
(9) •M
...
(10) --- Page 1 ---
...
(11) --- Page 2 ---
...
(12) Sygnatura: DRB/WZK/AM/191/2017
...
(13) Łódź, 12.0S.2017
...
(14) Pani
...
(15) Agnieszka Wachnicka
...
(16) Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo- Kapitałowego
...
(17) Biuro Rzecznika Finansowego
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy

...
(18) Al. Jerozolimskie 87
...
(19) 02-001 Warszawa
...
(20) Dzień dobry,
...
(21) przesyłam wyjaśnienia do pisma o sygnaturze RF/WBK/ZBK/2414/PP/16 dotyczącego sprawy Pana Ryszarda Styczyńskiego.
...
(22) Odpowiedź na punkt 1
...
(23) Nie podzielamy stanowiska Rzecznika Finansowego wyrażonego w piśmie, co do abuzywności, czy tez nieważności kwestionowanych postanowień umowy kredytowej numer 00159095/2006 (zwanej dalej umową). W przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej udzielaliśmy je wyłącznie na wniosek klientów zainteresowanych takim produktem i ubiegających się ich udzielenie, wówczas znajdujących się w szeroko dostępnej ofercie większości banków w Polsce.
--- Słowa kluczowe: rzecznik_finansowy | klauzula_niedozwolona | umowa | kredyt | umowa | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty

--- Podobne akapity: 21124926448-05-17(1.6) | 21125341787-05-17(1.19) | 21125436391-05-17(1.5) | 21125518156-05-17(1.6) | 25200720926-04-17(4.8) |

...
(24) W naszej ocenie przepis art. 385?Kodeksu Cywilnego (zwanego dalej k.c.) definitywnie wyklucza możliwość dokonania oceny abuzywności postanowień umowy bez uwzględnienia stanu z chwili jej zawarcia I w oderwaniu od okoliczności temu towarzyszących, co nie może być zastąpione powołaniem się na orzecznictwo sądowe. Dlatego w naszej ocenie, biorąc pod uwagę przesłanki oceny zakreślone w przepisach art. 385' k.c. oraz 3857k.c., nie sposób uznać, że kwestionowane przez Rzecznika Finansowego postanowienia umowy kredytowej były abuzywne.
--- Słowa kluczowe: klauzula_niedozwolona | umowa | rzecznik_finansowy | postanowienie_umowne | kredyt | klauzula_niedozwolona

--- Podobne akapity: 21124926448-05-17(1.7) | 21125341787-05-17(1.20) | 21125436391-05-17(1.6) |

...
(25) Podstawę prawną zawierania umów kredytowych stanowiły w szczególności ort. 353'k.c. w zw. z art. 3581 § 2 k.c. w zw. z art. 69 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe. Wszelkie zobowiązania wynikające z udzielonego kredytu spłacane są na podstawie postanowień zgodnej z prawem, ważnej umowy łączącej strony.
--- Słowa kluczowe: podstawa_prawna | kredyt | art.358art. | art.69 | prawo_bankowe | zobowiazanie | kredyt | umowa

...
(26) Do zawarcia umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego doszło w ramach swobodnego wyboru klienta. W polskim prawie nie istnieje i nie istniał zakaz udzielania kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem waluty obcej, co potwierdził ustawodawca nowelizacją Prawa bankowego z dnia 29.07.201 lr o zmianie ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 165 poz. 984).
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | waloryzacja_umowna | kredyt | waloryzacja_umowna | kurs_waluty | nowelizacja_prawo_bankowe | nowelizacja_prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 08102551438-05-17(1.105) | 08140738183-05-17(1.112) | 21124926448-05-17(1.9) | 21125436391-05-17(1.9) |

...
(27) W doktrynie wskazuje się, że przepis art. 3S8ł § 2 k.c. nie przewiduje ograniczeń co do rodzaju mierników wartości, którymi strony mogą się posługiwać konstruując klauzule waloryzacyjne. Mozę to być złoto, kamienie, zboze, określona grupa dóbr konsumpcyjnych, określona grupa materiałów (tzw. Klauzule indeksowane). Pomimo użytego w przepisie zwrotu ....według innego niż pieniądz..." bez przymiotnika „polski" nie budzi wątpliwości, że stosowanym miernikiem wartości mogą być także waluty obce (klauzule walutowe) Pieniądz obcy nie pełni wówczas funkcji pieniądza, lecz miernika wartości takiego samego, Jak towary itp. Istotę takich klauzul stanowi
--- Słowa kluczowe: miernik_wartosci | kaluzula_waloryzacyjna | waluta_krajowa | konsument | indeksacja | stosowanie_postanowien | miernik_wartosci | waluta_obca | kaluzula_walutowa | miernik_wartosci

...
(28) mBank.pl
...
(29) lt *v«łr
...
(30) ih i;i »»m
...
(31) --- Page 2 ---
...
(32) --- Page 3 ---
...
(33) odniesienie wartości świadczenia pieniężnego wyrażonego w pieniądzu polskim do innej waluty, a następnie ustalenie wielkości świadczenia w pieniądzu polskim według jego kursu do tej waluty z momentu wykonania ( W. Czachórski „Zobowiązania. Zarys wykładu". Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1995 r.)
--- Słowa kluczowe: swiadczenie_pieniezne | zobowiazanie

...
(34) „Przyjmuje się, że udzielany kredyt może być wyrażony także w innej walucie niż waluta polska. Kredyt wyrażony w walucie obcej jest jednak kredytem Złotowym, tzn. kredyt ten jest udostępniany w walucie polskiej i zazwyczaj spłacany w tej walucie. Różnica - w porównaniu do typowego kredytu udzielonego w walucie polskiej - polega na tym, że wszelkie wierzytelności wynikające z umowy kredytu, a zatem zarówno wysokość udzielonego kredytu, jak i należności przysługujące bankowi mogą być ustalane w obcej walucie. W takim przypadku wierzytelności będą przeliczane na walutę polską przy uwzględnieniu przyjętego w banku kredytującym kursu zakupu lub sprzedaży waluty kredytu w stosunku do waluty polskiej. Kurs zakupu waluty kredytu stosowany przez bank służy ustalaniu ’ Złotowej" wysokości kredytu, a kurs sprzedaży • wysokości spłacanych w walucie polskiej rat kredytowych i odsetkowych oraz ewentualnie innych należności (np. prowizji) wyrażonych w obcej walucie. Strony umowy kredytu mogą ustalić, że w celu przeliczania należności kredytowych na walutę polską stosowany będzie kurs ustalany przez NBP albo nawet kurs ustalany przez inny bank. Brak oznaczenia banku, którego kursy powinny być uwzględnione przy ustalaniu należności związanych z kredytem wyrażonym w walucie obcej, pozwala domniemywać, że chodzi o kursy stosowane w bank". (Encyklopedia prawa bankowego red. W.Pyzioł, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000)
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt | waluta_obca | kredyt_złotówkowy | kredyt | kredyt | umowa | kredyt | kredyt | kredyt | kredyt | kredyt | stosowanie_postanowien | waluta_krajowa | kredyt | kredyt | odsetki | umowa | kredyt | kredyt | stosowanie_postanowien | kredyt | waluta_obca | stosowanie_postanowien | prawo_bankowe

...
(35) W całej rozciągłości podtrzymujemy swoją argumentację dotyczącą skutków prawnych prawomocnych wyroków wydanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i stanowczo oponujemy twierdzeniu, jakoby Bank dokonał dowolnej, czy nieprawidłowej interpretacji przepisu
--- Słowa kluczowe: SOKiK

...
(36) art. 47943 kodeksu postępowania cywilnego. Stanowisko banku znajduje oparcie m.in. w najnowszym orzecznictwie Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd ten w wyroku z dnia 7 lutego 2017 r. sygn. akt I C 498/16 zauważył i prawidłowo wyłożył treść uchwały Sądu Najwyższego III CZP 17/15 z dnia 20 listopada 2015 r., wskazując, iż „(...) Regulacja dotycząca rozszerzonej prawomocności wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma jednak to ograniczone znaczenie, że dotyczy wyłącznie postanowień będących przedmiotem kontroli abstrakcyjnej, tj. objętych wzorcami umownymi (...) nie dotyczy zaś postanowień umów zawartych indywidualnie pomiędzy stronami. W sprawie niniejszej sporne postanowienia objęte są nie regulaminem udzielania kredytu, lecz samą umową kredytu, której treść w pierwszej kolejności ustalona została w oparciu o preferencje konsumenta zgłoszone we wniosku o udzielenie kredytu”.
--- Słowa kluczowe: art.479art. | sad_najwyzszy | SOKiK | kontrola_abstrakcyjna | wzorzec_umowy | regulamin | kredyt | umowa | kredyt | konsument | kredyt

...
(37) Podtrzymujemy swoje stanowisko wyrażone w piśmie z 08.02.2017 o sygnaturze DRB/WZK/AG/52/2017
...
(38) Odpowiedź na punkt 2, 3.
...
(39) Kredyt hipoteczny nr 00159095/2006 uruchomiliśmy 25.09.2006 zgodnie Z wnioskiem klienta
--- Słowa kluczowe: kredyt

...
(40) oraz zapisami § 1 ust 3 oraz § 5 Umowy 00159095/2006.
--- Słowa kluczowe: umowa

...
(41) Wydajemy (udostępniamy) kredytobiorcy określoną sumę kredytową w złotych, przy czym jej wysokość jest określana (indeksowana) według kursu danej waluty (np. CHF) w dniu wypłaty kredytu, czy jego poszczególnych transz (indeksowanie do waluty obcej po cenie kupnaj. Ustalenie takie następuje w celu określenia wysokości rat kredytowych, do których zapłaty kredytobiorca będzie zobowiązany w okresie trwania stosunku kredytowego. W dniu płatności
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | waluta_krajowa | indeksacja | waluta_obca | kredyt | indeksacja | waluta_obca | kredyt | kredytoborca | zobowiazanie | kredyt

--- Podobne akapity: 21124926448-05-17(1.23) |

...
(42) mBank.pl
...
(43) •ł ® *-*-*-**.» ’W * »•#. > . < * . ! » M
...
(44) --- Page 3 ---
...
(45) --- Page 4 ---
...
(46) konkretnych rat, rata taka jest przeliczana zgodnie z umową na złote stosownie do kursu danej waluty (np. euro), tj. po kursie jej sprzedaży kontrahentowi banku.
--- Słowa kluczowe: umowa | waluta_krajowa

...
(47) Kredytobiorca zwraca kredytodawcy wykorzystaną sumę kredytu, przy czym w związku z kursem waluty obcej suma ta może być wyższa, bądź niższa odpowiednio do relacji do waluty obcej. Suma wykorzystana w dniu wykonywania umowy kredytu hipotecznego może mieć bowiem inną wartość rynkową w wyniku indeksacji walutowej. Innymi słowy, kredytobiorca może byćzobowiązany do zwrotu bankowi sumy pierwotnie wykorzystanego kredytu (w chwili wykonania umowy przez bank), ale taka wykorzystana suma (w całości lub części) może mieć inną (wyższą, bądź niższą) wartość rynkową w okresie spłaty kredytu.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt | kredyt | kurs_waluty | waluta_obca | umowa | kredyt | indeksacja | kredytoborca | kredyt | umowa | kredyt

...
(48) W konsekwencji wszystkie sumy uzyskiwane przez bank w związku ze spłatą kredytu są świadczeniem z tytułu wykonania umowy przez kredytobiorcę.
--- Słowa kluczowe: kredyt | umowa | kredytoborca

...
(49) Naszym klientom przysługuje uprawnienie do spłaty kredytu bezpośrednio w walucie waloryzacji. Uniezależnia to ich od kursów wynikających z naszych tabel kursowych. Jest to możliwe, ponieważ uwzględniliśmy skutki nowelizacji przepisów ustawy Prawo bankowe. Chodzi nam o ustawę z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy — prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 984), obowiązującą od 26.08.2011 r. (tzw. ustawa antyspreadowa). Klienci uzyskali ustawowe uprawnienie do uniknięcia różnic kursowych wynikających z ogłaszanych tabeli kursowych banków. Spowodowało to wyeliminowanie ryzyka hipotetycznego zawyżania kursu waluty przez banki. Ustawa wprowadziła także prawo klienta do żądania od banku zmiany umowy przez określenie zasad ustalania kursów walut. W okresie przed wejściem w życie nowelizacji (przed 26 sierpnia 2011 r.) można wyłącznie ocenić prawidłowość zastosowanych przez bank kursów. Ciężar dowodu spoczywa na zarzucającym nieprawidłowość w tym zakresie.
--- Słowa kluczowe: kredyt | waloryzacja_umowna | prawo_bankowe | prawo_bankowe | tabela_kursowa_banku | kurs_waluty | umowa | kurs_waluty

--- Podobne akapity: 21124926448-05-17(1.31) |

...
(50) Zwracamy przy tym uwagę, że kursy walut stosowane przez nas na podstawie art. I l l ust.l pkt 4 w okresie wykonywania przedmiotowej umowy kredytu były nad wyraz korzystne dla klientów i częstokroć najniższe na rynku. Okoliczność ta jest powszechnie znana i wynika z publikowanych zarówno przez Narodowy Bank Polski, jak i przez poszczególne banki tabel kursowych.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | stosowanie_postanowien | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 21124926448-05-17(1.32) |

...
(51) Od 1 lipca 2009 r. wprowadziliśmy zmiany do oferty produktowej, które umożliwiają kredytobiorcom spłatę kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej bezpośrednio w walucie waloryzacji. Od 2009 r. klienci mieli możliwość eliminacji ryzyka walutowego.
--- Słowa kluczowe: kredytoborca | kredyt_waloryzowany | kurs_waluty | waloryzacja_umowna

--- Podobne akapity: 21124926448-05-17(1.33) | 25195624286-04-17(3.42) | 25195951355-04-17(3.29) | 25200720926-04-17(4.41) |

...
(52) Sposób ustalania kursów walut i chwila, na którą są one ustalane w oparciu o czynniki wymienione w umowie, nie nosi znamion dowolności. Nie jest również możliwe dowolne ich kształtowanie przez nas. W zawartej przez strony umowie, sprecyzowaliśmy konkretną tabelę kursową, która ma zastosowanie do spłaty raty, czyli sprecyzowaliśmy moment, dla którego ustalane są kursy walut. We wzorcu umownym (w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego) określiliśmy również czynniki wpływające na zmiany kursu waluty, tj. powodujące zmiany kursów walut ujmowanych w naszych tabelach kursowych. Jest to zgodne § 3 ust. 4 Regulaminem udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | umowa | umowa | kurs_waluty | wzorzec_umowy | art.384 | kodeks_cywilny | kurs_waluty | kurs_waluty | regulamin | kredyt | pozyczka

--- Podobne akapity: 09070541345-05-17(2.53) |

...
(53) Kredyt jest waloryzowany miernikiem wartości w postaci waluty franka szwajcarskiego. Stosowanie kursów kupna/sprzedazy waluty dotyczy możliwości realizacji zastosowania tego miernika wartości. Stosowanie miernika wartości w postaci kursu franka szwajcarskiego pozostaje nierozłącznie zdeterminowane z uwarunkowaniami ekonomicznymi związanymi z transakcjami kupna/sprzedaży waluty waloryzacji na rynkach walutowych. W przypadku spłaty rat, bezpośrednio w walucie waloryzacji, kredytobiorca byłby zobowiązany zakupić odpowiednią ilość Jednostek pieniężnych danej waluty w kantorze. Obiektywnie wskazuje to na konieczność
--- Słowa kluczowe: kredyt | waloryzacja_umowna | miernik_wartosci | stosowanie_postanowien | miernik_wartosci | stosowanie_postanowien | miernik_wartosci | waloryzacja_umowna | waloryzacja_umowna | kredytoborca | zobowiazanie

--- Podobne akapity: 21124926448-05-17(1.35) |

...
(54) mBank.pl
...
(55) %!♦ V #*
...
(56) --- Page 4 ---
...
(57) --- Page 5 ---
...
(58) przeprowadzania transakcji bezgotówkowych (zawsze ze strony banku) lub gotówkowych kupna jak i sprzedaży danej waluty na rynku finansowym.
...
(59) Odnośnie kształtowania kursów walut w tabeli kursowej banku, zwracam uwagę na aktualne orzecznictwo sądowe, w tym m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 24 lutego 2016r., sygn. akt I C 523/15, w uzasadnieniu którego sąd podniósł, iż ,.(...)chybione są argumenty powoda, że bank przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego poprzez wyznaczenie w tabeli kursowej kursu sprzedaży CHF (...). Zmiana kursu CHF wynika bowiem z mechanizmów makroekonomicznych, na które pozwany Bank z jednej strony nie ma jakiegokolwiek wpływu, czego potwierdzeniem są chociażby wskazane wyżej kursy średnie CHF publikowane przez Narodowy Bank Polski, a z drugiej musi się do nich dostosować, co oznacza że na przykład nie może stosować w tabeli kursowej kursu sprzedaży niższego od kursu kupna. Ustalając cenę sprzedaży jakiejkolwiek waluty Bank musi się dostosowywać do cen wyznaczanych przez polityki walutowe. Obniżenie cen w tabeli kursowej wbrew kursom walut stosowanym na rynku spowodowałoby konieczność pokrywania różnicy w własnych środków, do czego żaden bank nie jest uprawniony. Takie działanie groziłoby bankowi utratą płynności finansowej ze szkodą dla jego klientów. Ponadto należy zgodzić się z pozwanym, że ustawodawca skutecznie zneutralizował potencjalne zagrożenie wynikające z możliwości zawyżania przez banku kursów sprzedaży poprzez nowelizację prawa bankowego ustawą z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011, nrl65, poz. 984)".
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | tabela_kursowa_banku | kredyt_waloryzowany | waluta_obca | waluta_obca | waluta_obca | kurs_waluty | stosowanie_postanowien | nowelizacja_prawo_bankowe | prawo_bankowe

--- Podobne akapity: 21124926448-05-17(1.36) | 25195951355-04-17(3.37) | 25200720926-04-17(4.48) |

...
(60) Bezpośrednio nie wyznaczamy aktualnego w danym momencie kursu waluty. To warunki rynkowe wyznaczają ten kurs, który jest ceną danej waluty wyrażonej w jednostkach innej waluty. Cena ta powstaje w wyniku transakcji na rynkach walutowych. Kurs polskiej waluty, w stosunku do walut obcych, determinowany jest m.in przez: bieżące notowania kursów wymiany walut narynku międzybankowym, zmianę popytu i podaży waluty krajowej. To z kolei jest determinowane uwarunkowaniami makroekonomicznymi na które składają się m.in. dynamika PK8, poziom przyszłej inflacji, płynność rynku walutowego a także czynniki polityczne, czy również psychologia uczestników rynku. Są to czynniki niezależne od nas, które tworzą podstawy gospodarki wolnorynkowej.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty | waluta_obca | waluta_krajowa

...
(61) Opracowywaniem i publikowaniem tabeli kursowej banku zajmuje się Departament Rynków Finansowych, który analizuje i działa w oparciu o czynniki wymienione w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku SAfRozdzial II§ 3 ust 4 Regulaminu. Decyzje co do zmiany stosowanych przez bank wysokości kursów walut, jak również o częstotliwości zmiany, podejmujemy z uwzględnieniem m.in. takich czynników jak: bieżące notowania kursów wymiany walut na rynku międzynarodowym, podaż 1popyt na waluty na rynku krajowym, różnica stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym, płynność rynku walutowego, stan bilansu płatniczego i handlowego.
--- Słowa kluczowe: tabela_kursowa_banku | regulamin | kredyt | pozyczka | regulamin | stosowanie_postanowien | kurs_waluty

...
(62) Informacje na temat kursów walut są dostępne na naszejstronie internetowej: http://www.mbank.pl.
--- Słowa kluczowe: kurs_waluty

...
(63) Ta tabela wskazuje godziny obowiązywania, poszczególnych wysokości kursów. Natomiast wysokość rat w walucie obcej była każdorazowo określona w harmonogramie spłat kredytu, stanowiącym załącznik do Umowy kredytowej nr 00159095/2006.
--- Słowa kluczowe: waluta_obca | kredyt | umowa | kredyt

--- Podobne akapity: 05145013135-05-17(2.10) | 08110821961-05-17(2.17) | 11185816458-05-17(1.14) | 11185816458-05-17(1.31) | 15152841592-05-17(1.12) | 25195624286-04-17(2.7) | 25195624286-04-17(2.8) | 26132319311-04-17(2.16) | 26132319311-04-17(2.16) | 28150528188-04-17(2.15) | 28150528188-04-17(2.15) |

...
(64) Zwracamy Jednocześnie uwagę na okoliczność, ze Pan Styczyński nie dokonał w dniu wypłaty kredytu dyspozycji jego wcześniejszej całkowitej spłaty, a zatem stan, o którym mowa w punkcie 2 i 3 pisma Rzecznika nie miał miejsca. Bank nie otrzymał żadnej kwoty z tytułu kapitału kredytu - spłaty całości zadłużenia. Tym samym biorąc pod uwagę hipotetyczny, a nie rzeczywisty charakter stanu faktycznego objętego żądaniem wyrażonym przez Rzecznika w punkcie 2 i 3 pisma z dnia 10 kwietnia 2017 r., wątpliwe zdaje się być zastosowanie art. 25 ust. 1 ustawy
--- Słowa kluczowe: kredyt | kredyt

...
(65) mBank.pl
...
(66) i *.I«M»f«• ^ -.w l».'/ *V*!'.*•* fsm.«
...
(67) . i 1— «l<l IM 1 / *r«AI|t>
...
(68) --- Page 5 ---
...
(69) --- Page 6 ---
...
(70) z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym w tym zakresie
--- Słowa kluczowe: reklamacja | rzecznik_finansowy

...
(71) W kontekście powyższego za szczególnie istotną Jawi się niedawna opinia Rzecznika Generalnego przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. do sprawy C - 186/16 Ruxandra Paula Andriciuc i in. przeciwko Banca RomaneascS SA, który odpowiadając na pytania prejudycjalne o treści:
--- Słowa kluczowe: rzecznik_generalny | TS_UE

...
(72) - „Czy art. 3 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że znaczącą nierównowagę między prawami i obowiązkami stron wynikającymi z umowy należy oceniać ściśle w odniesieniu do chwili zawarcia umowy, czy też nierównowaga ta obejmuje też sytuację, w której w trakcie wykonywania umowy w sposób okresowy lub ciągły świadczenie konsumenta stało się nadmiernie uciążliwe w porównaniu z chwilą zawarcia umowy z powodu istotnych zmian kursu wymiany?
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | umowa | moment_zawarcia_umowy | umowa | konsument | moment_zawarcia_umowy

...
(73) * „Czy wyrażenie warunku umownego prostym i zrozumiałym językiem w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy 93/13 powinno oznaczać, że taki warunek umowny powinien przewidywać tylko powody jego ujęcia w umowie i jego mechanizm funkcjonowania, czy też powinien przewidywać wszystkie jego możliwe konsekwencje, w zależności od których może zmieniać się cena płacona przez konsumenta, na przykład ryzyko kursowe, i czy w świetle dyrektywy można przyjąć, ze spoczywający na banku obowiązek powiadomienia klienta w chwili przyznania kredytu dotyczy wyłącznie warunków kredytu, to znaczy odsetek, prowizji, gwarancji wymaganych od kredytobiorcy, a nie można objąć takim obowiązkiem ewentualnego wzrostu lub spadku wartości waluty zagranicznej?
--- Słowa kluczowe: umowa | dyrektywa_93-13-Ewg | umowa | umowa | konsument | ryzyko_kursowe | kredyt | kredyt | odsetki | kredytoborca

>glowny przedmiot umowy(r) i >>relacja ceny i wynagrodzenia do dostarczonych w zamian towarow lub uslug(r) obejmuja warunek ujety w ###umowa### ###kredyt### zawartej w walucie zagranicznej miedzy przedsiebiorca i ###konsument### ktora mc byla indywidualnie negocjowana, na mocy ktorego ###kredyt### nalezy splacic w tej samej walucie?."> ...
(74) - „Czy art. 4 ust. 2 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że wyrażenia »główny przedmiot umowy® i »relacja ceny i wynagrodzenia do dostarczonych w zamian towarów lub usług® obejmują warunek ujęty w umowie kredytowej zawartej w walucie zagranicznej między przedsiębiorcą i konsumentem, która mc była indywidualnie negocjowana, na mocy którego kredyt należy spłacić w tej samej walucie?'.
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | umowa | kredyt | konsument | kredyt

...
(75) Podniósł, iż:
...
(76) - Artykuł 4 ust. 2 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że do sądu krajowego należy ocena, przy uwzględnieniu charakteru, ogólnej systematyki i postanowień właściwych umów kredytowych, a także ich konteksu prawnego i faktycznego, czy rozpatrywany warunek umowny, zgodnie z którym kredyt powinien być spłacony w tej samej walucie, w której został udzielony, odzwierciedla krajowe przepisy ustawowe w rozumieniu art. 1 ust. 2 tej dyrektywy, jeśli nie, sąd krajowy powinien stwierdzić, że warunek ten wchodzi w zakres pojęcia „głównego przedmiotu umowy", co wyklucza wspomniany warunek z oceny jego ewentualnie nieuczciwego charakteru. Tak właśnie może być w przypadku warunku zamieszczonego w umowie kredytowej, zgodnie z którym kredytobiorca powinien zwrócić kwotę pieniędzy w tej samej walucie, w której została przyznana.
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | umowa | konsument | kredyt | umowa | kredyt | umowa | umowa | kredyt | kredytoborca

...
(77) - Wymóg, aby warunki umowne zostały wyrażone prostym i zrozumiałym językiem zakłada, że warunek dotyczący spłaty kredytu w tej samej walucie zostanie zrozumiany przez konsumenta zarówno w aspekcie formalnym i gramatycznym. Poinformowany i dostatecznie uważny przeciętny konsument mógł nie tylko dowiedzieć się o możliwości wzrostu lub spadku wartości waluty zagranicznej, w której kredyt zaciągnął, ale również oszacować - potencjalnie istotne - konsekwencje ekonomiczne dla swoich zobowiązań finansowych. Wymóg ten nie może sięgać tak daleko, by nakazywać przedsiębiorcy, aby przewidział późniejsze zmiany, takie jak zmiany wahania kursów wymiany walut, których dotyczy postępowanie, i informował o nich konsumenta oraz aby ponosił ich konsekwencje.
--- Słowa kluczowe: umowa | kredyt | konsument | konsument | kredyt | konsument

--- Podobne akapity: 26154015386-04-17(1.23) |

...
(78) mBank.pl
...
(79) ftAIIMU i-a*v•m .h,4
...
(80) W O l W *4.
...
(81) --- Page 6 ---
...
(82) --- Page 7 ---
...
(83) * Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż znaczącą nierównowagę wynikających z umowy praw i obowiązków stron należy oceniać poprzez odniesienie do wszystkich okoliczności, które przedsiębiorca mógł w sposób uzasadniony przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Natomiast nierównowagi tej nie można oceniać w świetle zmian, które nastąpiły po zawarciu umowy, takich jak zmiany kursu walut, na które przedsiębiorca nie miał wpływu i których nie mógł przewidzieć.
--- Słowa kluczowe: dyrektywa_93-13-Ewg | umowa | moment_zawarcia_umowy | umowa | kurs_waluty

...
(84) Niestety nie znajdujemy podstaw do uznania roszczeń klienta, ponieważ są one niezasadne. W imieniu zespołu mBanku
...
(85) --- Page 7 ---

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz